Akidah dan akhlak dalam Pendidikan Islam

12  Download (0)

Full text

(1)

Akidah dan Akhlak dalam Pendidikan Islam merupakan sebuah buku yang berkisar kepada peranan akidah

terhadap penghayatan akhlak para pelajar. Akidah daripada perspektif Islam diibaratkan seperti tunjang bagi

sepohon pokok. Kuat tunjangnya, maka menjadi kuat sepohon pokok. Begitu juga dengan seorang Muslim,

apabila akidahnya mantap, maka kuat juga kekuatan diri sebagai seorang Muslim sehingga mampu menjadi

seorang Mukmin yang bertakwa, beralamal soleh, dan berakhlak mulia. Kekuatan akidah juga menjadikan

umat Islam kental dan dinamik dalam dalam membawa obor kegemilangan yang bersepadu sehingga menjadi

suri teladan kepada seluruh umat manusia. Sebaliknya, kelemahan akidah ini menghilangkan seri keindahan

Islam yang terjelma dalam diri umat dalam pelbagai bentuk seperti pengabdian ibadah, akhlak, adab, dan

sopan. Oleh itu, penghasilan buku ini adalah relevan dengan keperluan umat Islam bagi menyoroti peranan

Pendidikan Islam dengan teras akidah dalam membangunkan penghayatan akhlak para pelajar dan umat Islam.

Buku ini diharap dapat menjadi rujukan utama umat Islam khususnya kepada Bahagian Kurikulum dan

Bahagian Pendidikan Islam, Kementerian Pelajaran Malaysia, Jabatan Pelajaran Negeri, Institusi Pengajian

Tinggi awan dan Swasta, para guru Pendidikan Islam serta para pelajar peringkat sekolah menengah dan

sekolah rendah yang ingin memahami peranan akidah dalam pembentukan keperibadian akhlak umat Islam.

Ab Halim Tamuri & Zarin Ismail. 2002. Pendidikan Akhlak dalam KBSM: Persepsi Pelajar Terhadap Konsep Akhlak. Prosiding Wacana

Pendidikan Islam Kebangsaan (Siri 1), hlmn. 120-134.

Ab Halim Tamuri, Shahrin Awaluddin dan Tajul Ariffin Nordin. 2003. Fungsi Surau dan Keberkesanannya dalam Pengajaran dan pem-belajaran pendidikan Islam: Satu Kajian di sekolah Menengah di Negeri Selangor. Kajian Penyelidikan Fakulti Pendidikan Uni-versiti Kebangsaan Malaysia.

Ab Halim Tamuri. 2000. A Study of the Student’s Knowledge of Akhlaq in the Malaysian Secondary Schools: with Special Reference to the Islamic Education. Tesis Ph.D. University of Birmingham.

Ab Halim Tamuri. 2004. Keberkesanan Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Islam ke atas Pembangunan Diri Pelajar.

Bangi: Fakulti Pendidikan UKM & Putrajaya: Bahagian Kurikulum Pendidikan Islam dan Moral, Jabatan Pendidikan Islam dan Moral, Kementerian Pelajaran Malaysia.

Ab Halim Tamuri. 2007. Islamic Education Teachers’ Perceptions of the Teaching of Akhlaq in Malaysian Secondary Schools. Jurnal of Moral Education. 36(3). 371-386.

Abdul Ghani & Umar Yusuf. 1956. Risalah al-Tauhid. Johor Baharu: t.pt.

Abdul Halim Mat Diah. 1989. Pendidikan Islam di Malaysia. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Abdul Shukor Husin dan Ibrahim Bakar. 1999. Akidah II. Bangi, Selangor: Universiti Kebangsaan Malaysia. Abdul Shukur Husin. 1998. Ahli Sunnah Waljamaah: Pemahaman Semula. Bangi: Penerbit UKM.

Abdullah al-Hadi Muhamed, Rorzumah Baharuddin, Rumaya Johari, Mansor Talib, Tan Jo-Pei, Asnarulkhadi Abu Samah & Amna Md. Noor. 2001. Laporan Akhir Kajian Salah laku dalam Kalangan Pelajar Sekolah Menengah dan Sekolah Rendah: Implikasi Untuk Polisi. Serdang: Fakulti Ekologi Manusia, Universiti Putra Malaysia.

Abdullah Basmeih. 2001. Tafsir Pimpinan ar-Rahman kepada Pengertian al-Quran. Kuala Lumpur: Darul Fikir. Abdullah Ishak. 1995. Islam dan Pengaruhnya di Malaysia. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Abdullah Nasih Ulwan. 1995. Pendidikan Kanak-kanak dalam Islam. Terj. Syed Ahmad Semait. Singapura: Pustaka Nasional.

Abu Bakar Nordin dan Salbiah Ismail. 1991. Kesan Pencapaian Akademik kepada Sikap Terhadap Mata Pelajaran. Jurnal Psikologi Malaysia 7:41-60.

Abu Hafs, Umar bin Abdul Aziz.t.t. Hakikat al-Iman. Misr: Dar al-Huda.

Adnan Abdul Rashid & Hasan Langgulung. 2002. Konsep Pembangunan Insan Dalam Pendidikan. Dlm. Pendidikan dan Pembangunan Manusia. Bangi: Fakulti Pendidikan, UKM.

Adnan Abdul Rashid. 2002. Tarbiyyah Rabbaniyyah (Divine Education) and its Significance in the Development of Husnul Khuluq. Muslim Education Quarterly Jurnal. 19 (3). 16-19

Adnan Abu Bakar & Mohd Noah. 2000. Konsep Kendiri dalam kalangan Pelatih-pelatih Institusi Pemulihan Kebajikan, Jabatan Keba-jikan Masyarakat. Jurnal Kebajikan Masyarakat. 22(20):31-52.

AKIDAH DAN AKHLAK DALAM PENDIDIKAN ISLAM

Ahmad Munawwar Ismail

1

Kamarul Azmi Jasmi

2 1 Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia

2 Fakulti Tamadun Islam Universiti Teknologi Malaysia, qamar@utm.my

Suggested Citation:

Ismail A. M. & Jasmi, K. A. (2016). Akidah dan Akhlak dalam Pendidikan Islam. Skudai Johor:

Penerbit UTM Press. ISBN:

978-983-52-1215-4

.

SINOPSYS

(2)

Adnan Yusopp. 2002. Kurikulum Baru Pendidikan Islam Kementerian Pendidikan Malaysia Menghadapi Era Globalisasi. Prosiding

Wacana Pendidikan Islam (Siri 1) hlmn 1-9.

Adnan Yusopp. 2003. Dasar Pendidikan Islam Negara: Pelaksanaan dan Keberkesanan Sistem Pendidikan di sekolah Kerajaan. Dlm. Suzalie Mohammad (pnyt.). Memahami Isu-isu Pendidikan Islam di Malaysia. Kula Lumpur: IKIM.

Ahmad, Hambal. 2001. Musnad al-Imam Ahmad bin Hambal. Shu‘ay Arna’ut & ‘Adil Murshid (Eds.). Al-Qahirah: Mu’assah al-Risalah.

Ahmad Amin. 1974. Kitab al-Akhlaq. Bayrut: Dar al-Kitab al-‘Arabiy.

