Kumpulan Contoh soal UTS SD/MI kelas 1-6 semester 2 Tahun 2017 UTS 2 B. SUNDA

575  Download (1)

Teks penuh

(1)

PEMERINTAH KABUPATEN GARUT DINAS PENDIDIKAN

UPTD PENDIDIKAN KECAMATAN PAMEUNGPEUK

SD NEGERI MANCAGAHAR 1

Alamat : Jl. Cilauteureun Desa Mancagahar Kecamatan Pameungpeuk

Ulangan Tengah Semester (UTS) Tahun Pelajaran 2015 – 2016

Mata Pelajaran : Bahasa Sunda Kelas/ Semester : V (Lima)/ 2 (Dua) Hari/ Tanggal : ... Waktu : ...

Baca wacana dihandap ieu!

PESEN KEUR PA GUMBIRA

Usum hajat ayeuna teh, kawantu bulan Rayagung. Sapoe ieu wungkul, Pa Gumbira nampa dua ondangan. Ari diimah kari Popi sorangan.

Keur kitu kadenge telepon disada. “Hallo!” cenah, sora bapa-bapa. “Hallo!” tembal Popi. “Bade kasaha?” “Ieu teh Popi, nya?”

“Muhun. Punten, ieu sareng saha? “Sareng Pa Wahyudin. Apa aya, Pi?”

“Keleresan Apa sareng Mamah nuju ka uleman.”

Pa Wahyudin teh sobat dalit apanan Popi. Mung didamelna di Jakarta. Nya kitu deui bumina, sami di Jakarta.

“Eleuh, mangkaning Apa mah teu kagungan HP nya,” siga nu handeueul.”Tiasa tip pesen?”

Kop Popi kana pulpen aku geus disadiakeun, lengkep reujeung keretasna. Kabeh pesen Pa Wahyudin ku manehna di catet kalayan gemet. Hasilna, yu geura urang baca: 1. Pa Wahyudin aya di Bandung dugi ka enjing.

2. Kulemna di hotel Horison, kamar 122.

3. Engke wengi Apa sareng Mamah kedah nepangkeun Pa Wahyudin. Ulah lali nyandak proposal tea.

4. Sateu acan nepangkeun,kedah nelepon heula Pa Wahyudin. Nomer-na: 081320259825. Ulah hilap deuih, ngagaleuh surabi bojong.

Waktu apa sareng mamahna daratang, pesenan Pa Wahyudin tea, langsung ditepikeun ku Popi. Peutingna, sabada nelepon heula, Pa Gumbira jeung Bu Gumbira, nepungan Pa Wahyudin di hotel. Teu poho sindang heula ka tukang surabi, meuli karesep sobatna.

I .Pek jawab pananyaan di handap!

1. Saha nu nelepon teh? Ku saha ditampana? 2. Nuju kamana Pa Gumbira sareng istrina teh? 3. Jeung saha Popi di imah?

4. Naon sebabna Pa Wahyudin bangun handeueul? 5. Naon sebabna Pa Wahyudin tetep pesen ka Popi?

6. Naha di deukeut telepon disadiakeun pulpen jeung keretas? 7. Naon bae eusi pesen Pa Wahyudin teh?

8. Naon anu di maksud proposal teh?

9. Aya anu kaliwat henteu, pesen ti Pa Wahyudin the? Naha? 10. Mekel naon Pa Gumbira waktu nepungan Pa Wahyudin?

II. Cakra (X) huruf a, b, c, jeung d di hareupeun jawaban nu bener !

1. Sato nu pinter jeung boga akal panjang dina hiji dongeng nya eta …. a. kuda c. buhaya

b. peucang d. peucang

2. Sato nu licik jeung sarakah, aya dina hiji dongeng nya eta ….

a. kuda c. kuya

b. monyet d. sapi

3. “ Eta mah budak teh beurat birit.” Beurat birit hartina …. a. pangedulan c. sopan b. bageur d. galak

4. Sato anu tulalean….

a. maung c. gajah

b. buhaya d. lauk hiu 5. Ngajual bari maksa ngarah dibeulian, ngarana….

a. Jual rugi c. jual dedet b. Jual untung d. jual beuli 6. Dihandap ieu sok dipake ngala lauk, iwal….

a. ayakan c. parahu

b. kecrik d. Sirib

7. Ayakan mah dijieuna tina ….

www.novaardiyani.com

(2)

a. kai c. kaen

b. awi d. beusi

8. Gemuk the sarua jeung….

a. pupuk c. pepelakan b. limbah d. sasatoan 9. Cabe mah dipelak teh…...

a. buahna c. akarna b. sikina d. tangkalna 10. Mang Jumadi mah moal bisa kapangaruhan, da gurat ….

a. batu c. tembok

b. bata d. garis

III. Ku hidep jodokeun ieu kalimah dihandap!

1. Mang sardi mah jalmana…da lamun pepelakan teh sok jadian. 2. Gedean atuh….radiona ngarah jelas sorana.

3. Hayang nyaho siaran televisi ti nagara batur mah urang kudu masang… 4. Mang Toyib ayeuna …….di kota

5. Ngarah tereh mah geura ngitungna kudu make…. 6. Muntaber mah disebarkeunana ku….

7. Ari demam berdarah mah ku…..

8. Demam berdarah bisa diubaran ku jus… 9. Nu ngalana sok dijiret….

10. Sabangsa telepon nu sok dicecekel…..

www.novaardiyani.com

Figur

Memperbarui...

Referensi

Memperbarui...