Soal Bahasa Sunda soalujian.net (1)

861  Download (1)

Teks penuh

(1)

A. Baca Wacana kalawan gemet!

HOMÉ INDUSTRI ROTAN PLUMBON

Lamun di nagara maju seperti Jepang motor ogé geus jadi homé industri. Kumaha di Indonésia? Keur di Indonesia hususna di Cirebon homé industri téh kalolobanna bagerak dina kerajinan tangan. Kerajinan tangan nu aya di Cirebon memang loba rupana.

Husus di daérah plumbon aya kerajinan anu dikelolana di imah-imah sewangan-sewangan (homé industri). Bentuk karajinan tangan na téh mangrupa ngokolakeun rotan (hoe) jadi korsi, meja, rak baju, wadah seuseuheun, kotak maénan budak, wadah sésérahan kawinan, jrrd.

Saliwatan mah siga nu babari nyien ieu karajinan téh. Sok padahal ieu karajinan téh memerlikeun kaahlian husus nya éta nganyam hoe geus meunang nyebitan leutik-leutik. Masarakat satempat kalolobaanan mah nyieun nepi ka jadi bentuk karajinan. Saterusna disérénkeun ka Bos-bos rotan nu masarkeun ka luar daérah jeung ka luar negeri.

Kurang-kurangna sabaran mah nganyam rotan téh matak seunggah. Rék teu kitu kumaha tina sapoé jeput téh paling banter meunang opat siki Karanjang. Kitu gé karanjang nu bentukna laleutik.

Panghasilan tina ieu karajinan téh teu sabaraha. Tapi bisa pikeun nyumponan pangabutuh sapopoé di éta lingkungan masarakat. Ceuk salah saurang pangrajin tamba kesel jeung nganggur di imah cenah.

B. Pilih salah sahiji jawaban nu dianggap paling bener!

1. Di Jepang mah nyien motor ogé geus jadi homé industri. Éta kalimah téh aya dina pada ka …

a. hiji c. tilu

b. dua d. opat

2. Karajinan nu dijieun tina rotan nurutkeun wacana di luhur nya éta, iwal …

a. korsi c. rak baju

b. meja d. asbak

3. Nyienkarajinan tangan tina rotan merlukeun …

a. kaahlian husus c. kabiasaan husus

b. kagiatan husus d. kamonésan husus

4. Tina sapoé jeput pangrajin meunang … karanjang.

a. dua c. opat

b. tilu d. lima

5. Alor sok disebut ogé …

a. plot c. setting

b. adegan d. téma

6. Nu teu kaasup conto kecap pangantét nya éta …

a. ka, tina, kana c. siga, tepi ka, di b. dina, ti, tina d. téh, mah, sih 7. Di handap seni-seni nu aya di Cirebon, iwal …

a. sintrén c. tari topéng

(2)

8. Ngajarkeun tembang Sunda ka barudak ayeuna kacida héséna lantaran … a. barudak ngora loba ulin

b. barudak ngora kurang sumanget kana diajar c. barudak ngora ayeuna daya juangna kurang

d. barudak ngora jarang gadéngékeun / némbangkeun tembang Sunda 9. Di handap nu teu kaasup kana seni sora nya éta …

a. tembang Sunda c. rampak sekar

b. kawih d. tari topéng

10. Nu dimaksud karangan bahasan téh nya éta …

a. karangan anu eusina medar hiji perkara dumasar kana data jeung pakta nu bisa dipertanggungjawabkeun.

b. Karangan anu eusina medar hiji perkara dumasar kana biodata jeung kabiasaan nu bisa dipertanggungjawabkeun.

c. Karangan nu eusina ngabahas hiji carita boh piktip atawa non piktip d. Karangan nu eusina ngagambarkeun hiji ajadian.

11. Sari tina pedaran karangan bahasan disebut ogé …

a. kacindekan c. pedaran

b. saran d. bubuka

12. Manéhna … sarua ngan ukur tamat SD.

a. ogé c. kieu

b. baé d. heula

13. Bakating ku tunduh … manéhna saré dina korsi.

a. guher c. clak

b. am d. bius

14. Dina pelebah ngalapalkeunana dialog drama kudu dibarengan ku …

a. inprési c. aspirasi

b. ékspresi d. diréksi

15. Kalimah nu caritaanana ngandung harti pabales-bales disebut

a. aktif c. résiprokatif

b. répléksif d. pasif

16. Urang kudu loba … diri dina énggoning nyanghareupan kahirupan.

a. ngaji c. ngajak

b. ngagasab d. ngarang

17. Udin silihsimbeuh jeung baturna di walungan. Éta kalimah téh ngandung kecap …

a. résiprokatif c. éféktif

b. répléksif d. intransitif

18. Ti simkuring hayu urang sasarengan / babarengan beungkeutkeun hijikeun sumanget urang, pikeun ngamumulé budaya sorangan.

a. panungtungc. pamungkas

b. terahir d. pandeuri

19. Sakitu nu kapihatur tutus langkung kepang halang bobo sapanon carang Sapakan. Mangrupa bagéan … biantara.

a. bubuka c. panutup

(3)

20. Ceuk saha di dinya geus euweuh dayang. Kecap dayang ngandung ma’na pényorasi lantaran….

a. mana dayang baheula leuwih lega tibatan ayeuna.

b. harti dayang baheula sok dilandi ka putri, ayeuna mah ka awewé bangor. c. harti dayang baheula sok dilandi ka awewé bangor, ayeuna mah ka putri. d. Harti dayang baheula jeung ayeuna sarua baé.

