wirid

167 

Loading....

Loading....

Loading....

Loading....

Loading....

Teks penuh

(1)
(2)

Page 2 of 167 ةعومجم

ةَّيِمْوَ يلَا ْداَرْوَلاْلَا

Kandungan 1 Tertib Wirid 03 2 Istighfar Kabir 04

3 Sholawat Nariyyah / Tafriyyah 05

4 Sholawat Al-Azimiyyah 06

5 Sholawat Kebahagiaan 08

6 Wirid Harian 08

7 Doa Selepas Sunat Subuh 17

8 Asmaul Husna 26

9 Wiridul Latiff 35

10 Wiridul Nawawi 56

11 Doa Habib Ali Al Habshi 68 12 Doa Hari Jumaat / Doa Majlis Ilmu 74

13 Wiridul Sakran A 75

14 Ayat Kifayah 78

15 Doa Pendinding 85

16 Wirid Habib Ali Al Sakran 88

17 Ratib Al Haddad 94

18 Ash Sholawat Al Husainiyyah 116 19 Tahlil Arwah Ringkas 148

(3)

Page 3 of 167 Tertib Wirid 1 Ta’awwudz (1x) 2 Basmalah (1x) 3 Syahadah (1x) 4 Sholawat (1x)

5 Kalimah Tauhid & Rasul (1x) 6 Al-Fatihah

a. Kepada Rasulullah saw.

b. Kepada Para Nabi² dan Rasul².

c. Kepada Ahlul Bait saw, para Habaib,

Sa’adah, Zuriati Rasulullah saw, Aulia² Allah, para Sahabat Rasulullah saw.

d. Habib Abbas Bin Muhammad Bin Ali As

Segaf serta Guru-Guru mereka.

(1x) (1x) (1x) (1x) 7 Al-Fatihah (7x) 8 Al-Ikhlas (11x) 9 Al-Falaq (3x) 10 An-Nas (3x) 11 Ayat Kursi (7x)

(4)

Page 4 of 167 (1) Istighfar Kabir مْيِحَّرلا ِنْٰحَّْرلا ِللها ِمْسِب ,َمْيِظَعْلا َللها ُرِفْغَ تْسَا ,َمْوُّ يَقْلا ُّيَْلْا َوُه َّلَِا َهَلِا َلَ ْيِذَّلا َغ ِبْوُ نُّذلا َراَّف ,ِماَرْكِلَْاَو ِل َلََْلْاَذ ِعْيَِجَ ْنِم ِهْيَلِا ُبْوُ تَاَو ٰلْاَو ِبْوُ نُّذلاَو اَهِّلُك ْيِصاَعَمْلا ,ِماَث ُهُتْبَ نْذَا ٍبْنَذ ِّلُك ْنِمَو ,ًأَطَخَو اًدْمَع اًنِطاَبَو اًرِهاَظ , ,ًلَْعِفَو ًلَْوَ ق ِعْيَِجَ ِْفِ اًدَبَا اًمِئاَد ,اَهِّلُك ْيِساَفْ نَاَو ْ ِتِاَرَطَخَو ْ ِتِاَنَكَسَو ْ ِتِاَكَرَح ْيِذَّلا ِبْنَّذلا َنِمَو ,ُمَلْعَا ْيِذَّلا ِبْنَّذلا َنِم ,اًدَمْرَس َلَ ,ُباَتِكْلا ُهاَصْحَاَو ُمْلِعْلا ِهِب َطاَحَا اَم َدَدَع ,ُمَلْعَا ُهْتَصَّصَخَو ,ُةَرْدُقْلا ُهْتَدَجْوَا اَم َدَدَعَو ,ُمَلَقْلا ُهَّطَخَو ِللها ِتاَمِلَك َداَدِمَو ,ُةَداَرِلَْا َِلْ ْيِغْبَ ي اَمَك , اَنِّ بَر ِهْجَو ِلَلَ َو ,ِهِلاَمَكَو ِهِلاََجََو ىَضْرَ يَو اَنُّ بَر ُّبُِيُاَمَك

"Astaghfirullahal 'azhiim, alaazi laa ilaa ha illaa huwal hayyul qayyuum, ghaffaraz zunuubi zhal jalaali wal ikhram, wa-atubu

ilaihi min jami'il ma'aasii kullihaa wazzunuubi wal aasaam, waming kulli zanmbin aznabtuhu ‘amdan wakhatho aa,

(5)

Page 5 of 167

zhoohiran wa-baathinan, qawlan wa-fi' lan, fii jami'i harakaatii wasakanaati wa-khathoraatii wa-anmfaasii kullihaa, daa-iman abadan sarmada, minazzhanmbil lazii a'lam, wa-minazzhanmbil

lazii laa a'lam, adada maa ahaatho bihil 'ilmu wa-ahshoohul kitaab, wakhathohul qalam, wa 'adada maa aw jadathul qudrah, wakhas shosathul iraadah, wa-midaada kalimaa tillaah,

kamaa yanmbaghii lijalaali wajhi robbinaa wajamaalihi wakamaalihi, wakamaa yuhibbu robbuna wayardho" "Aku memohon keampunan kepada Allah Yang Maha Besar, Yang tiada Tuhan yang berhaq disembah melainkan Dia, Tuhan Yang Maha Hidup lagi Maha Berdiri dengan sendirinya, Maha Pengampun segala dosa, Yang Memiliki keagungan dan kemuliaan. Aku bertaubat kepadaNya dari segala perbuatan maksiat, dosa dan kesalahan yang telah aku lakukan sama ada dengan sengaja atau pun tidak, yang

zahir mahupun yang batin, pada perkataan mahu perbuatan, dalam setiap pergerakan dan diamku, yang terlintas di benak hatiku ataupun yang wujud di dalam hembusan nafasku, semuanya untuk selama-lamanya. Tidak kira samada

dosa dosa yang aku ketahui atau tidak aku ketahui, sebanyak mana yang di ketahui oleh ilmu Allah, yang di hitung oleh buku amalan dan yang di catat oleh

pena. Sebanyak mana yang di wujudkan oleh Kekuasaan Allah, yang di tuntut oleh kehendakNya dan sebanyak dakwat kalimah-kalimah Allah sepertimana

yang selayaknya bagi kebesaran zat Tuhan kami, keelokkanNya,

kesempurnaanNya, dan seperti mana yang di kasihi oleh Tuhan kami dan yang di redhaiNya"

