SOAL UKK bahasa sunda kelas 3

3307  41 

Loading.... (view fulltext now)

Loading....

Loading....

Loading....

Loading....

Teks penuh

(1)

PEMERINTAH KOTA BANDUNG

DINAS PENDIDIKAN

GUGUS 37

SDN CIPAMOKOLAN

Jl. DERWATI NO. 40 KEC. RANCASARI

ULANGAN KENAIKAN KELAS (UKK)

I. Cakraan (X) huruf a, b, c atawa d dina jawaban anu paling bener! 1. Ayeuna rea jajanan anu ngabahayakeun kasehatan.

Rea sarua hartina jeung ….

a. loba c. sering

b. kotor d. beresih

2. … persib meunang 2 – 0 !

a. Aw c. Euh

b. Lah d. Horey

3. Langlayangan mah kaulinan budak lalaki, ari kaulinan budak awewe mah ….

a. panggal c. papanahan

b. congklak d. ngadu kaleci

4. Bahan anu diperlukeun keur nyieun langlayangan di antarana ….

a. beusi c. plastik

b. kawat d. kertas

5. Tita : “Des, kamari mulih ti mana?” Desi : “….”

a. Sareng Ami c. kamari abdi teu sakola

b. Muhun, duaan d. kamari abdi wangsul ti Cipageran 6. Rahmat : “… wasitna?”

Yadi : “Jimi Napitupulu.”

a. Saha c. Dimana

b. Naon d. Ka mana

7. Tempat kajadian dongeng “Nu Teu Boga Kaera” teh di ….

a. laut c. basisir

b. kebon d. lapangan

8. Bagong mah boga sanjata, ngaranna nyaeta ….

a. suku c. irung

b. sirah d. sihung

9. ulen mah biasana dijieun tina ….

a. Ketan c. aci sampeu

b. Tipung beas d. tipung tarigu

10. Papatah ti guru ku urang kedah ….

a. Dibaekuen c. dikupingkeun

b. Diantepkeun d. dihare-harekeun

11. Gobang mah sarua jeung ….

a. Peso d. bedog

(2)

12. Kakawih mah biasana sok dilagukeun ku ….

a. Kolot c. barudak

b. Rumaja d. aki-aki

13. Kamari Dina … artos lima rebu di payuneun bumina.

a. Mendak c. ddipendak

b. Mendakan d. dipendakkeun

14. Lamun batur neundeun kahadean ka urang kudu ….

a. ningalikeun c. nganuhunkeun

b. nempokeun d. nyeungseurikeun

15. guru sakola desa teh sarua jeng guru nu ngajar di ….

a. TK c. SMP

b. SD d. SMA

II. Eusian titik-titik dihandap ieu!

1. Lamun urang jajan sambarangan, akibatna urang bakal …. 2. Bahan utama nyieun surabi nyaeta tipung … jeung ….

3. Andri papanggih jeung Agung di jalan basa rek ka masjid rek jumaahan. Andri : “Eh, Agung ! ….?”

Agung : “Muhun”

Andri : “Sareng atuh, yu !” Agung : “Mangga.”

Kalimah pananya Andri anu lengkep nyaeta …. 4. Aya nu lumpuh musapir

Bari sila sisi jalan Kadupak ku anu lolong Anu keur barang siar Neangan sandang pangan Anu lolong gebut labuh Nu kadupak katindihan

Ku saha kadupakna jalma anu lumpuh teh ….

5. Lengkepan kalimah dihandap ieu make kalimah rajekan murni gedong-gedong! Di Bandung rea … anu jangkung.

6. Lengkepan kalimah dihandap ieu !

“Bapa, bilih bade … tos disayogikeun.” 7. Salin kana aksara sambung nu bener !

Hirup mah teu meunang sombong.

8. Aya – ti – tugas – guru – teh – kedah – upami – dipidamel. Susun kalimah acak diluhur ku kalimah anu bener !

9. Benerkeun paragraf dihandap ieu ! Gunakeun aksara gede !

1) Can tangtu Awak gede 2) Tanaga ge gede

3) Jadi ngan ukur ngandelkeun awak jeung tanaga wungkul? 4) Naon rencana anjeun mun jadi raja ?

5) Manuk piit nanya. 10. ….ieu acuk ka Ibu Oneng.

Figur

Memperbarui...

Referensi

Memperbarui...