• Tidak ada hasil yang ditemukan

Soal Naskah bahasa jawa Kelas 4

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2017

Membagikan "Soal Naskah bahasa jawa Kelas 4"

Copied!
3
0
0

Teks penuh

(1)

KEMENTERIAN AGAMA

KELOMPOK KERJA GURU (KKG) MADRASAH IBTIDAIYAH KECAMATAN GENUK KOTA SEMARANG

Jl. Rejosari III RT 11/ IV Kel. Genuksari Kec. Genuk Kota Semarang Telp. (024) 70883791 / (024) 76586948

ULANGAN TENGAH SEMESTER I TAHUN PELAJARAN 2016/2017

Mata Pelajaran : Bahasa Jawa Hari, Tanggal : Sabtu, 01-10-2016

Kelas : IV (empat) Waktu : 07.30 – 09.00 WIB

I. Berilah tanda silang pada jawaban yang benar diantara huruf a, b, c, atau d! Murid Tumemen

Kaanggit dening Rangga Oditama

Saben esuk cengkelak ninggalake klasa bantal Lempit-lempit nuli adus

Kosokan resik

Tan ana perangan kang katingal Cukat trengginas

Sarapan banjur budhal ing pamulangan Setiti mirengake

Wani wicara sajerone pasinaon Pancen kuwi murid kang tumemen

1. Tegese trengginas yaiku ....

a. Cekatan c. Aras-arasen

b. Males d. Kleletan

2. Isi geguritan ing duwur yaiku ....

a. Trengginas c. Males

b. Tumenan d. Cekatan

3. Ingkang ngarang geguritan ing duwur yaiku ....

a. Bu guru c. Rangga oditama b. Murid d. Adiwiyata 4. Kesimpulan geguritan ing duwur, dadi murid kudu ....

a. Aras-arasen c. Cekatan b. Males d. Trengginas 5. Ono ing waktu kapan geguritan ing duwur ....

a. Sore c. Esok

b. Bengi d. Awan

Rina : “ Bu, kembange sing dipunsade bakul kembang niku sae-sae nggih?” Ibu : “iya, pancen kembang mawar iku apik.”

Rina : “ Bu, kula pengin kembang mawar nilu.”

Ibu : “ Apa ing ngomah durung duwe kembang mawar, Rin ?

Rina : “ Kula pengin nanem kembang mawar jambon, Bu. Boten menapa-menapa ta, Bu ? Ibu : “ Apa kowe mengko bisa ngrumat kembang-kembang iku Rin ?”

Rina : ....

6. Lanjutan pacelathon ing duwur yaiku ....

(2)

a. Ora c. Pripun

b. Saget d. Mungkin

7. Pacelathon ing duwur nyeritaake ....

a. Rina pengin kembang c. Ibu sadean kembang b. Rina nandur kembang d. Bakul kembang 8. Jinise kembang ing pacelathon ing duwur yaiku ....

a. Melati c. Anggrek

b. Sepatu d. Mawar

9. Ono ing waktu kapan geguritan ing duwur ....

a. Esuk c. Sore

b. Awan d. Bengi

10. Ingkang rembugan ana pacelathon ing duwur yaiku ....

a. Rina lan bakul c. Ibu lan bakul b. Rina lan ibu d. Rina, ibu, bakul 11. Kacang-kacangan kalebu jinise ....

a. Pertanian c. Palawija

b. Perkebunan d. Tanduran pokok 12. “Tini Bali “ yen ditulis aksara jawa yaiku ....

a. c.

b. d.

13. Aku (melu,dherek,tumut) lomba ing sekolah. Tembung kang trep ukara yaiku ....

a. Melu c. Tumut

b. dherek d. Nunut

14. Yen diwaca ....

a. Tuku buku c. Buku saku b. Tuku bolu d. Tuku suku 15. Mangsa akeh udan diarani mangsa ....

a. Ketiga c. Labuh

b. Rendheng d. Garing 16. ᴼ iku sandhangan aksara jawa ....

a. Wulu c. Taling

b. Cecek d. Tarung

17. Para penupang gage-gage munggah sepur, tembung gage-gage tegese .... a. Mlaku c. Rikat/cepet

b. Seneng d. Banter

18. Tendha, peralatan masak, obat-obatan kalebu barang kang dibutuhke ....

a. Piknik c. Macul

b. Nandur d. Tani

19. Pacul, arit, kalebu barang kang dibutuhke ....

a. Ngarit c. Macul

b. Nandur d. Tani

20. Tang, obeng,kompresor, pompa kalebu barang kang dibutuhke tukang .... a. Listrik c. Teknisi

b. BTL d. Bengkel

II. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang benar! 21. Tembung andhahan yaiku ....

22. Contene tembung andhahan yaiku .... 23. Tembung lingga yaiku ....

24. Contene tembung lingga yaiku .... 25. Ater-ater tembung “disilih” yaiku ....

(3)

26. Seselan tembung “ginawa” yaiku .... 27. Panambang tembung “tulisen” yaiku .... 28. Tas, buku, pensil kalebu keperluan .... 29. Pancing, jaring, kepis kalebu keperluan .... 30. Semar, petruk, gareng kasebut ...

III. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan jawaban yang benar! 31. Gawea ukara saka tembung “macul” !

32. Gawea tembung andhahan saka tembung lingga “pacul” ! 33. Sebutna tanduran kang kalebu apotik hidup !

34. Sebutno cara nyuburake tanduran ! 35. Sebutno jinise omo tanduran !

Referensi

Dokumen terkait

Sing diarani gamelan kuwi, piranti kanggo ngiringi pagelaran wayang kulit, kethoprak utawa campur sari.. Gamelan iku kabudayan saka

Tetembungan kaprawiran den kaesthi ing pada 1 wacana kasebut tegese kaprawiran kudu ditindaake kanthi ..... Bakune gagasan (pokok pikiran) sing bisa dijupuk saka pada

Tembung kang bener kanggo njangkepi ukara yaiku ..... Tas iku

Tembung pitakon sing bener kanggo njangkepi ukara iki yaiku ..... Ibu

Tembung kang mathuk kanggo nglengkapi ukara ing dhuwur yoiku….. Aku sakeluwarga arep

Manungsa kudu tansah eling lan waspada marang kahanan alam donya supaya bisa uwal/luput saka kasangsaranE. Eling lan waspada kudu diduweni manungsa supaya bisa uwal saka kasangsaran

- Siswa saget cara nyuburke tanduran - Siswa saget nyebutke jinise omo tanduran - Siswa saget nyebutke jinise palawija - Siswa saget nulis aksara jawa. - Siswa saget milih tembung

Prabu Puntadewa nduweni garwa asmane Dewi Drupadi, putrane Prabu Drupada saka negara Pancala.. Saka garwa Prameswari Dewi Drupadi iki, Prabu Puntadewa duwe putra siji, yaiku Raden