• Tidak ada hasil yang ditemukan

LATIHAN SOAL BAHASA JAWA

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2017

Membagikan "LATIHAN SOAL BAHASA JAWA"

Copied!
8
0
0

Teks penuh

(1)

LATIHAN SOAL BAHASA JAWA 1. Kang diarani Rising action ing babagan mlakune crita yaiku….

A. pengenalan kahanane crita B. pucuking konflik

C. pengungkapan prastawa D. nuju ananing konflik E. penyelesaian

2. Ing wayah esuk iku, Amat lan Ani isih padha ngamen ing prapatan dalan kanthi kringet kang gemrobyos.

Pethilan ukara ing ndhuwur, nggambarake salah sijining babagan crita kang diarani…. A. tema

B. penokohan C. alur

D. latar E. gaya basa

3. Kanggo nggambarake watak wantune paraga ing crita, pengarang nggunakake teknik….

A. teknik analitik lan dramatic B. teknik analitik lan sintakmatik C. teknik pragmatik lan dramatic D. teknik pragma-analitik

E. teknik dramatic lan sintakmatik

4. Inti utawa ide dhasare ing sawijining crita diarani…. A. latar

B. alur C. plot D. tema E. penokohan

5. Kang diarani kagunaan estetis ing crita rakyat yaiku…. A. ndidik para kang maca

B. menehi rasa tentrem lan seneng C. ngandhut nilai-nilai moral D. menehi nilai-nilai kaendahan E. ngandhut ajaraning agama

6. Dongeng sing magepokan karo babagan kadadeyan papan panggonan diarani…. A. fabel

B. sage C. mithe D. legenda E. mitos

7. Eling lukitaning alam tegese yaiku… A. Kahanan kang tansah dieling-eling. B. Tansah kelingan marang gusti.

C. Eling marang kasengsaran ig alam donya D. Mula padha eling kahanan saiki.

E. Eling kahananing alam donya 8. Mangka kanthining tumuwuh,

(2)

Supadi nir ing sangsaya, Yeku pangreksaning urip

Pitutur luhur kang bisa kajupuk saka tembang ing dhuwur yaiku… A. Manungsa kudu tansah kelingan marang banda donyane.

B. Manungsa kudu bisa urip bebrayan supaya bisa sugih banda donya.

C. Manungsa kudu ninggalake kasangsaran kanthi cara nggayuh banda donya, supaya ora bisa ilang lan kecolongan.

D. Manungsa kudu tansah eling lan waspada marang kahanan alam donya supaya bisa uwal/luput saka kasangsaran.

E. Eling lan waspada kudu diduweni manungsa supaya bisa uwal saka kasangsaran lan ora kurang banda donya.

9. Pamilihaning tembung-tembung kang endah ing sajroning geguritan diarani.... A. amanat.

B. diksi C. rima D. ritma E. tema

10. Micara ing sakngarepe wong akeh iku salah sijinining yaiku khotbah,kang nduweni tujuan….

A. ngrembug samubarang bab kang dianggep wigati B. menehi wara-wara tumrap wong

C. suka kawruh lan wejangan

D. ngumpulake wong ana ing salah sijining papan E. ngajak bebarengan musyawarah

11. Wong kang pidhato iku beda-beda anggone nganggo metode utawa tata cara. Ing ngisor kang ora kalebu tata caraning pidhato yaiku....

A. cara naskah B. cara impromptu C. cara ekstemporan D. cara apalan E. cara intemporan

12. Cara pidhato nganggo cathetan cilik kang isine cengkorongan utawa kerangka pidhato lan ngembangake nganggo basane dhewe iku kalebu pidhato kanthi tata cara…. A. cara naskah

B. cara impromptu C. cara ekstemporan D. cara apalan E. cara intemporan

13. Wis kondhang menawa wong Jawa kerep dialem dening bangsa manca, menawa wong Jawa duwe tata krama kang luhur.

Tembung kang kacetak kandel ing ukara dhuwur dasanamane....

