SOAL UAS SUNDA SMA SOREANG KLS XII 2014 (1)

217  Download (4)

Full text

(1)

ULANGAN AKHIR SEMESTER (UAS)

SMA NEGERI 1 SOREANG

Tahun Pelajaran 2014/2015

Mata Pelajaran : Basa Sunda Kelas/Semester : XII/1

Hari / Tanggal : .../... Desember 2014 Waktu : 90 menit

Pilih kucara nyakra salah sahiji jawaban anu bener!

1. Dongéng nu nyaritakeun hal-hal kagoiban biasana sok disebut ...

a. Dongéng Fabel d. Dongéng Mite b. Dongéng Parabel e. Dongéng Legenda c. Dongéng Sasakala

2. Carita rékaan dina wangun basa lancaran nu ngandung pamohalan disebut...

a. Dongéng d. Paguneman b. Tembang e. Wawangsalan c. Sisindiran

3. Dina dongéng Sasakala Situ Panjalu, Prabu Borosngora téh anakna ...

a. Kéan Santang d . Prabu Cakradéwata b. Sayidina Ali e. Prabu Rangga Gumilang c. Prabu Siliwangi

4. Dongѐng mah sipatna..., maksudna nyebarna tatalépa sacara lisan tur teu kanyahoan nu ngarangna.

a. Bobodoan d. Antinonimus b. Samar-samar e. Anonimus

c. Saturnus

5. Nu dimaksud raresik nyaѐta... a. Ngosongkeun imah kulantaran teu betah

b. Ngosongkeun tempat nu can karuhan pikabetaheun c. Tempat nu rapih tur beresih

d. Nosongkeun beuteung kulantaran puasa e. Ngosongkeun beuteung kulantaran kalaparan

(2)

6. Jalma anu ngalalakon dina hiji carita, boh salaku protagonis atawa antagonis sok disebut...

a. Palaku dina carita b. Alur carita

c. Amanat ajaran moral d. Bisa migawѐ sagala hal e. Parige kana sagala widang

7. Harti tina kecap kalunta-lunta nyaéta...

a. Cicing di imah d. indit sakaparan-paran b. Indit-inditan e. mamangkatan waé

c. Wangunan nu gedong

8.

Bbudk; nu som;boG; sok;

di sebut;...

a.

klprn;

d.

ksNsran;

b.

kmerekan;

e.

kc[pan;

c.

ge[d hulu

9. Jang Doni mah baheula disebut sarjana ku batur téh, da calakan pisan.

Jang Hari téh sarjana lulusan UPI.

Kalimat di luhur kaasup kana kalimat... a. Matukeurkeun d. Ngahandapan b. Ngaheureutan e. Ngalegaan c. Ngaluhuran

10. Lemesna ngadѐngѐ jang sorangan nyaèta...

a.

JriOs;

d.

JNgem;

b.

GdGu

e.

(3)

c.

gup²

11. Harti lѐksikalna tina kecap ceurik nyaѐta... a. Sedih nu kacida d. Ceurik

bobodoan

b. Ngaluarkeun cimata e. ceurik ku diri sorangan

c. Nyeungceurikan batur

12. ...biasana sok disebut kabayan

a. Tukang ditutah – titah dinu hajat b. Tukang ngarang sajak atawa ngarang rumpaka kawih

c. Tukang ngajaga pabèasan atawa ngajaga kadaharan dinu hajat d. Tukang nyieun parabot tinu taneuh

e. Tukang ngusir gajah

13. Bérésan korsi téh atuh, tong diantep pabalatak!

Para pajabat jaman kiwari, sok parebut korsi da harayang nyekel kakuasaan!

Kalimat di luhur kaasup kana kalimat... a. Ngupamakeun

b. Ngalegaan c. Matukeurkeun d. Ngaluhuran e. Ngaheureutan

14. Sakur kajadian nu kaalaman ku dirina, ...ka guruna, mѐh teu aya nu kaliwat saeutik ogѐ.

a. Dikemu d. Disumputsalindungkeun b. Dibѐjѐrbѐaskeun e. Dialungboyongkeun c. Diucah-acѐh

(4)

b. Paomong-omong c. Ngawarangkong d. Ngobrol

e. Obrolan

16. Dina basa Sangsakerta, kecap Sunda ngandung harti...

a. Cai atawa ogé pangkat d. Punjul b. Caang, bodas nyacas e. Waspada c. Sugema

17. Waktuna barudak ngampih ka imah pikeun reureuh atawa istirahat sok disebut...

a. Wanci sariak layung d. wanci sareupna

b. Wanci rumangsang e. wanci carangcang tihang

c. Wanci pecat sawed

18. Kagiatan ngébréhkeun pamadegan ngeunaan perkara atawa masalah sangkan bisa netepkeun kumaha pialuseunana, disebut...

a. Paguneman

b. Gunem catur c. Diskusi atawa sawala

d. Panumbu catur e. Panata calagara

19. Bi Cicih mah awakna bayuhyuh, untung boga kulit konéng umyang.

Nu kaasup kana kecap sipat dina kalimah di luhur nyaéta kecap...

