Soal UTS Bahasa Sunda Kelas 4 Semester 2

5498  Download (26)

Teks penuh

(1)

PEMERINTAH KABUPATEN GARUT DINAS PENDIDIKAN

UPTD PENDIDIKAN KECAMATAN PAMEUNGPEUK

SD NEGERI MANCAGAHAR 1

Alamat : Jl. Cilauteureun Desa Mancagahar Kecamatan Pameungpeuk

Ulangan Tengah Semester (UTS) Tahun Pelajaran 2015 – 2016

Mata Pelajaran : Bahasa Sunda Kelas/ Semester : IV (Empat)/ 2 (Dua) Hari/ Tanggal : ... Waktu : ...

I. Pilihlah dengan cara menyilang (X) huruf a, b, c, atau d di depan jawaban yang

tepat!

I. Cakra (X) dina huruf a, b, c jeung d di hareupeun jawaban anu bener!

1. Buku pikeun di ajar boh di sakola atawa di imah ngaranna buku …. a. bacaan c. carita

b. gambar d. pangajaran

2. Beja atawa katerangan disebut oge ….

a. lelepon c. informasi b. internet d. komputer

3. Nu mingpin hiji sakola nyaeta ….

a. Guru c. guru kelas

b. Dosen d. kepala sakola 4. Andi nuju … kaligrafi

a. Gambar c. ngagambarkeun b. Digambar d. ngagambar

5. Saha … ibu teh ?

a. Jeneng c. jenengan b. Dijenengkeun d. jenenganan

6. Nu disebut Dosen mah ngajarna teh di …. a. Paguron luhur c. SD b. SMP d. TK

7. Nu wajib diajar ku pamarentah urang nyaeta ….

a. Mahasiswa c. sakabeh murid

b. Murid TK tepika SD d. murid SD tepika SMP

8. “Upami bade … buku mah ka Yani we atuh!

a. Tambut c. nambut b. Nambutan d. nambutkeun

9. Buku bahasa sunda keagungan Arif tadi … di rorompok. a. Ngantun c. kakantun b. kantun d. dikantunkeun

10. Namung saleresna mah barudak teh henteu barodo da …. a. Ameng c. arameng www.novaardiyani.com

(2)

b. Ameng-amengan d. amengan 11. Ari bumina Bu Mirah nu … mana?

a. Belah c. palih b. Malik d. nyangirah

12. Jeng, upami solat teh atuh kdah … prak prakanana. a. Leres c. kaleresan b. Leres-leres d. leresan

13. Bi Munah ngagaleuh … dua leter, kanggo ngeusian kompor. a. Minyak tanah c. cai

b. Gas d. minyak kalapa

14. Mamah nuju … bungbuahan sareng sayuran ka pasar Sayati. a. Meuli c. barang beuli b. Meser d. ngagaleuh

15. Ka jalmi nu ageung bohong mah moal aya deui nu …. a. Percaya c. mercanten b. Percanten d. percanteneun

II. Eusian titik-titik ieu d ihandap 1. Panyakit maag, akibat tina telat ….

2. Sangkan budak teu kaserang polio kudu ….

3. Akibat tina kurang sare jeung kurang barang dahar awak teh karasa bakal …. 4. Kumargi seueur tatangkalan hawa di bumi Aki teh janten ….

5. Rantang dijieun tina kaleng atawa aluminium paranti …. 6. Tetenong dijieun tina anyaman awi paranti ….

7. Mang Udin ngabogaan japati sa jodo, anak japati ngaranna …. 8. Pa Dadan ngabogaan hayam, anak hayam ngaranna ….

9. Dihareupeun imah Bi Nani aya kembang jambu aer, kembang jambu aer ngaranna …. 10. Mang Mirta tukang nyieun parabot atawa perhiasan tina emas atawa perak ngaranna ….

III. Uraikeun pananya-pananya di handap ieu!

1. Mang Ujang ngalenggut dina korsi, hartina ngalenggut nyaeta ….

2. The Nina meni melong wae, melong hartina nyaeta ….

3. Dihareupeun imah Mang Juju keur garuneman catur, guneman catur hartina nyaeta ….

4. Bi Mamah sarena mani tibra bari garo maling, garo maling hartina nyaeta ….

5. Mang Saman parena mani loba diasupkeun kana leuit, leuit hartina nyaeta ….

Figur

Memperbarui...

Referensi

Memperbarui...