• Tidak ada hasil yang ditemukan

J.D.I.H. - Dewan Perwakilan Rakyat

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2017

Membagikan "J.D.I.H. - Dewan Perwakilan Rakyat"

Copied!
15
0
0

Teks penuh

(1)

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 1948

DEPARTEMEN PERTAHANAN.

Perat uran t ent ang Susunan Kement erian Pert ahanan dan Angkat an Perang.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa at as dasar t ingkat an penyusunan negara dewasa ini dianggap perlu mengadakan perat uran t ent ang organisasi Kement erian Pert ahanan dan Angkat an Perang Republ ik Indonesia;

Mengingat : a. Keput usan Badan Pekerj a Komit e Nasional Pusat No. 95/ B. P. 3/ 47 U t anggal 19 Desember 1947 t ent ang mosi Baharoedin cs, berhubung dengan pert ahanan mengenai reorganisasi dan rasional isasi dal am Kement erian Pert ahanan dan Angkat an Perang;

b. bunyi pasal 10, 20 ayat 1, 21 ayat 1, 30 ayat 2, pasal IV At uran Peralihan Undangundang Dasar dan Maklumat Wakil Presiden Republik Indonesia t ert anggal 16 Okt ober 1945 No. X;

Dengan perset uj uan Badan Pekerj a Komit e Nasional Pusat ;

MEMUTUSKAN:

Menet apkan perat uran sebagai berikut :

UNDANG-UNDANG TENTANG ORGANISASI KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN ANGKATAN PERANG.

Bab I.

(2)

Pasal 1.

1. Kement erian Pert ahanan berkewaj iban menyel enggarakan pert ahanan Negara dalam art i yang sel uas-l uasnya.

2. Unt uk mel aksanakan kewaj iban t ersebut pada ayat 1, Kement erian Pert ahanan menyel enggarakan Angkat an Perang Negara Republ ik Indonesia yang t erbent uk dari Angkat an Darat , Angkat an Laut dan Angkat an Udara.

Pasal 2.

Ment eri Pert ahanan memimpin Kement erian Pert ahanan.

Pasal 3.

1. Unt uk mel ancarkan j alan pimpinan t ersebut dalam pasal 2, Ment eri Pert ahanan dibant u ol eh :

a. Kabinet Ment eri Pert ahanan; b. St af Angkat an Perang;

c. St af Tat a-Usaha, t erdiri at as Bahagian Int endans, Bahagian Personal ia dan Waj ib Tent ara (dienst pl icht ), Bahagian Int el l igence Service, Bahagian Pendidikan dan Lat ihan, Bahagian Kesehat an dan Bahagian Perhubungan dengan Masyarakat .

2. Kabinet Ment eri Pert ahanan t erbent uk dari : a. Sekret aris Jenderal ;

b. Kepal a St af Angkat an Perang dengan 3 orang Anggaut anya; c. Kepal a-kepala Bahagian, t ersebut pada ayat 1, huruf c.

Pasal 4.

1. Kabinet Ment eri Pert ahanan bersidang dibawah pimpinan Ment eri Pert ahanan unt uk memperembukkan segal a soal-soal pokok yang mengenai Angkat an Perang seluruhnya.

2. Rencana sel anj ut nya at as soal -soal pokok yang t el ah diput uskan dal am Kabinet Ment eri Pert ahanan diserahkan melaksanakannya kepada St af Angkat an Perang dan Bahagian-bahagian sebagai t ersebut dal am pasal 3, ayat 1 huruf c.

Pasal 5.

1. Sekret aris Jenderal memegang pimpinan Sekret ariat Ment eri Pert ahanan dan bert indak selaku Sekret aris dal am Kabinet Ment eri Pert ahanan.

(3)

dalam pasal 3, ayat 1 huruf c, dan menj adi perant ara administ rat ip ant ara bahagian t ahadi dengan Ment eri Pert ahanan.