21. Teu hilap sim kuring ngahaturkeun nuhun ka panata calagara. Nu dimaksud panata calagara nya éta …

a. pambawa acara c. juri

b. panitia d. sekrétaris

22. Nu Pangheulana ditanyakeun dina ngawawancara tokoh nya éta ngeunaan …

a. jati diri c. pagawéan

b. pendidikan d. karier

23. Pengarang : Yus Rusyana Penerbit : Depdiknas Taun terbit : 1980

Judul buku : Gemitan Dalam Pendidikan Tempat terbit : Bandung

Cara nulis daftara pustaka tina data di luhur nya éta …

a. Rusyana, Yus. Dépdiknas. Gemitan Dalam pendidikan. Bandung. 1980. b. Yus, Rusyana. 1980. Gemitan Dalam Pendidikan. Dépdiknas : Bandung. c. Rusyana, Yus. 1980. Gemitan Dalam pendidikan. Dépdiknas : Bandung. d. Yus, Rusyana. 1980. Gemitan Dalam Pendidikan. Dépdiknas. Bandung. 24. Pilih nu kaasup pungsi tanda kutip!

a. pikeun ngapit kalimah cutatan langsung

b. pikeun pamisah antara ngaran penerbit jeung tempat terbit c. digunakeun pikeun nungtungan kalimah parentah

d. digunakeun pikeun ngarinci bagean-bagean 25. Mawa budak dina cangkéng istilahna …

a. gandong c. ais

b. nglélék d. gembol

26. Antara lolongkrang kiceup urang pateteup. Harti dénotatif kecap lolongkrang nya éta … a. tempat anu kosong antara dua barang, tangkal atawa waktu

b. tempat anu heurin usik c. jalma nu teu bisa ningali d. panon

27. Asih téh teuing ku wening. Wening hartina …

a. séhat c. bersih

b. kotor d. hérang

28. Sasaruaan sora nu bisa dititénan boh sacara horizontal atawa vertikal dina sajak disebut …

a. ritma c. irama

(4)

29. Irama nu méré kakuatan sarta bisa ngalantarankeun sumanget, atawa sabalikna nu

ngalantarankeun teu sumanget. Turun naek, gancang laun, tarik halonna nu ngalantarankeun

éta puisi/sajak ngeunah kadéngéna disebut …

a. ritma c. skétsa

b. rima d. asonanasi

30. Ngajak ulin Néng Imas mah matak olok duit. Ningali tukang perhiasan hayang perhiasan,

ningali tukang pakean hayang pakéan. Kecap ningali ngandung gaya basa …

a. personipikasi c. asonansi

b. répétisi d. asosiasi

31. Berita nu pidanganna leuwih lengkep sarta informasina henteu saharitaeun disebut …

a. spotnéws artikel

b. féatures d. bahasan

32. Kecap kritik téh asalna tina kecap …

a. kritikus c. critik

b. krites d. kritos

33. Maman : “Tos ningal karangan carpon abdi teu acan, Dan!”

Dadan : “Atos sae, mung klimak caritana kirang seru. Upami ahir caritana happy ending

mah resep tah!”

Nu dikritik dina paguneman di luhur téh nya éta …

a. jalan carita dina karangan carpon

b. sétting carita dina karangan carpon

c. palaku carita dina karangan carpon

d. tokoh carita dina karangan carpon

34. Jalma nu teu daék incah jauh ti lembur disebut …

a. kurung manukeun c. batok kohok

b. kurung batok d. batok bulu madu

35. Babasan mah biasana hartina ngandung ma’na …

a. dénotatif c. sabenerna

b. konotatif d. kamus

36. Nulis bewara nu sipatna féatures leuwih … batan nulis spotnéws.

a. gampang c. hese

b. babari d. alus

37. Karajinan tangan atawa naon waé anu dikokolékeunana di imah sok disebut …

a. industri badag c. home industri

b. industri biasa d. industri homé

38. Warna baju téh koneng.

Bi ijoh seuri konéng.

Kecap konéng dina kalimah di luhur ngandung parobahan harti kecap …

a. asosiasi c. asonansi

b. péyorasi d. sinestesia

(5)

a. pangrasa c. pangdéngé

b. paningali d. pangreungeu

40. Uswatun masihan amplop ka nu hajatan. Kecap amplop ngandung parobahan harti kecap …

a. asosiasi c. asonansi

b. péyorasi d. sinéstésia

C. Jawab Pananya di handap kalawan bener!

41. Sebutkeun 3 seni daerah khas Cirebon!

1. ………. 2. ………. 3. ………. 42. Naon sababna seni daerah sok disebut aset budaya nasional!

……… ……… 43. Dina carita drama aya 3 peran, terangkeun hartina :

a. Protagonis : ……… b. Antagonis : ……… c. Tritagonis : ……… 44. Jieun 2 kalimah anu ngandung parobahan harti péyorasi.

1. ………. 2. ………. 45. Jieun 2 kalimah anu ngandung gaya basa mindoan (Repetisi).

Figur

Memperbarui...

Referensi

Memperbarui...

Related subjects :