Ahmad Mohd Salleh. 1997. Pendidikan Islam: Falsafah, Pedagogi dan Metodologi. Shah Alam: Penerbit Fajar bakti Sdn. Bhd.

Ahmad Sunawari Long. 2007. Pengenalan Metodologi Penyelidikan Pengajian Islam. Bangi: Jabatan Usuluddin dan Falsafah, Fakulti Pengajian Islam, Univeristi Kebangsaan Malaysia.

Aiken, L.R. 2000. Psychological Testing and Assesment. Boston: Alyn and Bacon.

Aina Khadeja Kamaruddin. 2005. Kesalahan Juveinil Semakin Kronik. Dlm. Dewan Masyarakat. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa & Pustaka.

Ainon Mohd & Abdullah Hassan. 1994. Kamus Peribahasa Kontemporari. Kuala Lumpur: PTS Profesional.

Al-Attas, Syed Muhammad al-Naquib. 1980. The Concept of Education in Islam: A Framework for an Islamic Philosophy of Education.

Kuala Lumpur: Muslim Youth Management of Malaysia (ABIM).

Al-Bayanuni, Ahmad cIzzuddin. 2003. Petunjuk Akidah Ahli Sunnah wal al-Jamaah. Terj. Hasnan Kasan. Kuala Lumpur: JAKIM.

Al-Bayhaqi, Ahmad. 2003. Sha‘b al-Iman. ‘Abd al-‘Ali ‘Abd al-Hamid Hamid (Ed.) Vol. 1-14. Riyad: Maktabah al-Rushd li al-Nashr wa al-Tauzi‘.

Al-Bayhaqi, Abi Bakr Ahmad al-Husayn. 2000. Sycabu al-Iman. Bayrut: Dar al-Kitab al-‘Ilmiyyah.

Al-Bukhari, Abi Abdillah bin Muhammad bin Ismail. 1997. Sahih al-Bukhari. Al-Riyadh: Dar al-Salam.

Al-Buraykan, Ibrahim Muhammad ‘Abdullah. 2001. Pengantar Pengajian Aqidah Islam, Madzhab Ahli Sunnah wal Jama’ah. Kuala Lumpur: Pustaka Dini.

Al-‘Aqil, Muhammad AW. 1998. Manhaj al-Imam al-Syafie fi Isbat al-‘Akidah. Al-Riyadh: Maktabah Adhwa al-Salaf.

Al-Ghazali, Abu Hamid Muhamed bin Muhammad. 1939. Ihya’ ‘Ulum al-Din. Juz. 1. Misr; Matbah Mustafa al-Bab al-Halabi. Al-Ghazali, Abu Hamid Muhamed bin Muhammad. 1990. ‘Aqidah al-Muslim. Iskandariah: Dar al-Daawah.

Al-Ghazali, Abu Hamid Muhamed bin Muhammad. 1997. Aqidah Muslim (terj.). Selangor: Thinkers Library.

Al-Ghazali, Abu Hamid Muhamed bin Muhammad. 1999. Khuluq al-Muslim. Al-Iskandariah: Dar al-Dackwah li al-Tabci wa

al-Nasyr wa al-Tauzii.

Al-Haythami, 'Ali. t.thn. Mawarid al-Zam'an ila Zawa'id ibn Hibban. Muhammad 'Abd Razzaq Hamzah (Ed.). Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah.

Ali Syariati. 1985. Sociology in Islam. Terj. Sains Kemasyarakatan dalam Islam. Kedah: Penerbit al-Qalam

Alias Baba. 1999. Statistik Penyelidikan dalam Pendidikan dan Sains Sosial. Selangor: Universiti Kebangsaan Malaysia. Al-Jazairi, Abi Bakr Jabir. 1999. cAkidah al-Mukmin. Madinah al-Munawarah: Maktabah al-Ulum wa al-Hikam.

Al-Jazairi, Abi Bakr Jabir. t.th. Manhaj al-Muslim: Kitab caqaid wa Adab wa Akhlak wa Ibadat wa Mucamalat. t.tp.: t.pt.

Al-Maidani, Abd al-Rahman Hanbakah. 1992. al-cAqidah al-Islamiyyah wa Ususuha. Dimasq: Dar al-Qalam.

Al-Munceim, Abd Soleh. 1987. Usul al-caqidah al-Islamiyyah. Bayrut: Muassasah al-Risalah. Al-Munjid fi al-Lughah al-‘Arabiah al-Macasirah. 2001.Bayrut: Dar al-Masyriq.

Al-Nasr, Abd al-Aziz Saif. 1983. Falsafah Ilm al-Kalam fi al-Sifat al-Ilahiyyah, Manhajan wa Tatbiqan. Al-Qahirah: Jamiah al-Azhar. Al-Nawawi, Muhyi al-Din. 2003. Sahih Muslim Bi Syarh al-Imam Muhyi al-Din al-Nawawi. Bayrut, Lubnan: Dar al-Makrifah. Al-Qardhawi, Yusuf. 1990. Al-Iman wa al-Hayah. Al-Qahirah: Maktabah al-Wahbah.

Al-Qardhawi, Yusuf. 2000. Ciri Unggul Masyarakat Islam yang Kita Idamkan. Terj. Mohammad Zaini Yahya. Bandar Baru Bangi: As-Syabab Media.

Al-Qardhawi, Yusuf. 2001. Al-‘Ibadah fi al-Islam. Bayrut: Muassasah al-Risalah.

Al-Qardhawi, Yusuf. 2001. Fi Fiqh al-Aulawiyat Dirasah Jadidah fi Dhaui al-Quran wa al-Sunnah. Bayrut: Muassasah al-Risalah. Al-Qudhah, Nuh cAli Sulayman. 1999. Al-Mukhtasar al-Mufid fi Syarh Jauharah al-Tauhid. Amman, al-Urdun: Dar al-Razi.

Al-Qurtubi, Abu ‘Abdullah Muhammad ibn Ahmad ibn Abu Bakr ibn Farh al-Ansari al-Khazraji Shams al-Din. 1964. Tafsir al-Qurtubi.

Jld. 1-20. Al-Qahirah: Dar al-Kutub al-Misriyyah.

Al-Sabuni, Muhammad Ali. t.t. Mukhtasar Tafsir Ibn Kathir. Bayrut, Lubnan: Dar Ihya al-Turath al-Arabi. Al-Syarawi, Muhammad Mutawali. 1991. Tafsir al-Syacrawi. Jld. 3. Al-Qahirah: Akhbar al-Yaum.

Al-Syaibani, Umar Muhammad al-Tumi. 1979. Min Usus al-Tarbiah al-Islamiyyah. Tripoli, Libya: al-Manshaah al-Ammah al-Nashr wa al-Tauziq.

Al-Syuraidah, Muhammad Hafidz. 1993. al-‘Aqidah al-Wadhihah. Amman: Dar al-Nafais.

Al-Tabari, Jaafar Muhammad bin Jarir. 2002. Jami‘ al-Bayan. Bayrut, Lubnan: Dar Ibn Hazm.