(2) Sholawat Nariyyah /Tafriyyah

ًم َلََس ْمِّلَسَّو ًةَلِماَك ًةَلََص ِّلَص َّمُهَّللَا ا اَت م ا اَنِدِّيَس ىَلَع ُدَقُعْلا ِهِب ُّلَحْنَ ت ْيِذَّلا ِنِدَّمَُمُ , ,ُبَرُكْلا ِهِب ُجِرَفْ نَ تَو ُنْسُحَو ,ُبِئاَغَّرلا ِهِب ُلاَنُ تَو ,ُجِئاَوَْلْا ِهِب ىٰضْقُ تَو

(6)

Page 6 of 167 ,ِمْيِتاَوَْلْا ِهِلٰا ىٰلَعَو ,ِْيِْرَكْلا ِهِهْجَوِب ُماَمَغْلا ىَقْسَتْسُيَو ٍةَحْمَل ِّلُك ِفِ ِهِبْحَصَو ِدَدَعِب ٍسَفَ نَّو َكَّل ٍمْوُلْعَم ِّلُك

“Allahumma Sholli Sholaatan Kaamilatan Wa Sallim Salaaman Taamman A’laa Saiyyidina Muhammadinil Ladzii Tanhallu Bihil U’qod, Watanfariju Bihil Kurab, Wa Tuqdho Bihil Hawaa Ij, Wa Tuna Lubihirra Ghaa Ib, Wa Husnul Khowaa Tiim, Wayustasqal

Ghamaamu Biwajhihil Kariim, Wa A’la Aalihi Washohbihi Fii Kulli Lamhatin Wanafasin Bi Adadi Kulli Ma’lumillak”

“Ya Allah! Curahkanlah rahmat yang sempurna dan kesejahteraan yang sempurna keatas junjungan kami Nabi Muhammad saw yang dengan rahmatnya itu semoga

terlepaslah segala simpulan ikatan dan lenyaplah segala kesusahan, tertunailah segala hajat dan tercapailah segala keinginan, kesudahan umur dengan husnul

khatimah, dan turunlah air hujan rahmat dengan berkat keagungan dan kemuliaan Nabi Muhammad saw. Dan curahkanlah rahmat kepada keluarga dan

para sahabatnya dalam setiap kerlipan mata dan turun naiknya nafas sebanyak jumlah pengetahuan yang engkau miliki dengan kekal kerajaanmu”

(3) Sholawat Al-‘Azhimiyyah (KeAgungan) َكُلَأْسَا ِّْنِِّإ َّمُهٰ للا ْيِظَعْلا ِللها ِهْجَو ِرْوُ نِب ََلََم ْيِذَّلا ,ِم ْتَماَقَو ,ِمْيِظَعْلا ِللها ِشْرَع َناَكْرَا ْيِظَعْلا ِللها ُِلِاَوَع ِهِب ,ِم َُمُ اَنَلَْوَم ىَلَع َيِّلَصُت ْنَا ْيِظَعْلا ِرْدَقْلا يِذ ٍدَّم ىَلَعَو ,ِم ٰا ِللها ِِّبَِن ِل ْيِظَعْلا ِرْدَقِب ,ِم ْيِظَعْلا ِللها ِتاَذ ِةَمَظَع ,ِم ِْفِ ِمْلِع ِْفِ اَم َدَدَع ٍسَفَ نَو ٍةَحْمَل ِّلُك ْيِظَعْلا ِللها ًة َلََص ,ِم

(7)

Page 7 of 167 ِللها ِماَوَدِب ًةَمِئاَد ْيِظَعْلا اَنَلَْوَماَي َكِّقَِلْ اًمْيِظْعَ ت ,ِم َو ,ِمْيِظَعْلا ِقُلُْلْا اَذاَي ُدَّمَُمُاَي ٰا ىَلَعَو ِهْيَلَع ْمِّلَس َلْثِم ِهِل ِحْوُّرلا َْيَْ ب َتْعََجَ اَمَك ُهَنْ يَ بَو ِْنِْيَ ب ْعَْجَاَو ,َكِلٰذ ِّبَراَي ُهْلَعْجاَو ,اًماَنَمَو ًةَظَقَ ي اًنِطاَبَو اًرِهاَظ ,ِسْفَّ نلاَو ُجُوْلا ِعْيَِجَ ْنِم ْ ِتِاَذِل اًحْوُر ٰلْا َلْبَ ق اَيْ نُّدلا ِْفِ ِهْو ِةَرِخ ُمْيِظَعاَي

"Allahumma inni as aluka binuuri wajhilla hil 'azhiim, allazi mala arkaana 'arsyillaa hil 'azhiim, waqaamat bihi 'awalimullaa hil

