• Tidak ada hasil yang ditemukan

UTS MID Semester 2 Tahun 2015 2016 Kelas 1 – 6

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2017

Membagikan "UTS MID Semester 2 Tahun 2015 2016 Kelas 1 – 6"

Copied!
2
0
0

Teks penuh

(1)

KEMENTERIAN AGAMA

KELOMPOK KERJA GURU (KKG) MADRASAH IBTIDAIYAH KECAMATAN GENUK KOTA SEMARANG

Jl. Rejosari 03 RT 11 RW IV Genuksari, Kec. Genuk Kota Semarang Telp. 024-765 869 48

ULANGAN TENGAH SEMESTER (UTS) GENAP

TAHUN PELAJARAN 2015/2016

Pelajaran : Bahasa Jawa Hari/Tgl :

Kelas : V (Lima) Nama :

I. Wenehana tandha ping ing a,b,c,utawa d ing jawaban kang bener!

1. Cerita rakyat saka daerah Ambarawa yaiku….

a. Ken Arok b. Rawa Pening c. Timun Mas d. RoroJonggrang

2. Mbok Rondho ana cerita “Rawa Pening” duweni watak ….

a. Srakah b. becik c. angkoro d. srei / iri

3. Bahane saka kayu utawa wesi .Gunake kanggo lungguh. Deskripsi iku kanggo jelasake….

a. lawang b. meja c. kursi d. lemari

4. Motor kuwi mlayune … timbang mlayune sepedha.

a. luwih alon b. luwih gedhe c. luwih alon d. luwih banter

5. Piranti iki kena gawe komunikasi,kena digawa ing ngendi-ngendi. Deskripsi iku kanggo jelasake….

a. sepedha b.montor c.handphone d. telpon omah

6. Piranti iki kagawe saka kayu,kena gawe wadah sandhangan,nyimpen dokumen. Deskripsi iku kanggo jelasake….

a. lawang b. meja c. kursi d. lemari

7. Sartini lagi nggarap PR.Dheweke bola-bali bukak kamus.Sedela-sedela uga nyekeli bathuke sajak mikir abot banget. Nyatane bocah kuwi pancen mempeng tenan anggone sinau. Wacan iku bisa diringkes dadi…

a. Sukesi lagi nggarap PR,Dheweke rada kangelan b. Sukesi lagi muleh sekolah.Saiki arep gawe PR

c. Sukesi males nggarap PR d. Sukesi pancen bocah sing apik

8. Pertandingan kasti kuwi sing menang kelas lima. Juara lorone kelas enem. Dene juara telu kelas telu. Pertandingan dina setu mau dianaake minangka perayaan dina kamardikan ing sekolahku. Wacan ing duwur kalebu …

a. crita b. pelaporan c. geguritan d.puisi

9. Rukun agawe santoso crah agawe ….

a. bener b. apik c. bubrah d. polah

10. Budi pakerti kang ora apik contone….

a. mangan karo lungguh b. ngucap “matur nuwun " yen diparingi c. mangan nganggo tangan tengen d. mangan karo ngadek

11. Ratu ing Medang Kamulan yaiku…

a. Dewata cengkar b.Ratu Kidul c. Ajisaka d.Ratu Sengkuni

12. Nalika padha susah, dumadakan ana satriya bagus aran Ajisaka. Tembung susah kosokbalene…

a. bungah b. sedhih c. suntrut d. gumuyu

13. Bocah sing akeh banget polahe diarani….

(2)

14. Paite kaya …

a. madu b. limaran c. obat d. bratawali

15. Yen lelungan apike ….

a. umpetan b. meneng wae c. pamitan d. nglimpe

16. Bocah tukaran apike ….

a. dikompori b. disuraki c. diajar d.dipisah

17. Tembung linggane “ maculake“ yaiku …

a. pacul b. macul c. culake d. wacul

18. Tembung kang durung owah saka asale diarani tembung ….

a. andhahan b. lingga c. sesanti d. pepindhan

19. Ayune bocah kuwi kaya….

a. Dewi Nawangwulan b. Dewi Ratih c. Dewi Kunti d.Dewi Sekar

20. Ajisaka iku cerita kang ngemot asal kedadeyane ….

a. aksara jawa b. aksara sandi c. aksara arab d.aksara cina

II. Isenana ceceg-ceceg ing ngisor iki nganggo tembung kang mathuk !

21. Kapur kuwi piranti kanggo ... Ing papan tulis

22. “ Kula gadhah weling sekedik, mbok,” ature Baru Klinting. Weling tegese … 23. Yen nulis pelaporan kudu ana titimangsane. Titimangsa tegese …

24. Tembung linggane “ ngadusi “ yaiku… 25. Jembare kaya …

26. Paite kaya…

27. Ajisaka nganggit aksara jawa cacahe ana …

28. Tembung sing wes owah saka asale diarani tembung … 29. Nggawe laporan iku kudu jujur, ora kena …

30. Prabu Ajisaka iku duwe watak …

III. Jawaben pitakon ing ngisor iki kanthi pratitis !

31. Apa sing kok ngerteni “ Tembung Lingga ” lan” Tembung Andhahan “ ?

32. Kepriye saran / komentarmu yen kowe weruh cah sekolah buwak sampah ning ngarep sekolahan !

33. Wenehana tuladha 2 wae budi pekerti sing becik tumrape bocah sekolah marang gurune !

34. Tulisen nganggo aksara jawa “ Bocah Sekolah “!

Referensi

Dokumen terkait

 Siswa dapat menceritakan nama istri yang mendampingi Rasulullah waktu wafat.  Siswa dapat Mengamalkan nilai nilai kesalehan

KELOMPOK KERJA GURU (KKG) MADRASAH IBTIDAIYAH KECAMATAN GENUK KOTA

KELOMPOK KERJA GURU (KKG) MADRASAH IBTIDAIYAH KECAMATAN GENUK KOTA

KELOMPOK KERJA GURU (KKG) MADRASAH IBTIDAIYAH KECAMATAN GENUK KOTA

Kerja paksa pembuatan jalan raya pada zaman penjajahan Belanda di pulau.. Jawa

Yang mengajar (manusia) dengan perantara kalam, adalah terjemah ayat ke .…surah Al-Alaqa. Surah Al-Qadr terdiri dari

Gelar As Shidiq diberikan Nabi Muhammad SAW kepada Abu Bakar karena beliau adalah seorang yang .... Pada awal pemerintahannya Abu Bakar banyak menghadapi gangguan berikut kecuali

Puisi adalah karya sastra yang berbentuk bait dan disusun menggunakan bahasa yang indah dan bermakna2. Penikohan adalah sifat yang ada pada pemain atau pelaku sebuah