Al-Zubaydi, Al-Sayyid Muhammad al-Husayni Murtadha. 1989M/1409H. Ithap al-Sadah al-Muttaqin bi Syarh Ihya ‘Ulum al-Din.

Juz.1. Bayrut, Lubnan: Dar al-Kitab al-Ilmiyah.

Al-Zuhaili, Wahbah. 1991. Al-Tafsir al-Munir fi al-‘Aqidah wa al-Syari‘ah wa al-Manhaj. Bayrut, Lubnan: Dar al-Fikr al-muatsir; Di-masyq, Suryah: Dar al-Fikr.

Al-Zuhaili, Wahbah. 2000. Al-Usrah al-Muslimah fi al-‘Alam al-Mu‘asir. Dimash: Dar al-Fikr.

Amran Kasimin. 1993. Masalah Sosial dan Hubungannya dengan Didikan Agama. Kuala Lumpur: Dinie Publishers.

Anwal Ab. Wahab. 2008. Statistik Juvana bagi Tahun 2000 Hingga 2007. Bukit Aman, Kuala Lumpur: Polis Diraja Malaysia.

Ary Ginanjar Agustian. 2001. Rahasia Sukses Membangkitkan ESQ Power, Sebuah Inner Journey Melalui al-Ihsan. Jakarta: Penerbit Arga. Ary Ginanjar Agustian. 2001. Rahasia Sukses Membangun Kecerdasan Emosi dan Spiritual, Berdasarkan 6 Rukun Iman dan 5 Rukun Islam.

Jakarta: Penerbit Arga.

Ary, D., Jacobs, L.C. & Razavieh, A. 1990. Introduction to Research in Education. United States: Holt, Rinehart & Winston, Inc. Ary, D., Jacobs, L.C. & Razavieh, A. 1996. Introduction to Research in Education. Orlando, Florida: Harcout brace College Publishers. Asmah dan Zulekha. 2004. Salah laku Sosial Remaja Kini: Cabaran dan penyelesaian. Kertas kerja Seminar Pembangunan Keluarga

(3)

Kebangsaan.

Awang Had Salleh.1980. Pendidikan ke Arah Perpaduan: Sebuah Perspektif Sejarah. Kuala Lumpur: Fajar bakti.

Azhar Ahmad. 2006. Strategi Pembelajaran dan Pengaturan Kendiri Pendidikan Islam dan Penghayatan Akhlak Pelajar Sekolah Menen-gah. Tesis Ph.D. Universiti Kebangsaan Malaysia.

Azmi Md Deros. 2005. Kanak-kanak Terbabit Kes Rogol, Bunuh, Samun. Berita Harian. 6 September. Babbie, E. 1992. The Practice of Social Research. California: Wardsworth Publishing Company.

Bahagian Penguatkuasaan, Jabatan Agama Islam Selangor (JAIS). 2000. Senarai Kes Enakmen Jenayah Syariat Negeri Selangor.

Bahagian Penguatkuasaan, Jabatan Agama Islam Selangor (JAIS). 2001. Senarai Kes Enakmen Jenayah Syariat Negeri Selangor.

Bahagian Penguatkuasaan, Jabatan Agama Islam Selangor (JAIS). 2002. Senarai Kes Enakmen Jenayah Syariat Negeri Selangor.

Bahagian Penguatkuasaan, Jabatan Agama Islam Selangor (JAIS). 2003. Senarai Kes Enakmen Jenayah Syariat Negeri Selangor.

Bahagian Penguatkuasaan, Jabatan Agama Islam Selangor (JAIS). 2003. Statistik Jumlah Tangkapan Pelajar 1998-2003.

Bahagian Pengurusan Dakwah, Jabatan Agama Islam Selangor (JAIS). 2005. Black Metal. Selangor: Bahagian Pengurusan Dakwah, Jab-atan Agama Islam Selangor (JAIS) & AngkJab-atan Belia Islam Malaysia (ABIM) Selangor.

Bandura, A. & Walters, R.H. 1963. Social Learning and Personality Development. New York: Holt, Rinehart and Winston, Inc. Bandura, A. 1986. Social Foundations of Thought and Action: A Social Cognitive Theory. New Jersey: Prentice-Hall.

Bandura, A. 1997. Social Learning Theory. New Jersey: Prentice-Hall. Berita Minggu, 24 Julai 2005.

Berne, Eric. 1964. Games People Play: The Psycology of Human Relationships. New York: Ballantine Books.

Bloom, Benjamin S 1979. Taxonomy of Educational Objectives Book 1 Cognitive Domain. London: Longman Group Limited. Borg, W. R. & Gall, M.D. 1979. Educational Research: An Introduction. 3rd ed. New York: Longman.

Bruner, J.S. The Process of Education. New York: Vintage Books.

Bryman, A. & Cramer, D. 1999. Quantitative Data Analysis with SPSS Release 8 for Windows: A Guide for Sosial Scientists. London: Routledge.

Cates, W.M. 1990. Panduan Amali untuk Penyelidikan Pendidikan. Terj. Syaharom Abdullah. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Che Noraini Hashim. 2005. Keruntuhan Akhlak dan Pembangunan Remaja Masa Kini: Cabaran Pendidikan Islam di Malaysia. Pro-siding Wacana Pendidikan Islam Kebangsaan (Siri 4), hlmn. 19-28.

Chua Yan Piaw. 2006. Kaedah dan Statistik Penyelidikan, Asas Statistik Penyelidikan. Malaysia: McGraw Hill (M) Sdn. Bhd. Chua Yan Piaw. 2006. Kaedah Penyelidikan. Malaysia: McGraw Hill (M) Sdn. Bhd.

Coakes, S. J dan Steed, L. G. 1999. SPSS Analysis Without Anguish, Version 7.0, 7.5, 8.0. Australia: National Library of Australia. Crow, L.D. & Crow, A. 1983. Psikologi Pendidikan untuk Perguruan. Terj. Habibah Alias. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan

Pustaka.

Daniel B. Wright. 1997. Understanding Statistics: An Introduction for the Social Sciences. London: SAGE Publications Ltd.

Darraz, Muhammad Abdullah. 1987. Prinsip Akhlak Berdasarkan al-Quran. Terj. Abdul Fatah Ibrahim, Mohd Sulaiman Yasin, Wan Amna Wan Yaacob & Abdullah Md Zin. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Ee Ah Meng. 1998. Pendidikan di Malaysia I: Falsafah Pendidikan, Guru dan Sekolah. Ed.2. Shah Alam: Fajar Bakti

Erawati Toelis. 2005. Pengaruh Iklim Kerjasama, Motivasi Kerja dan Gaya Kepimpinan Pengetua Terhadap Kepuasan Kerja Guru. Tesis Doktor Falsafah, Universiti Kebangsaan Malaysia.

Eric Drever. 1995. Using Semi-structured Interviews in Small-Scale Resarch. Glasgow: The Scottish Counsil For Research in Educa-tion.

Fakhry, Majid. 1991. Ethical Theories in Islam. Leiden: E.J. Brill

Falsafah Pendidikan Negara. 1990. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Fraenkel, J.r. & Wallen, N.E. 1993. How to Design and Evaluate Research in Education. Ed. 2. new York: McGraw Hill Inc.