'azhiim, an tusolliya 'alaa mawlaana muhammadin zil qadril 'azhiim, wa-alaa aali nabiyyillaa hil 'azhiim, biqadri 'azhomati zaatillaa hil 'azhiim, fii kulli lamhatin wanafasin 'adada maa fii 'ilmillaa hil 'azhiim, sholaatan daa-imaatan bidawaa millaa hil 'azhiim, ta'zhiiman lihaqqika yaa mawlaanaa yaa muhammadu

yaa zal khuluqil 'azhiim, wasallim'alaihi wa 'ala aalihi misla zaalikh, wajmak baini wabainahu kamaa jamakta bainar ruuhi

wannafs, zhoohiran, wa baathinan yaqazhatan wamanama, waj'alhu yaa robbi ruuhan lizaati min jami'il wujuuhi fiddunyaa

qablal aakhirati yaa 'azhiim"

"Ya Allah! Sesungguhnya aku memohon kepadaMu dengan Nur Wajah Allah Yang Maha Besar, Yang Memenuhi segala penjuru 'Arasy Allah Yang Maha Besar, dan dengannya berdiri seluruh alam Allah yang Maha Besar. Semoga Engkau mencucuri rahmat ke atas penghulu kami, Muhammad (saw), yang mempunyai martabat yang besar dan ke atas keluarga Nabi Allah Yang Besar, dengan kadar kebesaran Zat Allah Yang Maha Besar, pada setiap kerdipan mata dan nafas sebanyak bilangan ilmu Allah Yang Maha Besar, dengan sholawat yang

(8)

Page 8 of 167

mu, wahai tuan kami! Wahai Muhammad (saw)! Wahai yang mempunyai akhlak yang mulia! Salam kesejahteraan daripadaMu ke atasnya dan ke atas keluarganya

seperti mana demikian itu juga. Himpunkanlah di antara aku dan dia (Muhammad saw) sebagaimana Engkau menghimpunkan antara roh dan jasad, zahir dan batin sama ada ketika sedar atau pun tidur. Jadikanlah ia (Muhammad

saw) Wahai Tuhanku bagi zat ku dari semua keadaan di dunia ini sebelum hari akhirat, Wahai Allah Yang Maha Besar"

(4) Sholawat KeBahagiaan ِع ِفِ اَمَدَدَع ٍدَّمَُمُ اَنِدِّيَس ىٰلَع ِّلَص َّمُهَّللَا ًة َلََص ِللها ِمْل ِب ًةَمِئاَد َد ِللها ِكْلُم ِماَو

“Allahumma Sholli A’la Saiyidina Muhammadin A’dada Maa Fii Ilmillah, Sholaatan Daa Imatan Bidawaami Mulkillah”

“Ya Allah, limpahkanlah shalawat kepada Sayyidina Muhammad, sebanyak apa yang ada di dalam pengetahuan Allah, dengan shalawat yang kekal sebagaimana

kekalnya kerajaan Allah"

Hadirkan Syeikh, kemudian lanjutkan: Salam Ke Atas mu Wahai Makhluk Allah Yang Taat kepadaNya

(9)

Page 9 of 167

(5) Wirid Harian

1 ِحْوُّرلا َو ِةَكِئ َلََمْلا ُّبَر ٌسْوُّدُق ٌحْوُّ بُس Subbuhun Quddusun Rabbul Malaa ikati

Warruh

"Maha Suci Tuhan Malaikat Dan Ruh"

3x

2 Ya Salam ْمَلَس اَي

"Wahai Yang Maha Sejahtera / Yang Maha Memberi Keselamatan"

100 x

3 ُسْوُّدُق َاي

Ya Quddus "Wahai Yang Maha Suci"

111 x

4 ُفْيِطَل اَي

Ya Lathiif

"Wahai Yang Maha Lembut"

100 x

5 ْدَمَص اَي

Ya Shamad

"Wahai Yang Menunaikan Segala Hajat"

100 x 6 ٰ لِل ُدْمَْلْاَو ِللها َناَحْبُس ُللها َّلَِا َهَلِا لآَو ِه َبْكَأ ُللهاَو

Subhaanallahi walhamdulillahi walaa ilaha illallahu wallahu akhbar

100 x

(10)

Page 10 of 167

"Maha Suci Allah, Segala Pujian Bagi Allah, Tiada Tuhan Melainkan Allah, Allah Yang Maha Besar"

7 ُّ يَ قَاي ُّيَحاَي ,مْو َتْنَا َّلَِا َهَلِا لآ ِمِلَا ظَنِم ُتْنُك ِّنِا َكَناَحْبُس ْيْ

"Ya Hayyu Ya Qayyum Laa ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zhoolimin" "Wahai Yang Hidup, Wahai Yang Berdiri Sendiri, Tiada

Tuhan melainkan Engkau Maha Suci Engkau sesungguhnya aku termasuk dalam golongan

orang-orang yang menganiayai (diri sendiri)"

100 x

8 A‘uu zubillahi minasy syaithoo nirrajim مْي ِجَّرلا ِن آطْيَّشلا َنِم ِللهاِبُذْوُعأ

"Aku berlindung kepada Allah daripada syaithan yang di rejam/laknat"

100 x

9 ِمْيِحَّرلا ِنBismillahirrahmanirrahim ْٰحَّْرلا ِللها ِمْسِب

"Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang" 100 x 10 ٰ للا َّمَُمُ ىَلَع ِّلَص َّمُه ْد ِلَا ىَلَعَو َّمَُمُ ْد

Allahumma sholli ala Muhammad wa ‘alaa aali Muhammad

"Ya Allah limpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Muhammad saw dan kaum keluarga

Muhammad saw"

100 x

(11)

Page 11 of 167 11 َللها ُرِفْغَ تْسَا ْلا مْيِظَع Astaghfirullahal 'azhiim

"Aku mohon keampunan Allah Yang Maha Tinggi"

َللها ُرِفْغَ تْسَا ْلا ِذَّلَا ْميِظَع ٰلِا َلَ ْي َّلَِا َه ُّ يَقلا ُّيَلْا َوُه ْوم, هْيَلِا ُبْوُ تَأَو

