Contoh soal Bahasa Sunda kelas 5 SD soal bahasa sunda

1210  Download (21)

Teks penuh

(1)

PEMERINTAH KOTA BANDUNG

Lamun di nagara maju seperti Jepang motor ogé geus jadi homé industri. Kumaha di Indonésia? Keur di Indonesia hususna di Cirebon homé industri téh kalolobanna bagerak dina kerajinan tangan. Kerajinan tangan nu aya di Cirebon memang loba rupana.

Husus di daérah plumbon aya kerajinan anu dikelolana di imah-imah sewangan-sewangan (homé industri). Bentuk karajinan tangan na téh mangrupa ngokolakeun rotan (hoe) jadi korsi, meja, rak baju, wadah seuseuheun, kotak maénan budak, wadah sésérahan kawinan, jrrd.

Saliwatan mah siga nu babari nyien ieu karajinan téh. Sok padahal ieu karajinan téh memerlikeun kaahlian husus nya éta nganyam hoe geus meunang nyebitan leutik-leutik. Masarakat satempat kalolobaanan mah nyieun nepi ka jadi bentuk karajinan. Saterusna disérénkeun ka Bos-bos rotan nu masarkeun ka luar daérah jeung ka luar negeri.

Kurang-kurangna sabaran mah nganyam rotan téh matak seunggah. Rék teu kitu kumaha tina sapoé jeput téh paling banter meunang opat siki Karanjang. Kitu gé karanjang nu bentukna laleutik.

Panghasilan tina ieu karajinan téh teu sabaraha. Tapi bisa pikeun nyumponan pangabutuh sapopoé di éta lingkungan masarakat. Ceuk salah saurang pangrajin tamba kesel jeung nganggur di imah cenah.

A. Pilih salah sahiji jawaban nu dianggap paling bener!

1. Di Jepang mah nyien motor ogé geus jadi homé industri. Éta kalimah téh aya dina pada ka …

a. hiji c. tilu

b. dua d. opat

(2)

a. korsi c. rak baju

b. meja d. asbak

3. Nyienkarajinan tangan tina rotan merlukeun …

a. kaahlian husus c. kabiasaan husus b. kagiatan husus d. kamonésan husus 4. Tina sapoé jeput pangrajin meunang … karanjang.

a. dua c. opat

b. tilu d. lima

5. Alor sok disebut ogé …

a. plot c. setting

b. adegan d. téma

6. Nu teu kaasup conto kecap pangantét nya éta …

a. ka, tina, kana c. siga, tepi ka, di b. dina, ti, tina d. téh, mah, sih 7. Di handap seni-seni nu aya di Cirebon, iwal …

a. sintrén c. tari topéng

b. kuda lumping d. beluk

8. Ngajarkeun tembang Sunda ka barudak ayeuna kacida héséna lantaran … a. barudak ngora loba ulin

b. barudak ngora kurang sumanget kana diajar c. barudak ngora ayeuna daya juangna kurang

d. barudak ngora jarang gadéngékeun / némbangkeun tembang Sunda 9. Di handap nu teu kaasup kana seni sora nya éta …

a. tembang Sunda c. rampak sekar

b. kawih d. tari topéng

10. Nu dimaksud karangan bahasan téh nya éta …

a. karangan anu eusina medar hiji perkara dumasar kana data jeung pakta nu bisa dipertanggungjawabkeun.

b. Karangan anu eusina medar hiji perkara dumasar kana biodata jeung kabiasaan nu bisa dipertanggungjawabkeun.

(3)

PEMERINTAH KOTA BANDUNG

Ieu Gunung aya di Provinsi Jawa Barat. Parenahna di kalereun kota Bandung. Jangkungna

kira-kira 2.084 meter.

Asal-usul Gunung Tangkuban Parahu dipalikeun kana Legenda “Sangkuriang”, nu

nyaritakeun anak bogoh ka Indungna, Dayang Sumbi. Sangkuriang teu bias nedunan

pamenta Indungna, nyaeta nyieun Talaga jeung parahu dina waktu sapeuting, atuh kacida

ambekna. Parahu ditajong tepi ka nangkubna. Eta parahu robah jadi Gunung nu ayeuna

disebut Gunung Tangkuban Parahu.

Di Provinsi mana ayana Gunung Tangkuban Parahu teh ?

a. Sulawesi

c. Jawa Timur

b. Jawa Barat

d. Jawa Tengah

1. Sakumaha kira-kira jangkungna Gunung Tangkuban Parahu ?

a. 7.567 meter

c. 2.408

b. 2.804 meter

d. 2.084

2. Dipalikeun tina Legenda naon ari Gunung Tangkuban Parahu teh ?

a. Dayang Sumbi

c. sangkuriang

b. Jawa barat

d. gunung tangkuban parahu

3. Nyaritakeun naon legenda sangkuriang teh ?

a. Gunung tangkuban parahu

c. sangkuriang

b. Anak nu bogoh ka indungna

d. jawa barat

4. Saha ngaran Indungna Sangkuriang nu di bogohan ku sangkuriang ?

a. Dayang sumbi

c. sri mulyani

b. Dayang

d. parahu robah

5. Parahu anu di tajong ku sangkuriang robah jadi naon ?

a. Kayu

c. gunung

b. Legenda

d. taneuh

6. Cipanas Garut teh mangrupa hiji tempat mandi nu kakoncara.

Rarangken

ka-an

atawa

pa-an

nu tepat pikeun nyampurnakeun kecap

mandi

nyata ….

a. kamandian

c. kamandipan

b. pamandikan

d. pamandian

7. Unggal malem jum’at di imah Pak Sukur sok aya aneh.

Rarangken

ka-an

atawa

pa-an

nu tepat pikeun nyampurnakeun kecap

aneh

nyata ….

a. Paanehan

c. kaanehan

b. kaanehkan

d. paanehkan

8. Di Kalimantan mah loba pangungsi nu ngalaman sangsara.

(4)

a. Kasangsaraan

c. pasangsaraan

b. Kasangsarakan

d. pasangsarakan

9. Kuring sedih lantaran waktu Bapa kuring maot ku kuring teu tungkul.

Rarangken

ka-an

atawa

pa-an

nu tepat pikeun nyampurnakeun kecap

tungkul

nyata ….

a. Patungkulan

c. katungkulan

b. Patungkulkan

d. nungkulan

10. Aduh Gusti nu Kawasa

Figur

Memperbarui...

Referensi

Memperbarui...