Soal UTS Kelas 4 SD B. sUNDA Semester 1

5371  Download (49)

Loading.... (view fulltext now)

Teks penuh

(1)

ULANGAN TENGAH SEMESTER II SD NEGERI PAMALAYAN

TAUN AJARAN 2015-2016

Pangajaran : Bahasa Sunda Nami :

Kelas : IV (Opat) Peunteun Tawisan

Dinteun/Kaping : Rebo, 24 Maret 2016 Guru Sepuh murid

Waktos :

-I. Cing cakra (X) aksara A, B, C atawa D dina jawaban anu di anggap bener ! 1. Pagaewanana teh ngapungkeun kapal udara, nyaeta …

A. pulisi B. pilot C. satpam D. tentara 2. Buku teh di simpenna ….. naon ?

A. ti B. dina C. mana D. ka

3. Meuli baju teh ….. mana ?

A. ka B. ti C. dina D. kana

4. Kecap sabalikna tina kecap dijual, nyaeta ….

A. dibeuli B. dibantun C. diical ` D. dibawa 5. Kecap kadaharan asal kecapna ….

A. kadahar B. dahar C. didahar D. dahareun 6. Urang ngala lauk yu !

Kalimah diluhur kaasup kalimah ….

A. pananya B. pangajak C. parentah D. panyarek 7. kadaharan anu dijiuenna tina sampeu nyaeta …

A. wajit B. comro C. opak D. koci

8. Ibu kandung hartina ibu anu ….

A. ngalahirkeun urang C. mere susu urang B. ngangais urang D. ngenter ka posyandu 9. Kecap Puskesmas kaasup kana kecap …

A. singkatan B. wancahan C.panambah D. panyarek 10. “Duh, keur geulis the pinter, bageur deui “

kalimah diluhur kaasup kalimah …

A. panyawad B. pananya C. pemuji D. panyarek

II. Eusian!

1. Kecap kadaharan mibanda rarangken … 2. kecap sabalikna tina kampong nyaeta …

3. Pagaweanana sok mawa panumpang kana mobil, nyaeta … 4. Ditabung kecap asalna …

5. Budi karek nepi …….. bogor

6. Saha anu ceurik teh ? eta kalimah kaasup kalimah …. 7. Pang meserkeun buku, jang ! kaasup kalimah … 8. Ano sok newak panjahat nyaeta ….

9. Tina naon bahan nyieun gagaraban ? ….

Figur

Memperbarui...

Referensi

Memperbarui...