Astaghfirullahal 'azhiim allazi laa ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atuubu ilaih "Aku mohon keampunan Allah Yang Maha Tinggi, Tiada Tuhan Melainkan Dia, Yang Hidup , Yang Berdiri

Sendiri, Aku bertaubat kepadaNya"

99x

1x

12

ٰلِا َلَ للها َّلَِا َه

Laa ilaha illallah "Tiada Tuhan Melainkan Allah"

َلَ ٰلِا َُمُ ُللها َّلَِا َه ْوُسَّر ُدَّم ِللها ُل َّلَص ْيَلَع ُللها ْمَّلَسَو ِه

Laa ilaha illallah Muhammadur Rasuulullah shollallahu alaihi wasallam

"Tiada Tuhan Melainkan Allah, Muhammad adalah Utusan Allah, semoga Allah Melimpahkan kesejahteraan ke atasnya serta kaum kerabatnya"

99x

(12)

Page 12 of 167 13 َا اَي لله Ya Allah (Wahai Allah) َا اَي َأ ُلله َبْك Ya Allahu Akhbar

"Wahai Allah Yang Maha Besar (Berkuasa)"

99x 1x 14 وُهاَي Ya Hu "Wahai Dia" ُللهَا َأ َبْك Allahu Akhbar

"Allah Yang Maha Besar KuasaNya"

99x 1x 15 َا ُلله Allahu "Allah_tu Dia" ُللهَا َأ َبْك Allahu Akhbar

"Allah Yang Maha Besar KuasaNya"

99x

1x

16 لله َاوُه

Hu Allah "Wahai Dia_tu Allah"

99x

(13)

Page 13 of 167 ُه ُللها و َأ َبْك Hu Allahu Akbar

"Dia_tu Allah Yang Maha Besar KuasaNya"

17

ُدْمَْلَْا ِهٰ لِل

Alhamdulillah "Segala Pujian Bagi Allah"

ُدْمَْلَْا ٰ لِل

َْيِْمَلاَعْلا ِّبَر ِه

Alhamdulillahi rabbil ‘aalamin "Segala Pujian Bagi Allah Tuhan Sekian Alam"

99x

1x

18 ىَل َعَ ت ِهٰ ل ِل ْناَرْكُش

Syukran lillahi taala "Terima Kasih AtasMu Yaa Allah"

100 x 19 َّنِا َا نِاَو ِهَّلِل ا ِهٰ لِل ْوُعِجاَر ن

Inna lillahi wa inna lillahi raaji’un "Kami Kepunyaan Allah Dan Apa Saja Kami Miliki Adalah Kepunyaan Allah, Kepada Allah_lah Diri Kami

Dan Segala Yang Kami Miliki Akan Kembali KepadaNya" 100 x 20 َلَ َّوُ ق َلََو َلْوَح ِللهاِب َّلَِا َة

Lahaw la wala quwwata illa billah "Tiada Kekuatan Atau Kuasa Melainkan Dengan Izin

Allah" ِللهاِبَّلَِا َةَّوُ قَلََو َلْوَحَلَ , ْيَخ ِا َأَش ْن لله 98x 1x

(14)

Page 14 of 167

Laa haw lawala quwwata illa billah khair insyaallah

"Tiada Kekuatan Atau Kuasa Melainkan Dengan Izin Allah, Insyallah Baik"

ْلا ِللهاِبَّلَِا َةَّوُ قَلََو َلْوَحَلَ ْلا ِّيِلَع

ْيِظَع م

Laa haw lawala quwwata illa billahil ‘aliyyil ‘azhiim

"Tiada Kekuatan Atau Kuasa Melainkan Dengan Izin Allah Yang Maha Tinggi Dan Maha Agung"

1x 21 َناَحْبُس ِمْيِظَعْلا ِللها ْهِدْمَِبَِو َدَدَع ْه ِقْلَخ َضِرَو ا ْه ِسْفَ ن ْهِشْرَع َةَنِزَو َدِمَو َدا ْهِتاَمِلَك

Subhaanallahi Wabihamdih 'Adada Kholqih Waridhoo Nafsii Wazinata 'Arsyih

Wamidaada Kalimaatih

"Maha Suci Allah dan puji-pujian untukNya, sebanyak bilangan makhlukNya, sebanyak bilangan

keredhaanNya, seberat timbangan 'ArasyNya dan sebanyak tinta untuk menulis kalimatNya"

100 x 22 َلَ ٰلِا ٍسَفَ نَو ٍتَحْمَل ِّلُك ِْفِ ُللها َّلَِا َه للها ُمْلِع ُهَعِسَو اَم َدَدَع

La ilaha illallahu fii kulli lamhatin wanafasin adada maa wasi‘ahu ‘ilmullah

"Tiada Tuhan melainkan Allah, pada setiap kerdipan mata dan hembusan nafas sebanyak luasnya (semuanya

1x

(15)

Page 15 of 167

dalam) ilmu Allah"

ِْفِ ,للها ُلْوُسَر ٌدَّمَُمُ ُهٰ للا َّلَِإ َهَلِإ َلَ َدَدَع ٍسَفَ نَو ٍةَحْمَل ِّلُك ُهَعِسَو اَم

للها ُمْلِع

La ilaha illallahu Muhammadur Rasulullah fii kulli lamhatin wanafasin adada maa wasi

‘ahu ‘ilmullah

"Tiada Tuhan melainkan Allah Muhammad Rasulullah, pada setiap kerdipan mata dan hembusan nafas sebanyak luasnya (semuanya dalam) ilmu Allah"

23 Ya Rahman Ya Rahimمْيِحَر اَي ِن ْٰحَْر اَي

“Wahai Yang Maha Pengasih, Wahai Yang Maha Penyayang”

