• Tidak ada hasil yang ditemukan

TEOLOGI PEMBANGUNAN DALAM ISLAM pdf

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2018

Membagikan "TEOLOGI PEMBANGUNAN DALAM ISLAM pdf"

Copied!
17
0
0

Teks penuh

(1)

TUGAS MATA KULIAH AHLAQ

TEOLOGI PEMBANGUNAN DALAM

ISLAM

Syarifuddin Thahir

031 2011 0004

PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR

(2)

Pembangunan Menurut Islam

Pengertian Pembangunan

• Istilah memaju atau membangunkan negara, negeri, wilayah, daerah, petempatan dsb. Merujuk pembangunan secara fizikal untuk mengubah persekitaran kawasan

• Terdapat istilah kemajuan yang digunakan untuk memajukan masyarakat dalam konteks sosioekonomi. Biasanya merujuk kepada aspek-aspek sosial, pendapatan, pendidikan dan sebagainya melalui peningkatan infrastruktur, pembangunan ekonomi dsb.

Pengertian Pembangunan Menurut Islam

• Pembangunan – kebendaan dan manusia (akhlak dan kerohanian) = perkembangan fizikal, intelektual dan emosi perlu dibangunkan serentak dengan pembangunan kebendaan

• Abd. Aziz (2006) - pembangunan sebagai semua kegiatan yang dijalankan oleh manusia yang bertujuan untuk menghasilkan kebaikan dan menghindarkan dari kerosakan di muka bumi.

• Mahmood Zuhdi (2004) - merujuk pembangunan merupakan salah satu maslahat yang harus dijaga dimana sekiranya tidak wujud pembangunan, maka maslahat atau kepentingan hidup akan tergugat dan masfsadah iaitu keburukan hidup akan bermaharajalela.

(3)

Asas Pembangunan Islam

Tauhid

Mengesakan Allah sebagai pemilik alam ini. Manusia hendaklah

membangunkan dunia berteraskan syariat supaya kemakmuran

dpt dinikmati oleh semua makhluk

Rububiyyah

Merancang pembangungan selaras dengan sifat Allah yang

berkuasa supaya pembangunan dpt dilakukan dgn seimbang dan

sempurna

Khalifah

Manusia bertanggungjawab memakmurkan alam ini berlandaskan

ketentuan dan kehendak Allah

Tazkiyyah (penjernihan jiwa)

(4)

Alam adalah amanah Allah dan juga kemudahan dan nikmat

kepada manusia

Manusia harus berhati-hati menggunakan sumber alam

Manusia dan alam mempunyai hubungan rapat. Justeru,

manusia digalak meneroka alam untuk peroleh manfaat dan

memakmurkannya

Manusia harus memastikan wujud kesepaduan dalam

pembangunan.

(Ibrahim: 32)

Allah-lah yang telah menciptakan langit

dan bumi dan menurunkan air hujan dari langit, kemudian Dia

mengeluarkan dengan air hujan itu berbagai buah-buahan

menjadi rezeki untukmu; dan Dia telah menundukkan bahtera

bagimu supaya bahtera itu, berlayar di lautan dengan

kehendak-Nya, dan Dia telah menundukkan (pula) bagimu sungai-sungai.

(5)

Unsur Unsur Pembangunan

Rozalli (2005) - mengandungi dua unsur utama

konsepnya iaitu perubahan dan kemajuan.

Perubahan

merujuk kepada pergerakan dari satu

peringkat kehidupan ke satu peringkat kehidupan yang

lain dan lebih bersifat perubahan sosial dimana

kemungkinan sesebuah masyarakat mengkehendakkan

satu perubahan dan kejayaan.

(6)

Keperluan Pembangunan

Nik Azis (1994) - menggabungkan unsur-unsur Syariah bagi memenuhi keperluan-keperluan berikut :-

– Keperluan asas manusia iaitu makanan, tempat tinggal dan pakaian. – Keperluan bukan asas yang bersifat kemasyarakatan

– Keperluan yang memberi faedah khusus dalam konteks sosiobudaya dan sosioekonomi.

