• Tidak ada hasil yang ditemukan

ULANGAN HARIAN 1 BAHASA JAWA, KELAS 7, SEMESTER GASAL

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Membagikan "ULANGAN HARIAN 1 BAHASA JAWA, KELAS 7, SEMESTER GASAL"

Copied!
8
0
0

Teks penuh

(1)

ULANGAN HARIAN 1

BAHASA JAWA, KELAS 7, SEMESTER GASAL

A. Wangsulana pitakon-pitakon ing ngisor iki kanthi milih wangsulan a, b, c, utawa d kang kok anggep bener!

1. Basa krama iku digunakake kanggo sapa wae?

a. Anak marang wong tuwa c. Guru marang murid

b. Wong tuwa marang anak d. Simbah marang bapak

2. Basa ngoko lugu iku digunakake kanggo sapa wae? a. Wong tuwa marang wong dewasa

b. Bocah mbasakake awake marang wong tuwa c. Siswa karo kancane

d. Wong tuwa kang durung akrab

3. Basa ngoko alus iku digunakake kanggo sapa wae? a. Yen pinuju ngudarasa

b. Sapadha-padha kang durung kulina c. Kanggo sesorah

d. Wong tuwa marang wong dewasa kang luwih dhuwur pangkate

4. “Mbak Dina mau sida tindak Sleman apa ora?” Ukara iku nganggo basa apa?

a. Ngoko lugu c. Krama Lumrah

b. Ngoko Alus d. Krama Alus

5. Kepiye basa krama alus “Simbah menyang pasar tuku bubur”... a. Simbah kesah peken mundhut bubur

b. Simbah tindak peken tumbas bubur c. Simbah kesah peken tumbas bubur d. Simbah tindak peken mundhut bubur

6. “Kondur saking peken, ibu ngasta roti kalih kresek”. Ukara iku nganggo basa apa?

a. Ngoko lugu c. Krama Lumrah

b. Ngoko Alus d. Krama Alus

7. “Nalika Budhe Nurul ... saking kantor, kula nembe ... sega kucing”. Tembung sing bener kanggo njangkepi titik-titik yaiku....

a. Wangsul, dhahar c. Kondur, nedha

b. Wangsul, nedha d. Kondur, dhahar

8. Ukara ing ngisor iki endi kang bener miturut unggah-ungguhing basa yaiku ....

a. Simbah diparingi dhaharan dening ibu. b. Ibu nembe tumbas gendhis.

c. Bapak kesah dhateng Surabaya. d. Aku ningali TV ing kamar.

9. “Nyuwun pangapunten bu, kula badhe...dalemipun Bapak Roni wonten pundi?

a. Tanglet c. Mundhut pirsa

▸ Baca selengkapnya: guneman nganggo boso kromo iku kanggo guneman karo wong kang luwih

(2)

10. Salsa arep takon jenenge Mas Dhimas. Becike kepie anggone matur? a. Namanipun panjenengan sinten?

b. Asmanipun panjenengan sinten? c. Jenengipun panjenengan sinten? d. Asmanipun sampean sinten?

B. Isinen titik-titik ing ngisor iki kanthi bener miturut unggah-ungguh basa! 1. Mbak Ayu ... TV mau sore.

2. Dhek Yudha ... pit menyang Malioboro. 3. Mbah Sastro ... koran ing ngarep omah.

4. Nalika Paklik Budi lagi ... kopi, Bulik Sinta nembe ... kantor. 5. ... kula Rudi Saputra, dene ... Ibu kula Siti Nurhayati.

(3)

KUNCI JAWABAN

ULANGAN HARIAN 1 KELAS 7

A. Pilihan Ganda 1. A 2. C 3. D 4. B 5. D 6. D 7. C 8. A 9. D 10. B B. Uraian 1. Mirsani 2. Numpak 3. Maos 4. Ngunjuk, Tindak 5. Nama, Asmanipun

(4)

ULANGAN HARIAN 1

BAHASA JAWA, KELAS 8, SEMESTER GASAL

A. Wangsulana pitakonan ing ngisor iki kanthi patitis!

1. Kepie patrape awak nalika matur dening Ibu Guru badhe nyuwun idin amarga telat mlebu kelas?

2. Kados pundi aturipun siswa nalika nyuwun kawigatosan dhateng kancanipun menawi badhe suka wara-wara?

3. Gawea ukara kang isine pangalembana marang kanca kang juara lomba maca geguritan!

4. Kadospundi aturipun siswa nalika nyuwun idin dhateng Guru rikala pamit badhe nilaraken kelas?

5. Kadospundi aturipun siswa nalika nyuwun pangapunten dhateng guru amarga telat mlebu kelas!

B. Golekana bebasan utawa paribasan pitakonan ing ngisor iki! 1. Apa tegese bebasan “Becik ketitik ala ketara”?

2. Apa tegese bebasan “Idu didilat maneh”?

3. Terangna tegese bebasan “Cedhak kebo gupak”! 4. Terangna tegese paribasan “Ana catur mungkur”! 5. Apa tegese paribasan “Jer basuki mawa bea”?

