• Tidak ada hasil yang ditemukan

Adab-adab Safar ADAB-ADAB SAFAR

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Membagikan "Adab-adab Safar ADAB-ADAB SAFAR"

Copied!
10
0
0

Teks penuh

(1)

ADAB-ADAB SAFAR

Ditulis oleh: Al-Ustadz Abu Muhammad Abdul Jabbar 1. Istikharah Sebelum Safar

Apabila seseorang bertekad untuk melakukan safar, disunnahkan untuk istikharah (meminta pilihan) kepada Allah Subhanahu wa ta’ala. Dia melakukan shalat dua rakaat selain shalat fardhu, kemudian berdoa dengan doa istikharah sebagai berikut:

َﺖْﻧَأَو ُﻢَﻠْﻋَأ َﻻَو ُﻢَﻠْﻌَﺗَو ُرِﺪْﻗَأ َﻻَو ُرِﺪْﻘَﺗ َﻚﻧِﺈَﻓ ِﻢﻴِﻈَﻌْﻟا َﻚِﻠْﻀَﻓ ْﻦِﻣ َﻚُﻟَﺄْﺳَأَو َﻚِﺗَرْﺪُﻘِﺑ َكُرِﺪْﻘَﺘْﺳَأَو َﻚِﻤْﻠِﻌِﺑ َكُﺮﻴِﺨَﺘْﺳَأ ﻲﻧِإ ﻢُﻬﻠﻟا يِﺮْﻣَأ ِﻞِﺟﺎَﻋ ﻲِﻓ :َلﺎَﻗ ْوَأ- يِﺮْﻣَأ ِﺔَﺒِﻗﺎَﻋَو ﻲِﺷﺎَﻌَﻣَو ﻲِﻨﻳِد ﻲِﻓ ﻲِﻟ ٌﺮْﻴَﺧ َﺮْﻣَ ْﻷا اَﺬَﻫ نَأ ُﻢَﻠْﻌَﺗ َﺖْﻨُﻛ ْنِإ ﻢُﻬﻠﻟا ِبﻮُﻴُﻐْﻟا ُم ﻼَﻋ يِﺮْﻣَأ ِﻞِﺟﺎَﻋ ﻲِﻓ َلﺎَﻗ ْوَأ- يِﺮْﻣَأ ِﺔَﺒِﻗﺎَﻋَو ﻲِﺷﺎَﻌَﻣَو ﻲِﻨﻳِد ﻲِﻓ ﻲِﻟ ﺮ َﺷ َﺮْﻣَ ْﻷا اَﺬَﻫ نَأ ُﻢَﻠْﻌَﺗ َﺖْﻨُﻛ ْنِإَو ﻲِﻟ ُهْرُﺪْﻗﺎَﻓ -ِﻪِﻠِﺟآَو

ِﻪِﺑ ﻲِﻨﺿَر ﻢُﺛ َنﺎَﻛ ُﺚْﻴَﺣ َﺮْﻴَﺨْﻟا ﻲِﻟ ْرُﺪْﻗاَو ُﻪْﻨَﻋ ﻲِﻨْﻓِﺮْﺻاَو ﻲﻨَﻋ ُﻪْﻓِﺮْﺻﺎَﻓ -ِﻪِﻠِﺟآَو

“Ya Allah, sungguh aku meminta pilihan dengan ilmu-Mu, meminta ketentuan dengan takdir- Mu, aku meminta karunia-Mu yang besar. Sesungguhnya Engkau Maha berkuasa, sedangkan aku tidak berkuasa. Engkau mengetahui dan aku tidak mengetahui. Engkau Maha

Mengetahui perkara ghaib. Ya Allah, jika Engkau tahu bahwa urusanku ini (sebutkan urusan anda) lebih baik bagiku, agamaku, hidupku, dan akhir urusanku, maka berilah aku

kemampuan untuk melakukannya. Mudahkanlah urusanku dan berilah aku barakah padanya.

Namun jika Engkau tahu bahwa urusanku ini (sebutkan urusan anda) jelek bagiku dalam hal agama, kehidupan, dan akhir urusanku, maka palingkanlah urusan itu dariku. Palingkanlah aku dari urusan itu. Tentukanlah kebaikan itu untukku di manapun dia, dan jadikanlah aku ridha dengannya.” (HR. Al-Bukhari no. 6382, Abu Dawud no. 1538, dan lainnya)

Al-Hafizh Ibnu Hajar rahimahullah membawakan ucapan Ibnu Abi Jamrah ketika menjelaskan

(2)

sabda Nabi Shalallahu ‘alaihi wa sallam: ﺎَﻬﻠُﻛ ِرﻮُﻣُ ْﻷا ﻲِﻓ (pada seluruh perkara): “Lafadz ini umum namun yang dimaksud adalah khusus. Sesungguhnya pada perkara yang wajib, mustahab, haram, dan makruh, tidak disyariatkan untuk melakukan istikharah. Perkaranya terbatas pada hal yang mubah dan hal yang mustahab apabila dihadapkan pada dua perkara, mana yang harus dia pilih.” (Fathul Bari, 11/188)

Oleh karena itu, safar yang wajib dan mustahab yang jelas, tidak disyariatkan untuk melakukan shalat istikharah. Terlebih lagi pada safar yang makruh dan haram.