3. Pada Sekret aris Jenderal diperbant ukan Jawat an Tat aHukum, yang mengurus : a. perat uran-perat uran Pemerint ah yang mengenai Kement erian

Pert ahanan;

b. Tat a-hukum Angkat an Perang;

c. dan l ain-lain pekerj aan yang bersif at j uridis.

Pasal 6.

1. St af Angkat an Perang dipimpin ol eh seorang Kepala St af Angkat an Perang yang dibant u ol eh 3 orang Anggaut a St af , t erdiri at as :

a. Kepal a St af Angkat an Darat ; b. Kepal a St af Angkat an Laut ; c. Kepal a St ag Angkat an Udara.

2. Kepal a St af Angkat an Perang sel anj ut nya dibant u ol eh Sekret ariat St af Angkat an Perang.

Pasal 7.

1. St af Angkat an Perang memegang pimpinan organisasi Angkat an Perang.

2. Supaya organisasi Angkat an Perang dapat berj al an dengan l ancar St af

Angkat an Perang mengadakan perat uran-perat uran, rencana-rencana umum unt uk sel uruh Angkat an Perang.

3. St af Angkat an Perang merencanakan segal a sesuat u yang mengenai st rat egie Angkat an Perang.

4. Segal a sesuat u yang mengenai angkat annya, dikerj akan masing-masing oleh : a. St af Angkat an Darat ;

b. St af Angkat an Laut ; c. St af Angkat an Udara.

5. St af Angkat an Perang bert anggung j awab kepada Ment eri Pert ahanan t ent ang segal a sesuat u yang mengenai ayat 1, 2 dan 3.

Pasal 8.

(4)

Pasal 9.

1. Unt uk mel aksanakan t ugas kewaj ibannya, sebagai t ersebut dalam pasal 7, ayat 4 Kepal a St af Angkat an Darat dibant u oleh :

a. Sekret ariat Angkat an Darat ; b. St af umum Angkat an Darat ; c. St af Khusus Angkat an Darat .

2. Sekret aris Angkat an Darat mengurus segal a surat -menyurat Kepala St af Angkat an Darat .

3. St af Umum Angkat an Darat mengurus segala sesuat u yang mengenai soal -soal st rat egis organisat oris-t eknis Angkat an Darat .

4. St af Khusus Angkat an Darat membant u St af Umum Angkat an Darat dengan mengurus segal a sesuat u yang mengenai bahagian-bahagian dalam Angkat an Darat yang menol ong mengusahakan supaya gerakan Kesat uan-kesat uan Angkat an Darat dapat bergerak dengan sel ancar-l ancarnya.

Pasal 10.

1. St af Umum Angkat an Darat t erdiri at as : a. Bahagian Siasat Perang;

b. Bahagian St af Umum I; c. Bahagian St af Umum II; d. Bahagian St af Umum III; e. Bahagian St af Umum IV.

2. Bahagian Siasat Perang Angkat an Darat membant u Kepala St af Angkat an Darat menent ukan siasat perang Angkat an Darat ; Kepal a Bahagian ini merangkap Kepal a St af Umum Angkat an Darat .

3. Bahagian St af Umum I ial ah Bahagian Penyelidikan Milit er, yang membant u Kepal a St af Angkat an Darat dengan adpis-adpis yang menyerupai kesimpul an-kesimpul an at as laporan-l aporan yang t erkumpul olehnya, mengenai hanya pot ent ieel mil it er.

4. Bahagian St af Umum II ial ah Bahagian Operasi dan Lat ihan, yang membant u Kepal a St af Angkat an Darat merencanakan operasi-operasi dan lat ihan-l at ihan yang harus dil akukan oleh Angkat an Darat .

5. a. Bahagian St af Umum III ial ah Bahagian Personil dan organisasi yang membant u Kepala St af Angkat an Darat merencanakan dan menelit i kesempurnaan organisasi Kesat uan-kesat uan Angkat an Darat sert a memperl engkapinya dengan para Komandan dan St af nya.

(5)

mereka sebagai opsir.

c. St af Umum III menganj urkan kepada Kepal a St af Angkat an Darat unt uk set iap opsir Angkat an Darat , kenaikan pangkat , penurunan pangkat , pemberhent ian, penempat an dan pemindahan.

