Soal UTS SD Kelas 6 B. Sunda Semester 1

2791  Download (30)

Teks penuh

(1)

ULANGAN TENGAH SEMESTER II

SD NEGERI SAMUDRAJAYA

TAUN AJARAN 2009 / 2010

Pangajaran : Basa Sunda

Kelas : VI (Genep)

Dinten / Kaping : Rebo, 24 Maret 2010

Waktos :

-I . Cakraan (X) aksara A, B, C atawa D dihareupeun jawaban anu bener !

1. Beja nu katarima tina koran, radio atawa televisi disebutna . . . .

A. informasi B. warta C. amanat D. piwuruk 2. Istilah sejen pikeun peta nyaeta . . . .

A. koran B. jangkar C. piwuruk D. kar 3. Nu lain babagean dina biantara nyaeta . . . .

A. udur B. gering C. teu walakaya D. teu damang 4. Nyarita di hareupeun balarea atawa umum, disebutna . . . .

A. ngadongeng B. pangumuman C. bewara D. biantara 5. Alusna mah teks biantara teh ku urang kudu . . . .

A. ditalar B. dibaca C. diapalkeun D. diinget-inget 6. Si Ibro mah beurat birit, beurat birit hartina . . . .

A. hese dititah B. babari dititah C. eraan D. sieunan 7. Dupi Gani teh (terap) panyawat naon ?

A. di B. ka C. ti D. na 8. Papatah tinu jadi kolot teh urang kudu . . . .

A. diregepkeun B. ngaregepkeun C. ragepan D. karegepkeun 9. Nu kaasup kecap rajekan dwipurwa, contona . . . .

A. sumpang – simpang C. sesepak B. cas – ces – cos D. guna – guna 10. Aya jalan komo meuntas, hartina . . . .

A. mupuas kanu keur cilaka

B. aya kahayang, tambah aya nu ngajak C. tenang taya kasieun.

D. jauh – jauh teu beubeunangan

11. Gaganti kolot urang di sakola teh . . . .

A. ketua murid B. guru C. penjaga sakola D. babaturan sakola 12. Kuring teh . . . amanat ku Ema keur ka Santi.

A. katitipan B. katitipkeun C. titipan D. titipkeun 13. Awakna leuleus teu aya tanaga ibarat . . . kaibunan.

A. bantal B. kasur C. kapas D. keretas 14. Conto kalimah nu eusina nasehat . . . .

A. “Cing Ujang pangmeulikeun cengek ka warung” ! B. “Budak et amah musuhna meuni loba”

C. “Angga mah budak akur jeung batur”

D. “Urang hirup di dunya teh kudu akur jeung batur” 15. Cing atuh jeung dulur teh sing akur ulah kawas . . . .

A. monyet jeung kuya C. ucing jeung anjing B. peucang jeung buhaya D. sendok jeung garpu

II. Eusian titik – titik di handap ieu ku jawaban nu merenah !

16. Dina ngaran patukangan, tukang moro sasatoan disebut . . . . 17. Nu kaasup babagean dina biantara nyaeta . . . .

18. Para siswa kudu baris heula samemeh asup ka sakola, para siswa = . . . .

Nami :

Peunteun Tawisan

Guru Sepuh murid

(2)

19. Awakna jangkung badag siga . . . pangisina. 20. Sinonimna gede hulu nyaeta . . . .

21. Lamun nampanan kudu ku leungeun katuhu ulah ku . . . sabab teu sopan. 22. Abus sakola teh jam 07.15 jadi datangna kudu isuk keneh.

Kalimah diluhur lamun disalin kana basa lemes jadi . . . . 23. Anak anjing kirik, ari anak buhaya nyaeta . . . .

24. Dipapatahan teh kalah renyah – renyoh kawas . . . .

25. Salah sahiji wangun ibing sunda nu asalna ti Jawa Barat nyaeta . . . .

III. Prak jawab luyu jeung parentahna !

26. Tulis 2 (dua) kecap make rarangken hareup para, tuluy jieun kalimahna ! 27. Tulis 3 (tilu) rupa jenis grafik !

28. Jieun kalimah make gaya basa ngumpamakeun di handap ieu!

29. Cing kumaha pipokeunana merenahkeun kecap nu hartina sarua jeung kecap “meuli”, keur ka sorangan, jeung ka batur saluhureun, ngagunakeun basa hormat !

Figur

Memperbarui...

Referensi

Memperbarui...