Soal UTS Bahasa Sunda Kelas 5 SD Semester 1

13068  Download (293)

Teks penuh

(1)

LATIHAN SOAL MANDIRI

ULANGAN TENGAH SEMESTER GANJIL

TAHUN PELAJARAN 2016/2017

Alamat : Bukupaket.com

Soal Ulangan Tengah Semester Bahasa Sunda Kelas 5 Semester 1

MATA PELAJARAN : Bahasa Sunda KELAS : 5 (Lima)

NAMA : Nilai :

I. Pilih salah sahiji jawaban nu dianggap bener !

1. Jam 06.00 isuk-isuk panon poe geus katembong, kecap katembong saharti jeung …. a. kanyahoan b. katingali c. kaciri d. kacida 2. Kasenian sisingaan asalna ti Subang, kalimah pananya keur jawaban tadi nyaeta….

a. kamana b. dimana c. nu mana d. ti mana 3. Pa Sanusi sangsara ka kolotnakeun, harti tina paribasa tadi nyaeta ….

a. Maut nyereka congona c. adean ku kuda beuruem b. uyah tara tees ka luhur d. disakompet daunkeun 4. Rudi ngala salak ti kebon, nu kaasup jejer nyaeta ….

a. salak b. rudi c. ti kebon d. ngala 5. Ari “Arjuna” teh keur lalandianka jalma anu ….

a. kasep b. goreng c. begang d. lintuh 6. Dina bahasa sunda anak ucing sok disebut ….

a. burayak b. bilatung c. pedet d. bocokok 7. Ki Ihin manggul cau mani ….

a. sapapan b. saleunjeur c. saturuy d. sakompet 8. Kecap serepan tina bahasa arab diantarana ….

a. pakir b. parkir c. lampu d. ekspor

9. Neng Irma mah kaasup budak nu hampak birit, hartina ….

a. kedul b. daekan c. melid d. pamalesan 10. Hayam jago keur macok sangu anu murag, masok kuduna mah ….

a. macokan b. dipacokan c. dipacok d. kapacok 11. Ari jalma nu beuki pisan kana lada sok disebut ….

a. kawas ucing b. kawas merak c. kawas hayam d. kawas lauk 12. Dina ngaran kekembangan, olohok the nyaeta ngaran kembang …..

a. awi b. waluh c. kadu d. cau

13. Budak teh babari wanoh, wanoh nyaeta ….

a. babari apal b. babari seuri c. babari ngmabek d. babari wawuh 14. Kuring ge daek mantuan … diburuhan!.

a. kudu b. hade c. ngan d. asal

15. Barudak keur … arulin ucing-ucingan.

a. udag-udagan b. ajleng-ajlengan c. abur-aburan d. indit-inditan

II. Eusian

16. Budak teh kawas …….…. jeung ……..… ngan pasea bae.

17. Kecap “kitab” serepan tina basa ….

18. Kasenian nu kasohor ti Subang nyaeta ….

19. Kecap bungah mun make rarangken pi- -eun jadi ….

20. Komputer salah sahiji kecap istilah ….

(2)

22. Ma Iroh meuli piring lobana ….

23. Ucing keur ngadahar beurit, jejer dina kalimah tadi nyaeta ….

24. Ari nu sok ngigeulkeun wayang golek disebutna ….

Figur

Memperbarui...

Referensi