2. Musyawarah Sebelum Safar

Dianjurkan bagi orang yang hendak melakukan safar untuk bermusyawarah dengan orang yang dipercaya agamanya, berpengalaman, serta mengetahui tentang safar yang akan dia lakukan. Allah Subhanahu wa ta’ala berfirman:

“Dan bermusyawarahlah dengan mereka pada urusan itu.” (Ali ‘Imran: 159)

Perintah ini ditujukan kepada Nabi Shalallahu ‘alaihi wa sallam, padahal beliau Shalallahu

‘alaihi wa sallam adalah manusia yang paling baik dan paling benar pandangannya. Beliau Shalallahu ‘alaihi wa sallam bermusyawarah dengan para sahabatnya dalam berbagai urusan. Demikian pula khalifah-khalifah setelahnya, mengajak orang-orang yang shalih dan memiliki pandangan yang baik untuk bermusyawarah dengan mereka. (Syarh Riyadhis Shalihin, Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah, 2/520)

Maka, bermusyawarah sebelum safar merupakan petunjuk Nabi Shalallahu ‘alaihi wa sallam yang seharusnya diikuti.

3. Menyiapkan Bekal Safar

Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah berkata: “Seorang musafir tidaklah pantas berkata:

‘Aku akan safar tanpa bekal. Cukup dengan bertawakkal.’ Ini adalah ucapan bodoh, karena membawa bekal dalam safar tidaklah mengurangi maupun bertentangan dengan tawakkal.”

(Mukhtashar Minhajil Qashidin, hal. 121)

Dalam Shahih Al-Bukhari disebutkan riwayat dari Ibnu Abbas radhiallahu ‘anhu, beliau berkata: “Penduduk Yaman pernah naik haji tanpa membawa bekal. Mereka berkata: ‘Kami bertawakkal kepada Allah Subhanahu wa ta’ala.’ Setelah tiba di Makkah, ternyata mereka

(3)

meminta-minta kepada orang-orang di sana. Lalu Allah Subhanahu wa ta’ala menurunkan ayat teguran:

“Berbekallah, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah ketakwaan.” (Al-Baqarah: 197) [Shahih Al-Bukhari no. 1523]

Al-Hafizh Ibnu Hajar t dalam Fathul Bari (3/449) berkata: “Al-Muhallab berkata: ‘Dalam hadits ini terdapat faedah bahwa meninggalkan meminta-minta kepada orang lain termasuk

ketakwaan’.”

4. Membawa Teman dalam Safar

Dianjurkan bagi musafir untuk membawa teman yang bisa membantu tatkala dibutuhkan.

Rasulullah Shalallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

ُهَﺪْﺣَو ٍﻞْﻴَﻠِﺑ ٌﺐِﻛاَر َرﺎَﺳ ﺎَﻣ ُﻢَﻠْﻋَأ ﺎَﻣ ِةَﺪْﺣَﻮْﻟا ﻲِﻓ ﺎَﻣ ُسﺎﻨﻟا ُﻢَﻠْﻌَﻳ ْﻮَﻟ

“Seandainya manusia mengetahui apa-apa yang ada pada safar sendirian sebagaimana yang aku ketahui, maka seorang musafir tidak akan melakukan safar pada malam hari sendirian.”

(HR. Al-Bukhari no. 2998 dari Ibnu Umar radhiallahu ‘anhu) Adapun hadits Jabir bin Abdullah radhiallahu ‘anhu:

ِﻪﻠﻟا ُلْﻮُﺳَر َبَﺪَﻧ n ﻲِﺒﻨﻟا َلﺎَﻘَﻓ - ٍتاﺮَﻣ َث َﻼَﺛ– ﻢُﺛ ُﺮْﻴَﺑﺰﻟا َبَﺪَﺘْﻧﺎَﻓ ِقَﺪْﻨَﺨْﻟا َمْﻮَﻳ َسﺎﻨﻟا n: ُﺮْﻴَﺑﺰﻟا يِراَﻮَﺣَو يِراَﻮَﺣ ﻲِﺒَﻧ ﻞُﻜِﻟ

