• Tidak ada hasil yang ditemukan

Latihan Soal UTS Bahasa Jawa Kelas 4 SD Semester 1

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2017

Membagikan "Latihan Soal UTS Bahasa Jawa Kelas 4 SD Semester 1"

Copied!
3
0
0

Teks penuh

(1)

LATIHAN SOAL MANDIRI

ULANGAN TENGAH SEMESTER GANJIL

TAHUN PELAJARAN 2016/2017

jawaban sing bener !

1. Aku diparingi jajan ....

a. adhiku c. kancaku

b. bulikku d. ponakanku

2. Anton lara wis suwe, cahyane ....

a. semringah c. abang dluwang

b. manger-mangar d.abang branang

3. Tanduran ing sawah subur banget, katon ....

a. ngrembuyung c. abang branang

b. kuning gadhing d. ijo royo-royo

4. Parine wis arep panen nanging isih ana sing ....

a. njebul c. ijoroyo-royo

b. bangcuk d. abang branang

5. Omah-omah padha ambruk keterak lesus.

Tembung omah-omah kalebu tembung ....

a. saroja c. camboran

b. dwilinggo d. dwipurwo

6. Anak sing tuwa dhewe diarani ....

a. ragil c. sumala

b. mbarep d. ontang-anting

7. Putrane Pak Sabar mung siji diarani ....

a. unting-unting c. tunggal

b. dhampit d. ontang-anting

8. Sndhangan cecak manggon ono ing ... aksara.

a. sangisore c. sandhuwure

b. satengahe d. sakiwane

9. Sandhangan layar unine ....

▸ Baca selengkapnya: latihan soal bahasa jawa kelas 1 sd semester 1

(2)

b. r d. u

10. Aku lunga menyang Malang.

Ukara kasebut kalebu basa ....

a. ngoko lugu c. ngoko alus

Tembung gawa benere ....

a. kokgawa c. digawa

b. dakgawa d. gawanen

13. PR-mu apa wis ... ( garap )?

Tembung garap benere ....

a. digarap c. garapen

b. dakgarap d. kokgarap

14. Adhiku mangan ... sega kuning.

a. nedha c. dhahar

b. mangan d. kabeh jawaban salah

15. Bu Dhahlia lagi ... karo Bu Nina.

a.omong-omongan c. wicantenan

b. ngendikan d. crita

16. Latare wis ... ( sapu ) esuk mau.

a. disapu c. koksapu

b. daksapu d. sapunen

17. Omahe apa wis ... ( resik )?

a. diresiki c. kokresiki

b. dakresiki d. resikana

18. Anak polah bapak ....

a. kapitunan c. kesiksa

b. kepradhah d. keduwung

19. Tanggung jawab, kalebu tembung ....

a. camboran c. camboran wutuh

b. camboran tugel d. camboran wancahan

20. Komunikasi jaman biyen lumaku sarana ... tular.

Tembung sing bener kanggo njangkepi ukara ing ndhuwur yaiku ....

a. getuk c. gethok

(3)

II. Ceceg-ceceg ing ngisor iki wangsulana kang patitis!

21. Aja jungkir . . . ngono mundhak sirahe ngelu.

22. Kepriye . . . dayane murih ora kebanjiran.

23. Kembang gedhang arane ....

24. Godhong kelor arane ....

25. Anak kucing arane ....

26. Wit jagung arane ....

27. Melu seneng nanging ora melu ngetokake wragat.Diparibasakake keplok ora ....

28. Ana gendera bangjo ing wetan kono.Bangjo tegese ....

29. Sapi,wedhus,kebo lsp. kalebu raja ....

30. Bapak dhahar sega pecel.Ukara iki kalebu ngoko ....

III. Wangsulana kang patitis!

31. Menyang Malang. Tulisen nganggo aksara Jawa!

32. Gawea ukara nganggo tembung sregep sinau!

33. Bapak maca koran ing teras. Owahana dadi basa krama!

34. Budhe Rini sade griya. Owahana dadi basa ngoko!

Referensi

Dokumen terkait

Tembung sing cocok kanggo gambar ing sisih yaiku ….. Piye swarane

Tembung kang trep kanggo ngganepi ukara pitakon ing ndhuwur yaiku ...D.

Ing ngisor iki sing dudu wujude paragraf deskriptif kang umume digunakake ana wacan yaiku.... Paragraf kang ukara bakune ana ing ngarep lan ana ing pungkasane

Tembung dwilingga salin swara sing trep kanggo njangkepi ukara ing dhuwur yaiku ..... Sapa sing tuku

tuku buku, menawa ditulis kanthi aksara jawa yaiku ….. Ceceg-ceceg ing ngisor iki isenana nggo tembung

Tembung pitakon sing bener kanggo njangkepi ukara ing dhuwur yaiku

Tembang macapat sing nggambarake uripe wong kang lagi seneng-senenge kerana apa kang digayuh bisa kasembadan yaiku ...... ISINANA CECAK-CECAK ING NGISOR IKI KANTHI WANGSULAN

Tembang sing cocok kanggo gambar ing ndhuwur yaiku..... Bima lagi