A. sumebar B. kumepyur C. kawentar D. sumanak E. sumeleh

(3)

A. 4 B. 3 C. 2 D. 1 E. 5

15. A. Diwiwiti tembung sun gegurit B. Cacahe wanda saben sagatra padha C. Tibane swara ing pungkasan gatra runtut Ciri-ciri ing ndhuwur kalebu jinis geguritan…. A. geguritan kontemporer

B. geguritan bebas C. geguritan modern D. geguritan kuna E. geguritan klasik

16. Ing pewayangan mahabarata, satriya kang cacahe ana lima diarani.... A. kurawa

B. pandawa C. punakawan D. ramayana E. amarta

17. Perang gedhe ing donya pewayangan sing kadaden ing antarane para keturunan begawan abiyasa diarani perang....

A. baratayudha B. ramayana C. ngastina pura D. puputan

E. abiyasa manunggal

18. Tetembungan kang ajeg panganggone sanajan salah salah kaprah diarani.... A. rura basa

B. lura basa C. purwakanthi D. mardi basa E. kosok balen

19.si=fikrepP[kskmznHwnYaiku A. mznSegwyh[asu[k

B. mznSegwyhbezi C. mznSegwyhaw[n D. mznSeg

E. af=bersSupyffiseg

20.j=kepnsesnTiai=zi[so/aiki gupkPulu[tT[aormzn\

(4)

21.[wo=[go[l[kJo[dokufu[zli=zibbtBibi[tB[b[tBo[bot\ tege[sSskaukrai=duwu/yaiku

A. Wong iku aja seneng gawe serik liyan.

B. Wong iku aja sakepenake dhewe amarga duwe kekuasaan. C. Wong iku aja sakepenake dhewe amarga duwe duwit. D. Aja sok rumangsa yen pinter.

E. Rumangsa nanging aja kuminter.

22.[bochse[kolhaikusupy,,,,,,ffiajpdllia=[go[nNsinau. aisinncecegCecegai=duwu/si=pli=pene/

A.sene= B. sum]izh C. biske/j D.pinTe/

E. wnimr=[w=otuwa

23. Yen arep kasil iku kudu ngetokake ragad. Ukara kasebut yen digawe paribasan dadine. …

A.je/bsukimw[by B. becikKetitikHlketr C. b[qo[kBoluaisimdu D.klhcckMen=cck\ E. anctu/mu=ku/

24.k=kXbutemB|=rurbsyaiku .... A.gedngedini

B. zulekSmBel\ C. alusTemB|=[z D.jemB/segr[n E. metniluput\

25. Ekspresi, patrap/sikap,obahing awak lan pasemon (rai) nalika maca geguritan diarani ...

A. wicara B. wirasa C. wiraga D. wirunggan E. wirama

26. “Wah, si Parto kae turune wong cilik nanging bisa dadi wong kang disuba-suba, dadi wong gedhe. Dene si Bakir kae turune wong sugih nanging malah mung nganggur, ora dadi apa-apa.” Kahanan kang digambarake ing dhuwur jumbuh karo paribasan …. A. Kurung munggah lumbung.

B. Tunggak jarak mrajak, tunggak jati mati. C. Sembur-sembur adas, siram-siram bayem. D. Tembang rawat-rawat, ujare bakal sinambewara. E. Yiyidan mungging rampadan.

27. Bocah loro kuwi srawunge renggang gula kinepyur pulut. Ukara ing dhuwur ngemu teges bocah loro iku srawunge….

(5)

D. Ora gelem srawung E. Raket banget

28. Wacana eksposisi iku nduweni sipat kang ... A. fiksi

B. non fiksi C. runtut. D. digawe-gawe E. menehi pelipur

29. Amenangi jaman edan Ewuh aya ing pambudi Melu edan nora tahan Yen tan melu anglakoni Boya keduman melik Kaliren wekasanipun Delalah kersa Allah Beja-bejane kang lali

Luwih beja wong kang eling lan waspada

Paugeran tembang macapat ing dhuwur kasebut yaiku.... A. 8a, 8i, 8a, 8i, 8i, 8u,7a, 8i, 11a

B. 8a, 8i, 8a, 8i, 8i, 7u,7a, 8i, 12a C. 8a, 8i, 8a, 8i, 7i, 8u, 7a, 8i, 12a D. 8a, 8i, 8a, 8i, 7i, 8u, 7a, 7i, 12a E. 8a, 8i, 7a, 8i, 7i, 8u, 7a, 7i, 12 a

30. Eee kok...panjenengan kersa rawuh ing gubug kula ingkang badhe ambrug punika. Wangsalan kang trep kanggo ngisi ceceg-ceceg ing ukara ndhuwur yaiku...