Frederick J Gravetter, Larry B. Wallnau. Essentials of Statistics for the Behavioral Sciences. 4th ed. USA: Wadworth Thompson Learning Frued, Sigmund. 1927. The Ego and Id. London: Hogarth Press.

Frued, Sigmund. 1974. New Introductory Lecturers on Psychoanalisis. London: Hogarth Press.

Gamal Abdul Nasir. 1999. Mohd Natsir: Pendidik Ummah (Kajian ke atas Fikiran tentang Pendidikan Islam di Indonesia). Tesis Doktor Fal-safah Fakulti Pendidikan Universiti Kebangsaan Malaysia. Tidak diterbitkan.

Gay, L.R. & Airisian, P. 2000. Educational Research Competencies for Analysis and Application. Ed. 6. New Jersey: Prentice Hall, Inc. Gay, L.R. 1981. Educational Research: Compentecies for Analysis and Application. 2nd. Ed. Columbus, OH: Charles E. Merill. Grimm, Laurence, G. 1993. Statistical Applications for The Behavioral Sciences. USA: John Willey & Sons, Inc.

H.A. Hafizah Dasuki (Ketua Pnyt.). 2004. Ensiklopedia Islam. Malaysia: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Hair, J. F., Anderson, R. E., Tatham, R. L. dan Black W. C. 1998. Multivariate Data Analysis. Edisi Kelima. New Jersey: Prentice Hall. Hair, J. F., Anderson, R. E., Tatham, R. L. dan Black W. C. 2006. Multivariate Data Analysis. Edisi Kelima. New Jersey: Prentice Hall Hairunnaja Najmuddin. 2003. Memahami dan Membimbing Remaja Nakal. Pahang: PTS Publications & Distributors Sdn. Bhd. Hamil @ Amir Abdul Hameed & Sukki Othman. 2005. Pendidikan Islam PMR. Petaling Jaya: Sasbadi Jaya.

Hamka, Abdul Malik karim Abdullah. 1982. Tafsir al-Azhar. Surabaya: H. Abdul Karim.

Hanina Halimatusaadiah Hamsan & Rozumah Baharuddin. 2001. Perkaitan Pemantauan dan Perhubungan Ibu bapa-anak dengan Tahap Tingkah laku Devian Remaja di Johor Bahru. Jurnal Kebajikan Masyarakat. 23(1):1-12.

Haron Din, Sulaiman Yasin, Hassan Salleh & Sidi Gazalba. 1988. Manusia dan Islam. Kuala Lumpur: Percetakan Watan Sdn. Bhd. Hasan Ayyub. 1994. Etika Islam: Menuju Kehidupan Yang Hakiki. Bandung: Trigenda Karya.

Hassan Jaudah. 2004. Min Akhlaq al-Mukminin. Al-Qahirah: Dar al-Tauzi’ wa al-Nasyr al-Islamiyyah. Hassan Langgulung. 1997. Asas-asas Pendidikan Islam. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Hassan Langgulung. 2002. Peralihan Paradigma dalam Pendidikan Islam dan Sains Sosial. Jakarta: Penerbit Gaya Media Pratama. Helen Bee. 1995. The Developing Child. Seven edition. United states of America: Harper Collins College Publishers.

Hinton, P. R. Brownlow, B. McMurray, I. dan Cozens, B. 2004. SPSS Explained. London: Routledge.

(4)

Hume, David. 1969. A Treatise of Human Nature, edited by Ernest C. Mossner. Australia: Penguin Books Australia Ltd.

Husaini A. Majid Hasyim. 1993. Syarah Riyadh al-Solihin li al-Imam al-Nawawi. (Terj.) Mu’ammal Hamidy & Imron A. Manan. Suraba-ya: PT Bina Ilmu.

Husayn, Mubarak Hasan. 1982. Ilm al-Tawhid fi Daw’ al-caql wa al-Naql. Al-Qahirah: Matbacat al-Amanah.

Hussain Awang. 1994. Kamus al-Tullab. Kuala Lumpur: Dar al-Fikr.

Ibn ‘Asyur, Muhammad Tahir. 1984. Tafsir al-Tahrir wa al-Tanwir. Tunis: al-Dar al-Tunisiyyah li al-Nasyr. Ibn Abi Al-Izzi al-Hanafi. 1988. Syarh al-‘akidah al-Tahawiyah. Bayrut: Maktab al-Islami.

Ibn Hazm. 1980. Kitab al-Akhlak wa al-Siyari fi Mudawati al-Nufus. Bayrut: Dar al-Afaq al-Jadidah.

Ibn Khaldun, Abd al-Rahman bin Muhammad Khaldun al-Hadrami. 2002. Mukaddimah Ibn Khaldun. Terj. Dewan Bahasa dan Pustaka. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Ibn Khaldun, Abd al-Rahman bin Muhammad Khaldun al-Hadrami. t.t. Mukaddimah Ibn Khaldun. Bayrut, Lubnan: Dar al-Kitab al -Ilmiyyah.

Ibn Majah, Muhammad Yazid. 2009. Sunan Ibn Majah. Shu‘ayb Al-Arna’ut, ‘Adil Murshid, Muhammad Kamil Qurrah Balali, & 'Abd al-Latif Hirzullah (Eds.) Vol. 1-5. Beirut: Dar al-Risalah al-'Alamiyyah.

Ibn Manzur. t.th. Lisan al-cArab. Al-Qahirah: Dar al-Maarif.

Ibn Miskawayh, Ali Ahmad bin Muhammad. 1966. Tahzib al-Akhlaq. Bayrut: Al-Jamiah al-Amarikiah.

Ibrahim Bakar. 1995. Pendidikan Islam di Malaysia dalam Arus Budaya Korporat dan Pembangunan Manusia. Dlm. Prosiding Seminar Kebangsaan, Pendidikan Negara Abad ke-21. Bangi: Fakulti Pendidikan UKM.

Ibrahim Mustafa. 1976. Al-Mu‘jam al-Wasit. Jil. 2. Al-Qahirah: Majma al-Lughah al-Arabiyah. Iran Herman. 2007. Statistik dan Analisis Data Sains Sosial. Kedah: penerbitan Ustara.

Ismail Ab. Rahman. 1993. Pendidikan Islam di Malaysia. Bangi: Penerbit UKM.

Ismail Ibrahim. 1999. Hala Tuju Pendidikan Islam. (atas talian) http: //www. ikim. gov. my/bm/media.html. (20 Julai 2005) Ismail Kamus. 1994. Hidup Bertakwa. Kuala Lumpur: Penerbit al-Tafkir.

Ismail Mat (pnyt.). 1993. Ulama Silam dalam Kenangan. Bangi:Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia.

Ismail Raji al-Faruqi. 1992. Al-Tawhid: Its Implication for Thought and Life. Virginia: The International Institute of Islamic Thought. J.A Simpson & E.S.C. Weiner. 2004. The Oxford English Dictionary. 2nd edition. Volume 4. (Dvanda-Follis). Oxford:Clarendon Press.

Jabatan Pendidikan Islam dan Moral. 1997. Iklim Sekolah. Kuala Lumpur: Kementerian Pendidikan Malaysia. Jackson, S.L. 2006. Research Methods and Statistics: A Critical Thinking Approach. USA: Thomson.

