• Tidak ada hasil yang ditemukan

SOAL UTS GANJIL KELAS 1,2,3,4,5,6 MI Update terbaru Kelas 4 B. Jawa

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2017

Membagikan " SOAL UTS GANJIL KELAS 1,2,3,4,5,6 MI Update terbaru Kelas 4 B. Jawa"

Copied!
3
0
0

Teks penuh

(1)

EVALUASI HASIL BELAJAR (EHB) TENGAH SEMESTER

I. Wangsulana pitakon-pitakon ing ngisor iki kanthi menehi tandha silang ( x ) jawaban sing bener !

1. Aku diparingi jajan ....

a. adhiku b. bulikku c. kancaku d. ponakanku 2. Anton lara wis suwe, cahyane ....

a. semringah b. manger-mangar c. abang dluwang d.abang branang 3. Tanduran ing sawah subur banget, katon ....

a. ngrembuyung b. kuning gadhing c. abang branang d. ijo royo-royo 4. Parine wis arep panen nanging isih ana sing ....

a. njebul b. bangcuk c. ijoroyo-royo d. abang branang 5. Omah-omah padha ambruk keterak lesus.

Tembung omah-omah kalebu tembung ....

a. saroja b. dwilinggo c. camboran d. dwipurwo 6. Anak sing tuwa dhewe diarani ....

a. ragil b. mbarep c. sumala d. ontang-anting 7. Putrane Pak Sabar mung siji diarani ....

a. unting-unting b. dhampit c. tunggal d. ontang-anting 8. Sndhangan cecak manggon ono ing ... aksara.

a. sangisore b. satengahe c. sandhuwure d. sakiwane 9. Sandhangan layar unine ....

a. ng b. r c. h d. u

10. Aku lunga menyang Malang. Ukara kasebut kalebu basa ....

a. ngoko lugu b. krama lugu c. ngoko alus d. krama alus 11. Pada lingsa iku gantine ....

a. titik b. koma c. titik koma d. titik loro 12. Bukune ... ( gawa ) Umi.

Tembung gawa benere ....

a. kokgawa b. dakgawa c. digawa d. gawanen 13. PR-mu apa wis ... ( garap )?

Tembung garap benere ....

(2)

a. nedha b. mangan c. dhahar d. kabeh jawaban salah 15. Bu Dhahlia lagi ... karo Bu Nina.

a.omong-omongan b. ngendikan c. wicantenan d. crita 16. Latare wis ... ( sapu ) esuk mau.

a. disapu b. daksapu c. koksapu d. sapunen 17. Omahe apa wis ... ( resik )?

a. diresiki b. dakresiki c. kokresiki d. resikana 18. Anak polah bapak ....

a. kapitunan b. kepradhah c. kesiksa d. keduwung 19. Tanggung jawab, kalebu tembung ....

a. camboran b. camboran tugel c. camboran wutuh d. camboran wancahan 20. Komunikasi jaman biyen lumaku sarana ... tular.

Tembung sing bener kanggo njangkepi ukara ing ndhuwur yaiku .... a. getuk b. guyup c. gethok d. tutur

II. Ceceg-ceceg ing ngisor iki wangsulana kang patitis!

21. Aja jungkir . . . ngono mundhak sirahe ngelu. 22. Kepriye . . . dayane murih ora kebanjiran. 23. Kembang gedhang arane ....

24. Godhong kelor arane .... 25. Anak kucing arane .... 26. Wit jagung arane ....

27. Melu seneng nanging ora melu ngetokake wragat.Diparibasakake keplok ora .... 28. Ana gendera bangjo ing wetan kono.Bangjo tegese ....

29. Sapi,wedhus,kebo lsp. kalebu raja ....

30. Bapak dhahar sega pecel.Ukara iki kalebu ngoko ....

III. Wangsulana kang patitis!

31. Menyang Malang. Tulisen nganggo aksara Jawa! 32. Gawea ukara nganggo tembung sregep sinau!

(3)

KUNCI JAWABAN

I. 1. B 11. C

2. C 12. C

3. D 13. D

4. B 14. B

5. B 15. C

6. B 16. B

7. D 17. C

8. C 18. B

9. B 19. C

10. A 20. C

II. 21. Walik

22. Reka

23. Ontong

24. Limaran

25. Cemeng

26. Tebon

27. Tombok

28. Abang ijo

29. Kaya

30. Alus

III. 31. ...

32. Adhiku sregep sinau. Lsp 33. Bapak maos koran ing theras 34. Budhe Rini dodol omah

Referensi

Dokumen terkait

Ukara ing ngisor iki sing bener panulise aksara kapitale yaiku………... Ana

Kata tanya yang tepat untuk melengkapi pertanyaan di atas adalah

Read the text carefully and answer the questions bellow.. Diana and

a Para pemimpin setelah Nabi c Para khalifah pemerintahan islam b Para pengganti yang diberi petunjuk d Semua khalifah di negara islam 3 Umar bin khattab menggunakan gelar

Ukara ing ngisor iki sing kalebu ukara tanggap yaikua. iwakku dipangan kucing c.kelambiku diumbah ibu

caranipun nggarap soal nomer sanga!” Tembung pitakon kang bener kanggo nglengkapi ukara ing dhuwur yaiku. tegalan ana ing sisih wetan

Yanti melu lomba nari ing desane Sing melu lomba akeh banget Yanti menang lomba nari Yanti juara siji. Wangsulana pitakon ing

Tembang macapat sing nggambarake uripe wong kang lagi seneng-senenge kerana apa kang digayuh bisa kasembadan yaiku ...... ISINANA CECAK-CECAK ING NGISOR IKI KANTHI WANGSULAN