“Pada perang Khandaq, Nabi Shalallahu ‘alaihi wa sallam menawarkan (untuk menjadi mata- mata) kepada para sahabatnya. Maka Az-Zubair segera menyambutnya. (Rasulullah

Shalallahu ‘alaihi wa sallam mengulangi tawarannya sampai tiga kali, dan Az-Zubair selalu menyambutnya). Kemudian Rasulullah Shalallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: ‘Setiap nabi punya penolong, dan penolongku adalah Az-Zubair’.” (HR. Al-Bukhari no. 2997)

Al-Hafizh Ibnu Hajar rahimahullah menjelaskan: “Hadits ini menunjukkan diperbolehkannya seseorang safar sendirian dalam keadaan darurat, atau untuk kemaslahatan yang tidak didapatkan melainkan dengan safar sendirian, seperti mengutus mata-mata (dalam perang).

Sedangkan safar sendirian selain keadaan tersebut adalah makruh. Bisa jadi, pembolehan (safar sendirian) itu adalah saat dibutuhkan pada kondisi aman. Sedangkan pelarangan safar sendirian itu adalah ketika kondisi bahaya, sementara tidak ada kepentingan mendesak untuk melakukan safar.” (Fathul Bari, 6/161)

(4)

5. Memilih Ketua Rombongan

Disunnahkan memilih ketua rombongan yang paling berilmu dan berpengalaman sebagai penanggung jawab urusan-urusan mereka yang berkaitan dengan safar. Seluruh rombongan wajib menaatinya dalam perkara yang membawa kepada kemaslahatan safar. Rasulullah Shalallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

ْﻢُﻫَﺪَﺣَأ اوُﺮﻣَﺆُﻴْﻠَﻓ ٍﺮَﻔَﺳ ﻲِﻓ ٌﺔَﺛ َﻼَﺛ َجَﺮَﺧ اَذِإ

“Apabila tiga orang akan berangkat safar hendaklah mereka memilih salah seorang sebagai amir (ketua rombongan).” (HR. Abu Dawud no. 2608 dari Abu Sa’id dan Abu Hurairah

radhiallahu ‘anhu)

6. Menitipkan Keluarga, Harta, dan Apa Saja yang Diinginkan kepada Allah Subhanahu wa ta’ala

Al-Imam Ahmad rahimahullah meriwayatkan dalam Musnad-nya dari Ibnu Umar radhiallahu

‘anhu, dari Nabi Shalallahu ‘alaihi wa sallam, beliau bersabda:

ُﻪَﻈِﻔَﺣ ﺎًﺌْﻴ َﺷ َعِدْﻮُﺘْﺳا اَذِإ ﻞَﺟَو ﺰَﻋ َﻪﻠﻟا نِإ :ُلﻮُﻘَﻳ َنﺎَﻛ َﻢﻴِﻜَﺤْﻟا َنﺎَﻤْﻘُﻟ نِإ

“Sesungguhnya Luqman Al-Hakim pernah berkata: ‘Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta’ala apabila dititipi sesuatu pasti menjaganya’.”

Sebaliknya, keluarga yang ditinggal juga disyariatkan untuk menitipkan orang yang akan melakukan safar kepada Allah Subhanahu wa ta’ala dengan membaca:

ْﻢُﻜِﻟﺎَﻤْﻋَأ َﻢﻴِﺗاَﻮَﺧَو ْﻢُﻜَﺘَﻧﺎَﻣَأَو ْﻢُﻜَﻨﻳِد َﻪﻠﻟا ُعِدْﻮَﺘْﺳَأ

“Aku titipkan kepada Allah agamamu, amanahmu, dan penutup amalmu.” (HR. Abu Dawud no. 2601, dengan sanad yang shahih, dari Abdullah Al-Khatmi radhiallahu ‘anhu. Lihat Shahih Sunan Abi Dawud. Asy-Syaikh Muqbil rahimahullah berkata dalam Al-Jami’ Ash-Shahih

[2/503]: “Hadits shahih menurut syarat Muslim.”) 7. Disunnahkan Berangkat pada Hari Kamis

Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah meriwayatkan dalam Shahih-nya (no. 2950) dari Ka’b bin Malik radhiallahu ‘anhu:

ﻲِﺒﻨﻟا نَأ n ِﺲﻴِﻤَﺨْﻟا َمْﻮَﻳ َجُﺮْﺨَﻳ ْنَأ ﺐِﺤُﻳ َنﺎَﻛَو ِﺲﻴِﻤَﺨْﻟا َمْﻮَﻳ َكﻮُﺒَﺗ ِةَوْﺰَﻏ ﻲِﻓ َجَﺮَﺧ

“Bahwasanya Nabi Shalallahu ‘alaihi wa sallam berangkat ketika perang Tabuk pada hari

(5)

Kamis, dan adalah beliau Shalallahu ‘alaihi wa sallam menyukai safar pada hari Kamis.”