James A. Rosenthal. 2001. Statistics and Data Interpretation, for the Helping Profesions. USA: Brooks/Cole Thompson Learning.

James Bowen & Peter R. Hobson. 1974. Theories of Education; Studies of Significant Innovation in Western Thought. Sydney, New York, London, Toronto: John Wiley & Australasia Pty Ltd.

Jamiah Manap, Azimi Hamzah, Sidek Mohd. Noah & Hasnan Kassan. 2004. Prinsip Pengukuran Religiositi dan Personaliti Dari Perspektif Islam. Kertas kerja Dibentangkan dalam International Seminar on Islamic Thought, Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi. 24-27 Disember.

Jane Fielding & Nigel Gilbert. Understanding Social Statistics. 2nd ed. London: SAGE Publications.

Jeremy Foster, Emma barkus, Christian Yavorsky. 2006. Understanding and Using Advanced Statistics. London: SAGE Publications. Johari Mat. 1998. Karya-karya Aqidah: Satu Tinjauan Ringkas Terhadap Penulisannya Sepanjang Zaman. Jurnal Usuluddin 8:21-40 John W. Creswell. 2005. Educational Research: Planning, Conducting and Evaluating Quantitative and Qualitative Research. New Jersey,

Colombus, Ohio: Pearson Merill Prentice Hall.

Jonson, D.E. 1198. Applied Multivariate Methods for Data Analysis. USA: Brooks/Core publishing company. Jubran Masud. 2001. Al-Raid. Bayrut: Dar al-Ilm li al-Malayin.

Kamarulnizam Abdullah. 2003. Disiplin Pelajar Semakin Menurun. Majalah Massa, Keluaran 12 September, Hlmn. 17.

Kamus Dewan. 2002. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Keith Lehrer. 1992. The Theory of Knowledge. London: Routledge.

Kementerian Pelajaran Malaysia. 2005. Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah: Sukatan Pelajaran Pendidikan Islam.

Kementerian Pelajaran Malaysia. 2005. Sukatan Pelajaran Pendidikan Islam Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Kementerian Pendidikan Malaysia. 1988. Falsafah Pendidikan Negara. Pusat perkembangan Kurikulum.

Kementerian Pendidikan Malaysia. 2001. Pembangunan Pendidikan 2001-2010: Perancangan Bersepadu Penjana Kecemerlangan Pendidikan.

Kuala Lumpur: Kementerian Pendidikan Malaysia.

Khursyid Ahmad. 1966. Prinsip Pendidikan Islam. Surabaya: penerbit Pustaka Progresif. Kirk, R.E. 1984. Elementary Statistics. California: Brooks/Cole Publishing Company.

Krejcie, R. V. & morgan, D.W. 1970. Determing Sample Size for Research Activities, Educational and Psychological Measurement.

Laporan Jawatankuasa Bertindak Menangani Isu-isu Sekolah. 2004. Bahagian Sekolah, Kementerian Pelajaran Malaysia.

Laporan Jawatankuasa Kabinet Mengkaji Pelaksanaan Dasar Pelajaran Kebangsaan. 1988. Kuala Lumpur: Kementerian Pendidikan Malaysia.

Mahi Din Sari. 1998. Iklim Dini di Sekolah. Journal Dakwah. Kuala Lumpur: Bahagian Dakwah dan Kepemimpinan. JAPIM. KPM. Bil. 1 jil. 1.

Mahmood Zuhdi Abdul Majid. 2003. Perkaedahan Pengajaran Pendidikan Islam: Antara Tradisi Dan Inovasi. Wacana Pendidikan Islam Peringkat kebangsaan siri 3. Royal Adelphi, Seremban. Oktober 16.

Mahmud Syaltut.1966. Al-Islam, cAkidatun wa Syaricatun. Al-Qahirah, Misr: Dar al-Qalam.

Mahmud, Abd al-Halim. 1999. Al-Iman. Al-Qahirah: Dar al-Nida.

Mazlan Saad & Nor Anita Megat Mohd Nordin. 1995. Pendidikan yang Bertaraf Dunia Menjelang 2020:Isu-isu Strategik Untuk Pembentukan Polisi dan Perancangan Pendidikan Negara. Dlm. Pendidikan Negara Abad ke 21. Bangi: Fakulti Pendidikan, UKM. Mircea Eliade (ed.). 1987. The Encyclopedia of Religion. Vol. 8. New York: MacMillan Publishing Company, London: Collier

Macmil-lan Publishers.

(5)

Mohd Fauzi Hamat. 2002. Peranan Akidah dalam Pembangunan Ummah Satu Analisis dalam Konteks Masyarakat Kini. Jurnal Usulud-din. Disember 2002 (bil. 16): hlmn13-34

Mohd Fauzi Zakaria. 1991. Al-Ilahiyyat Menurut Syed Qutb: Kajian Terhadap Konsep al-Hakimiyyah dan Pengaruhnya Kepada Gerakan Islam di Malaysia. Tesis M.ed. Universiti Malaya

Mohd Kamal Hassan, Faisal Othman & Razali Nawawi. 1993. Konsep Pendidikan Islam dan Matlamat Persekolahan Agama dan Arab di Malaysia. Dlm. Ismail Abdul Rahman (pnyt.). 1993. Pendidikan Islam Malaysia. Hlmn. 42-60. Bangi: Penerbit Universiti Ke-bangsaan Malaysia.

Mohd Kamal Hassan. 1988. Pendidikan dan Pembangunan Satu Perspektif Bersepadu. Kuala Lumpur: Nurin Enterprise. Mohd Majid Konting. 2000. Kaedah Penyelididikan Pendidikan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Mohd Razak Idris. 2005. Pertubuhan Dakwah dan Fenomena Siti Nurhaliza. Al-Islam, 378:36-38.

Mohd Salleh Lebar. 2002. Perancangan Pendidikan Peringkat Sekolah dan IPT. Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn. Bhd.

Mohd Sheffie Abu Bakar. 1995. Metodologi Penyelidikan. Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia. Mohd Sulaiman Yasin. 1985. Islam dan Aqidah. Kuala Lumpur: Persatuan Mahasiswa Timur Tengah. Mohd Sulaiman Yasin. 1988. Pengantar Aqidah. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa & Pustaka.

Moser, Paul K. & Vander, Arnold. 1995. Human Knowledge. Ed. Ke 2. New York: Oxford University Press.

Mudasir Rosder. 1993. Masalah Uluhiyyah dalam Aliran Asha‘irah dan Kesannya dalam Pengajian Akidah di Johor. Tesis PhD. Fakulti Usuluddin Universiti Malaya.

Mudasir Rosder. 1998. Persoalan Sifat Dua Puluh. Dlm. Zakaria Stapa & Mohamed Asin Dollah. 1988. Islam, Akidah dan Keroha-nian. Bangi: Penerbit UKM.

Mudasir Rosder. 2007. Akidah dalam Pendidikan Islam KBSM. Temu bual, 4 Febuari.

Muhamad Nur, Ismail dan Abdullah. 1981. Mustika Hadis. Kuala Lumpur: Jabatan Perdana Menteri. Muhammad Ashraf. 1954. Iqbal’s Educational Philosophy. Lahore, Pakistan: Kashmiri Bazar.

