Soal UTS Terbaru dan Terlengkap Tahun 2016/2017 SD/MI UTS 1 BSUN KELAS 3

2665  37 

Loading.... (view fulltext now)

Loading....

Loading....

Loading....

Loading....

Teks penuh

(1)

ULANGAN TENGAH SEMESTER I SD... TAHUN PELAJARAN ...

Mata Pelajaran : BAHASA SUNDA Nama :

Kelas : III (Tiga) Skor / Nilai Paraf

Hari/Tanggal : Guru Orang Tua

Waktu : 90 Menit

I. Cing cakraan (X) aksara A, B, C atawa D nu aya hareupeun jawaban anu bener ! 1. galak – sok – Jang – kabatur = Ulah

Kalimah anu merenah keur kecap diluhur nyaeta …

A. Ulah sok galak ka batur Jang ! C. Jang, ulah galak kabatur sok ! B. kabatur sok galak, ulah, Jang ! D. galak ka batur sok ulah, Jang ! 2. Kinanti teh ngaran …

A. pupuh B. puisi C. dangding D. guguritan

3. Naon lemesna ari beuteung teh …

A. perut B. patuangan C. tuangeun D. pa’tuang

4. …. Adina ipah ?

A. saha B. iraha C. dimana D. kamana

5. Saencana dahar kudu (banyo) heula

A. banyoan B. banyo-banyo C. sibanyo D. sibanyoan

6. Sabaraha …. Ka Jakarta ayuena teh ?

A. ongkos B. maos C. ngaos D. pangaos

7. Bu guru buminya caket ti sakola. Caket sabalikna …

A. tebih B. patebih C. tebih pisan D. tebih-tebihan 8. Upami bade angkat ka sakola kedah … ka sepuh

A. nyuhunkeun bekel B. ceurik C. kabur D. pamitan 9. Dagingna di sate, tulangna di …

A. semur B. rendang C. sop D. piceun

10. Murid-murid diajar di …

A. sakola B. masjid C. jalan D. lapang

II. Jawab sakumaha parentah !! 1. Cing lemeskeun !

- Biwir lemesna ………..

- Pipi lemesna ………..

2. kudu – Katatangga – someah

Susun kecap diluhur jadi kalimah nu merenah ! ……… 3. Tulis kana kalimat ngantet tur ajeg !

Pak Saca nyaba ka Subang

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ __________________________________________________________

__________________________________________________________________ 4. Cing nyieun kalimah pananya make kecap “Sabaraha” !

………... 5. Sasak – meuntas – pikeun

Figur

Memperbarui...

Referensi

Memperbarui...