6. Bahagian St af Umum IV ial ah Bahagian Perbekalan dan pengangkut an, yang membant u Kepal a St af Angkat an Darat merencanakan dan mengawasi perl engkapan, persenj at aan, pemindahan, pengangkut an dan perhubungan Angkat an Darat .

Pasal 11.

1. St af Khusus Angkat an Darat t erdiri at as : a. Bahagian Topograf i;

b. Bahagian Int endans;

c. Bahagian Perhubungan dan Pengangkut an; d. Bahagian Pegawai;

e. Inspekt orat Senj at a (Wapens); f . dan l ain-lain yang dirasa perl u.

2. Bahagian Topograf i mengurus segal a sesuat u yang mengenai pembikinan pet a-mil it er unt uk Angkat an Darat .

3. Bahagian Int endans membant u Kepala St af Angkat an Darat mengurus dan menginpeksi keuangan, makanan, persenj at aan dan pakaian (uit rust ing) Angkat an Darat .

4. Bahagian Perhubungan dan Pengangkut an membant u Kepala St af Angkat an Darat mengurus :

a. segala sesuat u yang mengenai perhubungan Angkat an Darat dengan t el pon, t el egrap, radio dan lainl ain.

b. segal a sesuat u yang mengenai pengangkut an Angkat an Darat .

5. a. Bahagian Pegawai membant u Kepal a St af Angkat an Darat memperl engkapi kesat uan-kesat uan Angkat an Darat dengan opsir-opsir rendahan dan anggaut aanggaut a-rendahan Angkat an Darat .

b. Bahagian ini mengurus kenaikan pangkat , penurunan pangkat , pemberhent ian, penempat an dan pemindahan opsir-opsir-rendahan dan anggaut a-anggaut a-rendahan Angkat an Darat .

(6)

Pasal 12.

1. Unt uk mel aksanakan t ugas-kewaj iban sebagai t ersebut dalam pasal 7, ayat 4, Kepal a St af Angkat an Laut dibant u ol eh :

a. Sekret ariat Angkat an Laut ; b. St af Umum Angkat an Laut ; c. St af Khusus Angkat an Laut ;

2. Sekret ariat Angkat an Laut mengurus segal a surat -menyurat Kepala St af Angkat an Laut .

3. St af Umum Angkat an Laut mengurus segal a sesuat u yang mengenai soal -soal st rat egis-organisat oris-t eknis Angkat an Laut .

4. St af Khusus Angkat an Laut membant u St af Umum Angkat an Laut dengan mengurus segal a sesuat u yang mengenai bahagian-bahagian dalam Angkat an Laut yang menolong mengusahakan supaya gerakan kesat uan-kesat uan Angkat an Laut dapat berj al an dengan sel ancar-lancarnya.

Pasal 13.

1. St af Umum Angkat an Laut t erdiri at as : a. Bahagian Siasat Perang;

b. Bahagian St af Umum I; c. Bahagian St af Umum II; d. Bahagian St af Umum III; e. Bahagian St af Umum IV.

2. Bahagian Siasat Perang Angkat an Laut membant u Kepala St af Angkat an Laut menent ukan siasat perang Angkat an Laut ; Kepal a Bahagian ini merangkap Kepal a St af Umum Angkat an Laut .

3. Bahagian St af Umum I ialah Bahagian Penyel idikan Mil it er yang membant u Kepal a St af Angkat an Laut dengan adpis-adpis yang menyerupai kesimpul an-kesimpul an at as laporan-l aporan yang t erkumpul olehnya, mengenai hanya pot ent ieel mil it er.

4. Bahagian St af Umum II ialah Bahagian Operasi dan Lat ihan yang membant u Kepal a St af Angkat an Laut merencanakan operasi-operasi dan lat ihan-l at ihan yang harus dil akukan oleh Angkat an Laut .

