• Tidak ada hasil yang ditemukan

Soal UTS Bahasa Jawa Kelas 4 SD Semester Genap

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2017

Membagikan "Soal UTS Bahasa Jawa Kelas 4 SD Semester Genap"

Copied!
4
0
0

Teks penuh

(1)

Kanggo jawab soal nomer 1-4 Raden Arjuna

Raden arjuna kuwi satriya madukara. Putra katelu saka prabu pandhu dewanata. Ibune aran Dewikunti talibrata.raden Arjuna kuwi seneng tetapa lan nulungi sepadha-padha. Bagus pasuryane,alus budi pekertine seneng sesrawungan lan pinter ngetrepake diri ing papan kang beda-beda. Raden Arjuna pinter tumrap olah senjata panah. Senjatane jenenge pasopati, pulanggeni, lan ardhodhedhali. Raden Arjuna asring kasebut satriya pamadyaning pandhawa.

1. Sopo jenenge ibune raden arjuna? a. Dewi kunthi talibrata

b. Dewi madrim c. Dewi sumaryani d. Dewi Wulandari

2. Raden Arjuna satriya ing.... a.madukara

b.mandura c.pasopati d.sawojajar

3. Raden arjuna putra nomer piro? a.siji

b.loro c.telu d.papat

4. Kepriye sipate raden arjuna? a.seneng muring

b.alus budi pekertine c.seneng gawe onar d.ora tau tulung

5. Supaya lemu tanduran kudu...

c.dirabuk d.disemprot

6. Parine wis kuning sedhela maneh.... a.didang

b.dibanyoni c.dipanen d.ditandur

7. Rukun agawe sentoso

R Tantiningsih

Kadangku....

Donyo iku dudu duweku Donyo iku dudu duwekmu Mula

Aja rebutan panguasa Aja rebutan bebener

Ing geguritan ”Rukun agawe sentoso” tegese....

a.rukun marai crah b.rukun marai tentrem c.rukun marai sedhih d.rukun marai urip

8. Rudi :”ayo menyang tegalan” Giman :”...”

Rudi :”matun pari sukete akeh banget” Pacelathon ing dhuwur yen di ganepno unine giman kudune....

a.ayo,arep opo rud

b.ayo, arep ngopon eng tegalan c.ayo,aku yo arep menyang tegalan d.ayo,aku melu menyang tegalan 9. Seng nglakoake sepur arane....

a.nakodha b.sopir c.kondhektur d.masinis a.diluku

b.digaru

PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

DINAS PENDIDIKAN

SEKOLAH DASAR NEGERI ...

Alamat : ...

NASKAH SOAL

ULANGAN TENGAH SEMESTER II SEKOLAH DASAR TAHUN PELAJARAN ...

(2)

10. Utange naming arang wulu kucing Wulu kucing tegese

a.pucet banget b.bante rbanget c.akeh banget d.lemu banget

11. Pancen endah sesawangan ing kene Banyu katon lerap-lerap keterak angin Akeh kapal kang padha minggir

Wit klapa jejer-jejer

Paragrap ing dhuwur nyritakake kahanan ing....

a.kali b.desa c.sawah d.segara

12. Lapangan montor mabur arane.... a.bandhara

b.pasar c.terminal d.stasiun

13. Pak Parno dadi....saben esuk pethel menyang sawah

a.juru mudhi b.juru tani c.juru rawat d.juru tulis

14. Yen arep meranake tokoh wayang

werkudara dipilih wong seng pawakane.... a.dhuwur lencir

b.gedhe dhuwur c.lencir kuning d.dhuwur lemu

15. Saka kadohan keprungu swara sapi sing.... a.mbeker

b.nggero c.mbengoh d.ngenthir

16. Saben isuk riyanti (sapu) latar

Penulisane tembung jeru kurung seng bener....

a.disaponi b.disapu c.nyapu

17. Dodi kuwi wuragile ibu sundari. Kosok balene wuragel... a.pamberepe

b.panenggake c.pandhadhane d.sumendhine

18. Amarga keweden cayane abang dluwang. Abang dluwang tegese....

a.pucet banget b.banter banget c.manis banget d.cethek banget

19. Candhi gedhongsongo ana ing tlatah semarang.

Tembung tlatah tegese.... a.wilayah

b.kiwa tengene c.panguasa d.sakupenge

20. Dewi nderek ibu lan bapake

Ukara pitakon kang cocog kanggo ukara wangsulan ing dhuwur yaiku....

