Rumus Microsoft Excel Lengkap Dengan Contoh Dan Gambar

20  12  Download (0)

Teks penuh

(1)

Rumus Microsoft Excel Lengkap Dengan Contoh dan Gambar

Rumus Microsoft Excel Lengkap Dengan Contoh dan Gambar

Ilustrasi Mikir Rumus Excel Ilustrasi Mikir Rumus Excel  Jika Anda sering menggunakan aplika

 Jika Anda sering menggunakan aplikasi Microsoft Excel baik yang si Microsoft Excel baik yang 2003, 2002003, 200 ma

maupupun un yayang ng !e!ersrsi i teterbrbararu, u, mamakka a papaststi i AnAnda da susudada" " titidadak k asasining g lalagigi me

mengnggugunanakakan n rurumumus#s#rurumumus s MiMicrcrososofoft t ExExcecel l yayang ng adada a dadalalam m apaplilikakasisi tersebut$ %a" sekarang pertanyaannya adala" bagaimana &ika 'aya seorang tersebut$ %a" sekarang pertanyaannya adala" bagaimana &ika 'aya seorang pe

pemumulala(, (, babagagaimimanana a &i&ika ka 'a'aya ya mamasisi" " bebelulum m pepernrna"a" )ela&)ela&ar ar **ompuomputerter(,(, ba

bagagaimimanana a &i&ika ka 'a'aya ya mamasisi" " bebelulum m tatau u sasama ma sesekkalali i memembmbukuka a apapliklikasasii pengola"an data Microsoft Excel seperti yang akan di&elaskan sekarang ini$( pengola"an data Microsoft Excel seperti yang akan di&elaskan sekarang ini$(  +idak perlu

 +idak perlu k"aatir k"aatir kaan, sekarang kaan, sekarang Anda Anda &uga &uga akan bisa akan bisa mengaplikmengaplikasikanasikan rumus#rumus dalam Microsoft Excel karena

rumus#rumus dalam Microsoft Excel karena panduan )ela&ar Microsoft Excelpanduan )ela&ar Microsoft Excel

ini disertai dengan conto" dan gambar

ini disertai dengan conto" dan gambar yang akan memuda"kan Anda untuk yang akan memuda"kan Anda untuk mempraktekkannya$ )aikla" tanpa "arus pan&ang lebar, sekarang langsung mempraktekkannya$ )aikla" tanpa "arus pan&ang lebar, sekarang langsung *ita masuk ke materi pemba"asan mengenai rumus Microsoft Excel, simak *ita masuk ke materi pemba"asan mengenai rumus Microsoft Excel, simak dengan baik ya kaan$

dengan baik ya kaan$ Micr

Microsofosoft t -.ce -.ce ExceExcel l memamemang ng dikdikenal enal dendengan gan pengpenggungunaan aan rumurumus#rus#rumusmus atau formula dalam lembar ker&anya$ /enggunaan rumus yang efektif akan atau formula dalam lembar ker&anya$ /enggunaan rumus yang efektif akan m

meemmuuddaa""kkaan n AAnndda a ddaallaam m mmeemmbbuuaat t llaappoorraan n ppeekkeerr&&aaaan n ddeennggaann menggunakan M' Excel$ ormula atau rumus M' Excel adala" keunggulan menggunakan M' Excel$ ormula atau rumus M' Excel adala" keunggulan tersendiri untuk aplikasi ini, dengan kemampuannya dalam mengola" data tersendiri untuk aplikasi ini, dengan kemampuannya dalam mengola" data melalui per"itungan matematis yang sangat

melalui per"itungan matematis yang sangat beragam fungsinya$beragam fungsinya$ 'etiap rumus di dalam M' E

'etiap rumus di dalam M' Excel memilik fungsi tersendiri$ -le" karena ituxcel memilik fungsi tersendiri$ -le" karena itu Anda "arus benar#benar mema"ami masing#masing fungsi dasarnya agar Anda "arus benar#benar mema"ami masing#masing fungsi dasarnya agar pengguna

penggunaan rumus dalam an rumus dalam M' Excel bisa lebi" M' Excel bisa lebi" maksimal dan e1sien$ Jikamaksimal dan e1sien$ Jika tela" pa"am fungsi dasarnya, 'aya rasa Anda bisa berkreasi dalam meracik tela" pa"am fungsi dasarnya, 'aya rasa Anda bisa berkreasi dalam meracik rumus yang sesuai dengan kebutu"an data Anda$

(2)

Cara Menulis Rumus Excel

Cara Menulis Rumus Excel

'ebelum mengen

'ebelum mengenal al rumus#rumus erumus#rumus excel 200, "axcel 200, "al pertama yang perlu Al pertama yang perlu Andanda keta"ui adala" bagaimana menuliskan rumus excel agar bisa benar$

keta"ui adala" bagaimana menuliskan rumus excel agar bisa benar$ Cara 1: Menulis rumus dengan mengetikkan angka langsung Cara 1: Menulis rumus dengan mengetikkan angka langsung

$

$ etakkaetakkan penun penun&uk sel n&uk sel pada sel pada sel tempat "atempat "asil rumus sil rumus akan akan ditampilkanditampilkan 2$

2$ /ad/ada formula a formula bar, kbar, ketikkan 4 etikkan 4 500000063500000063500000, lalu 500000, lalu tekan tekan tomboltombol enter$

enter$

%ote 7 Menulis rumus dengan cara ini cukup muda" kalau rumusnya %ote 7 Menulis rumus dengan cara ini cukup muda" kalau rumusnya seder"ana dan pendek serta angkanya tetap$

seder"ana dan pendek serta angkanya tetap$

Cara 2: Menulis rumus dengan menggunakan alamat sel Cara 2: Menulis rumus dengan menggunakan alamat sel

$

$ etaetakkakkan penunn penun&uk sel pad&uk sel pada sel tempat "aa sel tempat "asil rumus disil rumus ditampitampilkalkann 2$

2$ /ad/ada formula a formula bar, kbar, ketikkan 4 etikkan 4 89685, lalu 89685, lalu tekan totekan tombol entermbol enter$$

%ote 7 Menulis rumus dengan cara ini sangat bermanfaat &ika datanya sering %ote 7 Menulis rumus dengan cara ini sangat bermanfaat &ika datanya sering beruba"$

beruba"$

Cara : Menulis rumus dengan bantuan mouse Cara : Menulis rumus dengan bantuan mouse

$

$ etakkaetakkan penun penun&uk sel n&uk sel pada sel pada sel tempat "atempat "asil rumus sil rumus akan akan ditampilkanditampilkan 2$

2$ **etikketikkan 4 , kan 4 , kemudiemudian pilian pili" dan kl" dan klik sel 89ik sel 89 3$

3$ **etik 6, etik 6, kekemudimudian pilan pili" dan i" dan klik sklik sel 85el 85 9$

9$ ++ekekan tan tombombol enol enterter

%ote 7 Menulis rumus dengan cara ini sangat dian&urkan karena memperkecil %ote 7 Menulis rumus dengan cara ini sangat dian&urkan karena memperkecil kemungkinan sala" ketik alamat sel$

kemungkinan sala" ketik alamat sel$

%a"$$$ bagaimana muda" bukan cara menuliskan rumus excel, &ika Anda %a"$$$ bagaimana muda" bukan cara menuliskan rumus excel, &ika Anda suda" ma"ir dalam menuliskannya sekarang mari *ita lan&utkan

suda" ma"ir dalam menuliskannya sekarang mari *ita lan&utkan pemba"asannya$ pemba"asannya$

!

!

p

p

e

e

r

r

a

a

t

t

o

o

r

r

M

M

a

a

t

t

e

e

m

m

a

a

t

t

i

i

k

k

a

a

"

"

a

a

n

n

g

g

#

#

e

e

r

r

i

i

n

n

g

g

D

D

i

i

g

g

u

u

n

n

a

a

k

k

a

a

n

n

$Rumus Dasar%

$Rumus Dasar%

Rumus merupakan bagian terpenting dari /rogram Excel ini, karena setiap Rumus merupakan bagian terpenting dari /rogram Excel ini, karena setiap tabel dan dokumen yang *ita ketik akan selalu ber"ubungan dengan rumus tabel dan dokumen yang *ita ketik akan selalu ber"ubungan dengan rumus dan fungsi$ M' Excel memang sangat diunggulkan dalam menampung data# dan fungsi$ M' Excel memang sangat diunggulkan dalam menampung data# data yang bersifat numerik$ Maka dari itu, di dalam M' Excel pun terdapat data yang bersifat numerik$ Maka dari itu, di dalam M' Excel pun terdapat -perator dasar Matematika dan ini biasanya disebut sebagai rumus standar$ -perator dasar Matematika dan ini biasanya disebut sebagai rumus standar$ -per

-perator ator matemmatematikatika a yang yang akaakan n serinsering g digudigunaknakan an dalamdalam RuRumus mus MicrosofMicrosoftt

Excel

(3)

N Noo OOppeerraattoorr FFuunnggssii CCoonnttooh h PPeenngggguunnaaaann 1 1 + + ((iikkoon n pplluuss)) PPeennjjuummllaahhaann ==AA11++AA22 2 2 - - ((iikkoon n mmiinnuuss)) PPeenngguurraannggaann ==AA33--AA44 3 3 * * ((iikkoon n bbiinnttaanngg)) PPeerrkkaalliiaann ==AA55**AA 4 4 ! (ikon garis ! (ikon garis m miirriinngg)) PPeemmbbaaggiiaann ==AA""!!AA## 5 5 $ $ ((iikkoon n %%aarreett)) PPaannggkkaatt

=A&$2 (angka berapapun 'ang beraa i %ell A& akan

=A&$2 (angka berapapun 'ang beraa i %ell A& akan

ipangkat 2

ipangkat 2

6

6  ( (iikkoon pn peerrsseenn)) PPrroosseennttaassee ==AA11**11 ( (gguunnaakkaan sn seessuuaai i eennggaan kn keebbuuttuuhhaann))

 +

 +abel -perator Maabel -perator Matematika :Rtematika :Rumus ;asaumus ;asar Excel<r Excel<  +idak u

 +idak usa" bingusa" bingung, sekarng, sekarang perang per"atikan ga"atikan gambar tabel yang mbar tabel yang ada dibaaada dibaa" ini$" ini$

