• Tidak ada hasil yang ditemukan

SOAL UAS GANJIL KELAS 1,2,3,4,5,6 MI/SD Kelas 6 Bahasa Jawa

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2017

Membagikan " SOAL UAS GANJIL KELAS 1,2,3,4,5,6 MI/SD Kelas 6 Bahasa Jawa"

Copied!
3
0
0

Teks penuh

(1)

EVALUASI HASIL BELAJAR (EHB) SEMESTER GANJIL

Nilai Parafguru ParafOrtu

I. Berilah tanda silang (x) pada salah satu huruf a,b,c atau d di jawaban yang paling benar !

RA Kartini iku putrane Bupati ing kutha Jepara asmane yaiku RM Haryo Sosroningrat, Panjenengane lahir ing kutha jepara rikala tanggal 21 April 1879. RA Kartini kagungan gegayuhan kang luhur, yaiku kepingin ngajokake lan ngangkat derajat ing kaum wanita bisa nduweni hak sing padha karo kaum priya.

Ing jaman semana Negara Indonesia isih di jajah dening bangsa Walanda, sekolahan isih arang-arang banget,mula ing waktu iku kahanane bangsa Indonesia memalas banget, sengsara, melarat, bodho lan di tindhes dining Walanda. Sing bisa sekolah mung putrane para penggedhe utawa sing nduwe pangkat kang dhuwur.

1. Ing kutha endi RA kartini lair ?

a.Bojonegoro b. Semarang c. Jepara d. Jogjakarta 2. RA kartini lahir tanggal . . .

a. 21 april 1879 b.12 april 1879 c.21 april 1789 d. 21 april 1879 3. Warga desa Suka Makmur ngedegake baledesa .warga endi sing ngedegake baledesa?

a.Suka harjo b. Suka makmur c. Suka reja d. Suka wat 4. Tembung ing ngisor iki ensi sing kanggo seselan um ?

a.sinigar b. dilirik c. gumantung d. dicorek 5. Ukara sing enek jejer wasesa lan keterangan yaiku . . .

a. Rina jahit kelambi c. Desi nyirami kembang ning ngarepe omah b. Rudi maca buku d. Doni dolanan layangan

6. . . . . latar ngarepe iku !

Tembung kanggo nglengkapi sing bener yaiku . . .

a.resikno b. potomgno c. siramno d. cabutno 7. Tawon madu ngisep sekar. Batutno parikan iki !

a. jasak ngamuk gwelis tuwo c. golek ngelmu kudu sabar b. mata nganthuk njaluk turu d. dadi murid kudu sregep 8. Kelompoke Agus ngusungi meja, yen di ubah dadi ukara tanggap yaiku . . .

a. kelompoke agus ngusungi meja c. meja diusungi kelompoke Agus b. Agus ngusungi meja d. diusung kelompoke Agus 9. Sing miji timun iku . . .

a.tangane b. untune c. pundhake d. drijine

10. Bocah loro kakang adhi kae rupane kaya jambe sinigar

Tembung kang di cetak kandel nganggo seselan . . .

a. um b. in c. lan d. di

11. Sing klebu tembung saraja yaiku . . .

a. padha rasane b. padha rupane c. tukar padu d. gonjang-ganjing

12. Kancil mau golek suket nok sebrang, Mau nyebrang ono boyo akeh, kancil mikir boyo dikon jejer trus kancil lewat ing dhuwur boyo sing jejer.

Tokoh dongeng ing dhuwur iku . . .

a. timun b. suket c. baya d. kancil

13. Budi ngusungi meja. Yen diubah dadi tembung tanggap yaiku . . . a. Budi ngusungi meja c. meja diusungi budi b. Budi ngusungi d. meja ngusungi budi

14. Bengi iki udane deres, hawane kerasa adem, Mung swara udan,bledek lan kilat sing gonta-ganti.

Isi wacana ing dhuwur yaiku . . .

(2)

15. Dek wingi sore bapak tindhak dateng Surabaya . Jejere yaiku . . .

a. dek wingi sore b. bapak c. tindhak d. Surabaya 16. Ngupa boga, dene kelakuan becik

Weh rahayuning angga

Isi tembung ing dhuwur yaiku . . .

a. penggawean b. dolanan c. tumindak d. kelakuan apek 17. Buku diwoco Wati.

Yen diubah dadi ukara tanggap yaiku…

a. buku diwaca buku b. maca buku c. Wati maca buku d. buku maca Wati

18. Wiwit kelas siji Nana kanca-kancane nyelengi. Nganti kelas enem Nana lan kanca-kancane nyelengi. Pamrihe supaya Nana lan kanca-kancane dhuweni pakulinan sing becik yoiku seneng nyelengi.

Isi wacanan ing dhuwur yoiku…

a. sinau nyelengi c. mangkat sekolah b. ngrancang pembangunan d. pakulinan 19. Aja mung … bae, digoleki dhisik.