Disunnahkan pula berangkat di waktu pagi, karena Rasulullah Shalallahu ‘alaihi wa sallam telah berdoa:

ﺎَﻫِرﻮُﻜُﺑ ﻲِﻓ ﻲِﺘﻣُ ِﻷ ْكِرﺎَﺑ ﻢُﻬﻠﻟا

“Ya Allah, berilah barakah untuk umatku di waktu pagi mereka.”

Apabila mengutus pasukan, beliau Shalallahu ‘alaihi wa sallam juga memberangkatkan mereka di waktu pagi. (HR. Abu Dawud, no. 2602, At-Tirmidzi no. 1212 dari Shakhr ibnu Wada’ah Al-Ghamidi radhiallahu ‘anhu. Lihat Shahihul Jami’ no. 2180, Al-Misykat no. 3908, Shahih Abi Dawud no. 2270)

8. Bertakbir Tiga Kali Ketika Sudah Naik Di Atas Kendaraan Kemudian membaca doa berikut ini:

ْﻦِﻣَو ىَﻮْﻘﺘﻟاَو ﺮِﺒْﻟا اَﺬَﻫ ﺎَﻧِﺮَﻔَﺳ ﻲِﻓ َﻚُﻟَﺄْﺴَﻧ ﺎﻧِإ ﻢُﻬﻠﻟا َنﻮُﺒِﻠَﻘْﻨُﻤَﻟ ﺎَﻨﺑَر ﻰَﻟِإ ﺎﻧِإَو َﻦﻴِﻧِﺮْﻘُﻣ ُﻪَﻟ ﺎﻨُﻛ ﺎَﻣَو اَﺬَﻫ ﺎَﻨَﻟ َﺮﺨَﺳ يِﺬﻟا َنﺎَﺤْﺒُﺳ

ﻢُﻬﻠﻟا ِﻞْﻫَ ْﻷا ﻲِﻓ ُﺔَﻔﻴِﻠَﺨْﻟاَو ِﺮَﻔﺴﻟا ﻲِﻓ ُﺐِﺣﺎﺼﻟا َﺖْﻧَأ ﻢُﻬﻠﻟا ُهَﺪْﻌُﺑ ﺎﻨَﻋ ِﻮْﻃاَو اَﺬَﻫ ﺎَﻧَﺮَﻔَﺳ ﺎَﻨْﻴَﻠَﻋ ْنﻮَﻫ ﻢُﻬﻠﻟا ﻰَﺿْﺮَﺗ ﺎَﻣ ِﻞَﻤَﻌْﻟا

ِﻞْﻫَ ْﻷاَو ِلﺎَﻤْﻟا ﻲِﻓ ِﺐَﻠَﻘْﻨُﻤْﻟا ِءﻮُﺳَو ِﺮَﻈْﻨَﻤْﻟا ِﺔَﺑﺂَﻛَو ِﺮَﻔﺴﻟا ِءﺎَﺜْﻋَو ْﻦِﻣ َﻚِﺑ ُذﻮُﻋَأ ﻲﻧِإ

”Maha Suci Dzat yang telah menundukkan semua ini untuk kami, padahal sebelumnya kami tidak mampu menguasainya. Dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Rabb kami. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepada-Mu kebaikan, ketakwaan, dan amal yang Engkau ridhai dalam safar ini. Ya Allah, ringankanlah atas kami safar ini, pendekkan perjalanan jauh kami. Ya Allah, Engkaulah teman safar kami dan pengganti kami dalam mengurus keluarga yang kami tinggal. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari kesulitan safar, perubahan hati ketika melihat sesuatu dan dari kejelekan di saat kami kembali mengurus harta, keluarga, dan anak kami.” (HR.Muslim no. 1342 dari Ibnu Umar radhiallahu ‘anhu)

9. Bertakbir Tatkala Mendaki (Naik) dan Bertasbih Ketika Menurun

Disunnahkan bagi musafir untuk bertakbir (mengucapkan Allahu Akbar) sekali, dua atau tiga kali, tatkala perjalanan menaik dan bertasbih (mengucapkan Subhanallah) tatkala perjalanan menurun. Berdasarkan hadits Jabir radhiallahu ‘anhu, dia berkata:

ﺎَﻨْﺤﺒَﺳ ﺎَﻨْﻟَﺰَﻧ اَذِإَو ﺎَﻧْﺮﺒَﻛ ﺎَﻧْﺪِﻌَﺻ اَذِإ ﺎﻨُﻛ

(6)

”Dulu apabila kami (berjalan) menaik, kami bertakbir, dan apabila turun kami bertasbih.”