&en'elasan Gambar (abel Diatas : &en'elasan Gambar (abel Diatas :

$

$ MenMengisgisi *i *oloolom ;ism ;iskkonon

=ntuk mengisi kolom diskon berikut adala" langka"#langka" yang =ntuk mengisi kolom diskon berikut adala" langka"#langka" yang "arus dilakukan$

"arus dilakukan$ o

o *lik pada kolom yang akan diisikan*lik pada kolom yang akan diisikan Diskon Rp)Diskon Rp) :pada conto" ini :pada conto" ini

sel yang akan digunakan adala" >?, sila"kan aktifkan kolom >?< sel yang akan digunakan adala" >?, sila"kan aktifkan kolom >?< o

o Aali dengan menuliskan @4@ :setiap rumus excel "arus diaaliAali dengan menuliskan @4@ :setiap rumus excel "arus diaali

menggunakan operator 4 tanpa tanda kutip agar dikenali menggunakan operator 4 tanpa tanda kutip agar dikenali sebagai fungsi<

sebagai fungsi< o

o *alikan kolom E? dengan ? untuk mengeta"ui "asil persennya,*alikan kolom E? dengan ? untuk mengeta"ui "asil persennya,

bentuk penulisannya adala"

bentuk penulisannya adala" *E+,-+*E+,-+ o

o *emudian tekan enter untuk mengeta"ui "asilnya, maka akan*emudian tekan enter untuk mengeta"ui "asilnya, maka akan

didapat angka 30,000 pada kolom >? tadi :30,000 adala" 20 didapat angka 30,000 pada kolom >? tadi :30,000 adala" 20 dari 50,000<

(4)

o

o =ntuk meng"itung rumus ;iskon Rp$ selan&utnya, sila"kan copy=ntuk meng"itung rumus ;iskon Rp$ selan&utnya, sila"kan copy

format dengan cara drag pada rumus yang suda" selesai format dengan cara drag pada rumus yang suda" selesai diker&akan kemudian tarik "ingga kolom >5$

diker&akan kemudian tarik "ingga kolom >5$  +ips

 +ips 7 Anda bisa 7 Anda bisa langsung klangsung klik kolom lik kolom yang akayang akan dikalikn dikalikan tanpaan tanpa

"arus susa" paya" mengetik kolom yang akan di"itung satu persatu$ "arus susa" paya" mengetik kolom yang akan di"itung satu persatu$ 2$

2$ MenMengisgisi +i +otaotal )ayl )ayarar

%a" setela" selesai mengisi kolom ;iskon Rp$ sekarang lan&utkan %a" setela" selesai mengisi kolom ;iskon Rp$ sekarang lan&utkan dengan mengisi kolom +otal )iaya$

dengan mengisi kolom +otal )iaya$ o

o *lik pada kolom yang akan diisikan*lik pada kolom yang akan diisikan (otal .a"ar(otal .a"ar :pada conto" ini :pada conto" ini

sel yang akan digunakan adala" B?, sila"kan aktifkan kolom B?< sel yang akan digunakan adala" B?, sila"kan aktifkan kolom B?< o

o Aali dengan menuliskan @4@ :setiap rumus excel "arus diaaliAali dengan menuliskan @4@ :setiap rumus excel "arus diaali

menggunakan operator 4 tanpa tanda kutip agar dikenali menggunakan operator 4 tanpa tanda kutip agar dikenali sebagai fungsi<

sebagai fungsi< o

o /ada kolom B? *urangkan kolom )iaya :E?< dengan kolom/ada kolom B? *urangkan kolom )iaya :E?< dengan kolom

;iskon

;iskon Rp$ Rp$ :>?< :>?< untuk mengeta"ui untuk mengeta"ui "asil pengurangannya,"asil pengurangannya, bentuk penulisannya adala"

bentuk penulisannya adala" *E+/G+*E+/G+ o

o *emudian tekan enter untuk mengeta"ui "asilnya, maka akan*emudian tekan enter untuk mengeta"ui "asilnya, maka akan

didapat "asil 20,000 pada kolom +otal )ayar yang pertama$ didapat "asil 20,000 pada kolom +otal )ayar yang pertama$ o

o =ntuk meng"itung rumus +otal )ayar selan&utnya, sila"kan copy=ntuk meng"itung rumus +otal )ayar selan&utnya, sila"kan copy

format dengan cara drag pada rumus yang suda" selesai format dengan cara drag pada rumus yang suda" selesai diker&akan kemudian tarik "ingga kolom B5$

diker&akan kemudian tarik "ingga kolom B5$

 +ips 7

 +ips 7 =ntuk melan&utkan mengisi kolom &umla" =ntuk melan&utkan mengisi kolom &umla" di baa"nya :kolom B di baa"nya :kolom B dst<,dst<, kita cukup memblok cell yang tela" berisi rumus operator perkalian, ara"kan kita cukup memblok cell yang tela" berisi rumus operator perkalian, ara"kan ku

kursor rsor ke ke po&opo&ok k kankanan an baabaa" " cellCcellCkokolom$ lom$ ++ungunggu gu "ing"ingga ga kukursor rsor beruberuba"ba" men

men&ad&adi i ikikon on :6:6<$ <$ 'et'etelaela" " ituitu, , cliclick ck dan dan ta"ta"an an lallalu u dradragCggCgeseeser r kke e babaa"$a"$ ;engan demikian, kita tela" meng#copy rumus tadi dan tela" disesuaikan ;engan demikian, kita tela" meng#copy rumus tadi dan tela" disesuaikan peruba"annya untuk kolom yang akan dikalikan lagi$

peruba"annya untuk kolom yang akan dikalikan lagi$

Mengenal -ungsi atau Rumus Microsoft Excel

Mengenal -ungsi atau Rumus Microsoft Excel

'

'eetteellaa" " mmeennggeennaal l ++iippe e ;;aatta a MMiiccrroossoofft t EExxcceel, l, ddaan n bbiissa a mmeemmuullaaii meng

menggunagunakan kan aplikaplikasi asi exexcel cel seksekaranarang g *ita *ita coba coba ba"aba"as s rumurumus s exexcel cel yangyang sering digunakan dalam dunia ker&a atau administrasi perkantoran$

sering digunakan dalam dunia ker&a atau administrasi perkantoran$

1) -ungsi 0erage 1) -ungsi 0erage

(5)

unungsi gsi ini ini digdigununakakan an ununtuk tuk menmencarcari i nilnilai ai ratrata#ra#rata ata dadari ri seksekumpumpulaulan n dadatata :

:rangerange<$ )entuk umum penulisannya adala" D<$ )entuk umum penulisannya adala" D *0

*0ER0GER0GE$numE$number13 ber13 numbnumber234%er234%, , didimamana na nunumbmberer, , nnumumbeber2r2, , dadann seterusnya adala" range data yang akan dicari nilai rata#ratanya$ Misalnya seterusnya adala" range data yang akan dicari nilai rata#ratanya$ Misalnya untuk mengisi nilai rata#rata dari range data E sampai >, maka rumusnya untuk mengisi nilai rata#rata dari range data E sampai >, maka rumusnya adala" 4AFERA>E:E7>< kemudian tekan tombol Enter$

adala" 4AFERA>E:E7>< kemudian tekan tombol Enter$

2) -ungsi #um 2) -ungsi #um 

unungsgsi i '='=M M didigugunanakkan an ununtutuk k memen&n&umumlala"k"kan an sesekkumumpupulalan n dadata ta papadada suatu

suatu rangerange$ $ )en)entuk tuk umuumum m penpenuliulisasan n funfungsi gsi ini ini adadalaala"" *#5M$number13*#5M$number13 number234%

number234%$ ;imana number, number2 dan seterusnya adala" range data$ ;imana number, number2 dan seterusnya adala" range data yang akan di&umla"kan$ Misalnya untuk men&umla"ka

yang akan di&umla"kan$ Misalnya untuk men&umla"kan range n range data E data E sampaisampai >, maka rumusnya adala" 4'=M:E7>< kemudian tekan tombol Enter$

>, maka rumusnya adala" 4'=M:E7>< kemudian tekan tombol Enter$

) -ungsi Max ) -ungsi Max 

unungsi gsi ini ini digdigununakakan an ununtuk tuk menmencarcari i nilnilai ai tertertintinggggi i dardari i seksekumpumpulaulan n datdataa :

:rangerange<$ )entuk umum penulisannya adala" D<$ )entuk umum penulisannya adala" D *M0

*M06$n6$numbumber1er13 3 numnumberber234234%%, , ddiimmaanna a nnuummbbeerr, , nnuummbbeerr22, , ddaann se

seteterurusnsnya ya adadalala"a" rangerange ddaatta a ::nnuummeerriikk< < yyaanng g aakkaan n ddiiccaarri i nniillaaii ter

tertintingggginyinya$ a$ MisMisalnalnya ya untuntuk uk menmencarcari i ninilai lai makmaksimsimal al dadari ri ranrange ge datdata a EE samp

sampai ai >, >, makmaka a rumurumusnya adala" snya adala" 4MAG4MAG:E7:E7>< >< kekemudimudian an tekatekan n tombtombolol Enter$

Enter$

7) -ungsi Min 7) -ungsi Min

ungsi Min adala" kebalikan dari fungsi Max, &ika fungsi Max untuk mencari ungsi Min adala" kebalikan dari fungsi Max, &ika fungsi Max untuk mencari nilai tertinggi atau maksimal maka Min adala" untuk mencari nilai terkecil nilai tertinggi atau maksimal maka Min adala" untuk mencari nilai terkecil atau minimum dari sekumpulan data numerik$ )entuk umum penulisannya atau minimum dari sekumpulan data numerik$ )entuk umum penulisannya adala" D

adala" D

*M89$number13 number234%

*M89$number13 number234%, dimana number, number2, dan seterusnya, dimana number, number2, dan seterusnya adala"

adala" rangerange dadata ta :nu:numermerik< ik< yayang ng akakan an dicdicari ari nilnilai ai tertertintinggigginyanya$ $ 'eb'ebagagaiai conto

conto" " untuuntuk k mencmencari ari nilai nilai terterendaenda" " daridari rangerange data E sampai >, makadata E sampai >, maka rumusnya adala" 4MI%:E7>< kemudian tekan tombol Enter$

rumusnya adala" 4MI%:E7>< kemudian tekan tombol Enter$ ) -ungsi Count

) -ungsi Count 

uunnggssi i 88oouunnt t ddiigguunnaakkaan n uunnttuuk k mmeenngg""iittuunng g &&uummllaa" " ddaatta a ddaarrii suatu

(6)

*C!