5. a. Bahagian St af Umum III ial ah Bahagian Personil dan Organisasi, yang membant u Kepala St af Angkat an Laut merencanakan kesempurnaan organisasi kesat uankesat uan Angkat an Laut , sert a memperl engkapinya dengan para komandan dan st af nya.

(7)

c. St af Umum III menganj urkan kepada Kepala St af Angkat an Laut unt uk set iap opsir Angkat an Laut , kenaikan pangkat , penurunan pangkat , pemberhent ian, penempat an dan pemindahannya.

6. Bahagian St af Umum IV ial ah Bahagian Perbekal an dan Pengangkut an yang membant u Kepal a St af Angkat an Laut merencanakan dan mengawasi perkapal an, persenj at aan, pemindahan, perhubungan dan pengangkut an Angkat an Laut .

Pasal 14.

1. St af Khusus Angkat an Laut t erdiri at as : a. Bahagian Naut ica;

b. Bahagian Int endans;

c. Bahagian Perhubungan dan Pengangkut an; d. Bahagian Pegawai;

e. Bahagian Mat erieel ; f . Bahagian Kesehat an; g. Komando Tent ara Laut .

2. Bahagian Naut ica mengurus segal a sesuat u yang mengenai navigasi, hydrograpi dan ment eorologi.

3. Bahagian Int endans membant u Kepala St af Angkat an Laut mengurus dan menginspeksi keuangan, makanan, persenj at aan dan pakaian (uit rust ing) Angkat an Laut .

4. Bahagian Perhubungan dan Pengangkut an membant u Kepal a St af Angkat an Laut mengurus :

a. segala sesuat u yang mengenai perhubungan Angkat an Laut dengan t el egrap, radio dan l ain-lain.

b. segal a sesuat u yang mengenai pengangkut an Angkat an Laut .

5. a. Bahagian Pegawai membant u Kepal a St af Angkat an Laut memperl engkapi kesat uan-kesat uan Angkat an Laut dengan opsir-opsir-rendahan dan anggaut aannggaut a-rendahan Angkat an Laut .

b. Bahagian ini mengurus kenaikan pangkat , penurunan pangkat , pemberhent ian, penempat an dan pemindahan opsir-opsir-rendahan dan anggaut a-anggaut a-rendahan Angkat an Laut .

6. Bahagian Mat erieel mambant u Kepala St af Angkat an Laut merencanakan dan mengorganisir segala sesuat u yang mengenai permesinan, penat aran, perbekal an, bahan-bakar sert a pemeriksaan (onderzoek, proeven) dan pemeliharaan persenj at aan dan perkapal an Angkat an Laut .

(8)

8. Komando Tent ara Laut membant u Kepal a St af Angkat an Laut mengorganisir dan mengurus segal a sesuat u yang mengenai Tent ara Laut .

Pasal 15.

1. Unt uk mel aksanakan t ugas kewaj ibannya sebagai t ersebut dalam pasal 7, ayat 4, Kepala St af Angkat an Undara dibant u ol eh :

a. Sekret ariat Angkat an Udara; b. St af Umum Angkat an Udara; c. St af Khusus Angkat an Udara.

2. Sekret ariat Angkat an Udara mengurus segala surat -menyurat Kepala St af Angkat an Udara.

3. St af Umum Angkat an Udara mengurus segala sesuat u yang mengenai soal -soal st rat egis-organisat oris-t eknis Angkat an Udara.

4. St af Khusus Angkat an Udara membant u St af Umum Angkat an Udara dengan mengurus segal a sesuat u yang mengenai bahagian-bahagian dalam Angkat an Udara yang mengusahakan supaya gerakan kesat uan-kesat uan Angkat an Udara dapat berj al an dengan sel ancar-l ancarnya.

Pasal 16.

1. St af Umum Angkat an Udara t erdiri at as : a. Bahagian Siasat Perang;

b. Bahagian St af Umum I; c. Bahagian St af Umum II; d. Bahagian St af Umum III; e. Bahagian St af Umum IV.