Tembung kang mathuk kanggo nglengkapi ukara ing dhuwur yoiku…

a. mulah-muleh b. tokan–takon c. mongan-mangan d. lirak-lirik

20. Aku sakeluwarga arep numpak bis. Kira-kira jam 08.30 bis sing daktumpaki mau tekan kutha Malang. Kata sing kacetak miring artine…..

a. kate b. numpak c. tekan d. kutha

21. Pak Madi motongi kembang ning latar. Katerangan yaiku . . .

a. Pak madi b. motongi c. kembang d. ning latar

22. Ing Negara Pancawali nduwe raja asmane Prabu Rama Wijaya,Prabu Rama Wijaya disegani karo rakyate. Amarga Prabu Rama Wijaya jujur, bijaksana, ngopeni rakyate.

Kepriye watake Prabu Rama Wijaya . . .

a. kesatriya,ora ngopeni rakyate c. jujur, bijaksa, ngopeni rakyate b. kejem, cetel d. kesatriyo, kejem

23. Pancen luhur bebudine Urip prasaja ora kesusu Ana ing desa kang asri Urip rukun dadi petani

Isi geguritan ing dhuwur yaiku . . .

a. tentrem b. seneng c. pak tani d. gotong royong 24. Sawah dipaculi pak tani. Yen diubah dadi ukara tanggap yaiku . . .

a. sawah dipaculi pak tani c. sawah pak tani b. pak tani maculi sawah d. maculi sawah 25. Bapak lunga numpak sepur. Basa kramane . . .

a. bapak tindak nitih sepur c. bapak lunga numpak sepur b. bapak tindak numpak sepur d. bapak lunga nitih sepur 26. Bu tani ugo polah

Nyepakake dhaharan ana ing omah Banjur digawa ana omah

Isi gaguritan ing dhuwur yaiku . . . a. bu tani mergawe ing sawah

b. bu tani nyepakno dhaharan banjur digawa ning sawah c. bu tani dolanan ningsawah

d. pak tani ana sawah

27. Bathok bolu isi madu. Isi paribahasan iki yaiku . . .

a.wong asor nanging sugih kapinteran c. arep ngrewangi malah ngrusuhi b. ong pinter mungsuh wong pinter d. njarak marani bebaya

28 adik nyaponi latar. Yen diubah dadi ukara tanggap………… a. latar nyaponi adik c. latar disaponi adik

b. adik disaponi latar d. adik nyaponi latar

29. adik didulang ibu. Yen diubah dadi ukara tanduk………… a. ibu didulang adik c. adik didulang ibu

b. adik ndulang ibu d. ibu ndulang adik

30. ibu nyambut gawe direwangi adik.direwangi tembung linggane……. a.direwangi c. rewang

(3)

II. isinen nganggo ukoro sing mathuk!

1.

anggone jejodohan wis podho ayem . . . . wis ora tau padu

2.

Rama iku bucah kang pinter tur ora seneng ugungan. Ugungan tegese . . .

3.

Becik ketitik ala. . .

4.

ibune pandawa yaiku . . .

5.

bocah sekolah iku golek . . .

6.

ira sinau gambar kucing ing kelas. Wasesane yaiku . . .

7.

bocah iku landhep pikire. Landhep pikire tegese . . .

8.

adhik nggambar pitik. yen diubah dadi ukara tanggap dadi . . .

9.

iwak digoreng ibu. Yen diubah dadi ukara tanduk yaiku . . .

10.

sing diarani pandhawa yaiku . . .

III. tulisen nganggo aksara jawa!

1.

adi seneng ruti

2.

ibu tuku jagung

3.

bapak dhahar

4.

ibu guru ngelamun

Referensi

Dokumen terkait

Ing ukara tanggap ater-ater kang digunakake yaiku ater-ater tripurusa.. Sing kalebu ater-ater tripurusa,

Tembung kang trep kanggo ngganepi ukara pitakon ing ndhuwur yaiku ...D.

Tembung dwilingga salin swara sing trep kanggo njangkepi ukara ing dhuwur yaiku ..... Sapa sing tuku

Kewan seng kanggo nggeret delman yaiku ….. bagas lumoh

tuku buku, menawa ditulis kanthi aksara jawa yaiku ….. Ceceg-ceceg ing ngisor iki isenana nggo tembung

Sawise ngadhep Bathara Indra dingendikani,”wayah ulun Arjuna, samengko kito wis anduweni kasekten sing ngluwihi kasektene para jawata.Wayah Arjuna wis nampa peparinge senjata kang

Tembung pitakon sing bener kanggo njangkepi ukara iki yaiku.. Ukara ing ngisor iki sing

“ Aku kelas siji MI” Ukara pitakan kang trep kanggo wangsulan ing dhuwur yaiku?. Mak Kriyek iku