• Tidak ada hasil yang ditemukan

Bahasa jawa kls 11

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2017

Membagikan "Bahasa jawa kls 11"

Copied!
4
0
0

Teks penuh

(1)

KEMENTERIAN AGAMA

ULANGAN AKHIR SEMESTER GASAL MADRASAH ALIYAH TAHUN PELAJARAN 2013/2014

MATA PELAJARAN : Bahasa Jawa HARI/TANGGAL :

KELAS/PROGRAM : XI. IPS J A M : 10.00 – 12.00

PETUNJUK UMUM:

a. Awali dengan membaca basmalah dan akhiri dengan hamdalah b. Semua jawaban dikerjakan di lembar jawab yang tersedia.

c. Nomor dan nama peserta ditulis di sudut kanan atau lembar jawab atau LJK. d. Gunakan waktu yang tersedia dengan sebaik-baiknya

PETUNJUK KHUSUS:

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat diantara pilihan jawaban a,b,c,d atau e sesuai dengan pernyataan sebelumnya dengan memberikan tanda silang (X) pada lembar jawab yang tersedia!

1.

2. Basa kang migunakake tembung-tembung krama lan krama inggil. Tembung krama kanggo awake dhewe lan tembung krama inggil kanggo kang diajak guneman. Andharan iku diarani basa…

a. krama b. ngoko krama c. krama inggil d. krama campuran e. krama ndesa

3. Basa kang tembung-tembung ngoko kecampuran basa krama, biasane seng dikramakne tembung sesulih lan tembung kriya tanduk, iku diarani basa…

a. Krama ngoko b. Ngoko krama c. Ngoko alus d. Krama alus e. Krama inggil

4. Bapak lurah ..., lajeng ... lenggah wonten ngajeng kemawon.

Tembung kang trep kanggo ngisi ceceg-ceceg ing dhuwur, yaiku....

a. Dugi, diken

b. Dumugi, didhawuhi c. Dhateng, dipundhawuhi d. Rawuh, dipunaturi e. Rawuh, didhawuhi

5. Ukara kang ngemot gagasan pokok ana sajroning paragaf diarani ukara….. a. panjelas d. pisanan

b. baku e. deduktif

c. panerang

6. Ing ngisor iki sing dudu wujude paragraf deskriptif kang umume digunakake ana wacan yaiku...

a. cerpen b. cerbung c. novel

d. cerita kawan e. berita

7. Paragraf kang ukara bakune ana ing ngarep lan ana ing pungkasane paragraf diarani

paragraf…

a. Deduktif d. deskripsi b. Induktif e. narasi c. repetisi

8. Maca kanthi ances/tujuwan mengerteni kanthi tlesih, cetha panemu ing wacan lan urut-urutane wacan diarani maca…

a. deduktif d. induktif b. intensif e. cepat c. indah

9. Unguh-ungguh basa jawa kaperang dadi loro, yaiku ... lan ....

a. Basa laus lan basa kasar b. Basa ngoko lan basa krama c. Basa ngoko lan basa alus

d. Basa ngoko kasar lan ngoko alus e. Basa krama inggil lan basa ngoko Basa ngoko iku digunakake kanggo guneman…..

a. Wong enom marang wong tuwa kang wis rumaket

b. Wong enom marang wong tuwa c. Wong mertamu kang durung tepang d. Wong tuwa marang enom

e. Wong kang sapadha-padha

10. Ukara panjelas ana paragraf deduktif mapan ana…

a. Sakbanjure ukara baku b. Ngarep ukara baku c. Saben ukara ing paragraf d. Ana tengah paragraf

(2)

11.Bapak tindak kantor numpak sepeda motor sareng kaliyan adhek mangkat sekolah. Ukara dhuwur kuwi ana sing liput, yaiku tembung…..

a. tindak b. mangkat c. sareng d. numpak e. sekolah

12. Menawa guneman karo ibu guru kang wis raket tetepungane kudu nganggo basa… a. Ngoko alus

b. Krama inggil c. Ngoko krama d. Ngoko kasar e. krama

13.Eyang ngunjuk wedang jahe. Adhiku melu-melu .... wedang jahe.

Tembung kang trep kanggo ngisi ceceg-ceceg ana dhuwur, yaiku ...

a. ngombe b. ngunjuk c. nginum d. nyruput e. nenggak

14. Kados pundi Budhe, napa sampun senggang? Kala wingi ngendikanipun saweg gerah?

Tembung sing tegese ‘mari’ yaiku… a. gerah

b. senggang c. saweg d. sembuh e. lodhang

15. Ing ngisor iki kang dudu isine purwaka basa yaiku ….

a. Atur pakurmatan

b. Pangajak pamuji marang gusti c. Atur panuwun

d. Nyuwun pangapura e. Atur kasugengan

16. Sesorah kanthi ngasta cathetan utawa tulisan luwih ndhisik banjur diapalake nganti ora ana tembung-tembung kang kacicir diarani sesorah kanthi cara…..