(5)

20. Impromtu nyaéta biantara sacara... a. Diapalkeun

b. Ditalar c. Dibaca

d. Garis badagna wungkul e. Ditambul

21.

Lamun urang keur aya dina pasamoan, urang kudu

bisa ngajaga tatakrama dina ucapan, bisi aya jalma nu teu

sapamadegan jeung diri urang. Kecap pasamoan

ngandung harti...

a. Raramѐan d. Gempungan atawa

riungan

b. Dipѐstakeun e. paturay tineung

c. Kagumbiraan

22.

SrrN[kn; sor din sor r di

sebut;...

a.

pJk;r

b.

pNlyQ

c.

pNhulu

d.

pm²kl;

e.

modertoQ

(6)

a. [rN[s

d.

swl

b. Gem;puGn;

e.

kcip;t

c. [nm;boNk]n;

24.

Ppnt acr muNks; acr nu

g]s; [rN[s di lk;snk]n;. kecp;

muNks; gn;duN hr;ti...

a.

Gmimitian;

d.

sbb;

b.

muNgrn;

e.

kumr;gi

c.

nutup;

25. Jalma nu ngabogaan pancѐn dina ngatur lumangsungna hiji acara sok disebut...

a. Panumbu catur d. Girang pangajѐn b. Panata calagara e. Para pupuhu c. Pamandu acara

26. Kecap serepan nu asalna tina basa Walanda nyaѐta...

a. Kopѐah, sajadah, abdas d. bonѐka, bandѐra, almari

b. Mangga, gado, jempol e. komputer, informasi c. Bak, aksi, bal, baud

27. Salahsahiji nu kaasup kana tatacara biantara supaya lancar tur dipikaresep kunu ngadarangukeun nyaéta...

a. Teu meunang cacarita ku basa nu pikaseurieun b. Kudu loba heureuy sangkan ramé

(7)

e. Kudu rada lila biantarana

28. Carita Pantun nu sok ditepikeuna ku juru pantun bari ngacapi sapeuting jeput, contona dina carita...

a. Pantun Dayang Sumbi d. Pantun Ciamis b. Pantun Karawang e. Pantun Bandung c. Pantun Baduy

29. Nu dimaksud Rajah nyaéta... a. Monolog pantun

b. Panutup pantun

c. Sanduk-sanduk ngamimitian badé mantun d. Narasi pantun

(8)

a. Sanajan nepikeun ka ceurik getih gѐ, moal rѐk diturut deui sagala kahayangna tѐh kunu jadi kolotna, da bongan teu robah waѐ pasipatanana!

b. Ah, rumaos rorompok abdi mah mung saukur saung butut, matak sok isin pami badѐ ngajak sindang tѐh!uyan

c. Daun awi tingarulang, lir nu ngagupayan, gupay pileuleuyan, gupay anjeun dina panungtungan urang tepung!

d. Saking geulisna, pameunteuna lir bulan purnama!

e. Imutna ngagelenyu, matak nyѐrѐdѐt kana hatѐ, matri asih nu geus lila nganti-nganti!

35. Kalimat nu aya dina bagian panutup biantara nyaѐta...

a. Ngahaturkeun nuhun ka nu tos maparin waktos

b. Neda tawakuf kanu haladir, bisi aya eusi nu ditepikeun teu luyu jeung pamadeganana

c. Kamerdikaan hiji anugrah ti Nu Maha Kawasa d. Nyanggakeun salam kanu haladir

e. Ngawilujengkeun kanu haladir

36. Ibarat mihapékeun hayam ka heulang,

maksudna...

Nu di luhur tadi kaasup kana ...

(9)

39. Nu kaasup kana ѐtika dina biantara aya dina conto ieu dihandap, kajaba...

a. Ibu sinareng bapa anu ku sim kuring dipihormat

b. Neda dihapunten waѐ bilih aya cariosan anu kirang merenah kadanguna

c. Teu karaos sim kuring parantos diaping salami tilu taun di ieu sakola

d. Hapunten, teu aya maksad mapatahan ngojay ka meri

e. Sim kuring ngahaturkeun nuhun ka panata acara nu parantos maparinan waktos.

40. Dudukuy panjang gagangna, pikir bati ngalanglayung. Hartina nyaéta...

a. Tudung laken d. Baju batik b. Kopéah haji e. Payung c. Samping batik

Eusian soal-soal dihandap ieu!

1. Jelaskeun naon bédana rarakitan jeung paparikan! 2. Naon hartina Paribasa? Tuliskeun contona!

3. Jieun paparikan nu eusina sesebred!

Figure

Updating...

References

Scan QR code by 1PDF app
for download now

Install 1PDF app in