Mahmood Zuhdi (2004) -merujuk Maslahah Dharuriyat iaitu kepentingan asas bagi kehidupan manusia adalah meliputi lima keperluan iaitu agama, nyawa, akal, harta dan maruah.

Syed Othman Alhabshi (2004) - kepentingan dan keperluan asas manusia di dalam memenuhi tuntutan keperluan pembangunan menurut ajaran Islam dengan lebih spesifik dalam konteks kehendak ummah. Antaranya ialah,

(7)

Apakah Faktor Berlakunya Pembangunan

• Keperluan hidup kolektif di suatu kawasan. Dengan kehidupan terfokus di satu kawasan, pembangunan wujud utk memenuhi keperluan2 asas • Keperluan lokasi untuk segala aktiviti masyarakat spt pentadbiran,

pendidikan dan ekonomi memerlukan lokasi utk operasi

• Pertambahan populasi penduduk dan kekurangan sumber utk kelangsung hidup. Menjadi sebab kerajaan memikirkan teknik2 yg ekonomi ttg penggunaan tanah, hutan dan air

• Keperluan kemudahan komunikasi. Pembinaan jalanraya, penyediaan pengangkutan awam dll. Pembangunannya berlaku berterusan mengikut perubahan masa dan keperluan manusia

Ciri-ciri Pembangunan Dalam Islam

• Tumpuan pembangunan – manusia, persekitaran, fizikal dan sosiobudaya

• Tujuan pembangunan – mewujudkan manusia yg seimbang dan bertanggungjawab pada agama, bangsa dan negara

(8)

Ciri - ciri Utama Pembangunan

Rozalli (2005) - Terdapat lima ciri utama pembangunan dalam konteks falsafah Islam, iaitu :-

Pembangunan yang bersifat menyeluruh yang merangkumi aspek-aspek moral, kerohanian dan materialistik.

Teras Pembangunan Islam ialah pembangunan manusia dimana ia sesuai dengan peranan manusia sebagai khalifah Allah SWT di mukabumi dan diberi tanggungjawab serta amanah bagi mentadbir dan mengurus bumi dengan adil dan saksama.

Pembangunan ekonomi menurut Islam adalah sesuatu yang saling berkaitan dengan aspek kehidupan yang lain yang bersifat menyeluruh.

– Pembangunan ekonomi menurut perspektif Islam bermakna perubahan secara kuantitatif dan kualitatif. Islam lebih mementingkan keseimbangan di dalam ekonomi dan pembangunan menyeluruh bukannya untuk kepentingan atau faedah bagi sebelah pihak sahaja.

– Islam lebih mementingkan penggunaan sumber-sumber yang

(9)

Prinsip Prinsip Pembangunan

Muhammad Syukri (2004) mengemukakan tujuh prinsip

pembangunan yang bersumberkan epistemologi Islam.

Antaranya ialah :-

Tasawwur sebagai Acuan

Manusia sebagai Pelaku Pembangunan

Alam Roh, Dunia dan Akhirat sebagai Skala Waktu

Pembangunan

Fardu Ain sebagai Kerangka Pembangunan

Ibadah sebagai Kaedah Pembangunan

Sumber Alam sebagai Alat Pembangunan

(10)

Indeks Pembangunan

• Hamad Kama Piah (2004) mengemukakan tiga perkara utama yang dipertimbangkan bagi menentukan Indeks Pembangunan Ekonomi menurut pandangan Islam, iaitu

:-– Pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendapatan. Di dalam menghuraikan aspek pertumbuhan ekonomi, beliau telah menggariskan kaedah pengukurannya dengan mengambilkira faktor-faktor seperti perbelanjaan, upah dan penggajian, tenaga buruh serta barangan dan perkhidmatan yang diperuntukkan dan disediakan. Dengan menggunakan indikator tertentu, penilaian dan analisis dapat dilaksanakan melalui kaedah perbandingan antara satu kelompok masyarakat dengan yang lain.

Keadilan di dalam pengagihan pendapatan dan kekayaan serta penyediaan keperluan asas. Keadilan sememangnya telah wujud di dalam sistem ekonomi Islam dimana keadilan dicerminkan oleh sistem cukai yang munasabah dan dasar pengagihan yang adil seperti Dasar Ekonomi Baru (DEB), sebagai tambahan kepada sistem zakat dan sedekah.