2. Bahagian Siasat Perang Angkat an Udara membant u Kepal a St af Angkat an Udara menent ukan siasat perang Angkat an Udara; Kepala Bahagian ini merangkap Kepal a St af Umum Angkat an Udara.

3. Bahagian St af Umum I ial ah Bahagian Penyelidikan Milit er, yang membant u Kepal a St af Angkat an Udara dengan adpis-adpis yang menyerupai kesimpul an-kesimpul an at as laporan-l aporan yang t erkumpul olehnya.

4. Bahagian St af Umum II ial ah Bahagian Operasi dan Lat ihan, yang membant u Kepal a St af Angkat an Udara merencanakan operasi-operasi dan lat ihan-l at ihan yang harus dil akukan oleh Angkat an Udara.

5. a. Bahagian St af Umum III ial ah Bahagian Personil dan Organisasi yang membant u Kepal a St af Angkat an Udara merencanakan kesempurnaan organisasi kesat uan-kesat uan Angkat an Udara, sert a memperl engkapinya dengan para komandan dan st af nya.

(9)

opsir-opsir Angkat an Udara, dengan kemaj uan dan kemunduran nil ai mereka sebagai opsir.

c. St af Umum III menganj urkan kepada Kepal a St af Angkat an Udara unt uk set iap opsir Angkat an Udara, kenaikan pangkat , penurunan pangkat , pemberhent ian, penempat an dan pemindahannya.

6. Bahagian St af Umum IV ial ah Bahagian Perbekal an dan Pengangkut an yang membant u Kepal a St af Angkat an Udara merencanakan perlengkapan, persenj at aan, pemindahan, perhubungan dan pengangkut an Angkat an Udara.

Pasal 17.

1. St af Khusus Angkat an Udara t erdiri at as : a. Bahagian Int endans

b. Bahagian Teknis; c. Bahagian Met eorol ogi;

d. Bahagian Perhubungan dan Pengangkut an; e. Bahagian Pegawai;

f . Komando Tent ara Payung; g. dan l ain-lain yang dirasa perl u.

2. Bahagian Int endans membant u Kepala St af Angkat an Udara mengurus dan menginspeksi keuangan, makanan, persenj at aan dan pakaian (uit rust ing) Angkat an Udara.

3. Bahagian Teknik membant u Kepal a St af Angkat an Udara merencanakan dan mengorganisir segala sesuat u yang mengenai t eknik Angkat an Udara.

4. Bahagian Met eorol ogi membant u Kepal a St af Angkat an Udara dalam segal a sesuat u yang mengenai keadaan udara.

5. Bahagian Perhubungan dan Pengangkut an membant u Kepala St af Angkat an Udara mengurus segala sesuat u yang mengenai perhubungan dengan t el pon, t elegrap, radio dan l ain-l ain, sert a pengangkut an Angkat an Udara.

6. a. Bahagian Pegawai membant u Kepala St af Angkat an Udara memperl engkapi kesat uan-kesat uan Angkat an Udara dengan opsir-opsir-rendahan dan anggaut aanggut a-rendahan Angkat an Udara. b. Bahagian ini mengurus kenaikan pangkat , penurunan pangkat ,

pemberhent ian, penempat an dan pemindahan opsir-opsir-rendahan dan anggaut a-anggaut a-rendah- an Angkat an Udara.

7. Komando Tent ara Payung membant u Kepala St af Angkat an Udara mengorganisir dan mengurus segala sesuat u yang mengenai Tent ara Payung.

Pasal 18.

(10)

a. Jawat an Keuangan; b. Jawat an Perlengkapan; c. Jawat an Persenj at aan. 2. Jawat an Keuangan mengurus :

a. penerimaan dan pengel uaran uang (Urusan Compt abilit eit );

b. anggaran keuangan, kont role, regul arisasi dan pembukuan (Urusan Budget );

c. pemeriksaan kas-kas dan account ancy (Urusan Pengawasan). 3. Jawat an Perlengkapan mengurus :

a. pengumpulan dan pembelian semua barang-barang kebut uhan Angkat an Perang kecual i senj at a, baik dari dalam maupun dari l uar negeri;

