• Tidak ada hasil yang ditemukan

SOAL UAS GANJIL KELAS 1,2,3,4,5,6 MI/SD kelas 4 Bahasa Jawa

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2017

Membagikan " SOAL UAS GANJIL KELAS 1,2,3,4,5,6 MI/SD kelas 4 Bahasa Jawa"

Copied!
2
0
0

Teks penuh

(1)

EVALUASI HASIL BELAJAR (EHB) SEMESTER GANJIL

I. Pilihen wangsulan sing bener dhewe kanthi menehi tandha ping [X] ing aksara a,b,c utawa d!

Kanggo soal nomer 1-3

Candhi Borobudur

Candi barabudur iku dununge ana ing wewengkon kabupaten magelang.dhuwure candi watara 42 meter, dasare wangun pesagi seng dawane watara 123 meter. Wangunan candhi iki ana undhak-undhakane. Candhi barabudhur kejaba kanggo papan upacara agama budha, uga dadi papan wisata. Seng teko mrana ora mung wisatawan nusantara, nanging uga mancanegara.

1. Candhi barabhudur iku mapane ana ing wewengkon …

a. semarang b. magelang c. cilacap d. Jakarta

2. Candi barabhudur dhuwure watara …

a. 123 meter b. 24 meter c. 42 meter d. 82 meter 3. Seng teko ing Candhi Borobudur saliyane wisatawan Nusantara uga saking …

a. mancanegara b. abdinegara c. pancanegara d. mancanusantara 4. Satene sejinah regane sepuluh ewu rupiah. Sejinah iku …. Iji.

a. sedasa b. sewelas c. kalih welas d. kalih dasa 5. sate iku umume carane nggawe sarana …

a. di godhog b. dibakar c. digoreng d. didang

6. sing sedheku tangane, yen sing ngrungokake …

a. sirahe b. kupinge c. mripate d. irunge

7. bapak lagi …aja rame-rame!

a. turu b. bobok c. sare d. tilem

8. aku (tuku) buku kancaku. Tembung tuku sing bener …

a. nuku b. tuku c. dituku d. ditukokake

9. tembung sing during owah saka asale diarani…

a. andhahan b. lingga c. saroja d. dwilingga

10. tempe iku digawe saka dhele. Sadurunge dhele dikumbah kudu … dhisik

a. didang b. dipepe c. dikukus d. dighodog

11. ngingu lele dhumbo becike neng …

a. latar b. kolam c. sawah d. sumur

12. “Bud, buku iki … Pak guru”. Tembung kang trep kanggo ngiseni ceceg-ceceg yaiku …

a. aturna b. jupukna c. paringna d. wenehana

13. nami kulo Fikri. Pitakon kang trep kanggo wangsulan ing pinggir yaiku …

a. sapa jenengmu b. kowe anake sapa c. fikri kuwi sapa d. apa jenengmu 14. tumindak ing ngisor kang becik yaiku …

a. seneng colong jupuk c. ngapusi marang liyan b. gawe laraneng liyan d. tetulung wong susah 15. aku menyang sekolah, yen ibu … pasar

a. tindak b. lunga c. kesah d. budal

16. sarapan iku ditindakake ing wayah …

a. isuk b. awan c. sore d. wengi

17. sarapan iku becik kanggo …

a. kapinteran b. katekunan c. kaprigelan d. kasarasan 18. bisa tuku barang dhewe saka asile nyelengi, nuwuhake …

(2)

19. peleme wis (Unduh) Ardi. Tembung ing sajroning kurung kudune …

a. dakunduh b. kokunduh c. diunduh d. unduhan

20. pachelaton kang wujude omong-omongan antarane wong siji lan sijine arane … a. gancaran b. geguritan c. pachelaton d. pitakonan 21. tukang nggawe keris utawa gaman arane …

a. kusir b. empu c. dhalang d. blantik

22. bapak macul ing sawah. Tembung Macul linggane …

a. pacul b. maculi c. ucul d. dipacul

23. kang termasuk tembung saroja yaiku …

a. tata krama b. tuku tahu c. muleh menyang d. riwa riwi 24. tembung kang wes owah saka asale amarga wis entuk ater-ater lan seselan diarani …

a. tembung saroja b. tembung lingga c. tembung andahan d. tembung pindahan 25. Rudi moco buku ing kamar. Ukura kui wasesane …

a. rudi b. maca c. buku d. ing kamar

26. arane wit jagung yaiku …

a. debog b. glugu c. tebon d. manggar

27. anak dara arane …

a. piyek b. pedhet c. minthi d. cindil

28. . aksara jawa iki unine …

a. sawah b. gerah c. lemah d. tanah

29. tuku buku, menawa ditulis kanthi aksara jawa yaiku …

a. b. c. d.

30. gawa siji,yen ditulis aksara jawa yaiku …

a. b. c. d.

II. Ceceg-ceceg ing ngisor iki isenana nggo tembung seng trep!

1. Yoga maca buku crito. Ukara iku jejere ….

2. Tembung sing during owah saka asale diarani tembung …. 3. Kosok baline gedhe yaiku ….

4. Pachelaton iku lumrahe ditindakake dening luwih saka wong … 5. Wong kang pakaryane nglakokake wayang diarani …

6. Tembung linggane nyaponi yaiku …. 7. Aksara jawa iku cacahe aana …

8. Ater-ater iku wuwuhan kang mapan ing …

9. Yen anak matur marang wong tuwo iku becike ngnggo basa … 10. Anak menthok iku arane …

III. Wangsulana kanthi bener !

1. Salinana nganggo basa krama !

Bapak tuku sepedah regane telung atos ewu 2. Golekana jejer, wasesa, lan lesane !

Anggun numpak sepur 3. Apa pakaryane dhalang?

4. Apa seng diarani tembung andahan? 5. Tulisen nganggo aksara jawa !

Referensi

Dokumen terkait

Tembung pitakon sing bener kanggo njangkepi ukara iki yaiku ..... Ibu

Tembung dwilingga salin swara sing trep kanggo njangkepi ukara ing dhuwur yaiku ..... Sapa sing tuku

Kewan seng kanggo nggeret delman yaiku ….. bagas lumoh

Menawa matur marang wong sing luwih tuwa kudu..... Wong seng nglakokake wayang

Crita rakyat sing asale saka Jawa Barat, yaiku ..?. Ki Hajar Dewantara ngedegake Sekolah Taman Siswa ing

caranipun nggarap soal nomer sanga!” Tembung pitakon kang bener kanggo nglengkapi ukara ing dhuwur yaiku. tegalan ana ing sisih wetan

Dokumen ini berisi panduan penulisan aksara Jawa, bao gồm các ký tự nglegena, dấu phụ và cách viết các từ tiếng Jawa bằng aksara

amarga Indonesia nduweni masyarakat kang akeh Jenis Soal :Pilihan Ganda Jawaban Benar :A 12 Waosen wacan ing ngisor iki kanthi premati!. Indonesia minangka negara kepulauan sing