Muhammad Abduh. 1994. Risalah al-Tauhid. Bayrut: Dar al-Syuruq.

Muhammad Uthman el-Muhammady. 1996. Sejarah dan Konsep Ahli Sunnah wa-Jamaah. Kuala Lumpur: Bahagian Hal Ehwal Islam, Jabatan Perdana Menteri.

Muslim, Imam Abi al-Husayn bin al-Hajjaj. 2000. Sahih Muslim. Al-Riyadh: Dar al-Salam. Muslim, Imam Abi al-Husayn bin Muslim. 1997. Sahih Muslim. al-Riyadh: Dar al-Salam.

Mustafa Said al-Khan & Mahyu al-Din Dayb Mustawa. 1999. Al-cAqidah al-Islamiyyah, Arkanuha, Haqaiquha, Mufsidatuha. Bayrut: Dar

al-Qalam al-Tayyib.

Nasir Ali. 1993. ‘Aqidah ahl Al-Sunnah wa al-Jamacah fi al-Sahabah al-Kiram r.a. Juz 1. Riyadh: Saudi Arabia.

Nazirah Alias. 2008. Sikap dan persepsi guru pendidikan Islam Terhadap Mata Pelajaran Akidah Sekolah Menengah Kebangsaan. Temu bual, 11 Januari.

Neuman, William Lawrence. 2003. Social Research Methods: Qualitative and QuantitativeAproaches. 5th ed. USA: Pearson Education, Inc.

Nicholas Murray Butler.1971. The Meaning of Education. Freeport, New York: Books for libraries press. Nik Abdul Aziz Nik Mat. 1996. Pemisah Antara Iman dan Kufur. Kuala Lumpur: al-Hidayah Publishers.

Nik Aziz Nik Pa. 1998. Menangani Masalah Sosial dalam kalangan Remaja. Jurnal Kebajikan Masyarakat 20 (2):1-10.

Nik Mohd Rahimi Nik Yusof, Shahrin Awaluddin, Khadijah Abdul Razak, Ab. Halim Tamuri, Mohd Isa Hamzah & Kamarulzaman Abdul Ghani. 2002. Kurikulum Pendidikan Islam Menghadapi Cabaran Era Globalisasi. Prosiding Wacana Pendidikan Islam (Siri 1). Uni-versiti Kebangsaan Malaysia. Bangi, hlmn. 10-31.

Nik Mohd Rahimi Nik Yusoff. 2005. Penilaian Kemahiran Mendengar dalam Kurikulum Bahasa Arab di sekolah Agama Kerajaan Negeri. Tesis Ph.D. Universiti Kebangsaan Malaysia.

Norasmah Othman. 2001. Keberkesanan Program Keusahawanan Remaja di Sekolah Menengah. Tesis Ph.D. Universiti Putra Malay-sia.

Norizan Abdul Razak. 2003. Computer Competency of in-service ESL Teachers in Malaysian Secondary Schools. Tesis Dr. Falsafah Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi.

Pallant, J. 2001. SPSS Survival Manual. Crow Nest, NSW: Allen & Unwin.

Patrick Hanks (pnyt.). 2000. New Oxford Thesaurus of English. New York, United States: Oxford University Press. Patton, M.Q. 1990. Qualitative evaluation methods. Beverly Hills: Sage Publications.

Perlembagaan Persekutuan. 1998. Kuala Lumpur: MDH Printed and Publishers.

Poduri S.R.S. Rao. 2000. Sampling Methodologies with Applications. USA: Chapman & Hall/CRC.

Richard Fabes & Carol Lynn Martin. 2000. Exploring child development: Transactions and Transformations. United States Of America: Allyn & Bacon A Pearson Education Company.

Robin Barrow. 1978. Plato and Education. London, Henly & Boston: Routledge & Kegan Paul.

Rohana Man. 2004. Bunuh Diri, Pelajar Terpinggir dan Terasing. (atas talian) http://www.utusan.com.my. (14 Julai 2005)

Roosmawaty Ibrahim. 1997. Hubungan Penghayatan Islam dengan Masalah Disiplin Pelajar, Kajian di Sekolah Menengah Kebangsaan Meru, Kelang, Latihan Ilmiah, Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia, Tidak diterbitkan.

Rosnani Salleh. 2002. Pelaksanaan program sistem penalti dalam Menangani Masalah Disiplin. Tesis Sarjana Penddikan Universiti Kebangsaan Malaysia. Tidak diterbitkan.

S.S Hussain. & S.A Ashraf. 1998. Krisis Dalam Pendidikan Islam. (Terj.) Masod Abdul Rashid. Kuala Lumpur:Dewan Bahasa dan Pustaka.

Sabiq, Al-Sayyid. 1976. Akidah Islam: Pola Hidup Manusia Beriman. Terj. M. Abdai Rathomy. Singapura:Pustaka Nasional. Sabiq, Al-Sayyid. 1991. Akidah Islam: Pola Hidup Manusia Beriman. Terj. M. Abdai Rathomy. Singapura:Pustaka Nasional. Sabiq, Al-Sayyid. 2000. Al-‘Aqaid al-Islamiyyah. Al-Qahirah: al-Fath lil ilam al-Arabi.

Sabri Said. 1983. Madrasah al-Ulum al-Syariat, 1937-1977: Satu Kajian Pendidikan Islam. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pusta-ka.

(6)

Sadatul Mahiran Rosli. 2005. Tujuh Kejadian Bunuh Diri Setiap Hari. Utusan Malaysia. 12 September. Said Ibrahim. 1996. Akidah Ahli al-Sunnah wa al-Jamaah. JAKIM: Kuala Lumpur.

Said Ibrahim. 1997. Perbandingan Akidah dan Fahaman Umat Islam. Kuala Lumpur: Dar al-Makrifah.

Saleh Faghirzadeh. 2004. Sosiologi. Terj. Mohd Fauzi Yaakob. Kuala Lumpur: Institut Terjemahan Negara Malaysia. Sally Wehmeier (ed.). 2005. Oxford Advanced Learner’s Dictionary. 7th edition. United Kingdom: Oxford university Press.

Santoso, S. 2002. Buku latihan SPSS Statistik Multivariat. Jakarta: PT. Elek Media Komputindo Kelompok Gramedia.

Sekaran, Uma. 2003. Research Methods for Business: A Skill Building Approach. 4th edition. John Willey & Sons, Inc: United States of

America.

Shahril @ Chairil Marzuki, Zainun Ishak, Lee Pau Wing & Saedah Siraj. 1995. Pendidikan di Malaysia. Kuala lumpur: Utusan Publi-cation & Distributors Sdn. Bhd.

Sheikh Abd Mabud. 1999. Can Education be Destructive?. Muslim Education Quaterly. 16 (2):1-4.

Siti Fatimah Abdul Rahman. 2002. Perubahan Struktur Keluarga dalam Pembangunan Negara. Dlm. Siti Fatimah Abdul Rahman (pnyt.) Asas-asas Masyarakat Cemerlang, Jil. 2. Hlmn. 61-65. Kuala Lumpur: IKIM.