(HR. Al-Bukhari no. 2993)

Begitu pula hadits Ibnu Umar radhiallahu ‘anhu, beliau berkata:

ﻲِﺒﻨﻟا َنﺎَﻛ n اﻮُﺤﺒَﺳ اﻮُﻄَﺒَﻫ اَذِإَو اوُﺮﺒَﻛ ﺎَﻳﺎَﻨﺜﻟا اْﻮَﻠَﻋ اَذِإ ُﻪ ُﺷﻮُﻴُﺟَو

“Kebiasaan Nabi Shalallahu ‘alaihi wa sallam dan pasukannya, apabila mereka mendaki bukit-bukit (berjalan naik), mereka bertakbir. Apabila turun, mereka bertasbih.” (HR. Abu Dawud no. 2599, lihat Shahih Abi Dawud no. 263)

Diriwayatkan pula dari Ibnu Umar radhiallahu ‘anhu, beliau bersabda:

ﻲِﺒﻨﻟا َنﺎَﻛ n ﺎًﺛ َﻼَﺛ َﺮﺒَﻛ ٍﺪَﻓْﺪَﻓ ْوَأ ٍﺔﻴِﻨَﺛ ﻰَﻠَﻋ ﻰَﻓْوَأ ﺎَﻤﻠُﻛ ِةَﺮْﻤُﻌْﻟا ِوَأ ﺞَﺤْﻟا ْﻦِﻣ َﻞَﻔَﻗ اَذِإ

“Kebiasaan Nabi Shalallahu ‘alaihi wa sallam apabila kembali bepergian dari haji atau umrah, tatkala melewati bukit atau tempat yang tinggi, beliau bertakbir tiga kali.” (HR. Al-Bukhari no.

6385 dan Muslim no. 1344)

Hal ini sepantasnya dilakukan oleh seorang musafir, baik tatkala berada di udara (seperti di atas pesawat terbang) ataupun tatkala berada di atas bumi (darat).

10. Berjalan pada Malam Hari

Disunnahkan bagi musafir untuk berjalan pada malam hari, berdasarkan hadits Anas radhiallahu ‘anhu, beliau berkata: Rasulullah Shalallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

ِﻞْﻴﻠﻟﺎِﺑ ىَﻮْﻄُﺗ َضْرَ ْﻷا نِﺈَﻓ ِﺔَﺠْﻟﺪﻟﺎِﺑ ْﻢُﻜْﻴَﻠَﻋ

“Hendaklah kalian berjalan pada malam hari (tatkala safar) karena sesungguhnya bumi itu dilipat (dipendekkan) pada malam hari.” (HR. Abu Dawud no. 2571, dishahihkan oleh Asy- Syaih Al-Albani rahimahullah di dalam Ash-Shahihah no. 681. Lihat juga Shahihul Jami, no.

4064)

11. Memperbanyak Doa Ketika Safar

Disunnahkan pula bagi musafir untuk berdoa pada sebagian besar waktunya tatkala safar karena doanya mustajab, selama tidak ada hal-hal yang menghalangi terkabulnya doa, seperti memakan dan meminum makanan/ minuman yang haram. Anas radhiallahu

‘anhu berkata: Rasulullah Shalallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

ِﺮِﻓﺎَﺴُﻤْﻟا ُةَﻮْﻋَدَو ،ِﻢِﺋﺎﺼﻟا ُةَﻮْﻋَدَو ،ِﺪِﻟاَﻮْﻟا ُةَﻮْﻋَد :دَﺮُﺗ َﻻ ٍتاَﻮَﻋَد ُث َﻼَﺛ

(7)

“Tiga doa yang tidak akan ditolak: doa orangtua untuk anaknya, doa orang yang sedang berpuasa, dan doa orang yang sedang safar.” (HR. Al-Baihaqi, 3/345. Lihat Ash-Shahihah no.

596)

12. Berdoa Ketika Singgah

Berdasarkan hadits Khaulah bintu Hakim radhiallahu ‘anha, beliau berkata: Saya mendengar Rasulullah Shalallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

َﻚِﻟَذ ِﻪِﻟِﺰْﻨَﻣ ْﻦِﻣ َﻞِﺤَﺗْﺮَﻳ ﻰﺘَﺣ ٌءْﻲ َﺷ ُهﺮُﻀَﻳ ْﻢَﻟ َﻖَﻠَﺧ ﺎَﻣ ﺮ َﺷ ْﻦِﻣ ِتﺎﻣﺎﺘﻟا ِﻪﻠﻟا ِتﺎَﻤِﻠَﻜِﺑ ُذﻮُﻋَأ :َلﺎَﻗ ﻢُﺛ ًﻻِﺰْﻨَﻣ َلَﺰَﻧ ْﻦَﻣ

