• Tidak ada hasil yang ditemukan

3. Soal Bahasa Jawa Kelas III Genap

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2017

Membagikan "3. Soal Bahasa Jawa Kelas III Genap"

Copied!
2
0
0

Teks penuh

(1)

KELOMPOK KERJA GURU MADRASAH IBTIDAIYAH

Nama : _____________________ No. absen : _____________________

ULANGAN TENGAH SEMESTER GENAP MADRASAH IBTIDAIYAH TAHUN PELAJARAN 2013/2014

Mata Pelajaran : Bahasa Jawa Hari/Tanggal : Kamis, 13 Maret 2014

Kelas : III (Tiga) Waktu : 09.30-11.00 WIB

I. Wenehana tanda ping (X) ing aksara a, b, c, utawa d kang ko anggep bener ! Wacan kanggo soal nomer 1 – 5

Gamelan

Sing diarani gamelan kuwi, piranti kanggo ngiringi pagelaran wayang kulit, kethoprak utawa campur sari. Gamelan iku kabudayan saka para leluhur. Gamelan digawe saka tembaga, kuningan lan wesi. Tukang nabuh gamelan diarani niyaga. Yen sing nglekokake wayang diarani dhalang.

Perangane gamelan kuwi : gong, bonang, kendang, siter, rebab, saron, peking, kenong, ketipung, kempul, slenthem, demung, suling, kecer.

1. Pagelaran wayang iku kalebu kabudayan ….

A. Nasional C. Manca

B. Tradisional D. India

2. Tukang nglakokake wayang diarani ….

A. dhalang C. sinden

B. niyaga D. waranggana

3. Piranti kanggo ngiringi pagelaran wayang diarani ….

A. Rebana C. Campur sari

B. Musik D. Gamelan

4. Tukang nabuh gamelan diarani ….

A. sinden C. masinis

B. kusir D. niyaga

5. Sing ora kalebu piranti gamelan yakuwi ….

A. gong C. gitar

B. bonang D. kecer

6. Ngisor iki piranti gamelan sing dikeplak ….

A. suling C. kendhang

B. rebab D. siter

7. Gamelan kuwi digawe saka ….

A. kuningan lan wesi C. wesi lan atom B. kayu lan benang D. benang lan wesi 8. Kesenian tradisional wayang asale saka ….

A. Jawa Barat C. Jawa Timur

B. Jawa Tengah D. Banten

Wacan kanggo soal nomer 9 – 10

Nakula lan Sadewa

Nakula lan Sadewa iku bocah kembar anake Pandhu Dewanata. Nakula lan Sadewa pandhawa nomer 4 lan 5.

Nakula lan Sadewa pada duweni jeneng liya. Nakula duweni jeneng Damagrantika, Sadewa duweni jeneng Sudamala.

9. Nakula lan Sadewa duweni watak ….

A. becik C. serakah

B. ala D. durhaka

10. sadewa iku pandawa nomer ….

A. 2 C. 4

B. 3 D. 5

11. Ngapusi iku tumindak ….

A. apik C. prayaga

B. jujur D. ala

12. Kejaba Nakula lan Sadewa, pandawa sing duweni watak becik yakuwi ….

A. Kurawa C. Arjuna

B. Rahwana D. Buta galak

13. Ing ngisor iki sing duweni watak apik ….

A. Rahwana C. Batharakala

B. Gatot Kaca D. Patih Sakipu

14. Kabudayan kudu dilestarikake supaya ….

A. ora ilang C. sirna

B. apik D. tambah ngrembaka

Wacan kanggo soal nomer 15 – 19

(2)

Punakawan

Semar duwe anak cacahe telu Yaiku : Gareng, Petruk lan Bagong

Semar Gareng Petruk lan Bagong diarani punakawan Punakawan kuwi abdine Rajen Arjuna

Gareng sikile gejik

Petruk pawakane kuru lan duwur

Bagong duweni pawakan weteng lan bokonge gede

15. Pira cacahe punakawan ….

A. 4 C. 2

B. 3 D. 1

16. Anake Semar sing wuragil jenenge ….

A. Gareng C. Petruk

B. Bagong D. Arjuna

17. Bagong duweni pawakan ….

A. irunge dawa C. sikile gejik

B. awake kuru D. wetenge gede

18. Kabeh punakawan duweni watak ….

A. ala C. murka

B. becik D. durhaka

19. Sing diarani punakawan kuwi …. A. Semar, Gareng, Arjuna, Sadewa B. Semar, Nakula, Gareng, Bagong C. Semar, Gareng, Petruk, Bagong D. Semar, Arjuna, Petruk, Bagong

20. Ing ngisor iki sing duweni watak ala, yakuwi ….

A. Bathara Kala C. Sadewa

B. Nakula D. Arjuna

II. Isenana titik-titik ngisor iki nganggo tembung sing bener !

21. Tukang nglakokake wayang diarani …. 22. Gamelan digawe saka ….

23. Kesenian wayang asale saka …. 24. Tukang nabuh gamelan diarani …. 25. Pandhawa cacahe ana ….

26. Anake Semar sing wuragil jenenge …. 27. Gatut Kaca bisa mabur tanpa …. 28. Petruk duweni pawakan …. lan ….. 29. Bathara kala duweni watak ….

30. Semar, Gareng, Petruk lan Bagong diarani ….

III. Wangsulana pitakon-pitakon ing ngisor iki !

31. Sapa bae sing diarani punakawan ?

32. Gamelan kuwi akih cacahe, aranana 5 bae ! 33. Sebutake jeneng-jenenge wayang, 5 bae ! 34. Sapa sing diarani dhalang ?

35. Apa sebabe kabudayan kudu dilestarikake ?

Referensi

Dokumen terkait

Tembung sing cocok kanggo gambar ing sisih yaiku ….. Piye swarane

Bocah sing sregep sinau bakal dadi .... Sikatan iku

Luwih becik nganggo ani-ani tinimbang nganggo arit kanggo manen pari supaya luwih irit lan cepet b.. Manen pari nganggo ani-ani kuwi butuh wektu suwe mula butuhake wong akeh

Tembung pitakon sing bener kanggo njangkepi ukara iki yaiku ..... Ibu

kekuwatan kanggo nggugah rasa semangat lan tekade bangsa Indonesia anggone bisa uwal saka regemane kaum penjajah.. Ing sakawit bangsa Walanda tekane ana ing bumi Indonesia iku

kuping kiwo lan kuping tengen Gunane kanggo ngrungokake swara kuping kudu dijaga kesehatane Yen ngresiki kuping kudu ngati ngati.4. Ojo nganggo piranti seng landhep yen ngresiki

Tembang sing cocok kanggo gambar ing ndhuwur yaiku..... Bima lagi

Gas racun iki diwetokake saka kawah Ijen dijalari saka perubahan suhu kang ekstrem banget ing sajerone kawah Ana sawetara jalur kang bisa dipilih wisatawan kanggo bisa ngunjungi