KISI KISI SOAL UKK BAHASA SUNDA kelas 5 smtr 2

2087  13 

Loading.... (view fulltext now)

Loading....

Loading....

Loading....

Loading....

Teks penuh

(1)

KISI – KISI SOAL ULANGAN KENAIKAN KELAS SDN CIPAMOKOLAN 3

TAHUN PELAJARAN 2012-2013

MATA PELAJARAN : BAHASA SUNDA

KELAS/SEMESTER : 5 (LIMA)/ 2 (DUA)

No Kompetensi Dasar Indikator Nomor

Soal

 Siswa dapat memahami isi dari suatu bacaan

SILIH AJENAN

Harita keneh Musa, KM di eta kelas enggal nyiapkeun rerenncanganana. "Siap, berdiri, beri salam!" ceuk Musa. "Wilujeng enjing pa!" ceuk barudak meni reang patarik-tarik. "Wilujeng enjing," tembal Pa Bukhori.

"Barudak, saha dinten ayeuna nu teu sakola?" ceuk Pa Bukhori. "Ayi sareng Dinda, Pa!" ceuk Dinar. "Ku naon make teu sakola?" ceuk Pa Bukhori. Euh...euh...Ayi mah udur, Pa. Upami Dinda mah ijin. Duanana oge teu ngintun serat. Ti ayi mah ditambihan ku serat keterangan ti dokter," ceuk Hapsari.

"Oh kitu! Sugan bapa teu sakola teh marales. Keun we atuh ari kitu mah. Ngan pesen ti bapa, upami Ayi to s lima dinten masih keneh teu sakola, hidep sadaya kedah ngalongok ka bumina, nya, "ceuk pa Bukhori.

(2)

 Siswa dapat memahami dari isi bacaan

 Siswa dapat menjawab pertanyaan sesuai bacaan undak usuk basa. ari undak usuk basa teh nyaeta sopan santun dina ngagunakeun basa sunda. aya tilu tahapan undak usuk basa sunda teh, nyaeta basa kasar (cohag), basa sedeng (loma), jeung basa lemes."

"Pa Bruno sareng Tigor mah teu acan tiasa nganggo basa lemes, " ceuk Ucup.

" Muhun Pa pan Bruno sareng Tigor mah sanes urang sunda," tembal Lia.

"Teu nanaon upami teu acan tiasa mah, sakitu oge sae, kersa nyarios ku basa sunda. Tapi kedah teras diajar nganggo basa nu lemes mah, nya!" saur pa Bukhori.

"Enya, Pa," walon Bruno jeung Tigor.

Barudak raresepeun pisan diajar ku Pa Bukhori. Eta we diajar oge teu karasa geus lekasan deui.

Pek jawab pananyaan di handap!

Ku naon Dinda teu lebet?

Naon kabiasaan goreng barudak upami euweuh guru?

Saha nu mawa beja yen Dinda teu lebet? Saha nu ngawulang kelas 5 teh?

Naon nu diajarkeun ku Pa Bukhori teh? saha wae nu teu sakola teh?

Ku naon cenah teu sakola?

Naon manfaatna silih ajenan jeung babaturan? Cing tataan tatakrama nu hidep nyaho?

(3)

Mampu membaca

 Siswa dapat menanggapi isi sebuah tokoh dongeng

 Siswa dapat mengetahui istilah dalam bahasa sunda

 Siswa dapat mengetahui asal usul suatu benda

 Siswa dapat memahami persamaan kata dalam bahasa sunda

1 PG

Sato nu pinter jeung boga akal panjang dina hiji dongeng nya eta ….

a. kuda c. buhaya b. peucang d. peucang

Sato nu licik jeung sarakah, aya dina hiji dongeng nya eta ….

a. kuda c. kuya

b. monyet d. sapi

“ Eta mah budak teh beurat birit.” Beurat birit hartina ….

a. pangedulan c. sopan b. bageur d. galak

Ngajual bari maksa ngarah dibeulian, ngarana…. a. Jual rugi c. jual dedet

b. Jual untung d. jual beuli

Dihandap ieu sok dipake ngala lauk, iwal…. a. ayakan c. parahu

b. kecrik d. sirib

Ayakan mah dijieuna tina ….

a. kai c. kaen

b. awi d. beusi

Gemuk the sarua jeung….

a. pupuk c. pepelakan b. limbah d. sasatoan

Sato anu tulalean….

a. maung c. gajah b. buhaya d. lauk hiu

(4)

meringkas bacaan menulis deskripsi dan menulis

 Siswa dapat menyusun kalimat terusan bahasa sunda

 Siswa dapat mengerti arti kata atau peribahasa

10 PG

1 isian

2 isian 3 isian

4 isian 5 isian 6 isian 7 isian 8 isian 9 isian 10 isian

Mang Jumadi mah moal bisa kapangaruhan, da gurat ….

a. batu c. tembok

b. bata d. garis

Mang sardi mah jalmana…da lamun pepelakan teh sok jadian.

Gedean atuh….radiona ngarah jelas sorana. Hayang nyaho siaran televisi ti nagara batur mah urang kudu masang…

Mang Toyib ayeuna …….di kota

Ngarah tereh mah geura ngitungna kudu make…. Muntaber mah disebarkeunana ku….

Ari demam berdarah mah ku…..

Demam berdarah bisa diubaran ku jus… Nu ngalana sok dijiret….

Sabangsa telepon nu sok dicecekel…..

A. manuk F. parabola

B. tiis leungeun G. ngumbara C. jambu batu H. kalkulator

D. reungit I. handphone

(5)

Mengetahui,

Kepala Sekolah Dasar Negeri Cipamokolan

HJ. NENI GANINGSIH, S.Pd. NIP. 196112121982012007

Bandung, Mei 2015 Guru Kelas

IIS, S.Pd.

Figur

Memperbarui...

Referensi

Memperbarui...