iNED - Institute of Neo Education - || Muat Turun

Loading.... (view fulltext now)

Teks penuh

(1)

BORANG PENGECUALIAN KREDIT

UiTM/iNED/JHEAP/PC/16(2)

Nama Pelajar:

Fakulti:

No. Pelajar:

Kod Program:

No. Telefon:

Sesi Kemasukan:

No. Kad Pengenalan:

Semester:

Alamat:

IPT Terdahulu:

Emel:

Maklumat Kursus Yang Dipohon Pengecualian Kredit

Untuk Kegunaan Pejabat Pentadbiran Akademik iNED

Kursus UiTM yang dipohon pengecualian kredit

Kursus IPT terdahulu yang mempunyai kesetaraan

Keputusan permohonan

Bil.

Kod

Kursus

Nama Kursus

Jam

Kredit

Kod

Kursus

Nama Kursus

Jam

Kredit

Gred

% Kesetaraan

Diluluskan/

Tidak Diluluskan

Tandatangan

Ketua Pusat

Pengajian/Koordin

ator iNED

Saya mengaku bahawa keterangan yang diberi dalam borang ini adalah betul dan benar.

Tandatangan Pelajar: Tarikh:

Keputusan dibuat oleh Jawatankuasa Akademik iNED/ Lembaga Akademik Fakulti/ Jawatankuasa Akademik Kampus UiTM

Tandatangan dan Cop Rasmi Pengarah/Timbalan Pengarah Pusat Jabatan Hal Ehwal Akademik & Pelajar: Tarikh:

ARAHAN KEPADA PELAJAR

1. Permohonan hendaklah dibuat dalam tempoh dua (2) minggu selepas tarikh pendaftaran rasmi mengikut Kalender Akademik UiTM.

2. Semua permohonan perlu menggunakan Borang Rasmi.

3. Sila dapatkan nasihat dari Ketua Pusat Pengajian / Koordinator iNED sebelum mengisi borang.

4. Bayaran proses sebanyak RM100.00 (Ringgit Malaysia: Satu Ratus Sahaja) akan dikenakan selepas pengecualian kredit diluluskan, sila layari portal pelajar.

5. Untuk panduan, sila rujuk Peraturan Akademik Pindaan 2015. Pastikan setiap syarat dan prosedur pengecualian kredit UiTM dipatuhi.

6. Sertakan Salinan Transkrip Peperiksaan bagi pelajar lepasan UiTM yang disahkan.

Figur

Memperbarui...

Referensi

Memperbarui...