b. pembikinan dalam perusahaan-perusahaan sendiri, perusahaan-perusahaan Negara at au part ikel ir;

c. penyerahan semua barang-barang it u kepada Angkat an Perang. 4. Jawat an Persenj at aan mengurus :

a. pengumpul an dan pembelian semua senj at a-senj at a, bahagian-bahagian dan bahan-bahan senj at a, baik dari dal am maupun dari luar negeri;

b. pembikinan dan pemel iharaannya dal am perusahaanperusahaan sendiri, perusahaan-perusahaan Negara at au part ikel ir;

c. penyerahannya kepada Angkat an Perang.

Pasal 19.

1. Bahagian Personal ia dan Waj ib-Tent ara (Dienst pl icht ) dari St af Tat a Usaha t erdiri at as :

a. Jawat an Personal ia;

b. Jawat an Pengerahan Tenaga.

2. Jawat an Personal ia mengurus :

a. pengangkat an, pemberhent ian, kenaikan/ penurunan pangkat / t ingkat an dan pemindahan;

b. perl op, sakit ;

c. gaj i, t unj angan, pensiun, dsb.

3. Jawat an Pengerahan Tenaga mengurus segal a sesuat u yang mengenai : a. waj ib-t ent ara (dienst plicht ).

b. mobil isasi dan demobilisasi.

Pasal 20.

(11)

dalam maupun di l uar negeri yang bersangkut an dengan pert ahanan Negara dalam art i yang luas, dengan j alan :

a. menerima laporan-laporan himpunan dari Dewan Ment eri. b. menerima laporan-laporan himpunan dari St af Angkat an Perang;

c. menerima l aporan-l aporan himpunan dari Mil it air At t ache di Negara-negara sahabat ;

d. mengirimkan Agen-agen penyelidik di dal am dan kel uar Negeri.

Pasal 21.

1. Bahagian Pendidikan dan Lat ihan dari St af Tat a Usaha mengurus segal a sesuat u yang berkenaan dengan pendidikan dan l at ihan anggaut a-anggaut a Angkat an Perang, rekrut en, dienst plicht igen, dengan mengemudikan:

a. Sekol ah Milit er Tinggi; b. Akademi Mil it er; c. Depot Bat al yon;

d. Pusat -pusat lat ihan unt uk opsir-cadangan, opsir-rendahan-cadangan. 2. Bahagian ini berdiri l angsung dibawah Ment eri Pert ahanan dengan ket ent uan

bahasa pengaj ar-pengaj arnya unt uk pel aj aran-pelaj aran mil it er-t eknis berada l angsung dibawah pengawasan St af Angkat an Perang.

Pasal 22.

1. Bahagian Kesehat an mengurus segala sesuat u yang mengenai kesehat an Kement erian Pert ahanan sert a Angkat an Perangnya, dengan mengemudikan : a. magazim umum obat -obat an;

b. l aborat ot ium kimiah; c. l aborat orium obat ;

d. rumah-rumah sakit dan pol ikl inik-polikl inik Angkat an Perang; e. apot ik-apot ik Angkat an Perang.

2. Mengenai kesehat an khusus pada dinas laut Angkat an Laut , sebagai disebut dalam pasal 14 ayat 7, Bahagian ini menyerahkan penglaksanaannya kepada Bahagian Kesehat an Angkat an Laut , dengan mel akukan pengawasan at as pelaksanaan t ersebut .

3. Mengenai kesehat an hewan dal am Bahagian Kesehat an ini diadakan Jawat an Kesehat an Hewan.

Pasal 23.

(12)

supaya t ercapai sal ing mengert i ant ara Rakyat sehingga kedesa-desa dengan Anggaut a-anggaut a Angkat an Perang.

2. Bahagian ini mengadakan penerangan-penerangan, kursus-kursus dan rencana-rencana unt uk masyarakat , sehingga kedesa-desa, supaya t ercapai suat u Pert ahanan Rakyat yang t erat ur.