*C!59(59($nu$numbember13 r13 numnumberber234234%%, , ddimimaanna a nnuummbbeerr, , nnuummbbeerr22, , ddaann set

seteruerusnsnya ya adadalaala"" rangerange dadata ta :n:nuumemeririkk< < yyaang ng akakaan n ddi"i"ititunung g &u&umlmlaa"" data

datanya$ nya$ 'eba'ebagai gai contoconto" " untuuntuk k mengmeng"itun"itung g &mla" &mla" data data daridari rangerange data Edata E sampai >, maka rumusnya adala" 48-=%+:E7>< kemudian tekan tombol sampai >, maka rumusnya adala" 48-=%+:E7>< kemudian tekan tombol Enter$

Enter$

+) -ungsi Logika +) -ungsi Logika 8-un

ungsi ini gsi ini digunakdigunakan &ika an &ika data yang data yang dimasukkdimasukkan mempunyai kondisi tertentu$an mempunyai kondisi tertentu$ Misalnya, &ika nilai sel A4, maka "asilnya 2, &ika tidak, maka akan bernilai Misalnya, &ika nilai sel A4, maka "asilnya 2, &ika tidak, maka akan bernilai 0$

0$ )ia)iasansanya ya funfungsi gsi ini ini dibdibanantu tu oleole" " opeoperarator tor rerelaslasi i :pe:pembambandinding< ng< seseperpertiti berikut7

berikut7

ambang ungsi ambang ungsi *

* 'ama dengan 'ama dengan ;

; ebi" kecil dari ebi" kecil dari <

< ebi" besar dari ebi" besar dari ;*

;* ebi" kecil atau sama dengan ebi" kecil atau sama dengan <*

<* ebi" besar atau sama dengan ebi" besar atau sama dengan ;<

;< +idak sama dengan +idak sama dengan

)entuk umum penulisan fungsi ini adala" D )entuk umum penulisan fungsi ini adala" D

*8-$logical=test3alue=if=true3alue=if=false%

*8-$logical=test3alue=if=true3alue=if=false%, , aarrtitinnyya a kkaallaau u eekksspprreessii log

logikika a ::logical_test logical_test < < berbernilnilai ai benbenar, ar, makmaka a peperinrinta" ta" papadada value_if_truevalue_if_true akan akan di

dilalaksksananakakanan, , &i&ika ka sasalala", ", mamaka ka peperirintnta" a" papadada value_if_falsevalue_if_false yayang ng akakanan dilaksanakan$ /er"atikan conto" berikut7

dilaksanakan$ /er"atikan conto" berikut7

8onto" logika I 8onto" logika I

*o

*olom lom keteraketerangan diisi ngan diisi dengan ketentuan, &ika kolom +A%;dengan ketentuan, &ika kolom +A%;A A sama dengan sama dengan *,*, maka keterangannya *AHI%, &ika tidak, maka keterangan berisi +I;A* *AHI%$ maka keterangannya *AHI%, &ika tidak, maka keterangan berisi +I;A* *AHI%$ Ini dapat diselesaikan dengan rumus

Ini dapat diselesaikan dengan rumus =IF(C3=”K”, “KAWIN”,”TIDAK KAWIN”=IF(C3=”K”, “KAWIN”,”TIDAK KAWIN”$$ /ada rumus diatas *ita li"at ba"a &ika datanya bertipe +eksCalp"a numerik /ada rumus diatas *ita li"at ba"a &ika datanya bertipe +eksCalp"a numerik "arus diapit ole" tanda kutip dua, lain "alnya dengan tipe data numerik, tidak "arus diapit ole" tanda kutip dua, lain "alnya dengan tipe data numerik, tidak bole" menggunakan tanda kutip$ %a" sekarang bagaimana &ika ada beberapa bole" menggunakan tanda kutip$ %a" sekarang bagaimana &ika ada beberapa kondisiCbertingkat :I )ertingkat< seperti pada kasus nilai ma"asisa$ +idak kondisiCbertingkat :I )ertingkat< seperti pada kasus nilai ma"asisa$ +idak perlu k"aatir, langsung sa&a per"atikan gambar diatas pada tabel sebela" perlu k"aatir, langsung sa&a per"atikan gambar diatas pada tabel sebela" kanan$

kanan$ =IF(!3"=#$,%A%,IF(!3"=&&,%'%,IF(!3"=&,%C%,IF(!3")*,%D%,%+%=IF(!3"=#$,%A%,IF(!3"=&&,%'%,IF(!3"=&,%C%,IF(!3")*,%D%,%+%,, "al yang sama &uga bisa dilakukan untuk mengisi kolom keterangan, dengan "al yang sama &uga bisa dilakukan untuk mengisi kolom keterangan, dengan ketentuan, Jika nilai "urufnya sama dengan A maka keterangan 'A%>A+ ketentuan, Jika nilai "urufnya sama dengan A maka keterangan 'A%>A+ MEM=A'*

MEM=A'*A%, &ika A%, &ika ))  maka MEM=A'*A%maka MEM=A'*A%, , &ika 8, &ika 8, maka 8=*=maka 8=*=/, /, dan &ikadan &ika ;

;  makmaka a berbernilai nilai **=R=RA%>A%>, , selaselain in dari dari itu, itu, makmaka a berbernilai nilai >>A>AA>A$ $ %a"%a" se

sekakararang ng susudada" " papa"a"am m kakan n babagagaimimanana a cacara ra memengnggugunanakakan n fufungngsi si II,, sek

(7)

)ela&ar Microsoft Excel kali ini bisa membantu rekan#rekan sekalian, &ika ada )ela&ar Microsoft Excel kali ini bisa membantu rekan#rekan sekalian, &ika ada ya

yang ng peperlrlu u diditatanynyakakan an sisilala"k"kan an "u"ububungngi i 'a'aya ya memelalalului i EmEmaiail,l, >oogle6>oogle6,, acebook dll$

acebook dll$

.ela'ar Microsoft Excel &emula Mahir Dalam #eke'ap

.ela'ar Microsoft Excel &emula Mahir Dalam #eke'ap

(8)

)ela&ar Microsoft Excel 200 )ela&ar Microsoft Excel 200 )aikla" sebelum memulai tutorial

)aikla" sebelum memulai tutorial )ela&ar Microsoft Excel /emula Ma"ir ;alam)ela&ar Microsoft Excel /emula Ma"ir ;alam 'eke&ap kali ini, pastinya Anda suda"

'eke&ap kali ini, pastinya Anda suda" )ela&ar *omputer)ela&ar *omputer terlebi" da"ulu dan terlebi" da"ulu dan ti

tidadak k adada a sasalala"n"nya ya AnAnda da memengngeteta"a"ui ui teterlrlebebi" i" dada"u"ulu lu apapa a sesebebenanarrnynyaa Microsoft Excel yang mungkin suda" Anda sering dengar dan tidak asing di Microsoft Excel yang mungkin suda" Anda sering dengar dan tidak asing di tel

telinginga a AndAnda$ a$ ++ananpa pa "a"arus rus panpan&an&ang g leblebar ar marmari i *it*ita a kkupaupas s ra"ra"asasiaia bela&arbela&ar

Microsoft Excel baik 2003, 200, 200 maupun 203

Microsoft Excel baik 2003, 200, 200 maupun 203$$

#e'arah Microsoft Excel

#e'arah Microsoft Excel

/

/ada ada ta"ta"un un KK2, 2, MicMicrorosofsoft t memmembubuat at sebsebua" ua" prprogrogramam srea-s.eet srea-s.eet  yang yang disebut dengan

disebut dengan MultiplanMultiplan, yang sangat populer dalam sistem operasi 8/CM,, yang sangat populer dalam sistem operasi 8/CM, tapi tidak dalam

tapi tidak dalam sistem M'#;-' mengingat di sana suda" berdiri saingannya,sistem M'#;-' mengingat di sana suda" berdiri saingannya, ya

yaknkni i ototus us ##2#2#3$ 3$ BaBal l inini i memembmbuauat t MiMicrcrososofoft t mememumulalai i pepengngemembabangnganan sebua" program spreads"eet yang baru yang disebut dengan Excel, dengan sebua" program spreads"eet yang baru yang disebut dengan Excel, dengan tu&uan, seperti yang dikatakan ole" ;oug *lunder, @

tu&uan, seperti yang dikatakan ole" ;oug *lunder, @-o ever/t.ing $0103 -oes-o ever/t.ing $0103 -oes an- -o it 2etter%

an- -o it 2etter% melakukan apa yang dilakukan ole" #2#3 dan lebi" baikmelakukan apa yang dilakukan ole" #2#3 dan lebi" baik lagi@$

lagi@$ F

Fersersi i perpertamtama a ExExcel cel dirdiriliilis s ununtuk tuk MaMacincintostos" " padpada a ta"ta"un un KK5 5 dadan n !er!ersisi Hin

Hindodos#nys#nya a menymenyusul usul :dino:dinomori mori !ers!ersi i 2$0< 2$0< padpada a %o!e%o!ember mber KK$ $ ototusus ternyata terlambat turun ke pasar program spreads"eet untuk Hindos, dan ternyata terlambat turun ke pasar program spreads"eet untuk Hindos, dan pada ta"un tersebut, otus #2#3 masi" berbasis M'#;-'$ /ada ta"un K, pada ta"un tersebut, otus #2#3 masi" berbasis M'#;-'$ /ada ta"un K, Excel pun mulai menggeser #2#3 dalam pangsa pasar program spreads"eet Excel pun mulai menggeser #2#3 dalam pangsa pasar program spreads"eet da

dan n menmen&ad&adikaikan n MicMicrorosofsoft t sebsebagaagai i salsala" a" satsatu u perperusausa"aa"aan n penpengemgembabangng aplik

aplikasi asi peraperangkngkat at lunalunak k untuuntuk k kokomputmputer er pribapribadi di yang andal$ yang andal$ /r/restasestasi i iniini menguku"kan Microsoft sebagai kompetitor yang sangat kuat bagi #2#3 dan menguku"kan Microsoft sebagai kompetitor yang sangat kuat bagi #2#3 dan