“Barangsiapa singgah di suatu tempat kemudian mengucapkan:

َﻖَﻠَﺧ ﺎَﻣ ﺮ َﺷ ْﻦِﻣ ِتﺎﻣﺎﺘﻟا ِﻪﻠﻟا ِتﺎَﻤِﻠَﻜِﺑ ُذﻮُﻋَأ

(Aku berlindung dengan Kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan apa-apa yang telah Dia ciptakan),

maka tidak ada sesuatu pun yang akan membahayakannya sampai dia beranjak dari tempat itu.” (HR. Muslim no. 2708)

13. Segera Pulang Menemui Keluarga Jika Telah Selesai Urusannya Rasulullah Shalallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

ِﻪِﻠْﻫَأ ﻰَﻟِإ ْﻞﺠَﻌُﻴْﻠَﻓ ُﻪَﺘَﻤْﻬَﻧ ْﻢُﻛُﺪَﺣَأ ﻰَﻀَﻗ اَذِﺈَﻓ ُﻪَﻣْﻮَﻧَو ُﻪَﺑاَﺮ َﺷَو ُﻪَﻣﺎَﻌَﻃ ْﻢُﻛَﺪَﺣَأ ُﻊَﻨْﻤَﻳ ِباَﺬَﻌْﻟا َﻦِﻣ ٌﺔَﻌْﻄِﻗ ُﺮَﻔﺴﻟا

“Safar itu bagian dari azab (melelahkan), menghalangi salah seorang di antara kalian dari makan, minum, dan tidurnya. Maka apabila salah seorang di antara kalian telah

menyelesaikan urusannya, bersegeralah pulang menemui keluarganya.” (HR. Al-Bukhari no.

1804, Muslim no. 1927, dari Abu Hurairah radhiallahu ‘anhu)

14. Mendatangi Keluarganya pada Awal Siang atau Pada Akhir Siang Bila Tidak Mampu

Anas radhiallahu ‘anhu berkata:

ِﻪﻠﻟا ُلﻮُﺳَر َنﺎَﻛ n ًﺔﻴِﺸَﻋ ْوَأ ًةَوْﺪُﻏ ْﻢِﻬﻴِﺗْﺄَﻳ َنﺎَﻛَو ًﻼْﻴَﻟ ُﻪَﻠْﻫَأ ُقُﺮْﻄَﻳ َﻻ

“Rasulullah Shalallahu ‘alaihi wa sallam tidak mendatangi keluarganya pada malam hari (tatkala pulang dari safar). Beliau mendatangi mereka pada waktu siang atau sore hari.” (HR.

Al-Bukhari no. 1800 dan Muslim no. 1938)

15. Jika safar cukup lama, dilarang mendatangi keluarganya di malam hari, kecuali

(8)

ada pemberitahuan sebelumnya

Jabir bin Abdillah radhiallahu ‘anhu berkata:

ِﻪﻠﻟا ُلﻮُﺳَر ﻰَﻬَﻧ n ﺎًﻗوُﺮُﻃ ُﻪَﻠْﻫَأ َﻲِﺗْﺄَﻳ ْنَأ َﺔَﺒْﻴَﻐْﻟا ُﻞُﺟﺮﻟا َلﺎَﻃَأ اَذِإ

“Rasulullah Shalallahu ‘alaihi wa sallam melarang seseorang yang telah lama melakukan safar untuk mendatangi keluarga/istrinya pada malam hari.” (HR. Muslim no. 1928) Faedah: Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dan Al-Hafizh Ibnu Hajar rahimahullah telah menjelaskan dalam kitab mereka bahwa larangan ini berlaku bagi yang datang mendadak tanpa pemberitahuan. Adapun musafir yang sudah memberitahu sebelumnya, maka tidak termasuk dalam larangan ini. Wallahu a’lam. (Fathul Bari, 9/252, Syarh Shahih Muslim, 13/73) 16. Membaca Doa Ketika Melihat Kampungnya

Anas radhiallahu ‘anhu berkata:

ﻲِﺒﻨﻟا َﻊَﻣ ﺎَﻨْﻠَﺒْﻗَأ n ﺎَﻨْﻣِﺪَﻗ ﻰﺘَﺣ ﺎَﻬُﻟﻮُﻘَﻳ ْلَﺰَﻳ ْﻢَﻠَﻓ ؛َنوُﺪِﻣﺎَﺣ ﺎَﻨﺑَﺮِﻟ َنوُﺪِﺑﺎَﻋ َنﻮُﺒِﺋﺎَﺗ َنﻮُﺒِﻳآ :َلﺎَﻗ ِﺔَﻨﻳِﺪَﻤْﻟا ِﺮْﻬَﻈِﺑ ﺎﻨُﻛ اَذِإ ﻰﺘَﺣ

