• Tidak ada hasil yang ditemukan

kelas 4 Bahasa Jawa (P.Wik)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2017

Membagikan "kelas 4 Bahasa Jawa (P.Wik)"

Copied!
2
0
0

Teks penuh

(1)

ULANGAN TENGAH SEMESTER GENAP

I. Berilah tanda silang (x) pada pilihan jawaban (a,b,c dan d) yang kamu anggap paling benar dari pertanyaan dibawah ini.

1. Satene sejinah regane sepuluh ewu rupiah. Sejinah iku …. Iji.

a. sedasa b. sewelas c. kalih welas d. kalih dasa 2. sate iku umume carane nggawe sarana …

a. di godhog b. dibakar c. digoreng d. didang

3. sing sedheku tangane, yen sing ngrungokake …

a. sirahe b. kupinge c. mripate d. irunge

4. bapak lagi …aja rame-rame!

a. turu b. bobok c. sare d. tilem

5. aku (tuku) buku kancaku. Tembung tuku sing bener …

a. nuku b. tuku c. dituku d. ditukokake

6. tembung sing during owah saka asale diarani…

a. andhahan b. lingga c. saroja d. dwilingga

7. tempe iku digawe saka dhele. Sadurunge dhele dikumbah kudu … dhisik

a. didang b. dipepe c. dikukus d. dighodog

8. ngingu lele dhumbo becike neng …

a. latar b. kolam c. sawah d. sumur

9. “Bud, buku iki … Pak guru”. Tembung kang trep kanggo ngiseni ceceg-ceceg yaiku …

a. aturna b. jupukna c. paringna d. wenehana

10. nami kulo Fikri. Pitakon kang trep kanggo wangsulan ing pinggir yaiku …

a. sapa jenengmu b. kowe anake sapa c. fikri kuwi sapa d. apa jenengmu 11. tumindak ing ngisor kang becik yaiku …

a. seneng colong jupuk c. ngapusi marang liyan b. gawe laraneng liyan d. tetulung wong susah 12. aku menyang sekolah, yen ibu … pasar

a. tindak b. lunga c. kesah d. budal

13. sarapan iku ditindakake ing wayah …

a. isuk b. awan c. sore d. wengi

14. sarapan iku becik kanggo …

a. kapinteran b. katekunan c. kaprigelan d. kasarasan 15. bisa tuku barang dhewe saka asile nyelengi, nuwuhake …

a. kuciwa b. mongkog c. seneng d. trisna

16. peleme wis (Unduh) Ardi. Tembung ing sajroning kurung kudune …

a. dakunduh b. kokunduh c. diunduh d. unduhan

17. pachelaton kang wujude omong-omongan antarane wong siji lan sijine arane … a. gancaran b. geguritan c. pachelaton d. pitakonan 18. tukang nggawe keris utawa gaman arane …

a. kusir b. empu c. dhalang d. blantik

19. bapak macul ing sawah. Tembung Macul linggane …

a. pacul b. maculi c. ucul d. dipacul

20. kang termasuk tembung saroja yaiku …

a. tata krama b. tuku tahu c. muleh menyang d. riwa riwi 21. tembung kang wes owah saka asale amarga wis entuk ater-ater lan seselan diarani …

a. tembung saroja b. tembung lingga c. tembung andahan d. tembung pindahan 22. Rudi moco buku ing kamar. Ukura kui wasesane …

a. rudi b. maca c. buku d. ing kamar

23. arane wit jagung yaiku …

a. debog b. glugu c. tebon d. manggar

24. anak dara arane …

(2)

a. piyek b. pedhet c. minthi d. cindil 25. swh . aksara jawa iki unine …

a. sawah b. gerah c. lemah d. tanah

26. tuku buku, menawa ditulis kanthi aksara jawa yaiku …

a.yuku buku b. tuku buku c. tuku bunu d. tuku ruku

27. gawa siji,yen ditulis aksara jawa yaiku …

a. gawa siki b. gala siji c. gawa siji d. gala siki

28. rata rasa lawa . yen ditulis aksara jawa yaiku …

a. rt rs kw b. rt rs lw c. rn rs lw d. rt rr lw

29. sn sf . aksara jawa iki unine …

a. saya sana b. sana sada c. sana sana d. saya dara 30. nata kala ,yen ditulis aksara jawa yaiku …

a. nt lk b. nt nl c. tn kl d. nt kl

I. Ceceg-ceceg ing ngisor iki isenana nggo tembung seng trep!

1. Yoga maca buku crito. Ukara iku jejere ….

2. Tembung sing during owah saka asale diarani tembung …. 3. Kosok baline gedhe yaiku ….

4. Pachelaton iku lumrahe ditindakake dening luwih saka wong … 5. Wong kang pakaryane nglakokake wayang diarani …

6. Tembung linggane nyaponi yaiku …. 7. Aksara jawa iku cacahe aana …

8. Ater-ater iku wuwuhan kang mapan ing …

9. Yen anak matur marang wong tuwo iku becike ngnggo basa … 10. Anak menthok iku arane …

II. Wangsulana kanthi bener !

1. Salinana nganggo basa krama ! Bapak tuku sepedah regane telung atos ewu

2. Golekana jejer, wasesa, lan lesane ! Anggun numpak sepur

3. Apa pakaryane dhalang?

4. Apa seng diarani tembung andahan? 5. Tulisen nganggo aksara jawa ! Dani tuku roti

Ha na ca ra ka Dat a sa wa la

Referensi

Dokumen terkait

Ing ukara tanggap ater-ater kang digunakake yaiku ater-ater tripurusa.. Sing kalebu ater-ater tripurusa,

Kang sinebut satriya kembar saka Pandhawa yaiku ..... Nakula

Tembung loro utawa luwih sing di enggo bebarengan lan nduweni teges siji diarani..... Pak Jaya kagungan keris

- Siswa saget cara nyuburke tanduran - Siswa saget nyebutke jinise omo tanduran - Siswa saget nyebutke jinise palawija - Siswa saget nulis aksara jawa. - Siswa saget milih tembung

Kang ibu pisanan kurang setuju karo maksud saka Malin Kundang, nanging amarga Malin terus urging, Ms.. Malin Kundang pungkasanipun sarujuk sanadyan karo

Dhata ukara kang nggunakake tembung kahanan awujud andhahan kang ngisi guna K lan ngenggoni kalungguhan obj-dheskripsi kwalitas lan dheskriptif kwantitas.. J W L

Deswita iku bocah kang becik bebudene amarga guneme becik lan tata basane bener nalika guneman karo wong tuwane lan karo wong liya.. Mula dheweke diajeni

Adipati Karna duweni aji-aji kang bias ngetokake buta akeh banget kang diarani….. Adipati Karna iku