(9)

ba

ba"k"kan an mermerekeka a menmengegembambangkngkannannya ya leblebi" i" babaik ik laglagi$ i$ MicMicrorosofsoft, t, dendengagann menggunakan keunggulannya, rata#rata merilis !ersi Excel baru setiap dua menggunakan keunggulannya, rata#rata merilis !ersi Excel baru setiap dua ta"un sekali, dan !ersi Excel untuk Hindos terak"ir adala" Microsoft -.ce ta"un sekali, dan !ersi Excel untuk Hindos terak"ir adala" Microsoft -.ce Ex

Excecel l 202033, , sesemementntarara a ununtutuk k MaMacicintntosos" " :M:Mac ac -' -' G<G<, , !e!ersrsi i teterarak"k"irirnynyaa adala" Excel for Mac$

adala" Excel for Mac$

/ada aal#aal peluncurannya, Excel men&adi sasaran tuntutan perusa"aan /ada aal#aal peluncurannya, Excel men&adi sasaran tuntutan perusa"aan lainnya yang bergerak dalam bidang industri 1nansial yang tela" men&ual lainnya yang bergerak dalam bidang industri 1nansial yang tela" men&ual sebua" perangkat lunak yang &uga memiliki nama Excel$ Ak"irnya, Microsoft sebua" perangkat lunak yang &uga memiliki nama Excel$ Ak"irnya, Microsoft pun

pun mengmengak"irak"iri i tuntutuntutan tan tersetersebut but dengdengan an kekekalakala"an "an dan dan MicrMicrosofosoft t "aru"aruss menguba" nama Excel men&adi @Microsoft Excel@ dalam semua rilis pers dan menguba" nama Excel men&adi @Microsoft Excel@ dalam semua rilis pers dan dokumen Microsoft$ Meskipun demikian, dalam prakteknya, "al ini diabaikan dokumen Microsoft$ Meskipun demikian, dalam prakteknya, "al ini diabaikan da

dan n baba"k"kan an MicMicrorosofsoft t memmembelbeli i ExExcel cel dadari ri perperusausa"aa"aan n yanyang g sebsebeluelumnymnyaa me

menununtntut ut memerrekeka, a, sese"i"ingngga ga pepengnggugunanaan an nanama ma ExExcecel l sasa&a &a titidadak k akakanan me

membmbaaa a mamasasalala" " lalagigi$ $ MiMicrcrososofoft t &u&uga ga seseriring ng memengnggugunanakakan n "u"ururuf f GG sebagai singkatan untuk program tersebut, yang meskipun tidak umum lagi, sebagai singkatan untuk program tersebut, yang meskipun tidak umum lagi, ik

ikon on yanyang g digdigununakakan an oleole" " prprogrogram am tertersebsebut ut masmasi" i" terterdirdiri i ataatas s dudua a "u"uruf ruf  tersebut :meski diberi beberapa gaya penulisan<$ 'elain itu, ekstensi default tersebut :meski diberi beberapa gaya penulisan<$ 'elain itu, ekstensi default dari spreads"eet yang dibuat ole" Microsoft Excel "ingga !ersi $0 :Excel dari spreads"eet yang dibuat ole" Microsoft Excel "ingga !ersi $0 :Excel 2003< adala" L$xls sedangkan mulai

2003< adala" L$xls sedangkan mulai Microsoft -.ce Excel 200Microsoft -.ce Excel 200 :!ersi 2$0< :!ersi 2$0< ekst

ekstensi ensi defadefault#nult#nya ya adaadala" la" L$xlL$xlsx sx yang mendukyang mendukung ung forformat mat B+M B+M namunamunn dengan isi yang sama memiliki ukuran 1le yang lebi" kecil &ika dibandingkan dengan isi yang sama memiliki ukuran 1le yang lebi" kecil &ika dibandingkan dengan !ersi#!ersi Excel sebelumnya$

dengan !ersi#!ersi Excel sebelumnya$ Excel menaarkan banyak

Excel menaarkan banyak keunkeunggulan antar ggulan antar muka &ika muka &ika dibandingkdibandingkan denganan dengan pr

progrogram am spsprereadads"es"eet et yanyang g menmendada"u"uluiluinyanya, , taptapi i eseesensinsinya nya masmasi" i" samsamaa dengan Fisi8alc :perangkat lunak spreads"eet yang terkenal pertama kali<, dengan Fisi8alc :perangkat lunak spreads"eet yang terkenal pertama kali<, 'el disusun dalam baris dan kolom, serta mengandung data atau formula 'el disusun dalam baris dan kolom, serta mengandung data atau formula dengan berisi referensi absolut atau referensi relatif ter"adap sel lainnya$ dengan berisi referensi absolut atau referensi relatif ter"adap sel lainnya$ Excel merupakan program spreads"eet pertama yang mengiinkan pengguna Excel merupakan program spreads"eet pertama yang mengiinkan pengguna untu

untuk k mendmende1nise1nisikaikan n bagabagaimana imana tamptampilan ilan dari dari sprspreads"eads"eet eet yang yang mermerekaeka sunt

sunting ing sepeseperti rti fontfont, , atribatribut ut karkarakterakter, , dan tampilan setiap dan tampilan setiap sel$ Excel sel$ Excel &uga&uga menaarkan peng"itungan kembali ter"adap sel#sel secara cerdas, di mana menaarkan peng"itungan kembali ter"adap sel#sel secara cerdas, di mana "a

"anya nya sesel l yanyang g beberkrkaitaitan an dendengan gan sesel l tertersebsebut ut sasa&a &a yanyang g akakan an dipdiperberbaruaruii nilan

nilanya ya :di :di mana mana proprogramgram#pr#prograogram m sprspreadseads"eet "eet lainnlainnya ya akaakan n mengmeng"itun"itungg ulan

ulang g kkeselueseluru"aru"an n data data atau atau menumenunggu perinta" nggu perinta" k"usk"usus us dari dari pengpenggunguna<$a<$ 'elain itu, Excel &uga menaarkan 1tur pengola"an gra1k yang sangat baik$ 'elain itu, Excel &uga menaarkan 1tur pengola"an gra1k yang sangat baik$ *

*etika pertama kali etika pertama kali dibudibundel ke ndel ke daladalam m MicrMicrosofosoft t -.ce pada -.ce pada ta"uta"un n KK3KK3,, Microsoft pun mendesain ulang tampilan antar muka yang digunakan ole" Microsoft pun mendesain ulang tampilan antar muka yang digunakan ole" Mi

Micrcrososofoft t HHorord d dadan n MiMicrcrososofoft t //ooerer//oioint nt ununtutuk k memencncococokokkkan an dedengnganan tampilan Microsoft Excel, yang pada aktu itu men&adi aplikasi spreads"eet tampilan Microsoft Excel, yang pada aktu itu men&adi aplikasi spreads"eet yang paling disukai$

(10)

'e&ak ta"un KK3, Excel tela" memiliki ba"asa pemrograman Fisual )asic for 'e&ak ta"un KK3, Excel tela" memiliki ba"asa pemrograman Fisual )asic for App

Appliclicatiationons s :F):F)A<, A<, yayang ng dadapat pat menmenambamba"ka"kan an kkemaemampumpuan an ExExcel cel untuntukuk melakukan automatisasi di dalam Excel dan &uga menamba"kan fungsi#fungsi melakukan automatisasi di dalam Excel dan &uga menamba"kan fungsi#fungsi yang dapat dide1nisikan ole" pengguna =; :

yang dapat dide1nisikan ole" pengguna =; :ser De4ne- Functionsser De4ne- Functions< untuk< untuk digunakan di dalam orks"eet$ ;alam !ersi selan&utnya, ba"kan Microsoft digunakan di dalam orks"eet$ ;alam !ersi selan&utnya, ba"kan Microsoft me

menanambmba"a"kakan n sesebubua" a" I;I;E E ::IntegrIntegrate- ate- -evel-evelo5ent o5ent envirenviron5ent on5ent < untuk< untuk b

baa""aassa a FF))A A ::66iisusuaal l ''aasisic c AAlliicacattiioonn< < uunnttuuk k EExxcceell, , ssee""iinnggggaa memuda"kan

memuda"kan rogra55er  rogra55er untuk melakukan pembuatan program buatannya$untuk melakukan pembuatan program buatannya$ 'elain itu, Excel &uga dapat merekam semua yang dilakukan ole" pengguna 'elain itu, Excel &uga dapat merekam semua yang dilakukan ole" pengguna untuk men&adi macro, se"ingga mampu melakukan automatisasi beberapa untuk men&adi macro, se"ingga mampu melakukan automatisasi beberapa tugas$ F)A &uga mengiinkan pembuatan form dan kontrol yang terdapat di tugas$ F)A &uga mengiinkan pembuatan form dan kontrol yang terdapat di dalam orks"eet untuk dapat berkomunikasi dengan penggunanya$ )a"asa dalam orks"eet untuk dapat berkomunikasi dengan penggunanya$ )a"asa F)A

F)A &ug&uga a menmendudukukung ng pepengnggungunaan aan ; ; AcActi!ti!eGCeGC8-M8-M, , mesmeski ki tidtidak ak dapdapatat membuatnya$ Fersi F)A selan&utnya menamba"kan dukungan ter"adap

membuatnya$ Fersi F)A selan&utnya menamba"kan dukungan ter"adap classclass 5o-ule

5o-ule se"ingga  se"ingga mengiinkamengiinkan n penggunapenggunaan an teknik pemrograman berorientasiteknik pemrograman berorientasi ob&ek dalam F)A

ob&ek dalam F)A u

ungsi ngsi autoautomatisamatisasi si yang yang disedisediakdiakan an ole" ole" F)A F)A men&amen&adikadikan n ExceExcel l sebasebagaigai sebua" target !irus#!irus macro$ Ini merupakan problem yang sangat serius sebua" target !irus#!irus macro$ Ini merupakan problem yang sangat serius dalam dunia korporasi "ingga para pembuat anti!irus mulai menamba"kan dalam dunia korporasi "ingga para pembuat anti!irus mulai menamba"kan dukungan untuk mendeteksi dan membersi"kan !irus#!irus macro dari berkas dukungan untuk mendeteksi dan membersi"kan !irus#!irus macro dari berkas Exce

