• Tidak ada hasil yang ditemukan

Soal UTS Bahasa Jawa Kelas 5 SD Semester 1

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2017

Membagikan "Soal UTS Bahasa Jawa Kelas 5 SD Semester 1"

Copied!
4
0
0

Teks penuh

(1)

LATIHAN SOAL MANDIRI

ULANGAN TENGAH SEMESTER GANJIL

TAHUN PELAJARAN 2016/2017

Alamat : Bukupaket.com

Mata Pelajaran : Bahasa Daerah Nama Peserta :... Kelas : V (Lima) No. Absen :... Hari/Tanggal : ... Nilai :

I. Wenehana tandha silang (X) ing jawaban sing kokanggep bener!

Nomer 1- 5 manut wacan!

R.A. Kartini

R. A. Kartini asale saka Jepara, lair 21 April 1879. Panjenengane putra bupati Jepara. Nalika ngancik dewasa, R. A. Kartini dipingit nganti oleh jodho. R. A. Kartini mbrontak, sajroning pingitan ora oleh metu saka pekarangan omah,ora entuk sekolah, apa maneh sesambungan karo kanca-kancane. Jroning ati, R. A. Kartini pingin kaum wanita bisa sekolah lan entuk pendhidhikan kang murwat.

Nalika ngancik dewasa, R. A.Kartini dipundhut garwa Bupati Rembang. Garwane R. A.Kartini menehi panyengkuyung marang cita-citane R. A Kartini. Mula Kartini banjur ngedekake sekolah wanita. Ing kana, kaum putri diajari, maca, nulis, njahit, ngrenda, mbatik, masak, lan ketrampilan liyane.

Semangate R. A.Kartini kanggo majokake kaume tambah gedhe amarga uga oleh dukungan saka mitra kenthele, yaiku Abendanon.Liwat layang-layange Abendanon, Kartini bisa entuk wawasan anggone ngedekake sekolah putri. Sakbanjure layang-layang R. A. Kartini dikumpulake dadi buku kanthi judhul Habis Gelap Terbitlah Terang.

Nanging eman, during bisa ngrasakake kasile, R. A. Kartini wis kapundhut dening Gusti, nalika nglairake putrane kapisan. Semana gedhene dharma bektine R. A. Kartini tumrap nusa bangsane.

1. R. A. Kartini lair ing ….

a. Jepara c. Rembang b. Jepang d. Jethis 2. R .A. Kartini lair nalika tanggal ….

a. 2 Maret 1879 c. 21 April 1979 b. 21 April 1879 d. 21 Maret 1979 3. R. A. Kartini nduweni kepinginan yaiku ….

(2)

b. sekolah kang dhuwur

c. kaum wanita bisa sekolah lan entuk pendhidhikan kang murwat d. metu saka pekarangan omah

4. Ing ngisor iki apa-apa sing diwulangake dening R. A. Kartini, kejaba ….

a. nulis c. njahit

b. maca d. perang

5. Judhul buku sing dianggit dening R. A. Kartini yaiku ….

a. Terbitlah Terang c. Habis Gelap Terbitlah Terang b. Habis Gelap Bersinar d. Gelap dan Terang

6. Ibu nggawa tas. Ngoko aluse ….

a. Ibu mbeta tas c. Ibu nyangking tas b. Ibu ngasta tas d. kabeh jawaban salah 7. Agnes nggarap PR ing omahe kancane mengko sore.

Katrangan panggonan ukara ….

a. Mengko sore c. ing omahe kancane

b. Nggarap d. ing omahe

8. Soal nomer 7 wasesane ukara yaiku ….

a. Mengko sore c. ing omahe kancane

b. Nggarap d. PR

9. Sapa tumindak salah bakal konangan, paribasane ….

a. Sapa salah bakal seleh c. busuk ketekuk, pinter keblinger b. Kadang konang d. nyangoni kere minggat

10. Gawe nesune wong liya paribasane ….

a. Gawe luwangan, ngurugi luwangan b. Cincing-cincing meksa klebus c. Nguthik-nguthik macan dhedhe d.Kebo bule mati setra

11. … regane buku Basa Jawa kuwi?

a. Sapa c. Apa

b. Kepriye d. Pira

12. Adhiku lagi adus ing jedhing. Ukara iki kalebu ….

a. ukara pakon c. ukara pitakon

b. ukara andharan d. ukara panjelas

13. Manuk emprit menclok pager Dadi murid kudu sing pinter Unen-unen iki jenenge ....

a. paribasan c. bedhekan

b. parikan d. wangsalan

(3)

b. Bapak mirsani wayang, kula ningali dhangdhut. c. Bapak ningali wayang, kula mirsani dhangdhut. d. Bapak mirsani wayang, kula mirsani dhangdhut.

15. Mbak Yani ditimbali Bu RT. Ditimbali ngoko lugune ….

a. katimbalan c. dipun timbali

b. diceluk d. diutus

16. THR iku tegese ….

a. Tabungan Hari Raya c. Tabungan Hari Rabu b. Tunjangan Hari Raya d. Tunjangan Hari Rabu 17. Yen caket karo dina riyaya,rega-rega kebutuhan padha ….

a. murah c. mundhak

b. mudhun d. minim

18. Ngrayakake dina riyaya kudune ….

a. gedhen-gedhen c. sederhana

b. sepen-sepen d. poya-poya

19. UMR iku tegese ….

a. Upah Minimum Regional c. Upah Maksimum Regional b. Upah Masuk Regional d. Upah Minimum Rakyat

20. Sandhangan swara taling tarung unine ….

a. O c. E

b.U d. i

II. Jangkepana mawa tembung-tembung kang bener!

21. Mburu uceng kelanga deleg tegese …. 22. Cacahe wanda saben gatra diarani …. 23. Cacahe tembang macapat ….

24. Abang-abang lambe tegese …. 25. Aku … klambi ing took.

26. Lawang ngarep kae tutupen. Ukara iki kalebu ukara …. 27. Parikan iku lumrahe tinemu ing seni ….

28. Sugi mangan tempe. Ukara iki kalebu ukara …. 29. … jenenge kancamu kuwi?

30. … carane nggawe tempe?

III. Wangsulana kang patitis!

31. Angon sapi. Tulisen nganggo aksara Jawa! 32. Bapak maca koran ing teras omah.

Dadekna basa krama!

(4)

Referensi

Dokumen terkait

Sepengetahuan kita, hewan laut adalah sejenis ikan, akan tetapi ternyata tidak hanya ikan yang..

Ucing keur ngadahar beurit, jejer dina kalimah tadi nyaeta

Becik Sarto kudu enggal ninggalake omahe saperlu golek papan kang luwih dhuwur.. Omahe Sarto kebanjiran amarga Sarto kurang nggatekake karesikan

Wahyu karo kance seneng lan sregep sekolah amarga bu Guru .... pinter mulang

Cagake siji rujine mubeng, bisa diringkes lan ditekuk, kanggone yen wayaha. panas

Crita rakyat sing asale saka Jawa Barat, yaiku ..?. Ki Hajar Dewantara ngedegake Sekolah Taman Siswa ing

Nanik uga nyapu latar Latare dadi resika. Omahe

Sekolah yang mengadakan kunjungan ke Makam RA Kartini adalah SMPN 2 Rembang b.. Siswa SMPN 2 Rembang yang mengikuti kunjungan sebanyak