a.sapa dewi kuwi?

b.sapa seng nderek ibu lan bapake? c.dewi arep menyang endi?

d.ibu lan bapak arep tindhak endi? 21. Tembung sinom kelebu tembung...

a.gedhe b.tengahan c.cilik d.mocopat

22. Esti ora seneng ....jamu a.mangan

b.masak c.nyekel d.ngombe

23. Singgih :”mas,ayo sinau bareng!”

Dimas :”sinau kanggo opo? Aku ra usa sinau wis pinter”

Pacelathon ing dhuwur, Dimas duweni watak....

a.becik b.sregep c.angkuh

(3)

24. Rara nggendhong sari.yen di owah ukara tanggap dadi....

a.sari nggendhong rara b.sari digendhongi rara c.rara nggendhonggo sari d.sari digendhong rara

25.

Tulisan jawa ing dhuwur unine.... a.uyah asin

b.uyah kecut c.tahu asin d.iwak asin

II. Isenana kanthi bener !

1. Pak guru....supaya bocah-bocah nyiapake piranti. 2. Prabu puntadewa satriya ing...

3. Ukara pitakon dipungkasi nganggo tandha....

4. Nana mono pancen putra ontang-anting.ontang-anting tegese.... 5 ....regane sepatumu kuwi?

6. Sawise ibu mundhut tiket ,aku banjur munggah numpak sepur. Tembung munggah kosok balene....

7. wayah udan keprungu swara kodhok.... 8. kula putra panjenengan

Marak sowan ibu

Wonten ing dinten punika

Dinten tanggap warsa panjenengan Kula dereng saget bekti

Namung satunggal puspa Saking keng putra

Mugi saged ngrenggani Manah panjenengan

Geguritan ing dhuwur puspategese....

9. Pak manteb kae pegaweyane nglakokake wayang.pak manteb di arani.... 10. Gathutkaca kuwi putrane...

III. Wangsulana kanthi cetha ! 1. Ukara ing ngisor iki kramakna!

Minggu esuk tuti karo ibu menyang pasar!

(4)

2. Tulisen aksara jawa! Budhe dhahar kupat.

Jawab : __________________________________________________________ ____________________________________________________________ 3. Aranana jenenge punakawan !

Jawab: ___________________________________________________________ ____________________________________________________________ 4. Bapakku kusir andong

Gawea ukara pitakon kanggo ukara wangsulan ing dhuwur!

Jawab : ___________________________________________________________ ____________________________________________________________

5.

Gawea tulisan kanggo gambar ing dhuwur

Jawab : ___________________________________________________________ ____________________________________________________________

Referensi

Dokumen terkait

Tembung sing cocok kanggo gambar ing sisih yaiku ….. Piye swarane

Ing ukara tanggap ater-ater kang digunakake yaiku ater-ater tripurusa.. Sing kalebu ater-ater tripurusa,

Tembung kang paling trep kanggo njangkepi ukara ing dhuwur menawa ditulis nganggo aksara Jawa yaiku

Tembung pitakon sing bener kanggo njangkepi ukara ing dhuwur yaiku

Pasangan sing cocok kanggo njangkepi ukara ing dhuwur yaiku pasangan .'.. SasiApriltanggap warsane Raden Ajeng

“ Aku kelas siji MI” Ukara pitakan kang trep kanggo wangsulan ing dhuwur yaiku?. Mak Kriyek iku

Gambar kasebut ing pagelaran wayang kulit duweni dapukan nembang barengi gamelan kang diarani ..... Larase gamelan kang ana ing Ngayogyakarta kanggo ngiringi pagelaran wayang kulit

4 Waja kita kedah dipriksa saben 6 sasi sepisan Pranyatan ing inggil kang kalebu ukara tanggap inggih menika ukara nomer….. Basa pacelaton kang digunakake ing khetoprak yaiku