َﺔَﻨﻳِﺪَﻤْﻟا

“Kami datang bersama Nabi Shalallahu ‘alaihi wa sallam, hingga ketika kami melihat kota Madinah, beliau Shalallahu ‘alaihi wa sallam mengucapkan:

َنوُﺪِﻣﺎَﺣ ﺎَﻨﺑَﺮِﻟ َنوُﺪِﺑﺎَﻋ َنﻮُﺒِﺋﺎَﺗ َنﻮُﺒِﻳآ

‘Orang-orang yang kembali, bertaubat, beribadah, dan hanya kepada Rabb kami semua memuji.’

Beliau Shalallahu ‘alaihi wa sallam terus membacanya sampai kami tiba di Madinah.” (HR.

Muslim no. 1345)

17. Melakukan shalat dua rakaat di masjid terdekat ketika telah tiba

Apabila seseorang telah kembali dari safarnya, hendaklah ia mendatangi masjid dan

melakukan shalat dua rakaat dengan niat shalat qudum (shalat datang dari safar), sebelum menemui keluarganya. Hal ini berdasarkan hadits Ka’b bin Malik radhiallahu ‘anhu:

ِﻦْﻴَﺘَﻌْﻛَر ِﻪْﻴِﻓ َﻊَﻛَﺮَﻓ ِﺪِﺠْﺴَﻤْﻟﺎِﺑ َأَﺪَﺑ ٍﺮَﻔَﺳ ْﻦِﻣ َمِﺪَﻗ اَذِإ َنﺎَﻛ

“Adalah Rasulullah Shalallahu ‘alaihi wa sallam apabila kembali dari suatu safar, beliau Shalallahu ‘alaihi wa sallam memulai dengan mendatangi masjid lalu melakukan shalat dua rakaat di dalamnya.” (HR. Al-Bukhari no. 3088 dan Muslim no. 2769)

(9)

Jabir bin Abdillah radhiallahu ‘anhu berkata: “Dulu kami bersama Nabi Shalallahu ‘alaihi wa sallam dalam suatu safar. Tatkala kami tiba di Madinah, Rasulullah Shalallahu ‘alaihi wa sallam berkata kepadaku:

ِﻦْﻴَﺘَﻌْﻛَر ﻞَﺼَﻓ َﺪِﺠْﺴَﻤْﻟا ِﻞُﺧْدا

“Masuklah masjid kemudian shalatlah dua rakaat.” (HR. Al-Bukhari no. 3087) Kebanyakan manusia lalai dari sunnah ini, mungkin karena tidak tahu atau karena menyepelekan. Namun sepantasnya setiap muslim menghidupkan sunnah ini. Wallahul muwaffiq.

Ini adalah sebagian dari adab-adab safar. Bagi yang menginginkan pembahasan lebih luas, silakan membaca dan merujuk kitab Al-Majmu’ karya An-Nawawi rahimahullah dan Zadul Ma’ad karya Ibnul Qayyim rahimahullah, serta Syarh Riyadhish Shalihin karya Asy-Syaikh Ibnu ‘Utsaimin rahimahullah.

Wallahu a’lam.

Sumber: Majalah Asy Syariah

Related Posts

Membingkai Safar Dengan Do’a

MEMBINGKAI SAFAR DENGAN DOA Ditulis oleh: Al-Ustadz Abu Nasim Mukhtar Dari Abu Hurairah, Rasulullah shalallahu 'alaihi wa sallam bersabda: “Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala adalah Dzat…

Adab-Adab Di Dalam Masjid

ADAB-ADAB DI DALAM MASJID Ditulis oleh: Al-Ustadz Abdul Mu’thi Sutarman, Lc. Masjid memiliki kedudukan yang sangat mulia di dalam Islam dan di mata para pemeluknya.…

Safar Duniawi Menuju Safar Ukhrawi

SAFAR DUNIAWI MENUJU SAFAR UKHRAWI Ditulis oleh: Al-Ustadz Abu Ubaidah Syafruddin hafizhahullah “Maha Suci Allah yang telah menundukkan semua ini bagi kami padahal kami sebelumnya tidak…

Mengagungkan Masjid dan Hari Jum’at Dengan Sunnah Rasulullah Shalallahu ‘alaihi wasallam MENGAGUNGKAN MASJID DAN HARI JUM'AT DENGAN SUNNAH RASULULLAH SHALLALLAHU

(10)