3. Bahagian ini berdiri l angsung dibawah Ment eri Pert ahanan dengan ket ent uan, bahwa dal am t iap-t iap t errit orium, badan yang dit ent ukan unt uk Perhubungan dengan Masyarakat it u, berada di bawah pimpinan Komando Territ orial .

Pasal 24.

Kepal a t iap-t iap Bahagian dari St af Tat a Usaha Kement erian Pert ahanan, sebagai t ersebut dal am pasal 18, 19, 20, 21, 22 dan 23 bert anggung j awab l angsung kepada Ment eri Pert ahanan.

Pasal 25.

1. Pada St af Angkat an Perang sel anj ut nya diperbant ukan Markas Besar Polisi Milit er yang memegang pimpinan at as:

a. kesat uan-kesat uan Pol isi Mil it er yang berada di bawah perint ah Komandan Territ orial.

b. kesat uan-kesat uan Pol isi Mil it er yang diperbant ukan pada St af Angkat an Perang.

2. Markas Besar Pol isi Milit er membant u St af Angkat an Perang menj amin keamanan dikalangan Angkat an Perang dan menj aga supaya disiplin Angkat an Perang dij al ankan dengan semest inya.

Bab II.

Tent ang Hubungan.

Pasal 26.

1. Segal a keput usan St af Angkat an Perang yang berupa anj uran-anj uran, baik administ rat ip maupun st rat egisorganisat oris-t eknis yang mengenai Angkat an Perang, disampaikan oleh St af Angkat an Perang kepada Ment eri Pert ahanan supaya disahkan at au unt uk diperundingkan lebih l anj ut .

(13)

Pasal 27.

Pengl aksanaan t iap-t iap keput usan, sebagai dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 dan pasal 26 yang diserahkan kepada St af Angkat an Perang unt uk mel akukannya, oleh St af Angkat an Perang harus dipert anggung-j awabkan kepada Ment eri Pert ahanan.

Pasal 28.

1. Perint ah unt uk segala sesuat u yang mengenai seluruh Angkat an Perang disampaikan oleh Kepal a St af Angkat an Perang secara langsung.

2. Penyerahan pengl aksanaan sebagai t ersebut dalam pasal 7 ayat 4, yang mengenai sesuat u Angkat an, diperint ahkan ol eh Kepal a St af Angkat an Perang kepada St af Angkat an it u.

3. Kepal a St af Angkat an bert anggung-j awab kepada Kepala St af Angkat an Perang at as segala sesuat u yang mengenai Angkat annya.

Pasal 29.

1. Wakt u ada peperangan, Panglima Besar Angkat an Perang diangkat ol eh Presiden at as pencal onan Ment eri Pert ahanan, sesudah mendengar anj uran-anj uran dari St af Angkat an Perang.

2. Calon it u, sebel um menerima pengangkat annya sebagai Pangl ima Besar Angkat an Perang, dapat memaj ukan syarat syarat st rat egis-organisat oris-t eknis unt uk pimpinan yang akan dij alankannya.

3. Jika syarat -syarat it u t idak mungkin dipenuhi ol eh Negara, Ment eri Pert ahanan memaj ukan cal on yang l ain.

Pasal 30.

Pangl ima Besar, Angkat an Perang menerima pet unj uk dan perint ah dari Ment eri Pert ahanan yang mengenai soal -soal pokok, st rat egi yang sebel umnya diperembukkan ol eh Ment eri Pert ahanan dengan St af Angkat an Perang.

Pasal 31.

1. Pangl ima Besar Angkat an Perang, dal am melakukan kewaj ibannya berkuasa at as seluruh Kesat uan-kesat uan Perang (combat unit s) dari ket iga-t iga Angkat an, yang pengerahannya t el ah diperint ahkan oleh Ment eri Pert ahanan.

(14)

3. Perl engkapan sert a Pelayanan (Supplying) dil akukan ol eh St af -st af Khusus ket iga-t iga Angkat an, dengan ket ent uan bahasa pada t iap-t iap Komando Territ orial dit empat kan oleh Panglima Besar Angkat an Perang Opsir-opsir Penghubung.