Siti Fatimah Abdul Rahman. 2002. Perubahan Struktur Keluarga dalam Pembangunan Negara. Dlm. Siti Fatimah Abdul Rahman (pnyt.) Asas-asas Masyarakat Cemerlang, Jil. 2. Hlmn. 61-65. Kuala Lumpur: IKIM.

Siti Rahayah Ariffin. 1988. Kajian Mengenai Sikap Terhadap Sains dan Pencapaian dalam Mata Pelajaran Sains Paduan bagi Para pelajar Tingkatan 3. Tesis Sarjana. Universiti Kebangsaan Malaysia.

Siti Rohani Abdul Rahman. 2001. Faktor Pendorong Pelajar Ponteng Sekolah. Satu Tinjauan di dua Buah Sekolah Menengah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Tesis Sarjana Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia.

Sivamurugan Pandian. 2005. Punca Remaja Menjadi Penjenayah. (atas talian) http://www.utusan.com.my. (14 Julai 2005)

Stanley, Dennis. 1994. Mass Communication Theory: Foundation, Ferment, and Future. Belmont, California: Wadsworth Publishing Com-pany.

Stephen Ross. 1966. The Meaning of Education. Netherlands: Martinus Nijhoff.

Sufean Hussin. 1993. Pendidikan di Malaysia:Sejarah, Sistem dan Falsafah. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Sufean Hussin. 1995. Pengajaran Nilai dalam Kurikulum. Shah Alam: Fajar Bakti.

Suradi Salim. 2000. Peranan Ibu Bapa dan Sekolah dalam Menangani Masalah Disiplin Pelajar. Kertas Kerja Seminar Kebangsaan Hubungan Sekoalah dengan Komuniti: Strategi Menangani Masalah Pelajar. Universiti Malaya. Kuala Lumpur, 13014 Oktober.

Suzalie Mohammad. 2003. Memahami Isu-isu Pendidikan Islam di Malaysia. Kuala Lumpur: IKIM.

Syafie Mohd Salleh. 1992. Masalah-masalah yang Dihadapi oleh Pelajar di Sekolah Agama Menengah Tajaan Jabatan Agama Islam Selangor (JAIS). JAIS, Selangor: Jawatankuasa Pendidikan.

Syed Ali Ashraf. 1994. Horizon Baru Dalam Pendidikan Islam. (Terj. Ismail Ahmad). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Syed Arabi Aidid. 2002. Kaedah Penyelidikan Komunikasi dan Sains Sosial. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Syed Muhammad Al-Naquib al-Attas. 1992. Tujuan dan Objektif Pendidikan Islam. Terj. Shamsuddi Jaapar. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Syed Muhammad Qutb. 1992. Peranan Agama dalam Pendidikan. Dlm. Syed Muhammad al-Naquib al-Attas.1992. Tujuan dan Objektif Pendidikan Islam. (Terj.) Samsudin Jaapar. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Syed Muhammad Qutb. 1992. Peranan Agama Dalam Pendidikan. Dlm. Syed Muhammad al-Naquib al-Attas.1992. Tujuan dan Objektif Pendidikan Islam. (Terj.) Samsudin Jaapar. Kuala Lumpu: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Syed Muhammad Qutb. 1992. Petunjuk Sepanjang Jalan. Terj. Salahuddin Abdullah. Kuala Lumpur:Crescent News Sdn. Bhd.

Syed Najmuddin Syed Hassan. 2005. Hubungan antara Faktor Kecerdasan Emosi, Nilai Kerja dan Prestasi Kerja dalam kalangan Guru Maktab Rendah Sains Mara (MRSM). Tesis Ph.D. Universiti Kebangsaan Malaysia.

Syed Othman al-Habshi & Syed Omar Syed Agil (ed.). 1994. The Role and Influence of Religion in Society. Kuala Lumpur: IKIM. Tabachnick. B.G and Fidell.L.S. 2001. Using Multivariate Statistics. 4th Ed. Boston: Allyn and Bacon.

Tajul Ariffin bin Nordin. 1993. Reformasi Pendidikan dan Keperluan Masa Hadapan. Dlm. Pendidikan Islam Era 200: Tasawur dan Strategi. Bangi: Maktab Perguruan Islam.

Tajul Ariffin Noordin & Nor’Aini Dan. 2002. Paradigma Pendidikan Bersepadu: Perkembangan Dua Dekad. Dlm. Pendidikan dan Pembangunan Manusia. Bangi:Fakulti Pendidikan, UKM.

Tajul Ariffin Noordin, Mohd Ariff Ismail, Shahrin Awaluddin, Kamaruzaman Abd. Ghani 7 Nik Mohd Rahimi Nik Yusoff. 1988. Satu Pendekatan untuk Memahami Pembangunan Manusia Berasaskan Paradigma Tauhid. Projek Penyelidikan G5/98. Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia.

Tajul Ariffin Noordin. 1995. Strategi Pembinaan Generasi Muda Abad ke-21 Perspektif Pendidikan. Dlm. Prosiding Seminar Kebangsaan, Pendidikan Negara Abad ke-21. Bangi: Fakulti Pendidikan UKM.

Taylor. S. J. & bogdan. R. 1984. Introduction of Qualitative Research Methods: the Search For Meaning. A Wiley – Interscience Publication. New York: John Wiley and Sons.

The Encyclopedia Americana (International Edition). 1998. Connecticut, New York: Grolier incorporated. Tolman, E.C. 1932. Purposive Behaviour in Animals and Men. New York: Appleton-Century.

Torsten Husen (ed.). 1985. The International of Encycopedia of Education. United Kingdom: Pergament Press.

Ungku Aziz. 2005. Usaha Capai Keperibadian Unggul Bergantung Kepada Diri Sendiri. Mingguan Malaysia. Ahad. 15 Mei. Utusan Malaysia. 2001. 3 Ogos.

Utusan Malaysia. 2001. 30 Oktober.

Wan Akasyah. 2007. Sikap dan Persepsi Guru Pendidikan Islam Terhadap Mata Pelajaran Akidah Sekolah Menengah Kebangsaan. Temu bual, 14 Ogos.

Wan Liz Osman Wan Omar. 2000a. Gagasan Alaf Baru: Mencetus Kebangkitan Membina Keagongan. Selangor: Thinkers Library.

Wan Liz Osman Wan Omar. 2000b. Mengurus Agenda Abad 21: Cabaran dan Persiapan dalam Era Globalisasi. Kuala Lumpur: Golden Books Centre Sdn. Bhd.

(7)

Mansell Publishing Limited: Great Britain.

Wan Mohd Nor Wan Daud. 2005. Falsafah dan Amalan Pendidikan Islam al-Attas. Kuala Lumpur: Universiti Malaya.

Wan Mohd Zahid Mohd Nordin. 2000. Peranan Pendidikan Islam dalam Falsafah Pendidikan Negara. Seminar Kebangsaan Pendidikan Kebangsaan dan Agama di Malaysia, 29-30 Januari. IKIM, Kerajaan Negeri Pahang Darul Makmur dan Majlis Agama Islam dan Adat Resam Melayu pahang.