100 x

24 طْيِساَب اَي ْعيَِسَ اَيYa Samii’ Ya Basith

"Wahai Yang Maha Mendengar (Segalanya). Wahai Yang Melapangkan (Memudahkan)

100 x

25 Ya Kariim Ya Wauduud ْدُدْوَو اَي ْيِْرَك اَي

"Wahai Yang Maha Mulia, Wahai Yang Maha Mencintai (Mengasihi)"

100 x

26 للها ُل ْوُسَّر ُدَّمَُمُ للها َّلَِا َه ٰلِا َلَ

La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah "Tiada Tuhan Melainkan Allah, Muhammad Utusan

(16)

Page 16 of 167 Allah" ٰلِا َلَ َّلَص للها ُلوُسَّر ُدَّمَُمُ للها َّلَِا َه ْيَلَع ُللها ْمَّلَسَو ِه

La ilaha illallah Muhammadur Rasuulullah shollallahu alaihi wasallam

"Tiada Tuhan Melainkan Allah, Muhammad Utusan Allah, Semoga Allah Mencurahkan Kesejahteraan dan

Keselamatan Ke Atasnya dan Kaum KerabatNya"

1x 27 ِْل ْرِفْغِّ بَر َّيَلَع ْبُتَو , َتْنَأ َكَّنِإ ُمْيِحَّرلا ُباَّوَّ تلا

Rabbighfirlii watub ‘alayya innaka antattawwaa burrahiim

"Ya Tuhanku, Ampunkanlah Kami Dan Anugerahilah Taubat Untuk Kami, Sesungguhnya Engkau Maha

Penerima Taubat Lagi Maha Penyayang"

100 x 28 اَمَدَدَع ٍدَّمَُمُ اَنِدِّيَس ىٰلَع ِّلَص َّمُهَّللَا ِكْلُم ِماَوَدِب ًةَمِئاَد ًة َلََص ِللها ِمْلِع ِفِ ِللها

“Allahumma Sholli A’la Saiyidina Muhammadin A’dada Maa Fii Ilmillah,

Sholaatan Daa Imatan Bidawaami Mulkillah”

“Ya Allah, limpahkanlah shalawat kepada Sayyidina Muhammad, sebanyak apa yang ada di dalam pengetahuan Allah, dengan shalawat yang kekal

100 x

(17)

Page 17 of 167

sebagaimana kekalnya kerajaan Allah"

(6) Doa Selepas Sunat Subuh (Sholat Fajr) ِمْيِحَّرلا ِنْٰحَّْرلا ِللها ِمْسِب ٰ لِل ُدْمَْلَْا ىَلَع ِهْيِفاًكَراَبُماًبِّيَط اًرْ يِثَك اًدَْحْ . ْيِْمَلاَعلْا ِّبَر ِه َكَل اَنَّ بَراَي .ْهَدْيِزَم ُئِفاَكُيَو ُهَمَعِن ِفِاَوُ ي اًدَْحْ .ْلاَح ِّلُك ِظَعَو َكِهْجَو ِل َلََِلْ ىِغَبْنَ ي اَمَك ُدْمَلْْا ْي . ْكِنآطْلُس ِم ىَلَع َتْيَ نْ ثَا اَمَك َتْنَا َكْيَلَع ًءآَنَ ث ْيِصُْنُ َلَ َكَناَحْبُس ْكِسْفَ ن

Bismilla Hirrahman Nirrahim

"Alhamdulillahi Rabbil A'lamin, Hamdan Kasiran Thoiyiban Mubaa Rokan Fiihi ‘Ala Kulli Haal, Hamdan Yuwaafi Ni ‘amahu

Wayukafi 'u Maziidah, Ya Robbanaa Lakal Hamdu Kamaa Yanmbaghi Lijalaali Wajhika Wa 'Azhimi Sulthoonik.

Subhanaka La Nuhsii Sanaa an ‘Alaika Anta Kama Asnaita ‘Alaa Nafsik"

"Segala puji bagi Allah, Tuhan sekelian alam dengan kepujian yang banyak, baik lagi diberkati, di dalam segala keadaan, sebagai pujian yang menyamai

nikmat-nikmatNya dan membalas tambahanNya. Ya Tuhan kami! BagiMu segala puji sebagaimana yang selayaknya bagi kebesaran zatMu dan keagungan

kesultananMu. Maha Suci Engkau Ya Tuhan kami tidak dapat memujiMu seperti mana Engkau memuji diriMu"

(18)

Page 18 of 167 َّمُهَّللَا ِِّبَِّنلا َكِلْوُسَرَو َكِدْبَع ٍدْمَُمُ اَنِدِّيَس ىَلَع ِّلَص ِّيِّمُلَْا , ِّرُذَو ِهِجاَوْزَاَو ٍدْمَُمُ اَنِدِّيَس ِلآ ىَلَعَو هِتاَّي , ِراَبَو .مْيِهاَرْ بِا ِلآ ىَلَعَو مْيِهاَرْ بِا ىَلَع َتْيَّلَصاَمَك ْك ِّيِّمُلَْا ِِّبَِّنلا َكِلْوُسَرَو َكِدْبَع ٍدْمَُمُ اَنِدِّيَس ىَلَع , ىَلَعَو ىَلَع َتْكَراَباَمَك .هِتاَّيِّرُذَو ِهِجاَوْزَاَو ٍدْمَُمُ اَنِدِّيَس ِلآ دْيَِمَ ٌدْيَِحْ َكَّنِا َْيِْمَلاَعلْا ِفِ .مْيِهاَرْ بِا ِلآ ىَلَعَو مْيِهاَرْ بِا"Allahumma Sholli A'laa Sayyidina Muhammadin ‘Abdika Wa