a. apalan

b. kanthi cara naskah c. kanthi cara manuskrip d. kanthi cara ekstemporan e. kanthi cara impromtu

17. Mas, nyuwun pirsa, apa adhiku mau .... mriki?

Tembung kang trep kanggo ngisi ceceg-ceceg ing dhuwur yaiku….

a. teka b. rawuh c. dugi d. sowan e. dolan

18. pangalaman iku biasane diceritake

migunakake ukara kang bisa narik kawigaten. Iku ateges nyritakake pengalaman migunakake paragrap ….

a. deskriptif b. naratif c. persuasif d. eksposisi e. argumentasi

19. Ttujuane nyemak ana sajroning piwulangan basa jawa yaiku…

a. amrih bocah dadi pinter

b. nglatih kepekaan siswa nggoleki informasi c. ngundhakake kawigatene nulis lan waca d. nyinaoni ketrampilan nulis lan maca e. dhasari ketrampilan migunakake basa

20. Babagan kang ora perlu digatekake sadurunge wawancara, yaiku …

a. nemtokake topik wawancara b. nemtokake tujuwane

c. nyepakake pitakonan

d. dandan nganggo klambi anyar e. gawe janji karo narasumber 21. Geguritan kaperang dadi ...

a. telu b. loro c. papat d. lima e. siji

22. unsure geguritan diperang dadi loro, yaiku… a. unsur batin lan lahir

b. unsur batin lan intrinsik c. unsur lair lan ekstrinsik d. unsur ekstrinsik lan intrinsik e. unsur lawas lan anyar

23. sing ora kalebu unsur lahir geguritan, yaiku … a. pamilihane tembung

b. lelewane basa c. tipografi d. rima e. suasana

24. pawarta biasane digiyarake uwata disiarake dening media elektronik. Ing ngisor iki kang kalebu media elektronik…

a. buletin b. radio c. majalah d. tabloid e. layang kabar

25. Komunikasi kanthi telpon nduweni kaluwihan kaya ing ngisor iki, kajaba…..

a. cepet

b. kudu ketemu c. murah d. ringkes

(3)

26. Tembung ing ngisor iki sing minangka tembung andhahan yaiku…..

a. gunung b. merapi c. sinawang d. pancen e. endah

27. Tembung ing ngisor iki sing antuk ater-ater, yaiku tembung…..

a. dhadhaku b. sumampir c. menek d. tiba e. tangi

28. Tembung ing ngisor iki sing ora antuk ater-ater anuswara yaiku…

a. nonong b. muter c. ngukur d. nyawuk e. nitih

29. tembung ing ngisor iki sing nuduhake pakaryan iku ditindakake dening wong sing omong dhewe yaiku…

a. ditimbang b. kok jiwit c. kok senggol d. disurung e. dakrangkul

30. Paragraf kang ukara bakune kawenehake ing ngarep banjur disusul ukara panjlentreh sinebut paragraph….

a. Argumentative d. deduktif b. Sugestif e. induktif c. persuasif

31. Paragraf kang ukara bakune ana ing sisih mburi utawa pungkasan sinebut paragraf.... a. Ineratif d. induktif b. Naratif e. deduktif c. deskriptif

32.Upaya pemkot Sukamadu anggone reresik regedan sjatine wis ora kurang-kurang, nanging asile isih during maremake. Buktine, isih akeh regedan ing pinggir-pinggir dalan, jero kalen, malah ing ngarep kantor-kantor barang.

Tuladha paragraph ing dhuwur klebu jenis paragraph………

a. Deduktif d. campuran b. Induktif e. argumentatif c. Ineratif

33. Methode sesorah kang lumrahe digunakake ana ing pidhato kenegaraan nganggo metodhe…

a. teknik d. impromtu

b. tanpo persiapan e. naskah c. apalan

34. Pratelan ing ngisor iki minangka bab-bab sing perlu digatekake sajroning nindakake pidhato,

kajaba....

a. Nggunakake unggah-ungguh basa adhedhasar sapa wong sing arep ngrungokake

b. Siap mental lan percaya diri

c. Nganggo klambi sing apik lan anyar supaya bias luwih percaya diri

d. Omongane kudu cetha kanthi nggatekake kedal, intonasi lan wirama kang trep e. Duwe kewanen, tegese ora ingah-ingih 35. Ing ngisor iki sikap wong sesorah sing becik,

kajaba....

a. Nggatekake marang sing ngrungokake b. Swara ora kalonen lan keseron, nanging

samadya wae

c. Sikep awak tegak luwes, ora kaku d. Sikep awak loyo sakepenake

e. Mripat tumuju marang pawongan kang padha ngrungokake

36. Tembung macapat kang cacahe gatra ana sanga yaiku tembang….

a. maskumambang d. pocung b. dhandhanggula e. pangkur c. sinom

37. Budaya jawa kuwi sawijine budaya sing kebak pitutur. Tegese pitutur yaiku…..

a. piweling d. kasembadan b. kasunyatan e. kalodhangan c. polahe

38.Paragane pacelathon sajroning wawancara sing aparing mawarna-warna pitakonan arane….