Excel$ l$ Ak"irAk"irnya, nya, meskmeski i terlaterlambatmbat, , MicrMicrosofosoft t &uga &uga mengmengintegintegrasikrasikan an fungfungsisi unt

untuk uk menmencegcega" a" penpenyalyala"a"gungunaan aan macmacro ro dendengagan n menmenononaktaktifkifkan an macmacroro s

seeccaarra a kkeesseelluurruu""aann, , aattaau u mmeennnnggaakkttiiffkkaan n mmaaccrro o kkeettiikkaa mengaktifkan

mengaktifkan 7or82oo8 7or82oo8 , , atau atau mempemempercarcayai yai macrmacro o yanyang g diendienkripskripsi i dengdenganan menggunakan serti1kat digital yang tepercaya$

menggunakan serti1kat digital yang tepercaya$

ersi Microsoft Excel dari 0>al #ampai #ekarang

ersi Microsoft Excel dari 0>al #ampai #ekarang

(

(

abel

abel

ersi

ersi

Microso

Microso

ft E

ft E

xcel

xcel

T

Taahhuunn VVeerrssi i EExxcceell #istem operasi#istem operasi

Versi

VersiMicrosoftMicrosoft

!?ce !?ce

1

1998855 EExxcceel l 11..00 AApppplle e MMaacciinnttoossh h kkllaassiikk

Tidak ada Tidak ada Microsoft Office Microsoft Office 1987 1987 Excel 2.0 for Excel 2.0 for Windos

Windos Microsoft WindosMicrosoft Windos2$02$0

Tidak ada Tidak ada Microsoft Office Microsoft Office 1

1998888 EExxcceel l 11..55 AApppplle e MMaacciinnttoossh h kkllaassiikk

Tidak ada Tidak ada Microsoft Office Microsoft Office 1

1998899 EExxcceel l 22..22 AApppplle e MMaacciinnttoossh h kkllaassiikk

Tidak ada Tidak ada Microsoft Office Microsoft Office 1 1998899 EExxcceel 2l 2..22 I)M -'C2I)M -'C2 Tidak ada Tidak ada Microsoft Office Microsoft Office 1

1999900 EExxcceel l !!..00 MMiiccrroossoofft t WWiinnddoos s !!..00

Tidak ada Tidak ada Microsoft Office Microsoft Office 1

(11)

Microsoft Office Microsoft Office 1 1999911 EExxcceel l !!..00 ""##M M OO$$%%22 Tidak ada Tidak ada Microsoft Office Microsoft Office 1 1999922 EExxcceel &l &..00

Microsoft Windos !.0 dan Windos Microsoft Windos !.0 dan Windos !.1 !.1 Tidak ada Tidak ada Microsoft Office Microsoft Office 1

1999922 EExxcceel l &&..00 AApppplle e MMaacciinnttoosshh

Tidak ada Tidak ada Microsoft Office Microsoft Office 1 19999!! EExxcceel l 55..00

Windos !.0' Windos !.1' Windos Windos !.0' Windos !.1' Windos !.11

!.11' Windos ' Windos for Work(ro)ps'for Work(ro)ps' dan Windos *T +han,a -ersi !2/it dan Windos *T +han,a -ersi !2/it

Microsoft Office Microsoft Office &.2 dan Office &.! &.2 dan Office &.! 1

19999!! EExxcceel l 55..00 AApppplle e MMaacciinnttoosshh

Tidak ada Tidak ada Microsoft Office Microsoft Office 1995 1995 Excel 7 for Excel 7 for Windos 95 Windos 95

Windos 95 dan Windos *T Windos 95 dan Windos *T !.1%

!.1%3$503$50 Microsoft Office 95Microsoft Office 95

19

199977 EExxcceel l 997 7 ++EExxcecel l 88

Windos 95' Windos *T Windos 95' Windos *T !

!..5511%%WWiinnddoos s **T T &&..00 MMiiccrroossoofft t OOffffiicce e 9977 1

1999988 EExxcceel l 88..00 AApppplle e MMaacciinnttoosshh

Microsoft Office Microsoft Office 98 for Macintosh 98 for Macintosh 1999 1999 Excel 2000 +Excel Excel 2000 +Excel 9 9

Windos 98' Windos Me' Windos Windos 98' Windos Me' Windos 2000 2000 Microsoft Office Microsoft Office 2000 2000 2

2000000 EExxcceel l 99..00 AApppplle e MMaacciinnttoosshh

Microsoft Office Microsoft Office 2001 for 2001 for Macintosh Macintosh 2001 2001 Excel 2002 +Excel Excel 2002 +Excel 10 10

Windos 98' Windos Me' Windos Windos 98' Windos Me' Windos 2000' Windos 3 2000' Windos 3 Microsoft Office Microsoft Office 3 3 2

2000011 EExxcceel l 1100..00 ApAppplle e MMaacciinnttoossh h OO$ $ 

Microsoft Office Microsoft Office -.-.   200! 200! Excel 200! +Excel Excel 200! +Excel 11 11

Windos 2000 +$er-ice 3ack !' Windos 2000 +$er-ice 3ack !' Windos 3' Windos $er-er Windos 3' Windos $er-er 200!' Windos 4ista' Windos 200!' Windos 4ista' Windos $er-er 2008 $er-er 2008 Microsoft Office Microsoft Office $,ste 200! $,ste 200! 2

20000&& EExxcceel l 1111..00 ApAppplle e MMaacciinnttoossh h OO$ $ 

Microsoft Office Microsoft Office 200& for 200& for Macintosh Macintosh 2007 2007 Excel 2007 +Excel Excel 2007 +Excel 12 12 Microsoft Windos Microsoft Windos

3 +den(an $er-ice 3ack 2 ata) le/ih 3 +den(an $er-ice 3ack 2 ata) le/ih tin((i' Windos $er-er 200! +$er-ice tin((i' Windos $er-er 200! +$er-ice 3ack 1' Windos 4ista'

3ack 1' Windos 4ista' serta Windos $er-er 2008. serta Windos $er-er 2008.

Microsoft Office Microsoft Office $,ste 2007 $,ste 2007 20 201100 EExxcceel l 2200110 0 ++EExxcceell 1& 1& Windos 7

Windos 7 HindosHindos Fista

Fista +den(an $er-ice 3ack +den(an $er-ice 3ack 2' Microsoft Windos

2' Microsoft Windos 3' 3' WindosWindos $er-er 2008' Windos $er-er 2008 $er-er 2008' Windos $er-er 2008

Microsoft Office Microsoft Office 2010

(12)

62' dan Windos 8 62' dan Windos 8 201! 201! Excel 201! +Excel Excel 201! +Excel 15 15 Windos 7

Windos 7 Hindos 'er!er 200Hindos 'er!er 200 R2

R2 Windos $er-er 2012' Windos $er-er 2012' dan Windos 8 dan Windos 8 Microsoft Office Microsoft Office 201!  Office !5 201!  Office !5

-ormat atau Extensi -ile Microsoft Excel

-ormat atau Extensi -ile Microsoft Excel

;a

;ari ri perpertamtama a kakali li dirdiriliilis, s, ExExcel cel menmengguggunaknakan an forformat mat berberkakas s bibiner ner yanyangg disebut dengan )inary Interc"ange ile ormat :)I< sebagai format berkas disebut dengan )inary Interc"ange ile ormat :)I< sebagai format berkas utamanya$ Bal ini beruba" ketika Microsoft merilis -.ce 'ystem 200 yang utamanya$ Bal ini beruba" ketika Microsoft merilis -.ce 'ystem 200 yang memperkenalkan -.ce -pen GM sebagai format berkas utamanya$ -.ce memperkenalkan -.ce -pen GM sebagai format berkas utamanya$ -.ce -pen GM adala" sebua" berkas kontainer berbasis GM yang mirip dengan -pen GM adala" sebua" berkas kontainer berbasis GM yang mirip dengan GM 'preads"eet :GM''<, yang diperkenalkan pada Excel 2002$ )erkas !ersi GM 'preads"eet :GM''<, yang diperkenalkan pada Excel 2002$ )erkas !ersi GM tidak dapat menyimpan macro F)A$

GM tidak dapat menyimpan macro F)A$

Meskipun mendukung format GM yang baru, Excel 200 masi" mendukung Meskipun mendukung format GM yang baru, Excel 200 masi" mendukung format#format lamanya yang masi" berbasis )I yang tradisional$ 'elain itu, format#format lamanya yang masi" berbasis )I yang tradisional$ 'elain itu, kebanyakan !ersi Microsoft Excel &uga mendukung format 8omma 'eparated kebanyakan !ersi Microsoft Excel &uga mendukung format 8omma 'eparated F

Falualues es :8':8'F<, F<, ;)a;)ase se ile ile :;):;)<, <, 'N'Nmbombolic lic inin* * :'N:'N*<*<, , ;a;ata ta InInterterc"ac"angngee o

ormrmat at :;I:;I< < dadan n banbanyak yak forformat mat lailainnnnya, ya, tertermasmasuk uk di di anantartarananya ya forformatmat orks"eet milik otus #2#3 :H*', H*, H*2, dan lain#lain< dan Ouattro /ro$ orks"eet milik otus #2#3 :H*', H*, H*2, dan lain#lain< dan Ouattro /ro$ )erikut ini adala" beberapa ekstensi Microsoft Excel 7

)erikut ini adala" beberapa ekstensi Microsoft Excel 7

• L$xlsL$xls, merupakan format, merupakan format -efault -efault  Microsoft Excel sebelum Excel 2$ Microsoft Excel sebelum Excel 2$