A. Roning mlinjo. B. Ngembang kacang. C. Mbalung janur mas. D. Njanur gunung mas. E. Kembang jambu mas.

31. Anggone atur pasrah iku katindakake ana ing.... A. sadurunge ijab qobul

B. sawise kirab temanten C. sadurunge kirab temanten D. sadurunge panggih temanten E. sawise adicara panggih temanten

32. Yen dipasrahi dadi wong kang masrahake temanten iku, agemane kang lumrah nganggo busana....

A. jaket B. kedhaton C. sinoman D. kejawen E. kejawan

33. Penganten sak loron dahar dulang-dulangan minangka pralambang pinanganten sakloron arep urip susah lan seneng bebarengan, iku gambaran saka upacara....

(6)

D. Sungkeman

E. Ngonjuk rujak degan

34. Ing upacara kacar-kucur, wujud saka kacar kucur yaiku dhuwit logam, beras lan ubarampe liyane sing dikucurke ana pangkonane penganten putri minangka pralambang…

A. pitukon saka penganten kakung. B. plangkahan kanggo sedulur tuwa. C. srah-srahan saka penganten kakung. D. paweh nafkah saka penganten kakung. E. mas kawin saka pihak penganten kakung.

35. Urutane tata cara upacara adat temanten Jawa yaiku....

A. Nontoni – siraman – srah-srahan – asok tukon – lamaran – midodareni – ijab – panggih

B. Nontoni – lamaran – asok tukon – srah-srahan – siraman – midodareni – ijab – panggih

C. Nontoni – asok tukon - lamaran – srah-srahan – siraman – midodareni – ijab – panggih

D. Nontoni – lamaran – asok tukon – srah-srahan – midodareni - siraman – ijab – panggih

E. Nontoni – lamaran – asok tukon – srah-srahan – siraman – midodareni - panggih – ijab

36. Ana kawruh basa Jawa iku kang diarani sanepa, yaiku unen-unen kang tegese kosok balen tur mbangetake. Sanepa kang cocok kanggone murid sing durung mentas sinaune yaiku...

A. Kawruhe cethek kedhung. B. Polahe anteng kitiran. C. Kawruhe jero tepak meri. D. Lakune kaya macan luwe. E. Pikirane landhep dengkul.

37. Tumindak emban cindhe emban siladan iku ora becik,amarga minangka tandha sipat…

A. drengki B. gumedhe C. ora adil D. umuk

E. ambeng paramata.

38. Unen-unen kang awujud cangkriman dikantheni batangan, sanajan among nyrempet wae iku diarani...

A. paribasan B. purwakanthi C. parikan D. sanepa E. wangsalan

39. Aja lungguh ing ngarep pintu, mengko mundak dadi bujang tuwa Ukara ing dhuwur kalebu tuladha …

(7)

40.Yen Kabul kabuki, Ing drajat kajating urip

Tegese pethikan cakepan tembang Pocung ing ndhuwur yaiku …. A. Menawa kawujud drajad kamulyaning urip bakal kabukak. B. Menawa ora kawujud drajad kamulyaning urip bakal kabukak. C. Menawa ora kawujud drajad kamulyaning urip ora bakal kabukak. D. Manawa kawujud sandhang, pangan, lan papan bakal tumeka. E. Menawa kawujud sandhang, pangan, lan papan bakal kabukak..

41. Salah siji strategi masarake barang yaiku kanthi menehi pangerten marang konsumen babagan … produk kang ditawakake tinimbang produk liyane.

