Soal UTS SD Kelas 1 2 3 4 5 6 Lengkap Tahun Semester 1 2017 2018 - Sobat Dikbud BASA SUNDA

530  Download (1)

Loading.... (view fulltext now)

Teks penuh

(1)

ULANGAN TENGAH SEMESTER

TAHUN PELAJARAN 2017-2018

Mata Pelajaran

: BASA SUNDA

Kelas

: III (Tiga)

Hari/ Tanggal

:

Waktu

: 2 X 35 Menit

I. Cing cakraan (X) aksara A, B, C atawa D nu aya hareupeun jawaban anu bener ! 1. galak – sok – Jang – kabatur = Ulah

Kalimah anu merenah keur kecap diluhur nyaeta …

A. Ulah sok galak ka batur Jang ! C. Jang, ulah galak kabatur sok ! B. kabatur sok galak, ulah, Jang ! D. galak ka batur sok ulah, Jang ! 2. Kinanti teh ngaran …

A. pupuh B. puisi C. dangding D. guguritan 3. Naon lemesna ari beuteung teh …

A. perut B. patuangan C. tuangeun D. pa’tuang 4. …. Adina ipah ?

A. saha B. iraha C. dimana D. kamana 5. Saencana dahar kudu (banyo) heula

A. banyoan B. banyo-banyo C. sibanyo D. sibanyoan 6. Sabaraha …. Ka Jakarta ayuena teh ?

A. ongkos B. maos C. ngaos D. pangaos 7. Bu guru buminya caket ti sakola. Caket sabalikna …

A. tebih B. patebih C. tebih pisan D. tebih-tebihan 8. Upami bade angkat ka sakola kedah … ka sepuh

A. nyuhunkeun bekel B. ceurik C. kabur D. pamitan 9. Dagingna di sate, tulangna di …

A. semur B. rendang C. sop D. piceun 10. Murid-murid diajar di …

A. sakola B. masjid C. jalan D. lapang

II. Jawab sakumaha parentah !!

1. Cing lemeskeun ! - Biwir lemesna ……….. - Pipi lemesna ……….. 2. kudu – Katatangga – someah

Susun kecap diluhur jadi kalimah nu merenah ! ……… 3. Tulis kana kalimat ngantet tur ajeg !

Pak Saca nyaba ka Subang

__________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________

__________________________________________________________________ 4. Cing nyieun kalimah pananya make kecap “Sabaraha” !

………... 5. Sasak – meuntas – pikeun

Susun kecap diluhur jadi kalimah nu merenah ! ………

NILAI

NAMA SISWA :

PEMERINTAH KABUPATEN GARUT

DINAS PENDIDIKAN

UPT PENDIDIKAN KECAMATAN CIKELET

Figur

Memperbarui...

Referensi

Memperbarui...