Masi" berbasis format )I dan

Masi" berbasis format )I dan dapat menyimpandapat menyimpan 5acro5acro F)A$ F)A$

• L$xltL$xlt, merupakan format untuk, merupakan format untuk te5latete5late 7or8s.eet 7or8s.eet  Microsoft Excel Microsoft Excel

sebelum Excel 2$ Masi" berbasis format )I dan dapat sebelum Excel 2$ Masi" berbasis format )I dan dapat menyimpan

menyimpan 5acro5acro F)A$ F)A$

• L$GML$GM, atau yang disebut sebagai, atau yang disebut sebagai 9:; <rea-s.eet  9:; <rea-s.eet $ +idak mampu$ +idak mampu

menampung

menampung 5acro5acro F)A$ F)A$

• L$xlaL$xla, merupakan format untuk Excel Add#in sebelum Excel 2$ Masi", merupakan format untuk Excel Add#in sebelum Excel 2$ Masi"

berbasis format )I dan dapat

berbasis format )I dan dapat menyimpan macro F)A, mengingatmenyimpan macro F)A, mengingat tu&uannya adala" untuk menamba"kan kemampuan Microsoft Excel$ tu&uannya adala" untuk menamba"kan kemampuan Microsoft Excel$

• L$xlsxL$xlsx, merupakan format, merupakan format -efault -efault  orks"eet Microsoft Excel 2, yang orks"eet Microsoft Excel 2, yang

tela" berbasis GM$ +idak dapat menyimpan

tela" berbasis GM$ +idak dapat menyimpan 5acro5acro F)A, karena alasan F)A, karena alasan keamanan$ 'ebenarnya merupakan sebua"

keamanan$ 'ebenarnya merupakan sebua"

arsip terkompres berformat PI/ dengan struktur dokumen yang terdiri arsip terkompres berformat PI/ dengan struktur dokumen yang terdiri atas dokumen teks GM$ Adala" pengganti dari format

(13)

• L$xlsmL$xlsm, merupakan format, merupakan format 7or8s.eet 7or8s.eet  Microsoft Excel 2, yang tela" Microsoft Excel 2, yang tela"

berbasis GM, tapi dapat menyimpan

berbasis GM, tapi dapat menyimpan 5acro5acro F)A$ F)A$

• L$xlsbL$xlsb, merupakan format, merupakan format 7or8s.eet 7or8s.eet  Microsoft Excel 2, yang tela" Microsoft Excel 2, yang tela"

berbasis GM, tapi dikodekan dalam bentuk biner$ ormat ini memiliki berbasis GM, tapi dikodekan dalam bentuk biner$ ormat ini memiliki keunggulan lebi" kepat dibuka dan lebi" e1sien, mengingat tu&uan keunggulan lebi" kepat dibuka dan lebi" e1sien, mengingat tu&uan dibuatnya format ini adala" untuk menangani

dibuatnya format ini adala" untuk menangani 7or8s.eet 7or8s.eet  yang sangat yang sangat besar yang terdiri atas pulu"an ribu baris atau ratusan kolom$

besar yang terdiri atas pulu"an ribu baris atau ratusan kolom$

• L$xltmL$xltm, merupakan format untuk, merupakan format untuk te5latete5late 7or8s.eet 7or8s.eet  Microsoft Excel 2, Microsoft Excel 2,

yang tela" berbasis GM tapi mampu menyimpan

yang tela" berbasis GM tapi mampu menyimpan 5acro5acro F)A$ Merupakan F)A$ Merupakan pengganti dari format

pengganti dari formatL$xltL$xlt$$

• L$xlamL$xlam, merupakan format untuk, merupakan format untuk +cel A--0in+cel A--0in untuk menamba" untuk menamba"

kemampuan Excel 2$ 'ecara

kemampuan Excel 2$ 'ecara -efault -efault  mampu menangani mampu menangani 5acro5acro F)A, F)A, mengingat tu&uannya adala" menamba"kan kemampuan Excel$

mengingat tu&uannya adala" menamba"kan kemampuan Excel$

Memulai Microsoft Excel

Memulai Microsoft Excel

=ntuk memulai menggunakan aplikasi Microsoft Excel, ada beberapa cara =ntuk memulai menggunakan aplikasi Microsoft Excel, ada beberapa cara yang bisa Anda gunakan diantaranya adala" sebagai berikut 7

yang bisa Anda gunakan diantaranya adala" sebagai berikut 7 Cara &ertama

Cara &ertama $

$ %yala%yalakan kan **ompuomputer teter terlebirlebi" da"" da"uluulu 2$

2$ *lik tomb*lik tombol 'tart padol 'tart pada +a +askbaskbar *oar *omputmputerer 3$

3$ /il/ili" menu Ai" menu All /rll /rograogram, /ilm, /ili" Micri" Microsofosoft -.cet -.ce 9$

9$ **emudemudian klian klik Miik Microcrosofsoft Ext Excel 20cel 2000 Cara @edua

Cara @edua $

$ %yala%yalakan kan **ompuomputer teter terlebirlebi" da"" da"uluulu 2$

2$ ;ouble ;ouble *lik icon *lik icon MicrosofMicrosoft Excel t Excel 200 ya200 yang ada ng ada pada pada ;esktop;esktop *omputer Anda$

*omputer Anda$ Cara @etiga

Cara @etiga $

$ %yala%yalakan kan **ompuomputer teter terlebirlebi" da"" da"uluulu 2$

2$ ++ekan kekan kombinasi tombol Hombinasi tombol Hindos :beindos :bendera di po&ondera di po&ok kiri baa"< dk kiri baa"< danan tombol R secara bersamaan :Hndos6R<, maka akan muncul kotak tombol R secara bersamaan :Hndos6R<, maka akan muncul kotak dialog kecil di po&ok kiri baa"$

(14)

3$

3$ **etikkan etikkan Excel kExcel kemudian emudian tekan tekan tombol Entombol Enterter$$ And

Anda a bebbebas as memmemiliili" " carcara a memmemulaulai i MicMicrorosofsoft t ExExcel cel diadiatas tas sessesuauai i dedengangann se

selelera ra AnAndada, , yayang ng teterprpenentiting ng adadalala" a" titindndakakan an seselalan&n&ututnynya a sesetetelala"" Anda

Anda )ela&ar Microsoft Excel =ntuk /emula)ela&ar Microsoft Excel =ntuk /emula ini apa yang akan Anda lakukan, ini apa yang akan Anda lakukan, apak

apaka" a" Anda Anda akaakan n benabenarr#ben#benar ar mempmempela&aela&ari ri RRumus umus MicrMicrosofosoft t ExcExcel el atauatau "any

"anya a seksekedar edar tau tau kekemudimudian an Anda tutup Anda tutup kekembali mbali AplikAplikasi asi MicrMicrosofosoft t ExcExcelel 200 Anda, semua kembali kepada Anda$

200 Anda, semua kembali kepada Anda$

Lembar @er'a Microsoft Excel

Lembar @er'a Microsoft Excel

=ntuk beker&a secara optimal dalam Microsoft Excel, anda "arus mengenal =ntuk beker&a secara optimal dalam Microsoft Excel, anda "arus mengenal le

lebibi" " terterdada"u"ulu lu lilingngkkunungagan n kkerer&a&anynya a sese"i"ingngga ga "a"asisil l yayang ng didi"a"ararapkpkanan memuaskan

memuaskan$ Apabila $ Apabila anda tela" ber"asil men&alankan Microsoft Excel sepertianda tela" ber"asil men&alankan Microsoft Excel seperti langka"#langka" diatas, maka Anda akan meli"at tampilan seperti berikut$ langka"#langka" diatas, maka Anda akan meli"at tampilan seperti berikut$

embar *er&a Microsoft Excel 200 embar *er&a Microsoft Excel 200

B

BAAGGIIAANN PPEENNJJEELLAAAANN Ju!u" #in!o$

Ju!u" #in!o$ uul ,ino, (uul ,ino, (7in-o7 title7in-o7 title) terletak paa baris paling atas) terletak paa baris paling atas '

'aanng g mmeennaammppiillkkaan n ttuulliissaan n ..ii%%rroossoo//t t 00%%eel l aann nama

nama Wor82oo8Wor82oo8 'ang seang akti/'ang seang akti/ O%%i&e Button

O%%i&e Button iitutur r ''anang g bbararu u iiapapat at i i ///i/i%e %e 22" " ''anang g beber/r/unungsgsii mengg

menggantikaantikan n menumenuFileFile an an beberlrlokokasasi i i i ppojojok ok kkiriri i atatasas i

iaalamlamn'n'a a beberirisi si peperirintntahah-pe-peririntntah ah stastannar ar sepseperertiti>en,>en, <ave, ?rint@

<ave, ?rint@ 6elain itu juga berisi perintah baru seperti 6elain itu juga berisi perintah baru seperti Finis.,Finis., ?u2lis.@ Incect Docu5ent 

?u2lis.@ Incect Docu5ent  '

'aa( ( iissttee)) *enu

*enu

6

6iiststeem m mmeennu u ((5e5enu nu s/s/stste5e5) ) memerurupapakkan an sasararana na ''anangg iseiakan oleh .i%roso/t 0%el untuk melakukan komunikasi iseiakan oleh .i%roso/t 0%el untuk melakukan komunikasi antara pemakai engann'a

(15)

B

BAAGGIIAANN PPEENNJJEELLAAAANN +i((on

+i((on  berisi  berisi perintah-perintah perintah-perintah khusus khusus 'ang 'ang merupakan merupakan submenusubmenu ari

ari (ab #istem Menu)(ab #istem Menu) Penggu"ung

Penggu"ung heet

heet

7ntuk

7ntuk melihamelihatt 7or8s.eet7or8s.eet 'a'ang ng titiaak k tamtampak pak i i la'la'ar ar ananaa a

apapat t mememaman/an/aatatkakan n pepengnggugululungng s.eet s.eet   AAa a 2 2 mmaa%%aamm  penggulung

 penggulungs.eet s.eet  'aitu penggulung 8ertikal ( 'aitu penggulung 8ertikal (vertical scrollvertical scroll 2ar 

2ar ) ) uuntntuuk k mmelelihihatats.eets.eet ''anang g ppaannjajanng g kke e bba,a,ahah  aann  penggulung

 penggulung horisontal horisontal ((.o.oririoontntal al scscroroll ll 2a2ar r ) ) uunnttuuk k  menampilkan ata 'ang melebar ke samping

menampilkan ata 'ang melebar ke samping Baris For)u"a

Baris For)u"a 9aris /ormula (9aris /ormula (For5ula 2ar For5ula 2ar ) men'ajikan 3 in/ormasi 'aitu :) men'ajikan 3 in/ormasi 'aitu : /