'ALAHI WASALLAM Ditulis oleh: Al-Ustadz Abul Abbas Muhammad Ihsan hafizhahullah Takwa adalah sumber seluruh kebaikan sehingga…

Memilih Teman Membentengi Keyakinan

MEMILIH TEMAN MEMBENTENGI KEYAKINAN Ditulis oleh: Al-Ustadz Abu Usamah Abdurrahman Segala puji bagi Allah yang telah memuliakan hamba-hamba-Nya dengan menganugerahi mereka sifat ulfah (kedekatan sesama…

Referensi

Dokumen terkait

Dari kutipan tersebut, dijelaskan bahwa cohesion dapat didefinisikan sebagai sebuah ikatan emosional yang berdasarkan pengalaman anggota keluarga satu sama

Nabi Shallallahu ‘Alaihi Wa Sallam pernah bersabda : Dari Anas ibn Malik, Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wa Sallam bersabda : ” Nikahilah perempuan penyayang dan banyak anak

Beberapa penelitian yang membahas mengenai pengeluaran per kapita adalah Fausi (2011) meneliti tentang Small Area Estimation terhadap pengeluaran per kapita di Kabupaten

Apabila saudara tidak hadir atau tidak dapat menunjukkan dokumen asli sampai dengan batas waktu yang ditetapkan panitia, maka perusahaan saudara dinyatakan GUGUR. Peserta

ri4Li L

Dari Abu Hurairah radhiallahu 'anhu bahwasanya Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam bersabda : “Jika Bani Adam membaca ayat sajdah maka setan menyingkir dan

Dari Abu Hurairah Radhiallahu ‘anhu dari Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam, beliau bersabda: “Shalat lima waktu, dari jum’at kepada jum’at berikutnya,

Batas maksimal memotong kumis adalah empat puluh hari sebagaimana hadits Anas bin Malik radliyallahu ‘anhu yang telah lalu, “Rasulullah Shalallahu ‘alaihi wa Sallam memberikan waktu

Batas maksimal memotong kumis adalah empat puluh hari sebagaimana hadits Anas bin Malik radliyallahu ‘anhu yang telah lalu, “Rasulullah Shalallahu ‘alaihi wa Sallam memberikan waktu

Pada saat sebelum melakukan olahraga angkat beban didapatkan rerata TIO. 19,31

Oleh karena itu, selain pemberian mitigasi risiko akan lebih baik apabila dilakukan analisis lebih lanjut mengenai keterkaitan antara risiko yang teridentifikasi dengan biaya

Dari Abu Hurairah Radhiallahu 'anhu bahwa Abu Bakar As-shiddiq Radhiallahu 'anhu memohon kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wa sallam: " Wahai Rasulullah, perintahkan

2 tahapan ini merupakan tahapan perancangan aplikasi yang terdiri dari perancangan sistem dengan menggunakan tools UML, khususnya dengan metode Use Case Driven Object serta

Pembaruan tersebut menurut penulis secara teoritis dilatari dengan alasan, pertama , bahwa perkawinan, membentuk keluarga dan mendapatkan keturunan adalah merupakan hak

langkah, atau teknik yang digunakan oleh guru ketika melaksanakan.. pembelajaran menulis teks naratif personal di dalam kelas. Kisi-kisi serta.. lembar

Namun, karena tindak pidana hak cipta adalah delik biasa, seringkali aparat penegak hukum yang mengetahui adanya pelanggaran hak cipta terus melanjutkan proses hukum pidana meski

Pada AHA heart failure guideline 2013 disebutkan bahwa dapat diberikan ARB pada pasien dengan gagal jantung kronik untuk mencegah reseptor angiotensin. Dosis yang

Berdasarkan hasil pembelajaran siklus 1 diketahui bahwa dari hasil observasi dan refleksi dapat diperoleh gambaran tentang pelaksanaan pembelajaran yang sudah ada

Tujuan dari penelitian deskriptif adalah mengambarkan sebuah obyek secara sistematis. Dalam hal ini peneliti akan mendeskripsikan tentang perspektif hakim Pengadilan

Pada penggunaan jumlah karbon aktif yang semakin besar, akan menghasilkan kapasitas adsorpsi yang semakin rendah karena pada penggunaan jenis adosrben yang sama

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dari penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa perlakuan pemangkasan batang pada jahe gajah menunjukkan hasil yang berbeda

Ditinjau dari kesesuaian dengan metode pembelajaran, LKPD Berbasis Problem Based Learning pada materi gelombang elektromagnetik diperoleh hasil validitas 82.28

Pada bab kelima Ali Muhammad Syauqi membahas tentang adab yang berkaitan dengan adab-adab yang baik bagi seorang muslim dalam mempublikasin postinganya, bahkan sudah