Rosulikan Nabiyyil Ummiyyi, Wa ‘Alaa Aali Sayyidina Muhammadin Wa azwaajihi Wa zurriyyatihi, Kamaa Shollaita

'Alaa Ibrohim Wa 'Alaa Aali Ibrohim. Wa Baarikh 'Alaa Sayyidina Muhammadin 'Abdika Wa Rosulikan Nabiyyiil Ummiyyi, Wa 'Alaa Sayyidina Muhammadin Wa Azwaajihi Wa

Zurriyyatihi. Kama Barokta 'Alaa Ibrohim Wa 'Alaa Aali Ibrohim. Fil 'Aalamin Innaka Hamidum Majid"

"Ya Allah! Cucurilah selawat daripadaMu ke atas Saiyidna Muhammad, hambaMu dan RasulMu, Nabi yang tidak kenal huruf, dan atas keluarga Saiyidina

Muhammad serta para isteri dan zuriatnya. Sebagaimana Engkau cucuri selawat ke atas Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Dan berkatilah Saiyidina Muhammad, hambaMu dan RasulMu, Nabi yang tidak kenal huruf dan atas keluarga Saiyidina Muhammad serta para isteri dan zuriatnya. Sebagaimana Engkau berkati Ibrahim dan keluarga Ibrahim di kalangan isi alam. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji

(19)

Page 19 of 167 .ِْبِْلَ ق اَِبِ ْيِدْهَ ت َكِدْنِع ْنِم ًةَْحَْر َكُلَأْسَا ِّنِِّا َّمُهَّللَا .ِْتَِفْلُا اَِبُِّدُرَ تَو .ْيِثْعَشاَِبِ ُّمُلَ تَو .يِلَْشَ اَِبِ ُعَمَْتََو اَِبِ ُعَفْرَ تَو .ِْبِِئآغ اَِبِ ُظَفَْتََو .ِْنِْيِد اَِبِ ُحِلْصُتَو َع اَِبِ يِّكَزُ تَو .ْيِدِهاَش .ْيِهْجَو اَِبِ ُضِّيَ بُ تَو ْيِلَم ءْوُس ِّلُك ْنِم اَِبِ ِْنُِمِصْعَ تَو .ْيِدْشُر اَِبِ ِْنُِمِهْلُ تَو

"Allahumma Innii As Aluka Rohmatan Min 'Indika Tahdii Bihaa Qalbii. Watajma'u Bihaa Syamlii. Watalummu Bihaa Sya'sii. Wataruddu Bihaa Ulfatii. Wathuslihu Bihaa Dinii. Watahfazhu

Bihaa Ghoo ibii. Watarfa'u Bihaa Syaahidii. Watuzakki Bihaa 'Amalii Watubayyidhu Bihaa Wajhi. Watulhimunii Bihaa

Rushdii. Wata' simunii Bihaa Ming Kulli Suuk"

"Ya Allah! Aku (kami) bermohon rahmat daripadaMu yang dengannya Engkau tunjuki hatiku (kami), dan Engkau kumpulkan dengannya yang kocar-kacir dari perkara dan urusanku (kami), dan Engkau kembalikan dengannya kebiasaan yang

mengembirakanku (kami), Engkau baiki dengannya agamaku (kami), Engkau pelihara dengannya apa yang jatuh dariku (kami), Engkau angkatkan darjat

dengannya apa yang ada di hadapanku (kami), Engkau sucikan dengannya amalanku (kami), Engkau putihkan dengannya wajahku (kami), Engkau ilhamkan

dengannya pimpinanku (kami) dan Engkau pelihara aku (kami) dengannya daripada segala keburukan"

(20)

Page 20 of 167

َكُلَأْسَاَو .ِْبِْلَ قُرِشاَبُ ي اًمِئاَد اًناَْيِْا َكُلَأْسَا ِّنِِّا َّمُهَّللَا َبْيِصُي ْنَل ُهَّنَا َمَلْعَا َّتََّحاًقِداَصاًنْ يِقَي يَلَع ُهَتْبَتَكاَم َّلَِا ِْنِ

ِْل ُهَتْمَسَق اَِبِ ِْنِِّضَرَو

"Allahumma Inni As Aluka Iimanan Daa Iman Yubaa Syiru Qolbi. Wa As Aluka Yaqiinan Shoodiqan Hattaa A'lama Annahu Lay Yushiibanii Illa Maa Katabtahu 'Alaiy Waroddhinii

Bimaa Qosamtahulii"

"Ya Allah! Aku (kami) bermohon kepadaMu keimanan yang berterusan di dalam hatiku (kami), dan aku (kami) bermohon kepada keyakinan yang sebenarnya

sehingga aku (kami) mengetahui bahawasanya tidak ada sesuatu yang menimpaku (kami) melainkan apa yang telah Engkau tuliskan buatku (kami), dan

redhakanlah aku (kami) dengan apa yang telah Engkau bahagikan untukku (kami)"

ٰ للَا ًةَْحَْرَو ٌرْفُك ُهَدْعَ ب َسْيَل اًنْ يِقَيَو اًقِداَصاًناَْيِْا ِْنِِطْعا َّمُه

ْهَرِخلآْاَواَيْ نُّدلا ِفِ َكِتَماَرَك َفَرَش اَِبِ ُلاَنَا

"Allahumma'thinii Iimanan Shoodiqan Wayaqinan Laisa Ba' dahu Kufrun Warohmatan Anaalu Bihaa Syarafa Karoomatika

Fiddun Yaa Wal Aakhirah"

"Ya Allah! Berilah aku (kami) keimanan yang sebenarnya serta keyakinan yang tidak akan disusuli oleh sebarang kekufuran, dan berilah aku (kami) rahmat yang dengannya aku (kami) dapat kemulian daripadaMu di dunia dan di akhirat kelak"

(21)

Page 21 of 167

.ْءاَقِّللاَدْنِعَزْوَفلْاَو .ْءآضَقلْا َدْنِعَرْ بَّصلا َكُلَأْسَا ِّنِِّا َّمُهَّللَا ىَلَعَرْصَّنلاَو .ْءاَدَعُّسلا َشْيَعَو .ْءآدَهُّشلا َلِزاَنَمَو

ْءاَيِبْنَلَْا َةَقَ فاَرُمَو .ْءاَدْعَلَْا

"Allahumma Inni As Alukas Sabro ‘Indal Qodhook. Walfauza 'Indal Liqoo'. Wamanaa Zilassyuhadaak. Wa A'isyas-su'adaak.