/adada a kkootatak k ppalalining g kikirri i ::nana5e 5e 2o2o  < < menmenampampilkilkanan informasi tentang alamat atau nama dari sel atau informasi tentang alamat atau nama dari sel atau range

range +

+anda anda samsama a dengadengan n :4< :4< dapadapat t dimandimanfaatkfaatkan an untuuntukk memperbaiki formula :rumus<

memperbaiki formula :rumus<

 Informasi paling kanan menampilkan isi dari

 Informasi paling kanan menampilkan isi dari suatu selsuatu sel yang sedang

yang sedang Ju!u" ,o"o)

Ju!u" ,o"o) uuul ul kolkolom om (%ol(%olumn umn heaheaining) g) mermerupaupakan kan namnama a kolkolom om 'an'angg imulai ari huru/ A 9 ; sampai < kemuian sampai > engan imulai ari huru/ A 9 ; sampai < kemuian sampai > engan total jumlah kolom seban'ak

total jumlah kolom seban'ak 2+ $2A% kolom2+ $2A% kolom No)or Baris

No)or Baris  ?omor  ?omor baris baris ((roro7 7 nunu5252er er ) ) iimmuullaai i aarri i nnoommoor r 11 sampai

sampai ++ $21+% .aris)++ $21+% .aris) Baris tatus

Baris tatus 9a9ariris s ststatatuus s ((ststatatus us 2a2ar r ) ) memenanampmpililkakan n inin/o/ormrmasi asi 'a'angng  berhubungan

 berhubungan engan engan kegiatan kegiatan 'ang 'ang seang seang ilakukan ilakukan oleholeh .i%roso/t 0%el an status

.i%roso/t 0%el an status 8e/2oar-8e/2oar- 'a( heet

'a( heet 6tanarn'a (6tanarn'a (-efault -efault ) .i%roso/t 0%el men'eiakan 3) .i%roso/t 0%el men'eiakan 3 s.eet s.eet  6h

6heeeet t seseririnng g isisebebuut t eenngagann 7or8s.eet7or8s.eet (le(lembmbar ar kekerjarja)) seangkan

seangkan kkuummppuullaan n ddaarrii be

bebeberarapapa 7o7or8r8s.s.eeeett didinanamamakakann 7or82oo87or82oo8 (buku(buku kerja)

kerja) Penun-u. e"

Penun-u. e" PePenununjnjuk uk sesel l ((sel sel oiointenter r ) ) igigunaunakan kan untuntuk uk memmemberiberitahtahuu .i%roso/t 0%el imana suatu akti8itas akan ilakukan seperti .i%roso/t 0%el imana suatu akti8itas akan ilakukan seperti memasukkan ata mem/ormat sel melakukan perhitungan an memasukkan ata mem/ormat sel melakukan perhitungan an sebagain'a

(16)

(ipe Data Microsoft Excel

(ipe Data Microsoft Excel

'e

'ecacara ra umumumum,, MiMicrcrososofoft t -.-.ce ce ExExcecell memembmbaaggi i titippe e ddaata ta memenn&a&addi i 33,, yaitu

yaitu la2ella2el,, nu5eri8nu5eri8 dandan for5ula,for5ula, per"atikan tabel berikut ini$per"atikan tabel berikut ini$

 +ipe ;ata Microsoft Ex  +ipe ;ata Microsoft Excelcel

Label Label ::

Atau string sering &uga disebut sebagai alfanumerik$ ;ata Atau string sering &uga disebut sebagai alfanumerik$ ;ata tersebut "anya menerangkan data numerik dan formula$ tersebut "anya menerangkan data numerik dan formula$ 'e

'emumua a "u"ururuf f dadan n sisimbmbul ul didimamasusukkkkan an kke e dadalalam m dadatata bertipe label, demikian &uga "alnya dengan angka yang bertipe label, demikian &uga "alnya dengan angka yang tidak akan di"itung seperti nomor telepon$

tidak akan di"itung seperti nomor telepon$ 9umerik 

9umerik  ::

;ata yang "anya terdiri dari angka#angka dalam berbagai ;ata yang "anya terdiri dari angka#angka dalam berbagai bentuk dan format$ ;ata tipe ini dapat di"itung, misalnya bentuk dan format$ ;ata tipe ini dapat di"itung, misalnya "arga barang, nilai ma"asisa dan sebagainya$

"arga barang, nilai ma"asisa dan sebagainya$ -ormula

-ormula ::

Merupakan perinta" untuk melakukan suatu per"itungan$ Merupakan perinta" untuk melakukan suatu per"itungan$ ormula kurang lebi" sama dengan rumus$ Misalnya untuk ormula kurang lebi" sama dengan rumus$ Misalnya untuk meng"itung omet pen&ualan barang dan sebagainya$ meng"itung omet pen&ualan barang dan sebagainya$

=n

=ntutuk k memempmperermumudada" " pepen&n&elelasasanannynya, a, sisilala"k"kan an pperer"a"atitikkan an gagambmbarar diatas,

diatas, tulisantulisan &an'ang&an'ang,, LebarLebar dandan (otal(otal yang berada pada sel A3, dan A9yang berada pada sel A3, dan A9 merupakan data

merupakan data bertipe labelbertipe label$ 'ementara angka ? :nilai pan&ang< dan 5$ 'ementara angka ? :nilai pan&ang< dan 5 :nilai lebar< adala" data

:nilai lebar< adala" data bertipe numerikbertipe numerik$ Angka 30 :nilai total< merupakan$ Angka 30 :nilai total< merupakan "asil perkalian

"asil perkalian dari pan&ang dari pan&ang dan lebar :nilai )dan lebar :nilai )3 kali nilai )3 kali nilai )9<$ 9<$ ;ata terak";ata terak"irir ini

ini beritipe formula$beritipe formula$ %a" sekarang suda" tau bedanya kan, mana tipe data%a" sekarang suda" tau bedanya kan, mana tipe data yang

yang menggunakmenggunakanan Label3 9umerik dan -ormulaLabel3 9umerik dan -ormula$$

Mengenal -ungsi atau Rumus Microsoft Excel

Mengenal -ungsi atau Rumus Microsoft Excel

'

'eetteellaa" " mmeennggeennaal l ++iippe e ;;aatta a MMicicrroossoofft t EExxcceell, , ddaan n bbiissa a mmeemmuullaaii meng

menggunagunakan kan aplikaplikasi asi exexcel cel seksekaranarang g *ita *ita coba coba ba"aba"as s rumurumus s exexcel cel yangyang sering digunakan dalam dunia ker&a atau administrasi perkantoran$

sering digunakan dalam dunia ker&a atau administrasi perkantoran$

1) -ungsi 0erage 1) -ungsi 0erage 

unungsi gsi ini ini digdigununakakan an ununtuk tuk menmencarcari i nilnilai ai ratrata#ra#rata ata dadari ri seksekumpumpulaulan n dadatata :

(17)

*0

*0ER0GER0GE$numE$number13 ber13 numbnumber234%er234%, , didimamana na nunumbmberer, , nnumumbeber2r2, , dadann seterusnya adala" range data yang akan dicari nilai rata#ratanya$ Misalnya seterusnya adala" range data yang akan dicari nilai rata#ratanya$ Misalnya untuk mengisi nilai rata#rata dari range data E sampai >, maka rumusnya untuk mengisi nilai rata#rata dari range data E sampai >, maka rumusnya adala" 4AFERA>E:E7>< kemudian tekan tombol Enter$

adala" 4AFERA>E:E7>< kemudian tekan tombol Enter$

2) -ungsi #um 2) -ungsi #um 

unungsgsi i '='=M M didigugunanakkan an ununtutuk k memen&n&umumlala"k"kan an sesekkumumpupulalan n dadata ta papadada suatu

suaturangerange$ $ )e)entntuk uk umumum um pepenunulilisasan n fufungngsi si inini i adadalala"a" *#5M$number13*#5M$number13 number234%

number234%$ ;imana number, number2 dan seterusnya adala" range data$ ;imana number, number2 dan seterusnya adala" range data yang akan di&umla"kan$ Misalnya untuk men&umla"ka

yang akan di&umla"kan$ Misalnya untuk men&umla"kan range n range data E data E sampaisampai >, maka rumusnya adala" 4'=M:E7>< kemudian tekan tombol Enter$

>, maka rumusnya adala" 4'=M:E7>< kemudian tekan tombol Enter$

) -ungsi Max ) -ungsi Max 

unungsi gsi ini ini digdigununakakan an ununtuk tuk menmencarcari i nilnilai ai tertertintinggggi i dardari i seksekumpumpulaulan n datdataa :

:rangerange<$ )entuk umum penulisannya adala" D<$ )entuk umum penulisannya adala" D *M0

*M06$n6$numbumber1er13 3 numnumberber234234%%, , ddiimmaanna a nnuummbbeerr, , nnuummbbeerr22, , ddaann se

seteterurusnsnya ya adadalala"a" rangerange ddaatta a ::nnuummeerriikk< < yyaanng g aakkaan n ddiiccaarri i nniillaaii ter

tertintingggginyinya$ a$ MisMisalnalnya ya untuntuk uk menmencarcari i ninilai lai makmaksimsimal al dadari ri ranrange ge datdata a EE samp

sampai ai >, >, makmaka a rumurumusnya adala" snya adala" 4MAG4MAG:E7:E7>< >< kekemudimudian an tekatekan n tombtombolol Enter$

Enter$

7) -ungsi Min 7) -ungsi Min

ungsi Min adala" kebalikan dari fungsi Max, &ika fungsi Max untuk mencari ungsi Min adala" kebalikan dari fungsi Max, &ika fungsi Max untuk mencari nilai tertinggi atau maksimal maka Min adala" untuk mencari nilai terkecil nilai tertinggi atau maksimal maka Min adala" untuk mencari nilai terkecil atau minimum dari sekumpulan data numerik$ )entuk umum penulisannya atau minimum dari sekumpulan data numerik$ )entuk umum penulisannya adala" D

adala" D

*M89$number13 number234%

*M89$number13 number234%, dimana number, number2, dan seterusnya, dimana number, number2, dan seterusnya adala"

adala" rangerange dadata ta :nu:numermerik< ik< yayang ng akakan an dicdicari ari nilnilai ai tertertintinggigginyanya$ $ 'eb'ebagagaiai conto

conto" " untuuntuk k mencmencari ari nilai nilai terterendaenda" " daridari rangerange data E sampai >, makadata E sampai >, maka rumusnya adala" 4MI%:E7>< kemudian tekan tombol Enter$

rumusnya adala" 4MI%:E7>< kemudian tekan tombol Enter$ ) -ungsi Count

) -ungsi Count 

uunnggssi i 88oouunnt t ddiigguunnaakkaan n uunnttuuk k mmeenngg""iittuunng g &&uummllaa" " ddaatta a ddaarrii suatu

suatu rangerange yang kita pili"$ )entuk umum penulisannya adala" Dyang kita pili"$ )entuk umum penulisannya adala" D *C!