6. Pak Sugeng pancen wong kang apik bebudine. Sumeh marang liyan lan gampang tetulung marang sapadha-padha. Ora mokal yen Dhimas, putra ragilipun anduweni sipat kang padha karo bapake. Dhimas uga bocah kang sumeh lan gampang tetulung marang liyan.

Paribasane?

7. Dadi bocah iku kudu bisa njunjung drajate wong tuwa. Senajan urip pas-pasan, ora keduman bandha donya kanthi prayoga, nanging kudu bisa anggawe bagya mulyaning kulawarga. Uga bisa mendhem apa kang dadi wadining kulawarga, ora sesumbar marang liyan bab awon kang ana ing kulawargane.

Paribasane?

8. Danang Prasetya bocah kang ora pantes dituladha. Durung suwe iki bocah iku dicekel polisi amarga numpak sepedha motor nanging durung duwe SIM lan ora nganggo helm. Perkara iku tekan wong tuwane lan wong tuwane uga katut ditimbali menyang kantor polisi. Amarga saka polahe anak, wong tuwane melu nanggung wirang.

(5)

Bebasane?

9. Deswita iku bocah kang becik bebudene amarga guneme becik lan tata basane bener nalika guneman karo wong tuwane lan karo wong liya. Mula dheweke diajeni wong liya.

Paribasane?

10. Ambarwati bocah kang umyek guneman dhewe lan seneng dandan. Nalika didhawuhi apa wae dening wong tuwane mesti wae ora bisa ngrampungi pagaweyane.

(6)

KUNCI JAWABAN

ULANGAN HARIAN 1 KELAS 8

A. Wangsulana pitakonan ing ngisor iki kanthi patitis!

1. Awak rada mbungkuk, tangan ngapurancang, lan matur sing apik

2. Kanca-kanca kabeh, aku njaluk kawigatenmu sedhela. Iki ana wara-wara saka OSIS yen mengko ana Latian Tonti jam 2 awan. Matur nuwun.

3. “Wah, kowe pancen pinter tenan maca geguritan, pantes yen sliramu dadi juara 1”

4. Nuwun sewu pak, kula badhe nyuwun idin badhe dhateng pakiwan

5. Nuwun sewu bu, Nyuwun pangapunten kula telat mlebet kelas amargi kalawau ban pit kula bocor. Menawi kepareng kula badhe dherek pelajaran.

B. Golekana bebasan utawa paribasan pitakonan ing ngisor iki! 1. Apik alane wong bakal ketara ing tembe mburine

2. Wong kang ora nduwe pendirian 3. Cedhak wong ala bakal ketularan ala 4. Ngadohi wong kang ngrasani wong liya 5. Samubarang gegayuhan mbutuhake wragat 6. Kacang ora ninggal lanjaran

7. Mikul ndhuwur mendhem njero 8. Anak polah bapa kepradah 9. Ajining ana ing lathi 10. Kenes ora ethes

(7)