A. regane B. katrangan C. kecocogan D. kaluwihan E. kakurangan

42.Tembung : Tata, titi, tentrem, iku kalebu purwakanthi … A. Guru swara

B. Guru gatra C. Guru basa D. Limaksita E. Guru sastra

43.Upacara kang dadi tandha pinangka wong tuwa utawa kaluwarga manten putri sarujuk yen putrine didadekake pasangan urip calon penganten kakung yaiku…

A. lamaran. B. siraman. C. kumbakarnan. D. Ijab kabul. E. ngundhuh.

44.Pralambang kang kakandhut ing acara midodareni yaiku….

A. Upacara selametan,selamet merga inti acarane yaiku ijab qobul wis rampung diselenggarake.

B. Pralambang sawijining kepala kulawarga sinh tanggung jawab mring kulawarga C. Minangka pralambang sih katresnan lan kasetyan inh antarane penganten putri lan

kakung.

D. Dadi tandha minangka wong tuwa utawa kulawarga manten putri sarujuk yen putrine didadekake pasangan urip calon temanten kakung.

E. Yen mbengi sakdurunge acara pengantenan iku,kabeh widadari mudhun saka suwarga kanggo aweh pangestu uga kanggo pralabang yen sesuk neng acara utama, penganten putrine bakal ayu kaya widadari.

45. A: “Sinten asma panjenengan?” B: “………kula Ayu Pratiwi.”

Ceceg-ceceg ing dhuwur sing trep diisi mawi tembung… A. nami.

B. jeneng. C. asma. D. sesilih. E. sesulih

(8)

A. Sapa nandur bakal ngundhuh. B. Jer basuki mawa beya.

C. Ajining dhiri gumantung ing lathi. D. Ajining busana ana ing raga. E. Becik ketitik ala ketara.

47. Nalika ngrungokake pasrah penganten, ana pratelan:

Dhumateng para sesepuh pinisepuh ingkang pantes pinundhi-pundhi Para tamu kakung putri putri ingkang winantu ing pakurmatan Pratelan iku kalebu perangane tanggap wacana kang diarani… A. pambuka.

B. surasa. C. basa. D. panutup. E. ringkesan.

48. Ngrungokake tanggap wacana pasrah penganten,kang makarya masrahake iku saka… A. penganten putri.

B. penganten lanang. C. sesulih kang duwe gawe D. panata cara

E. pambyawara

49. Sugeng siyang, Assalamu’alaikum, katentreman saha kawilujengan mugi katumrapan dhumateng panjenengan sedaya. Tuladha iku diarani…

A. salam pambuka. B. pambuka. C. surasa. D. panutup. E. salam panutup.

50. Ciri-ciri geguritan anyar utawa modern yaiku…. A. cacahe gatra tanpa wilangan

Referensi

Dokumen terkait

a.Pak Guru dhawuh bocah-bocah lan kowe kudu rukun b.Pak Guru ndhawuhi kabeh bocah-bocah supaya sing rukun c.Pak Guru dhawuh kudu rukun karo bocah-bocah.. d.Pak

Ana dene sarengat sing kanggo gagaran pamilihing kahanan, endi sing sejati lan endi sing mung pulasan, yaiku pangeling-eling marang Pangeran manunggale Kawula

Menawa matur marang wong sing luwih tuwa kudu..... Wong seng nglakokake wayang

Tema sajroning novel Penganten iki yaiku panelangsane priyayi kang ora duwe anak kanthi amanat supaya manungsa ora gampang kagodha marang gumebyaring donya kang

pitados punika!” Bareng Gusti Yesus mirsa wong akeh padha teka ngrubung, banjur ndukani dhemite, pangandikane: “Heh, roh kang marakake bisu lan budheg, dhawuhKu marang kowe: Metua

Mula kanthi anane ramalan sing sok mleset kasebut, kabeh manungsa kudu akeh waspadane, supaya ora kena kacilakan awujud apa wae, kayata raga, bandha, utawa liyane.. Apa maneh tumrap

Nanging Bathara Narada njaluk marang para Pandhawa menehake bayi Tetuka marang dheweke supaya didadekake jago nglawan Patih Sekipu lan Prabu Kala Pracona kang wis ngrusak

Becike nalika maca pidhato kudu nganggo swara sing.. Nalika nulis pidhato kudu jumbuh