(11)

PETUNJUK NILAI ISLAM

Pembangunan Modal Insan Pembangunan Infrastruktur

(12)

Jenis Jenis Pembangunan

Pembangunan Fisikal

adalah merujuk kepada satu bentuk

pembangunan yang mengubah semua bentuk fizikal tanah

termasuklah yang melibatkan perubahan corak gunatanah dari

kegunaan sedia ada kepada kegunaan yang bercorak moden

serta bersifat komersialisasi.

Pembangunan Fizikal

Perbandaran Perumahan Bercampur Perindustrian

Mengubah mukabumi dalam bentuk fizikal dimana dari tanah rata kepada pembangunan unit-unit fizikal hartanah

Pembangunan Bukan Fisikal

merujuk kepada satu proses

(13)

Kepentingan Pembangunan

• Dalam konteks ajaran Islam, pembangunan dilihat sebagai alat untuk

memajukan ummah sama ada dalam bentuk pembangunan fizikal dan bukan fizikal. Dalam merancang sesuatu proses perlaksanaan pembangunan sama ada berbentuk fizikal dan bukan fizikal, manusia sebagai khalifah Allah SWT di mukabumi perlu mewujud dan mengekalkan hubungannya dengan

Pencipta, sesama manusia dan alam sekeliling.

Allah SWT

(14)

Ringkasan konsep pembangunan dan Falsafah

pembangunan menurut Prespektif Islam

(15)

Ciri

ciri Pembangunan yang Baik

• Antara ciri-ciri tersebut ialah :

Fizikal : meliputi faktor-faktor penyediaan kemudahan dan keperluan asas manusia merangkumi kemudahan kediaman, makanan dan infrastruktur.

Ekonomi : meliputi aspek-aspek peluang yang dapat diceburi oleh masyarakat di dalam meningkatkan kemampuan masyarakat di dalam mendapatkan barangan dan perkhidmatan dan keuntungan daripada pembangunan ekonomi.

Sosial : memastikan bahawa masyarakat dapat dihindarkan daripada gejala-gejala yang tidak sihat yang mungkin menjadi satu penyakit yang boleh menjangkiti masyarakat dan secara tidak langsung mengakibatkan kerosakan ke atas struktur sosial masyarakat.

(16)

Ringkasan Pembangunan

DEFINISI PEMBANGUNAN

Satu proses pemikiran bagi tujuan untuk memajukan sesuatu masyarakat meliputi sama ada dari aspek-aspek fizikal, sosial dan ekonomi agar masyarakat akan dapat maju dan mencapai matlamat selaras dengan keadaan dan

(17)

Syarifuddin Thahir

031 2011 0004

Referensi

Dokumen terkait

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkah, rahmat dan hidayahNya yang telah dilimpahkan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang

Sesudah melakukan beberapa kali bimbingan, baik dari segi isi, bahasa, maupun tehnik penulisan, dan setelah membaca skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini: Nama : Achmad Dian

Perangkat lunak Kriptografi Modifikasi Algoritma Vigenere Cipher untuk Pengamanan Pesan Rahasia dapat menggunakan kunci berlapis 3 dan menginput 46 karakter yg ada

Peneliti selanjutnya diharapkan bisa melakukan penelitian serupa dengan menambahkan variabel indikator lainnya untuk mengukur pengaruh dari penerapan tata kelola

x memberikan penjelasan tentang proses pembelajaran yang akan dilakuykan dan tujuan yang akan dicapai. x Melakukan proses pretest dengan alokasi waktu 10 menit. x Siswa

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah para pegawai yang bertugas pada bagian keuangan atau akuntansi yang menggunakan sistem informasi manajemen keuangan daerah

Fungsi speaker ini adalah mengubah gelombang listrik menjadi getaran suara.proses pengubahan gelombag listrik/electromagnet menjadi gelombang suara terjadi karna

Arti awal maqaalah memang dis- kusi, obrolan, tapi kemudian artinya berubah menja<h artikel. Ini terjadi karena di masa lalu transfer ilmu di- lakukan dengan lisan dan