Wan Nasro 'Alal A'daak. Wa Muroofaqatal Ambiaak"

"Ya Allah! Aku (kami) bermohon kepadaMu sifat kesabaran ketika turun qadha, kemenangan ketika berjuang, darjat para Syuhada', kehidupan orang-orang yang

bahagia, dan mendapat darjat duduk setempat bersama para Nabi"

ِْتَِجاَح َكِب ُلِزْنُا ِّنِِّا َّمُهَّللَا , ْيِيْأَر َفُعَض ْنِاَو , َرُصَقَو رْوُمُلَْا َيِضاَقاَي َكُلَأْسَاَو ْكِتَْحَْر َلَِا ُتْرَقَ تْ فاَو ْيِلَمَع , رْوُدُّصلا َِفِاَشاَيَو , رْوُحُبلْا َْيَْ ب ُرْ يُِتَ اَمَك , ْ ِنَِّرْ يُِتَ ْنَا ْيِعَّسلا ِباَذَع ْنِم , َو رْوُ بُّشلا ِةَوْعَد ْنِم , رْوُ بُقْلا ِةَنْ تِفَو

"Allahumma Inni Unzilu Bika Haajatii. Wa In Dho'ufa Rokyi. Waqasuro 'Amali Waftaqortu Ila Rohmatik Wa As Aluka Ya Qoodial Umur. Wayaa Syaafiassuduur. Kamaa Tujiiru Bainal Buhuur. An Tujironii Min 'Azaa Bis sa'iir .Wamin Da'watish

Syubuur. Wafith Natil Qubuur"

"Ya Allah! Sesungguhnya aku meletakkan hajatku (kami) kepadaMu, walaupun lemah fikiranku (kami), dan singkat usahaku (kami), dan aku (kami) sangat berharap kepada rahmatMu, dan aku (kami) terus bermohon kepadaMu, Wahai

Tuhan yang menunaikan segala hajat, dan mengubat segala penyakit di dalam dada, maka selamatkanlah aku (kami) daripada azab neraka, dan daripada menjerit menyesal, menyumpah diri pada hari kiamat dan daripada fitnah kubur"

(22)

Page 22 of 167 ْيِيْأَر ُهْنَع َفُعَضاَمَو َّمُهَّللَا , ْيِلَمَع ُهْنَعَرُصَقَو , ُهْغُلْ بَ ت َْلَِو ِْتَِّيِن , ٍْيَخ ْنِم ِْتَِّيِنْمُاَو , ْكِداَبِع ْنِم اًدَحَا ُهَتْدَعَو , ٍْيَخْوَا ْكِقْلَخ ْنِم اًدَحَا ِهْيِطْعُم َتْنَا , ِهْيِف َكْيَلِا ٌبِغاَر ِّنِِّإَف , َكُلَأْسَاَو ْيِْمَلاَعْلا َّبَراَي ُه

"Allahumma Wamaadho 'Ufa 'Anhu Rokyii, Waqasuro 'Anhu 'Amalii, Walam Tablughhu Niyyati, Wa Umniyyati Min Khair, Wa'adtahu Ahadam Min'Ibaadikh, Au Khairin Anta Mu'thiihi Ahadam Min Khalqikh. Fa Inni Rooghibun Ilaika Fiih, Wa As

Aslukahu Yaa Robbal 'Aalamin"

"Ya Allah! Apa yang tidak sampai fikiranku (kami) memikirkannya, dan singkat usahaku (kami) untuk menyelesaikannya dan tidak pula sampai niat dan cita-citaku (kami) kepadanya, daripada segala kebaikan yang Engkau janjikan kepada

seseorang hambaMu, atau kebaikan yang memang Engkau hendak berikan kepada seseorang daripada makhlukMu, maka aku (kami) juga memohonkannya

kepadaMu, Wahai Tuhan seru sekelian alam"

نْيِدَتْهُم َنْيِداَه اَنْلَعْجا َّمُهَّللَا , ْيِّْلِضُم َلََو َْيِّْلآَضَرْ يَغ اًبْرَح َِل ْساَّنلا َكِّبُِبِ ُّبُِنُ ْكِئاَيِلْوَِل اًمْلِسَو ْكِئاَدْع , ْكِقْلَخ ْنِم َكَفَلاَخ ْنَم َكِتَواَدَعِب ْيِداَعُ نَو

"Allahummaj 'Alnaa Haa Dii Na Muhtadin. Ghoiro Dhoolliina Wala mudhillin Harban Li'ak Daa-ikh Wa Silman Li Auliaa Ikh Nuhibbu Bihubbi Kannaas. Wanu 'Aa Dii Bi 'Adaa Watika Man

(23)

Page 23 of 167

"Ya Allah! Jadikanlah kami orang yang memberi petunjuk dan mendapat petunjuk, bukan orang yang sesat lagi menyesatkan, biarlah kami memerangi

musuh-musuhMu, dan berdamai dengan para WaliMu. Kami cinta kepada manusia dengan sebab kecintaanMu, dan kami memusuhi sesiapa yang

melawanMu dengan sebab melanggar perintahMu"