Wan Mohd. Zahid Mohd. Nordin. 2003. Peranan Pendidikan Islam Dalam Falsafah Pendidikan Negara Dalam Menghadapi Abad ke-21. Dlm. Memahami Isu-isu Pendidikan Islam di Malaysia. Kula Lumpur: IKIM.

Wiersma, W. 2000. Research Methods in Education: An Introduction. 7th ed. Boston: Allyn & Bacon. William Boyd. 1963. The Educational Theory of Jean Jacques Rousseau. New York: Russell & Russell. Woodworth, R.S. 1940. Psychology. 4th ed. New York: Henry Holt and Company.

Yahya Abdullah. 2003. Persepsi, Minat dan Penghayatan Terhadap Mata Pelajaran Pendidikan Islam dalam kalangan Para pelajar Tingkatan Lima di SMK Muzaffar Syah Simpang Empat, Semanggol, Perak. Kertas Projek Sarjana pendidikan UKM.

Yasin, Muhammad Nucaim. 1991. Al-Iman. Al-Qahirah: Maktabah al-Sunnah.

Za‘aba, Zainal Abidin Ahmad. Perangai Bergantung Kepada Diri Sendiri. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Zaidatun Tasir & Mohd Salleh Abu. 2003. Analisis Data Berkomputer: SPSS 11.5 for Windows. Kuala Lumpur: Venton Publishing. Zainal Abidin Ahmad. 1995. Ucapan Dasar: Pendidikan Negara Abad ke-21. Dlm. Prosiding Seminar Kebangsaan Pendidikan

Nega-ra Abda ke-21. Bangi: Fakulti Pendidikan, UKM.

Zakaria Din. 2005. Kajian Kefahaman Terhadap Keimanan Kepada Allah dan Amalan Harian Pelajar: Kajian di Sekolah Menengah Daerah kerian, Perak. Kertas Projek Sarjana pendidikan UKM.

Zakaria Stapa & Mohamed Asin Dollah. 1988. Islam, Akidah dan Kerohanian. Bangi: Penerbit UKM.

Zakaria Stapa. 1996. Konsep Akidah dan Pandangan al-Ghazali Mengenai Proses Pendidikan Akidah. Dlm. Zakaria Stapa & Mohamed Asin Dolah. Islam Akidah dan Kerohanian. Bangi: Penerbit UKM.

(8)
(9)

Edisi Pertama 2016

© AHMADMUNAWARISMAIL & KAMARULAZMIJASMI2016

Hak cipta terpelihara. Tiada dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi, dan isi kandungan buku ini dalam apa juga bentuk dan cara apa jua sama ada dengan cara elektronik, fotokopi, mekanik, atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan & Inovasi), Universiti Teknologi Malaysia, 81310 UTM Johor Bahru, Johor Darul Ta'zim, Malaysia. Perundingan tertakluk kepada perkiraan royalti atau honorarium.

Perpustakaan Negara Malaysia Data Pengkatalogan-dalam-Penerbitan

Ahmad Munawar Ismail

Editor: MOHD. NASIRRIPIN

Pereka Kulit: HAFIZAHMOHAMADAHYAH

Diatur huruf oleh / Typeset by

KAMARULAZMIJASMI

Fakulti Tamadun Islam UTM Johor Bahru

Diterbitkan di Malaysia oleh / Published in Malaysia by

PENERBITUTMPRESS

UNIVERSITITEKNOLOGIMALAYSIA.

81310 UTM Johor Bahru Johor Darul Ta'zim, MALAYSIA

(PENERBITUTM ahli MAJLISPENERBITANILMIAHMALAYSIA (MAPIM) dan

anggota PERSATUANPENERBITBUKUMALAYSIA (MABOPA)

dengan no. keahlian 9101)

Dicetak di Malaysia oleh / Printed in Malaysia by

CETAKRATUSDNBHD.

No. 12, Jalan Permatang 8 Taman Desa Jaya, 81100 Johor Bahru, MALAYSIA.

AKIDAH DAN AKHLAK DALAM PENDIDIKAN ISLAM / AHMAD MUNAWAR ISMAIL, KAMARUL AZMI JASMI

Includes index Bibliography: page ISBN 978-983-52-1215-4

1. Islamic religious education--Curricula. 2. Islam--Theology. 3. Religious life--Islam. 4. Muslims--Conduct of life.

I. Kamarul Azmi Jasmi, 1973-. II. Judul. 297.77

(10)

Prakata

ix

Transliterasi

xi

Singkatan

xiii

Bab 1

Pendidikan dalam Islam dan Pendidikan Islam

di Malaysia

1

Pengenalan

Konsep Pendidikan dalam Islam

Objektif dan Falsafah Pendidikan dalam Islam

Pendidikan Islam di Malaysia

Rumusan

1

1

3

6

15

Bab 2

Akidah Islam

17

Pengenalan

Konsep Akidah Islam

Akidah Islam dalam Pendidikan Islam

Akidah dalam Pendidikan Islam di Malaysia

Rumusan

17

17

29

34

35

Bab 3

Akidah Islam KBSM: Tingkatan Satu, Dua, dan Tiga

37

Pengenalan

Akidah KBSM Tingkatan Satu

Akidah KBSM Tingkatan Dua

Akidah KBSM Tingkatan Tiga

Rumusan

37

37

39

61

72

KANDUNGAN

(11)

vi

Kandungan

Bab 4

Pengaruh Ilmu Akidah dalam Pembentukan Akhlak

75

Pengenalan

Konsep Ilmu

Ilmu dari Perspektif Islam

Pengaruh Ilmu Akidah dalam Pembentukan Akhlak

Rumusan

75

75

76

79

87

Bab 5

Akhlak sebagai Cerminan Iman

89

Pengenalan

Konsep Akhlak Islam

Hubungan Akhlak dengan Iman

Sumber Akhlak Islam

Pembahagian Akhlak Islam

Akhlak dalam Pendidikan Islam di Malaysia

Rumusan

89

89

90

91

93

120

120

Bab 6

Isu dan Cabaran Akidah Kontemporari

121

Pengenalan

Latar belakang Akidah Islam

Isu dan Cabaran Akidah di Malaysia

Rumusan

121

121

126

133

Bab 7

Pembelajaran Sosial dalam Pembentukan Akidah

135

Pengenalan

Perspektif tentang Pembelajaran Sosial

Faktor Pembelajaran Sosial Terhadap Akidah Pelajar

Rumusan

135

135

142

150

Bab 8

Pengaruh Akidah dalam Penghayatan Akhlak

151

Pengenalan

Pengaruh akidah terhadap Penghayatan Akhlak

Dapatan Kajian Terhadap Analisis Perbezaan

Dapatan Kajian dari Sudut Analisis Hubungan

Dapatan Kajian Berdasarkan Analisis Sumbangan

Rumusan dan Implikasi

151

152

156

157

160

269

(12)

vii

Kandungan

Bab 9

Pemerkasaan Akidah dalam Pendidikan dan

Penyelidikan

173

Pengenalan

Cadangan Umum

Cadangan Penulisan Lanjutan

Model Pembangunan Akidah Sekolah Menengah

Rumusan

173

174

177

179

180

Bibliografi

197

Indeks

211

Figure

Updating...

References

Scan QR code by 1PDF app
for download now

Install 1PDF app in