• Tidak ada hasil yang ditemukan

Soal Bahasa Jawa Kelas 4

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2018

Membagikan "Soal Bahasa Jawa Kelas 4"

Copied!
4
0
0

Teks penuh

(1)

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK UPTD DIKPORA KECAMATAN WEDUNG

SEKOLAH DASAR NEGERI KEDUNGMUTIH I

ULANGAN HARIAN KELAS IV SEMESTER II KE 1

Mata Pelajaran : Bahasa jawa Hari / Tanggal : ………. Waktu : ………. Tema : Budaya

Wacanen banjur tembangna tembang Dhandhanggula ing ngisor iki! Pitutur

Sun tuturi kabeh putra putri Lamun sira sregep ing pangolah Budi pikir lan ngelmune

Aja sira gumunggung Kebat kliwat datan pamikir Trunyak trunyuk tindaknya Bilahi ing pungkur

Singkirana tindak nistha

Kang pranyata nora gawe urip mukti Estokna tutur ika

I. Wenehana tandha ping ( X ) ing aksara a, b, c, utawa d kang dadi wangsulan kang kok anggep paling bener!

1. Dhandhang gula kalebu tembang ....

a. gedhe b. dolanan c.macapat d. tengahan 2. Lumrahe isine tembang iku ngemot …

a. pitutur b. sifat brangasan c.nepsu d. sufat kang elek 3. Upacara waisak dianakake saben sasi …

a. Maret b. Mei c.Juli d. Agustus 4. Candhi Borobudhur mapan ing kabupaten ….

a. Malang b. Surabaya c.Semarang d. Magelang 5. Puisi jawa modern uga diarani ….

a. geguritan b. parikan c.wangsalan d. puisi 6. Nyelengi dhuwit sing luwih aman ana ….

a. kaleng b. Bank c.omah d. kasur 7. Wayang lulang uga diarani ….

a. sabrang b. kelir c. golek d. kulit 8. Perang tandhing antarane Pandhawa karo kurawa diarani ...

a. Brubuh b. Barata Yuda c. gagal d. kembang 9. .... layang kanggo kancamu!

a. tulis b. nulisi c. nulis d. nulisa 10. Sing duwe kasekten bisa mabur tanpa elar yaiku ....

a. Werkudara b. Gathotkaca c. Karna d. Kresna

II. Gathukna wangsulan ing sisih kiwa nganggo cara nulis aksarane ana ing njero kothak sing kok anggep bener!

11. Tanjung Emas a. Budha

12. Barabudhur b. Tembang dolanan 13. Gada Rujak Polo c. Semarang

14. Cublak-cublak suweng d. macapat 15. Tembung linggane njupuka e. Werkudara

f. jupuk g. Jupuka h.

III.Isenana titik-titik ing ngisor iki nganggo tembung kang mathuk!

(2)

17. Tembang Dhandhanggula ana …. gatra

18. Wayang sing bangsane kalebu buta diarani wayang ….

19. Sing nglakokake wayang yaiku ….

20. Kulit kewan sing digawe wayang yaiku ….

21. Arif tuku dara (jodho). Ukara kang bener yaiku…. 23. (gawe) krupuk urang. Ukara kang genep yaiku …. 22. Sambung gunem sarana ditulis diarani ….

24. Maca geguritan kudu barengi rasa …. 25. Gamane Prabu Puntadewa yaiku ….

IV. Wangsulana pitakon-pitakon ing ngisor iki kanthi patitis!

26. Tulisna telu bae kang kalebu tembang macapat!

Wangsulan : _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ 27. Gaweya ukara nganggo tembung “nyapua”!

Wangsulan : _________________________________________________________________ 28. Gaweya ukara nganggo tembung “sadina”!

Wangsulan : _________________________________________________________________ 29. Coba sebut 3 wae kang kalebu kabudayan adiluhung!

Wangsulan : _________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ 30. Ukara ing ngisor iki tulisen nganggo aksara jawa!

