• Tidak ada hasil yang ditemukan

Kisi-kisi bahasa jawa Kelas 4

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2017

Membagikan "Kisi-kisi bahasa jawa Kelas 4"

Copied!
2
0
0

Teks penuh

(1)

KISI-KISI UJIAN TENGAH SEMESTER MADRASAH IBTIDAIYAH

TAHUN AJARAN 2016/2017

Nama Madrasah : MI Tanwirul Qulub Mata Pelajaran : Bahasa Jawa

Kelas : IV (empat) Tahun Ajaran : 2016/2017

Nama Penyusun : Ali Mahfudli, S.Pd.I Semester : Gasal

NO. KOMPETENSI DASAR INDIKATOR

NOMOR SOAL MULTIPLE

CHOICE ESSAY URAIAN

1. Mendengarkan pembacaan geguritan - Siswa saget negesi tembung sajroning geguritan - Siswa saget goleki isine geguritan

- Siswa saget mangsuli pitakon pengarang geguritan - Siswa saget nyimpulke isi geguritan

- Siswa saget nyebutke waktu geguritan

1 2 3 4 5 2. Membuat percakapan atau dialog

sederhana

- Siswa saget nglajutke pacelathon - Siswa saget nyeritake isi pacelathon - Siswa saget nyebutke jinise kembang - Siswa saget waktu pacelathon

- Siswa saget nyebutke pelaku pacelathon - Siswa saget negesi tembung andhahan - Siswa saget nyontohke tembung andhahan - Siswa saget negesi tembung lingga

- Siswa saget nyontohke tembung lingga - Siswa saget gawe ukara tembung andhahan

- Siswa saget gawe tembung andhahan saka tembung lingga - Siswa saget nyebutke tanduran apotik hidup

- Siswa saget cara nyuburke tanduran - Siswa saget nyebutke jinise omo tanduran - Siswa saget nyebutke jinise palawija - Siswa saget nulis aksara jawa

- Siswa saget milih tembung kang trep/unggah-ungguh basa - Siswa saget maca aksara jawa

(2)

- Siswa saget nyebutke jinise mangsa

- Siswa saget nyebutke sandhangan aksara jawa - Siswa saget negesi tembung

- Siswa saget nyebutke piranti kemah - Siswa saget nyebutke piranti tani - Siswa saget nyebutke piranti Bengkel

- Siswa saget nyebutke ater-ater tembung andhahan - Siswa saget nyebutke seselan tembung andhahan - Siswa saget nyebutke panambang tembung andhahan - Siswa saget nyebutke keperluan sekolah

- Siswa saget nyebutke keperluan mancing - Siswa saget nyebut punakawan

15 16 17 18 19 20

25 26 27 28 29 30

Semarang, 03 September 2016 Guru Penyusun,

Referensi

Dokumen terkait

Pasangna nganggo panah tembung kang cocok kara gambar ing

Tembung kang bener kanggo njangkepi ukara yaiku ..... Tas iku

Tembung kang mathuk kanggo nglengkapi ukara ing dhuwur yoiku….. Aku sakeluwarga arep

Dudutan : tembung kang apurwa aksara t, yen oleh ater-ater pa- mawa hanuswara, t luluh dadi n, c utawa s luluh dadi n utawa ny, p lan w luluh dadi m, k luluh dadi ng!. (6)

Tembung kang paling trep kanggo njangkepi ukara ing dhuwur menawa ditulis nganggo aksara Jawa yaiku

Sing duwe kasekten bisa mabur tanpa elar yaiku ..... Gathukna wangsulan ing sisih kiwa nganggo cara nulis aksarane ana ing njero kothak sing kok

Metodhe TGT (Turnamen Game Team) minangka perangan saka metodhe piwulangan kooperatif kang diajab bisa ngundakake kawasisan nulis nganggo aksara Jawa, khususe

Gawea tembung andhahan saka tembung lingga