Pasal 32.

Pangl ima Besar Angkat an Perang bert anggung-j awab sepenuhnya at as pimpinan perangnya kepada Ment eri Pert ahanan.

Bab III.

Tent ang Angkat an Perang.

Pasal 33.

1. Angkat an Darat t erbent uk oleh : a. Barisan Inf ant eri;

b. Barisan Art il eri; c. Barisan Kavaleri; d. Barisan Genie.

2. Angkat an Darat t erbagi at as Komando-komando Terit orial yang mempunyai kesat uan-kesat uan yang administ rat ip dan t ehnis dibawah komandannya dal am suat u daerah yang t ert ent u

3. Seorang Komandan Territ orial memimpin segala kesat uankesat uan Angkat an Darat yang berada dal am Territ oriumnya, dengan bert anggung j awab kepada Kepal a St af Angkat an Darat at as segal a sesuat u yang mengenai Angkat an Darat dalam Territ orium it u.

Pasal 34.

1. Angkat an Laut t erbent uk ol eh : a. Armada;

b. Tent ara Laut .

2. Angkat an Laut dibagi at as Komando-komando Dist rik yang mempunyai kesat uan-kesat uan, yang administ rat ip dan t eknis berada di bawah komandonya, dal am suat u daerah yang t ert ent u.

3. Sesuat u Dist rik Angkat an Laut meliput i beberapa Pangkal an sert a beberapa Lingkungan-Pert ahanan.

(15)

Pasal 35.

1. Angkat an Udara t erbent uk ol eh : a. Pasukan-pasukan Udara; b. Komando Tent ara Payung;

c. Pasukan-pasukan Pert ahanan Pangkal an.

2. Angkat an Udara dibagi at as Komando-komando Dist rik yang mempunyai kesat uan-kesat uan, yang administ rat ip dan t eknis berada di bawah komandonya, dal am suat u daerah yang t ert ent u.

3. Sesuat u Dist rik Angkat an Udara mel iput i beberapa pangkalan.

4. Seorang Komandan Dist rik Angkat an Udara memimpim segala kesat uan-kesat uan yang berada dalam dist riknya, dengan bert anggung-j awab kepada Kepal a St af Angkat an Udara at as segala sesuat u yang mengenai Angkat an Udara dal am dist rik it u.

Pasal 36.

Segal a sesuat u yang diperl ukan unt uk mengat ur dan menyel enggarakan segal a hal-hal yang dit et apkan dal am Undang-undang ini, dilakukan dengan Perat uran Pemerint ah.

Pasal 37.

Undang-undang ini mulai berl aku pada hari diumumkan.

Dit et apkan di Yogyakart a pada t anggal 5 Maret 1948.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEKARNO.

Ment eri Pert ahanan ad int erim,

MOHAMMAD HATTA. Diumumkan

pada t anggal 6 Maret 1948.

Sekret aris Negara,

Referensi

Dokumen terkait

[r]

Setelah ditandatangani dan di cap (Prodi, , Keuangan, DAAK), foto copy rangkap 2, serahkan masing-masing 1 lbr ke Keuangan dan DAAK4. Berkas asli di

Pada hari ini Senin tanggal Dua bulan September tahun Dua Ribu Tiga Belas, kami yang bertanda tangan dibawah ini Panitia Pengadaan Barang / Jasa Pada Kewenangan Tugas Pembantuan

[r]

11.60/POKJA- PJKK/BMU/VIII/2017 Tanggal 25 Agustus 2017 Maka Bersama ini disampaikan calon pemenang untuk paket pekerjaan tersebut adalah :. Rp

[r]

Sehubungan dengan hasil evaluasi kualifikasi dan Pembuktian Kualifikasi terhadap calon penyedia barang/ jasa untuk Pekerjaan DED Kantor Pegelola pada Panitia Pengadaan Barang / Jasa

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya belum/tidak mengikuti ujian akhir pada :I. Semester : Genap/Ganjil (coret salah satu), Tahun