Soal-soal Latihan US/M Kelas 6 SD/MI Lengkap Format Word.doc UKK B. SUNDA KLS 6

431  Download (7)

Teks penuh

(1)

PEMERINTAH KABUPATEN GARUT DINAS PENDIDIKAN

UPTD PENDIDIKAN KECAMATAN PAMEUNGPEUK

SD NEGERI MANCAGAHAR 1

Alamat : Jl. Cilauteureun Desa Mancagahar Kecamatan Pameungpeuk

Ujian Sekolah/Madrasah US/M Tahun Pelajaran 2015 – 2016

Mata Pelajaran : Bahasa Sunda Kelas/ Semester : VI (Enam)/ 2 (Satu) Hari/ Tanggal : ... Waktu : 90 menit

I . Cakraan (X) aksara A, B, C atawa D dihareupeun jawaban anu bener !

1. Beja nu katarima tina koran, radio atawa televisi disebutna . . . . A. informasi C. amanat B. warta D. piwuruk

2. Istilah sejen pikeun peta nyaeta . . .

A. koran C. piwuruk B. jangkar D. kar

3. Nu lain babagean dina biantara nyaeta . . .

A. udur C. teu walakaya B. gering D. teu damang

4. Nyarita di hareupeun balarea atawa umum, disebutna . . . A. ngadongeng C. bewara B. pangumuman D. biantara

5. Alusna mah teks biantara teh ku urang kudu . . .

A. ditalar C. dibaca

8. Awakna leuleus teu aya tanaga ibarat . . . kaibunan.

A. bantal C. kapas B. kasur D. keretas

9. Si Ibro mah beurat birit, beurat birit hartina . . .

A. hese dititah C. eraan

B. babari dititah D. sieunan

10. Dupi Gani teh (terap) panyawat naon ?

A. di C. ti B. ka D. na

11. Papatah tinu jadi kolot teh urang kudu . . .

A. diregepkeun C. ragepan B. ngaregepkeun D. karegepkeun

12. Nu kaasup kecap rajekan dwipurwa, contona . . .

A. sumpang – simpang C. cas – ces – cos B. sesepak D. guna – guna

13. Aya jalan komo meuntas, hartina . . .

A. mupuas kanu keur cilaka C. tenang taya kasieun

B. aya kahayang, tambah aya nu ngajak D. jauh – jauh teu beubeunangan

14. Cing atuh jeung dulur teh sing akur ulah kawas . . . .

A. monyet jeung kuya C. peucang jeung buhaya B. ucing jeung anjing D. sendok jeung garpu

(2)

C. “Angga mah budak akur jeung batur”

D. “Urang hirup di dunya teh kudu akur jeung batur”

16. Gaganti kolot urang di sakola teh . . . .

18. Awakna leuleus teu aya tanaga ibarat . . . kaibunan.

A. bantal C. kasur B. kapas D. keretas

19. Ari kalimah tanya mah dicirian ku tanda....

A. titik C. pananya B. panyeluk D. Kekenten

20. Mulih ti mana neng? Jawabna...

A. tos ti dinya C. wangsul ti palih dinya B. mulih ti palih dinya D. tos ti palih dinya

21. Nu kaasup cacandran nyaeta...

A. Bandung heurin ku runtah C. Bandung heurin ku mobil B. Bandung heurin ku tangtung D. Bandung heurin ku jalma

22. Angklung dijieuna tina....

24. Nu kaasup kana alat nu modern nyaeta...

A. ayakan C. komputer B. bubu D. sirib

25. Ti payun abdi parantos ngupingkeun eta dongeng teh. Pun bapa kantos.... A. ngadenge C. ngareungeu B. ngadangu D. ngupingkeun

26. Pakakas dapur nu lain dijieun tina awi mah....

A. boboko C. ayakan

28. Mamawa HP teh bisa ngondang ayana....

A. kakacowan C. kasombongan B. kajahatan D. kabohongan

29. Mobil teh....wae ngangkutan runtah ti pasar Ciroyom

A. bulak-balik C. balikeun B. babalikan D. sabalikeun

30. Congkrang teh ngaran pakakas paranti....

A. ngala suluh C. motong kai B. meulah awi D. nyacar jukut

31. Pengki gunana paranti....

A. nandean runtah C. ngala keusik B. sasapu D. ngala cai

32. “Deni nyandak buku ka sakola”

Kecap nu jadi jejer dina kalimah diluhur nyaeta ….

A. Deni C. buku

B. nyandak D. kasakola

33. Harti kecap tina mantangul nyaeta …

A. dahareun C. kaliwat B. ngabadung D. Kacida

(3)

34. “Dodi meuli es”

Kalimah di luhur kagolong kana kalimah …

A.salancar jembar C. ngante’t satata B.salancar basajan D. ngante’t sume’le’r

35. “Wanti nyokot duit … mesin ATM”

Kecap pangantet nu cocog keur kalimah di luhur …

A.Tina C. keur

B. ti D. dina

II. Eusian titik – titik di handap ieu ku jawaban nu merenah !

36. Dina ngaran patukangan, tukang moro sasatoan disebut . . . . 37. Nu kaasup babagean dina biantara nyaeta . . . .

38. Para siswa kudu baris heula samemeh asup ka sakola, para siswa = . . . . 39. Awakna jangkung badag siga . . . pangisina.

40. Sinonimna gede hulu nyaeta . . . .

41. Lamun nampanan kudu ku leungeun katuhu ulah ku . . . sabab teu sopan. 42. Abus sakola teh jam 07.15 jadi datangna kudu isuk keneh.

Kalimah diluhur lamun disalin kana basa lemes jadi . . . . 43. Anak anjing kirik, ari anak buhaya nyaeta . . . .

44. Dipapatahan teh kalah renyah – renyoh kawas . . . .

45. Salah sahiji wangun ibing sunda nu asalna ti Jawa Barat nyaeta . . . . 46. Bakat ku sieun digegel ku anjing, . . . lumpat tarik pisan.

47. Tukang nyieun parabot tina taneuh, disebut . . . . 48. Jadi jalmi teh kudu leuleus jeujeur liat . . . .

49. “Ah, abdi mah gaduh rorompok oge saung butut !" Kalimah diluhur ngagunakeun gaya basa . . . . 50. Nu kaasup istilah kadaharan diantarana . . . .

Figur

Memperbarui...

Referensi

Memperbarui...