Bapak tindak kantor

Wangsulan : _________________________________________________________________

(3)

TES LESAN

1. Tembang Dhandhanggula kadeyan saka .... gatra 2. Tembang Dhandhanggula gatra sepisan guru wilangan lan guru lagune yaiku .... 3. Wayang Pandhawa kang kondhang getihe putih yaiku ....

4. Nalika perang Baratayuda Raden Janaka mungsung .... 5. Aku nonton televisi nganti wengi. Lesane ukara iku yaiku .... 6. Layang iki .... bapak

7. Jamus Kalima sada iku gamane .... 8. Kang duwe kuku Pancanaka yaiku .... 9. Jagate ing pewayangan yaiku ...

10. Lampu ing sadhuwure dhalang arane ....

TES PERBUATAN

Jawaben manut prentahe gambar wayang ing ngisor iki!

1. a. Jenenge : b. Kasatriyane : c. Gamane :

2. a. Jenenge : b. Ratu ing : c. Gamane :

3. a. Jenenge : b. Kastriyane : c. Gamane :

4. a. Jenenge : b. papane : c. Kondhange :

5. a. Jenenge : b. Kagolong : c. Gamane :

6. a. Jenenge : b. Pratapane : c. Aji-ajine :

7. a. Jenenge : b. Ratu ing : c. Sifate :

8. a. Jenenge : b. Mapane : c. Anake :

9. a. Jenenge : b. Kasatriyane : c. Kondhang :

10. a. Jenenge : b. Ratu ing : c. Gamane :

(4)

TES TERTULIS

I. PILIHAN GANDA III. ISIAN

1. C 16. dilestarekake

2. A 17. 10

3. B 18. sabrang

4. D 19. dhalang

5. A 20. wedhus, kidang, menjangan

6. B 21. sajodho

7. D 22. nggawea

8. B 23. layang

9. D 24. pangrasa

10. B 25. Jamus Kalima Sada

II. MENJODOHKAN

29.Wayang, kethoprak, tari, lsp

30.?bpkTinFkK[nT/o.

1. a Werkudara 6. a. Anoman, Mayangkara b. Jadhipati b. Pratapan Gendhalisada c. Gada Rujak Polo, Kuku Pancanaka c. Aji Maundri

2. a. Puntadewa, Yudhistira 7. a. Dasamuka b. Amarta b. Alengka Diraja c. Jamus Kalima Sada c. Angkara murka 3. a. Januka, Harjuna, Permadi, lsp 8. a. Bagong

b. Madukara b. Klampis Ireng c. Pasopati, Pulanggeni, lsp c. Semar

4. a. Semar Badranaya, Sangyang Ismaya 9. a Gathotkaca, Tetuka, lsp b. Klampis Ireng b. Pringondani

c. Pamomong pandhawa, Wulu Cumbu Madukara c. Bisa mabur tanpa lar 5. a. Petruk Kanthong bolong, doblojaya 10 a. Bathara Kresna

b. Pethel b. Dwarawati

Referensi

Dokumen terkait

Tembung sing cocok kanggo gambar ing sisih yaiku ….. Piye swarane

Ukara sing isine padha karo pacelathon ing dhuwur yaiku ..... Narti telat mangkat sinau bebarengan amarga momong adhine

Tembung pitakon sing bener kanggo njangkepi ukara iki yaiku ..... Ibu

caranipun nggarap soal nomer sanga!” Tembung pitakon kang bener kanggo nglengkapi ukara ing dhuwur yaiku. tegalan ana ing sisih wetan

Tembung pitakon sing bener kanggo njangkepi ukara ing dhuwur yaiku

35. Bab-bab sing kudu digatekake supaya bisa maca geguritan kanthi becik yaiku … a. pinter nggunakake tetembungan lan basa sing bener lan cocog karo isine b. nduwe swara landhung

bu guru – buku – ngasta – gambar tatanan tembung ing dhuwur iku sing bener yaiku ..b. buku gambar ngasta bu guru

Becike nalika maca pidhato kudu nganggo swara sing.. Nalika nulis pidhato kudu jumbuh