• Tidak ada hasil yang ditemukan

Soal UTS Bahasa Jawa Kelas 3 Semester 1

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2017

Membagikan "Soal UTS Bahasa Jawa Kelas 3 Semester 1"

Copied!
3
0
0

Teks penuh

(1)

LATIHAN SOAL MANDIRI

ULANGAN TENGAH SEMESTER GANJIL

TAHUN PELAJARAN 2016/2017

Alamat : Bukupaket.com

Mata Pelajaran : Bahasa Jawa Nama Peserta : ... Kelas : III (Tiga) No. Absen : ... Hari/Tanggal : ... Nilai : ...

I. Wenehana tandha (x) ing jawaban kang bener!

Nomer 1-5 manut wacaan.

Latihan Voli

Saben dino Rebo, bocah-bocah kelas III ana wulangan olahraga. Olahraga iki

diwiwiti jam 08.00 esuk. Lumrahe, yen olahraga mesthi bocah-bocah padha nggawa

kaos ganti. Tujune supaya bubar olahraga klambine ora mambu merga sawise olahraga

isih ana wulangan liyane.

Dina iku latihan voli. Voli iku olahraga sing sakregune ana enem wong. Sing

diwulangake, ing antarane nyemes, nyervis, lan ngoper.

1. Sing latihan voli bocah kelas ....

a. Kelas I c. kelas IIII

b. Kelas II d. kelas IV

2. Kelas III ana wulangan voli dina ....

a. Senen c. Rebo

b. Setu d. Ahad

3. Olahraga kuwi diwiwiti jam ....

a. 07.00 c. 09.00

b. 08.00 d.10.00

4. Sakregu voli kuwi dumadi saka ... wong.

a. 3 b. 5

b. 4 d. 6

5. Sing diwulangake analatihan voli yaiku antarane ....

a. nyervis c. nyemes

b. ngoper d. bener kabeh

6. Bapak tindhak dhateng kantor.

Yen diowahi dadi basa ngoko yaiku ....

▸ Baca selengkapnya: soal bahasa jawa semester 1 kelas 1

(2)

b. Bapak lunga menyang kantor

c. Bapak lunga kantor

d. Bapak ing kantor

7. Ibu mangan sega.

Yen diowahi nganggo basa krama dadi ....

a. Ibu nedha sekul c. Ibu maem sekul

b. Ibu dhahar sekul d. Ibu madhang sekul

8. Tugase durung rampung anggone nggarap.

Tembung liyane rampung yaiku ....

a. waras c. tutug

b. mari d. teka

9. Atine seneng banget entuk rangking I.

Tembung liyane seneng yaiku ....

a. susah c. bungah

b. gupuh d. gela

10. Andi nulis layang. Andi ing ukara iku minangka ....

a. wasesa c. jejer

b. lesan d.katrangan

11. Pak Paimin mirsani TV. Mirsani minangka ....

a. jejer c. lesan

b. wasesa d. katrangan

12. Bu Sriyati ... pitik pitu.

a. darbe c. kagungan

b. duwe d. gadhah

13. Ani nggawa klambi.

Yen Ani dadi lesan, ukara iku dadi ....

a. Klambi nggawa Ani. c. Nggawa Ani klambi.

b. Ani klambi nggawa. d. Klambi digawa Ani.

14. Pakdhe ali maca koran. Koran minangka ....

a. jejer c. wasesa

b. lesan d. pira

15. Ali gojek karo kancane. Tembung gojek sinonime ....

a. ngguyu c. nggujeng

b. guyon d. guneman

16. Seneng banget sajrone latihan pramuka. Tembung seneng kosok baline ....

a. bungah c. sedih

b. payah d. susah

17. Budhe mangan lonthong. Basa kramane mangan yaiku ....

a. madhang c. dhahar

(3)

18. Bulik maos kalawarti. Didadekake basa ngoko dadi ....

a. Bulik maca kalawarti c. Bulik maos suratkabar

b. Bulik maca suratkabar d. Bulik nulis suratkabar

19. ... sing tuku sepedhah iki?

a. Apa c. Sapa

b. Ana ngendi d. Pira

20. Tandhane ngancik mangsa rendheng yaiku ....

a. langite padhang c. mendhunge peteng

b. angine banter d. ora ana gludhug

II. Isenana nganggo tembung-tembung kang bener!

21. Pak Santoso ... sapi lima.

Tembung kang bener kanggo njangkepi ukara yaiku ....

22. Tas iku digawa Ali.

Yen Ali dadi jejer, ukara iku dadi ....

23. Latihan Pramuka wis bubar. Kosok baline bubar yaiku ....

24. Darmi gerah waja. Basa ngokone waja yaiku ....

25. Anggone mangkat latihan jam pitu esuk. Mangkat sinonome yaiku ....

26. Narada yen ditulis nganggo aksara Jawa dadi ....

27. Jam enem esuk Rina ... sekolah. Tembung kang bener kanggo njangkepi, yaiku ....

28. Wasana yen ditulis nganggo aksara Jawa dadi ....

29. Wayah esuk hawane seger. Tembung liyane wayah yaiku ....

30. ... sing ndeleh klambi iki? Tembung kang trep kanggo njangkepi yaiku ....

III. Wangsulana kanthi premati!

31. Tulisen ngango aksara Jawa! Sarana nata kaca.

32. Ibu tuku gula. Owahana dadi basa krama!

33. Simbah nembe rawuh. Owahana dadi basa ngoko!

34. Nuri tuku klambi. Udhalen ukara kasebut miturut jejer, wasesa, lan lesane!

Referensi

Dokumen terkait

Tembung sing cocok kanggo gambar ing sisih yaiku ….. Piye swarane

Tembung dwilingga salin swara sing trep kanggo njangkepi ukara ing dhuwur yaiku ..... Sapa sing tuku

Ukara ing ngisor iki sing bener panulise aksara kapitale yaiku………... Ana

Tembung kang mathuk kanggo nglengkapi ukara ing dhuwur yoiku….. Aku sakeluwarga arep

Tembung kang paling trep kanggo njangkepi ukara ing dhuwur menawa ditulis nganggo aksara Jawa yaiku

Pasangan sing cocok kanggo njangkepi ukara ing dhuwur yaiku pasangan .'.. SasiApriltanggap warsane Raden Ajeng

bu guru – buku – ngasta – gambar tatanan tembung ing dhuwur iku sing bener yaiku ..b. buku gambar ngasta bu guru

“ Aku kelas siji MI” Ukara pitakan kang trep kanggo wangsulan ing dhuwur yaiku?. Mak Kriyek iku