*C!59(59($nu$numbember13 r13 numnumberber234234%%, , ddimimaanna a nnuummbbeerr, , nnuummbbeerr22, , ddaann set

seteruerusnsnya ya adadalaala"" rangerange dadata ta :n:nuumemeririkk< < yyaang ng akakaan n ddi"i"ititunung g &u&umlmlaa"" data

datanya$ nya$ 'eba'ebagai gai contoconto" " untuuntuk k mengmeng"itun"itung g &mla" &mla" data data daridari rangerange data Edata E sampai >, maka rumusnya adala" 48-=%+:E7>< kemudian tekan tombol sampai >, maka rumusnya adala" 48-=%+:E7>< kemudian tekan tombol Enter$

(18)

+) -ungsi Logika +) -ungsi Logika 8-un

ungsi ini gsi ini digunakdigunakan &ika an &ika data yang data yang dimasukkdimasukkan mempunyai kondisi tertentu$an mempunyai kondisi tertentu$ Misalnya, &ika nilai sel A4, maka "asilnya 2, &ika tidak, maka akan bernilai Misalnya, &ika nilai sel A4, maka "asilnya 2, &ika tidak, maka akan bernilai 0$

0$ )ia)iasansanya ya funfungsi gsi ini ini dibdibanantu tu oleole" " opeoperarator tor rerelaslasi i :pe:pembambandinding< ng< seseperpertiti berikut7

berikut7

ambang ungsi ambang ungsi *

* 'ama dengan 'ama dengan ;

; ebi" kecil dari ebi" kecil dari <

< ebi" besar dari ebi" besar dari ;*

;* ebi" kecil atau sama dengan ebi" kecil atau sama dengan <*

<* ebi" besar atau sama dengan ebi" besar atau sama dengan ;<

;< +idak sama dengan +idak sama dengan

)entuk umum penulisan fungsi ini adala" D )entuk umum penulisan fungsi ini adala" D

*8-$logical=test3alue=if=true3alue=if=false%

*8-$logical=test3alue=if=true3alue=if=false%, , aarrtitinnyya a kkaallaau u eekksspprreessii log

logikika a ::logical_test logical_test < < berbernilnilai ai benbenar, ar, makmaka a peperinrinta" ta" papadada value_if_truevalue_if_true akan akan di

dilalaksksananakakanan, , &i&ika ka sasalala", ", mamaka ka peperirintnta" a" papadada value_if_falsevalue_if_false yayang ng akakanan dilaksanakan$ /er"atikan conto" berikut7

dilaksanakan$ /er"atikan conto" berikut7

8onto" logika I 8onto" logika I *o

*olom lom keteraketerangan diisi ngan diisi dengan ketentuan, &ika kolom +A%;dengan ketentuan, &ika kolom +A%;A A sama dengan sama dengan *,*, maka keterangannya *AHI%, &ika tidak, maka keterangan berisi +I;A* *AHI%$ maka keterangannya *AHI%, &ika tidak, maka keterangan berisi +I;A* *AHI%$ Ini dapat diselesaikan dengan rumus

Ini dapat diselesaikan dengan rumus =IF(C3=”K”, “KAWIN”,”TIDAK KAWIN”=IF(C3=”K”, “KAWIN”,”TIDAK KAWIN”$$ /ada rumus diatas *ita li"at ba"a &ika datanya bertipe +eksCalp"a numerik /ada rumus diatas *ita li"at ba"a &ika datanya bertipe +eksCalp"a numerik "arus diapit ole" tanda kutip dua, lain "alnya dengan tipe data numerik, tidak "arus diapit ole" tanda kutip dua, lain "alnya dengan tipe data numerik, tidak bole" menggunakan tanda kutip$ %a" sekarang bagaimana &ika ada beberapa bole" menggunakan tanda kutip$ %a" sekarang bagaimana &ika ada beberapa kondisiCbertingkat :I )ertingkat< seperti pada kasus nilai ma"asisa$ +idak kondisiCbertingkat :I )ertingkat< seperti pada kasus nilai ma"asisa$ +idak perlu k"aatir, langsung sa&a per"atikan gambar diatas pada tabel sebela" perlu k"aatir, langsung sa&a per"atikan gambar diatas pada tabel sebela" kanan$

kanan$ =IF(!3"=#$,%A%,IF(!3"=&&,%'%,IF(!3"=&,%C%,IF(!3")*,%D%,%+%=IF(!3"=#$,%A%,IF(!3"=&&,%'%,IF(!3"=&,%C%,IF(!3")*,%D%,%+%,, "al yang sama &uga bisa dilakukan untuk mengisi kolom keterangan, dengan "al yang sama &uga bisa dilakukan untuk mengisi kolom keterangan, dengan ketentuan, Jika nilai "urufnya sama dengan A maka keterangan 'A%>A+ ketentuan, Jika nilai "urufnya sama dengan A maka keterangan 'A%>A+ MEM=A'*

MEM=A'*A%, &ika A%, &ika ))  maka MEM=A'*A%maka MEM=A'*A%, , &ika 8, &ika 8, maka 8=*=maka 8=*=/, /, dan &ikadan &ika ;

;  makmaka a berbernilai nilai **=R=RA%>A%>, , selaselain in dari dari itu, itu, makmaka a berbernilai nilai >>A>AA>A$ $ %a"%a" se

sekakararang ng susudada" " papa"a"am m kakan n babagagaimimanana a cacara ra memengnggugunanakakan n fufungngsi si II,, sekarang langsung dipraktekkan de" supaya tidak lupa$

sekarang langsung dipraktekkan de" supaya tidak lupa$

Cara Menulis Rumus Excel

Cara Menulis Rumus Excel

'et

'etelaela" " menmengengenal al bebbeberaerapa pa rumrumus us exexcel cel yanyang g sersering ing digdigunaunakakan n untuntukuk administrasi diatas, maka sekarang *ita ba"as cara menuliskan rumus excel administrasi diatas, maka sekarang *ita ba"as cara menuliskan rumus excel di area lembar ker&a$

(19)

Cara 1: Menulis rumus dengan mengetikkan angka langsung Cara 1: Menulis rumus dengan mengetikkan angka langsung

• etakkaetakkan penun&uk sel pada sel n penun&uk sel pada sel tempat "asil rumus akan ditampilkantempat "asil rumus akan ditampilkan

• //ada ada forformula mula bar, bar, keketikktikkan an 4 4 500050000006000635003500000, 000, lalu lalu tekatekan n tombtombolol

enter$ enter$ Note

Note 7 7 MeMenunulilis s rurumumus s dedengngan an cacara ra inini i cucukkup up mumudada" " kkalalau au rurumumusnsnyaya seder"ana dan pendek serta angkanya tetap$

seder"ana dan pendek serta angkanya tetap$

Cara 2: Menulis rumus dengan menggunakan alamat sel Cara 2: Menulis rumus dengan menggunakan alamat sel

• etakkaetakkan penun&uk sel pada sel n penun&uk sel pada sel tempat "asil rumus ditampilkantempat "asil rumus ditampilkan

• /ada formula bar, ketikkan 4 89685, lalu tekan tombol enter$/ada formula bar, ketikkan 4 89685, lalu tekan tombol enter$

Note

Note 7 Menulis rumus dengan cara ini sangat bermanfaat &ika datanya sering7 Menulis rumus dengan cara ini sangat bermanfaat &ika datanya sering beruba"$

beruba"$

Cara : Menulis rumus dengan bantuan mouse Cara : Menulis rumus dengan bantuan mouse

• etakkan penun&uk sel pada sel tempat "asil rumus akan ditampilkanetakkan penun&uk sel pada sel tempat "asil rumus akan ditampilkan

• *etikkan 4 , kemudian pili" dan klik sel 89*etikkan 4 , kemudian pili" dan klik sel 89

• *etik 6, kemudian pili" dan klik sel 85*etik 6, kemudian pili" dan klik sel 85

•  + +ekan tombekan tombol enterol enter

Note

Note 7 Menulis rumus dengan cara ini sangat dian&urkan karena memperkecil 7 Menulis rumus dengan cara ini sangat dian&urkan karena memperkecil kemungkinan sala" ketik alamat sel$

kemungkinan sala" ketik alamat sel$

!perator Matematika "ang #ering Digunakan

!perator Matematika "ang #ering Digunakan

Rumus merupakan bagian terpenting dari /rogram Excel ini, karena setiap Rumus merupakan bagian terpenting dari /rogram Excel ini, karena setiap tabel dan dokumen yang *ita ketik akan selalu ber"ubungan dengan rumus tabel dan dokumen yang *ita ketik akan selalu ber"ubungan dengan rumus dan fungsi$ -perator matematika yang akan sering digunakan dalam rumus dan fungsi$ -perator matematika yang akan sering digunakan dalam rumus adala" sebagai berikut7

adala" sebagai berikut7 B B /en&umla"an /en&umla"an / / /engurangan/engurangan , , /erkalian /erkalian   /embagian /embagian   /erpangkatan /erpangkatan   /ersentase /ersentase

Figur

Ilustrasi Mikir Rumus ExcelIlustrasi Mikir Rumus Excel

Ilustrasi Mikir

Rumus ExcelIlustrasi Mikir Rumus Excel p.1

Referensi

Memperbarui...