a. Juru warta d. pemandhu b. narasumber e. pewawancara c. reporter

39.Basa ngoko alus kadhapuk saka tembung….

a. Ngoko kacampur karma inggil b. Karma inggil kabeh

c. Ngoko separo

d. Karma kacampur ngoko e. Ngoko kabeh

40. Bab-bab kang perlu digatekake nalika wawancara katulis ing ngisor iki, kajaba.... a. Nakokake nomer tilpun anake

b. Mungkasi wawancara kanthi atur panuwun c. Pandelenge tumuju marang narasumber d. Nganggo basa kang trep karo

unggah-ungguh

(4)

41. Jinis wayang kang digunakake kanggo nyebarake agama islam yaiku wayang....

a. dupara d. purwa

b. beber e. menak

c. golek

42. Bab kang ora perlu digatekake nalika takon ing wawancara yaiku ....

a. Pitakon ora asipat mrentah b. Takon kanti sabar

c. Takon nganggo ukara pakon d. Pitakon ora mubeng-mubeng e. Pitakon kudu ringkes lan cetha

43. Micara ing tilpun antarane murid lan guru, becike migunakake basa…

a. Karma inggil d. Ngoko alus b. kedhaton e. Ngoko lugu c. karma lugu

44. Tuladha tumindak tumrap putra sing trapsila anggone ngaturi tamune bapak katon ngajeni yaiku....

a. Mangga, Pak, mang enteni sedhilit b. Nuwun sewu, Pak, bapak nembe tindak,

wonten kersa menapa?

c. Halah…. yah ngeten sampeyan kok nggoleki bapak!

d. Pak, njenengan mulih wae, bapak lagek turu niku

e. Mangkeh riyen, Pak, tak ndandani layangan kula ndhisik

45.Kancaku diparingi dhuwit ibune.

Ukara ing dhuwur menawa didadekake karma alus dadine….

a. Kancaku dipunparingi arta ibunipun b. Kanca kula dipunsukani arta ibunipun c. Rencang kula dipuncaosi arta ibunipun d. Rencang kula dipunparingi arta ibunipun e. Kanca kula diwenehi arta ibunipun

46. Tembung macapat kang duweni watak kang sengsem lan seneng yaiku….

a. dhandhanggula b. asmaradana c. mijil d. pocung e. durma

47. Basa kramane alis, yaiku… a. palarapan

b. imba c. padharan d. ibing e. imbet

48. Nglairake gagasan panemu, utawa osiking ati sarana lisan ana sangarepe pawongan akeh diarani…..

a. Medhar sabda b. Paragraf induksi c. Paragraf deduktif

d. musyawarah e. memoriter

49. piwulangan nyemak wawancara bisa ngladhi….

a. kepekaan b. golek informasi c. nampa informasi d. aweh informasi e. micara

50. menawa golek narasumber kanggo wawancara kudu....

a. mangerteni babagan topik wawancara b. tepung rumaket

c. ana paseduluran d. dosen utawa guru e. pejabat pemerintahan

51. Tembang tengahan uga diarani tembang...

a. Kawi d. girisa

b. Puisi e. demung

c. dhagelan

Referensi

Dokumen terkait

Prakara sing bakal dibabar ing panaliten iki yaiku kepiye diksi sing ana ing Wacan Bocah Glanggang Remaja ing majalah Jawa Panjebar Semangat taun 2008 sing klebu tembung aran,

Bab-bab wigati kang oia kudu digatekake nalikd maca geguritan ana ing ngisor iki, yaiku ..... A" Pahal:r utalva mangerteni maknane geguritan kang arep

Tembung kang trep kanggo ukara ing dhuwur yaiku.. Sing ora kalebu tembang

Kewan sing senenge mangan timun yaiku …….. Wangsulana pitakon-pitakon ing ngisor iki kanthi cekak

Prakara kang dadi undering panliten iki, yaiku (1) wiwit kapan lan ana ing ngendi ki Sentho ngrintis profesi dhalang, (2) Apa wae wujud variasi basa kang digunakake

Anane bab kang beda kang manggon ing wujud lan kalungguhan iki ndadekake makna kang kinandhut sajrone ukara kasebut uga beda, yaiku konstituen kang mawa perangan leksikal

cecak, wignyan, layar Sandhangan kang digawe ukara mawa aksara jawa ing ngisor iki kanthi urut yaiku ..... taling, wignyan, pepet, suku, layar

4 Waja kita kedah dipriksa saben 6 sasi sepisan Pranyatan ing inggil kang kalebu ukara tanggap inggih menika ukara nomer….. Basa pacelaton kang digunakake ing khetoprak yaiku