3 Soal UTS Bahasa Jawa Kelas 7 SMP MTs Semester 2 (Genap) - Kumpulin Soal uts2BAHASAJAWA7

320 

Teks penuh

(1)

SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

Pelajaran/Kelas : Bahasa Jawa / VII .... Hari, Tanggal : ... Alokasi Waktu : 90 menit

TTD Orang Tua/Wali : ... Catatan Orang Tua/Wali : ... ... ...

WANGSULANA PITAKON IKI KANG PATITIS ! Semaken dongeng ing ngisor iki !

JOKO KENDIL

Jaka Kendhil iku anak lanange Mbok Randha Dhadhapan. Rupane Jaka Kendhil ala, pawakane cendhek, kulite ireng, tangane dawa, gegere wusu, lan ora duwe gulu. Praupane jan kaya kendhil.

Senadyan ala tanpa rupa, ing bab jejodhohan Jaka Kendhil nduweni gegayuhan kang dhuwur. Dheweke kepingin kapundhut mantu dening ratu. Gegayuhan kaya panjaluke Jaka Kendhil umume langka kelakon kaya paribasan “cebol nggayuh lintang”. Nanging yen Gusti Kang Murbeng Dumadi ngersakake, ora ana kedadean kang ora bisa kelakon.

Ndilalah, putra wragile Sang Prabu sagu dadi sisihane Jaka Kendhil. Anggere Jaka Kendhil bias mbatang cangkrimane Sang Putri.

Cangkrimane Sang Putri bisa dibatang dening Jaka Kendhil. Sarehne Jaka Kendhil bisa mbadek cangkrimane Sang Putri, mula wong loro mau didhaupake (dikawinake).

Nalika dianakake upacara siraman, rupane Jaka Kendhil malih dadi satriya bagus, gagah pideksa. Sejatine Jaka Kendhil iku Raden Panji Inu Kertapa.

1.

Apa pokok cerita kang kinandut ing pada/paragraph 1?

2.

Apa pokok cerita kang kinandut ing pada/paragraph 4?

3.

Apa pesen/amanat kang kinandut ing cerita dhuwur? Sebutno!

4.

Apa kesimpulane/dudutane wacan (dongeng) ing duwur?

5.

Kepriye panemumu/pendapatmu kahanan ana ing wacan duwur?

6.

Jelasno, apa sing diarani dongeng iku!

7.

Miturut isine dongeng iku dibagi ana 4, apa wae sebutno!

8.

Geneyo dongeng iku diarani Fabel?Jelasno!

9.

Geneyo dongeng diarani Legenda? Jelasno!

10.

Apa sing diarani unggah-ungguh basa iku? Jelasno!

11.

Sebutno, kanggo guneman/dialog marang sapa wae basa Ngoko Lugu iku!

12.

Gaweo tuldhane Basa Ngoko Lugu!

13.

Sebutno, kanggo sapa wae basa Krama Alus dienggo!

14.

Gaweo tuladhane Basa Krama Alus!

15.

Basa Ngoko Alus iku dienggo guneman marang wong saderjat sing during raket, gaweo tuldhane!

16.

Basa Krama Lugu iku dienggo guneman marang wong sing luwih tua umure, gaweo tuladhane!

17.

Apa sing diarani Geguritan? Jelasno!

18.

AMONG TANI

Pancen luhur bebedenmu Urip prasaja ora kesusu Ana ing desa kang adri Urip rukun dadi wong tani

Tanduran digulawenthah ati-ati Gatong rajag iku wis mesthi Asile dienteni wong sanagari Ora lali syukur rina lan wengi

Apa isi kang kinandut ing geguritan duwur?

19.

Endahing Geguritan gumantung ing endi wae? Sebutno!

20.

Jelasno apa wae sing kudu digatekake supaya bisa maca geguritan kanthi becik!

(2)

Figur

Memperbarui...

Referensi

Memperbarui...