DAFTAR NILAI

Mata Pelajaran : Bahasa Jawa KKM : 76

Tahun Pelajaran : 2016/ 2017 Wali Kelas : Hananingsih, S.Pd

Kelas : VII B Semester : Gasal

N0 NAMA L/P NILAI

02/08/16 09/08/16 16/08/16 23/08/16 29/08/16 06/09/16

1 Aghata Engry Puspa R. P 78 80 60 82 85 97

2 Ardi Ardana L 80 80 55 82 85 97

3 Atika Nurwahida P 78 80 80 82 85 80

4 Dwi Pratiwi P 78 78 60 82 85 77

5 Eka Rizky Yuniastuti P 78 78 55 82 85 73

6 Erlan Nur Ananda L 78 80 65 82 86 87

7 Erliana Eka Nur Faizah P 78 78 70 s 85 90

8 Farameta Sabrina L. P 80 80 75 82 86 90

9 Farhannivta Ramadhana L 80 80 65 82 84 87

10 Galang Setiawan L 80 80 85 82 85 87

11 Hafiz Widyadana Ismadhi L 78 78 60 82 81 77

12 Hayom Pramudito L 80 78 55 78 82 83

13 Herawati Retno K. P 78 80 70 78 85 90

14 Icca Firstika Wibowo P 80 80 60 84 85 63

15 Imelia Cahya Safitri P 78 80 65 82 84 67

16 Inna Annas Fasikha P 78 78 75 78 85 80

17 Irvan Bayu Nugroho L 80 80 75 84 83 87

18 Kintan Khaerunisa P 78 78 85 78 85 83

19 Latifah Nurfitriyani P 78 80 75 78 86 67

20 Lutvi Nanda Seisha P 78 80 70 78 85 93

21 Muhammad Alfatih R. F. L 78 80 55 82 84 63

22 Muhammad Naufal F. L 78 78 70 84 85 77

23 Muhammad Nur Fadhil L 78 78 80 82 85 i

24 Nabila Purwaningtyas P 78 78 75 84 85 80

25 Nadia Risma Pramesty P 78 78 70 78 85 80

26 Novia Fitri Wulandari P 78 80 80 78 85 97

27 Putranta Rafael Benaya L 80 82 45 82 81 63

28 Wisely Efano F. L 80 80 a 84 85 90

(8)

DAFTAR NILAI

Mata Pelajaran : Bahasa Jawa KKM : 76

Tahun Pelajaran : 2016/ 2017 Wali Kelas : Agung Riyanto, S.Pd

Kelas : VIII F Semester : Gasal

No NAMA L/P NILAI

01/08/16 08/08/16 15/08/16 22/08/16 29/08/16 05/09/16

1 Ajeng Suci Gadis U. S. P 80 80 90 78 90 85

2 Alya Nur'aini P 80 78 72 78 85 85

3 Arif Rangga Adi Atmaja L s 78 79 78 95 84

4 Aufa Hanif Setiawan L 78 78 91 78 95 85

5 Avrila Sari Triyastuti P 80 78 89 80 i 86

6 Dewa Avicena S. G. L 78 80 89 80 95 86

7 Enggar Sepa Maulana L 78 84 93 78 95 85

8 Frizka Nurhaliza P 78 78 73 78 85 85

9 Ghozi Naufal Sadad L 82 80 87 80 85 84

10 Hasna Nurfauzia P 80 78 95 78 90 85

11 Hilmia Rahayuana R. P 80 80 85 80 85 85

12 Lenny Nur Riswanti P 78 80 70 80 80 85

13 Ludfi Arjun Dika L 78 80 74 78 85 85

14 Muhamad Rizqi Mustofa L 82 80 94 80 85 85

15 Puja Devi Ruhita P 82 80 85 78 100 85

16 Putra Salli Urfa L a 80 69 78 95 85

17 Putri Wilda Kinanti P 78 78 91 78 100 85

18 Raditya Wahyu Anggoro L a 78 89 78 75 85

19 Raihanah Khoirunnisa K. P 80 80 95 80 90 85

20 Rega Yudafitra L 78 80 31 78 75 82

21 Rehan Narendra Saputra L 78 80 89 78 85 84

22 Riftia Andita Ningsih P 80 78 81 78 95 85

23 Risma Ayu Priyatmika P 78 78 56 78 85 85

24 Sarah Kalimatul 'Ulya P 78 80 64 78 85 85

25 Wahyuni P 78 78 94 78 100 85

26 Wenang Kukuh W. L 78 78 91 80 95 84

27 Yusvia Pangesti S. K. P 78 78 95 78 100 85

Referensi

Dokumen terkait

tembung kang wes owah saka asale amarga wis entuk ater-ater lan seselan diarani ….. tembung

Bocah sing sregep sinau bakal dadi .... Sikatan iku

Isenana titik-titik ngisor iki nganggo tembung sing

Tembung sing bener kanggo njangkepi ukara ing ndhuwur yaiku ...... Ceceg-ceceg ing ngisor iki wangsulana

Guru melatih bocah moco kosa kata, kalimat lan teks ngangge ucapan sing benar2. Bocah moco kosa kata, kalimat lan teks ngangge ucapan

Wahyu karo kance seneng lan sregep sekolah amarga bu Guru .... pinter mulang

tembung kang wes owah saka asale amarga wis entuk ater-ater lan seselan diarani ….. tembung

Kreta iku pating sleyot, lakune alon, jarane kesel, nanging sing numpak bisa ..... Nawangwulan ora bisa bali menyang kahyangan