Soal UTS Bahasa Sunda Kelas 6 Semester 1

12107  Download (237)

Teks penuh

(1)

LATIHAN SOAL MANDIRI

UJIAN TENGAH SEMESTER GANJIL

TAHUN PELAJARAN 2016/2017

Alamat : Bukupaket.com

Soal Ulangan Tengah Semester Bahasa Sunda Kelas VI Semester 1

MATA PELAJARAN : Bahasa Sunda KELAS : VI (ENAM)

NAMA : Nilai :

I . Cakraan (X) aksara A, B, C atawa D dihareupeun jawaban anu bener !

1. Beja nu katarima tina koran, radio atawa televisi disebutna . . . .

B. aya kahayang, tambah aya nu ngajak C. tenang taya kasieun.

D. jauh – jauh teu beubeunangan

11. Gaganti kolot urang di sakola teh . . . .

A. ketua murid B. guru C. penjaga sakola D. babaturan sakola

12. Kuring teh . . . amanat ku Ema keur ka Santi.

A. katitipan B. katitipkeun C. titipan D. titipkeun

13. Awakna leuleus teu aya tanaga ibarat . . . kaibunan.

A. bantal B. kasur C. kapas D. keretas

14. Conto kalimah nu eusina nasehat . . . .

A. “Cing Ujang pangmeulikeuncengek ka warung” !

B. “Budak et amah musuhna meuni loba”

(2)

D. “Urang hirup di dunya teh kudu akur jeung batur”

15. Cing atuh jeung dulur teh sing akur ulah kawas . . . .

A. monyet jeung kuya C. ucing jeung anjing B. peucang jeung buhaya D. sendok jeung garpu

II. Eusian titik – titik di handap ieu ku jawaban nu merenah !

1. Dina ngaran patukangan, tukang moro sasatoan disebut . . . .

2. Nu kaasup babagean dina biantara nyaeta . . . .

3. Para siswa kudu baris heula samemeh asup ka sakola, para siswa = . . . .

4. Awakna jangkung badag siga . . . pangisina.

5. Sinonimna gede hulu nyaeta . . . .

6. Lamun nampanan kudu ku leungeun katuhu ulah ku . . . sabab teu sopan.

7. Abus sakola teh jam 07.15 jadi datangna kudu isuk keneh.

Kalimah diluhur lamun disalin kana basa lemes jadi . . . .

8. Anak anjing kirik, ari anak buhaya nyaeta . . . .

9. Dipapatahan teh kalah renyah – renyoh kawas . . . .

10. Salah sahiji wangun ibing sunda nu asalna ti Jawa Barat nyaeta . . . .

11. Bakat ku sieun digegel ku anjing, . . . lumpat tarik pisan.

12. Tukang nyieun parabot tina taneuh, disebut . . . .

13. Jadi jalmi teh kudu leuleus jeujeur liat . . . .

14. “Ah, abdi mah gaduh rorompok oge saung butut !"

Kalimah diluhur ngagunakeun gaya basa . . . .

Figur

Memperbarui...

Referensi

Memperbarui...