ْنِمَو ْءاَعُّدلااَذَه َّمُهَّللَا َكْيَلَعَو دْهَلْْااَذَهَو ْةَباَجِلَْا َك ْكُّتلا نْوُعِجاَر ِهْيَلِااَّنِاَو ِهَّلِل اَّنِاَو ْنَلَ , َّلَِا َةَّوُ قَلََو َلْوَحَلََو دْيِدَّشلا ِلْبَْلْا ىِذ مْيِظَعْلا ِّيِلَعْلا ِللهاِب , دْيِشَّرلاِرْمَلَْاَو , ُلَأْسَا دْيِعَوْلا َمْوَ ي َنْمَلَْا َك , َعَم دْوُلُْلْا َمْوَ ي َةَّنَْلْاَو ْدوُهُعْلاِب َكَل َْيِْفْوُمْلاَو ْدوُجُّسلا ِعَّكُّرلَا دْوُهُّشلا َْيِْبَّرَقُمْلا , ْدوُدَو ٌمْيِحَر َكَّنِا ْديِرُتاَم ُلَعْفَ ت َتْنَاَو ,

"Allahumma Hazaddu'ak Waminkal Ijaabat Wahazal Jahd Wa'alaikat Tuklaan Wa inna Lillahi Wa inna Ilaihi Rojiuun. Walaa Hawla Walaa Quwwata Illa Billahil'aliyyil 'Azhiim Zil Hablish Syadiid. Wal amrir Roshiid. As Alukal Amna Yaumal Wa'iid. Waljannata Yawmalkhuluud Ma'al Muqarrobiinashh

Syuhuud Arrukka'is sujuud Walmuufiina Laka Bil 'Uhuud. Innaka Rohii-muwwaduud. Wa anta Taf'alu Maaturiid" "Ya Allah! Kami hanya berdoa dan Engkaulah yang memperkenankannya, dan

kami hanya berusaha dan kami bertawakal kepadaMu. Kami semua kepunyaanMu dan kepada Engkau kami semua kembali. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan dengan Allah yang Maha Tinggi lagi Maha Agung, Tuhan

yang mempunyai tali yang kukuh dan perkara yang teguh. Kami bermohon kepadaMu supaya mendapat keamanan pada hari kiamat, dan mendapat syurga

pada hari yang kekal, bersama-sama orang yang dekat kepadaMu yang sentiasa menyaksikanMu, rukuk dan sujud kepadaMu serta setia dengan janji

(24)

Page 24 of 167

terhadapMu, kerana sesungguhnya Engkau Maha Penyayang lagi Pengasih. Dan Engkau berkuasa melakukan apa-apa yang Engkau kehendaki"

ْهِب َلاَقَو ِّزِعْلاِب َفَّطَعَ ت ْنَم َناَحْبُس

"Subhaanaman Ta'atthofaa Bil 'Izzi Waqoola Bih" "Maha Suci Tuhan yang menyandang pakaian kemulian dan

mempercakapkannya"

ْهِب َمَّرَكَتَو َدْجَمْلا َسِبَل ْنَم َناَحْبُس

"Subhaanaman Labisal majda watakarrama bih" "Maha Suci Tuhan ………"

ْهَل َّلَِا ُحْيِبْسَّتلا ْيِغَبْنَ يَلَ ْنَم َناَحْبُس

"Subhaanaman Laa Yanmbaghit Tasbiihu Illa Laah" "Maha Suci Tuhan yang memakai pakaian kebesaran serta bersifat mulia

dengannya"

ِّ نلاَو ِلْضَفْلا ىِذ َناَحْبُس ْمَع

"Subhaanazil Fadhli Wan Ni'am"

"Maha Suci Tuhan, tidak ada sesiapa yang layak disucikan melainkan Dia sahaja"

ْمَرَكْلاَو ِةَرْدُقْلا ىِذ َناَحْبُس

"Subhaanazil Qudroti Walkarom"

"Maha Suci Tuhan yang mempunyai limpah kurnia dan memberi nikmat itu kepada sebahgian hambaNya"

ْماَرْكِلَْاَو ِل َلََْلْا ىِذ َناَحْبُس

"Subhaanazil Jalaali Wal Ikroom"

(25)

Page 25 of 167

ْهِمْلِعِب ٍئْيَش َّلُك ىَصْحَا ْيِذَّلا َناَحْبُس

"Subhaanallazii Ahsoo Kulla Syai'im Bi'ilmih"

"Maha Suci Tuhan yang telah mengira segala sesuatu dengan ilmuNya"

ِْبِْلَ ق ِفِ اًرْوُ ن ِْل ْلَعْجا َّمُهَّللَا , ْيِْبَ ق ِْفِ اًرْوُ نَو , ِْفِ اًرْوُ نَو ْيِعَْسَ , ْيِرَصَب ِْفِ اًرْوُ نَو , ْيِرَعَش ِْفِ اًرْوُ نَو , ِْفِ اًرْوُ نَو ْيِرَشَب , اًرْوُ نَو ْيِمَْلْ ِْفِ , ْيِمَد ِْفِ اًرْوُ نَو , ِْفِ اًرْوُ نَو ِع ْيِماَظ , ِْبَِصَع ِْفِ اًرْوُ نَو , ْيَدَي ِْيَْ ب ْنِم اًرْوُ نَو , اًرْوُ نَو ْىِفْلَخ ْنِم , ِْنِْيَِيْ ْنَع اًرْوُ نَو , ِْلاَِشَ ْنَع اًرْوُ نَو , اًرْوُ نَو ْىِقْوَ ف ْنِم , ِْتَِْتَ ْنِم اًرْوُ نَو

"Allahumaj'al Lii Nuuran Fii Qalbi, Wanuura Fii Qabri, Wanuuran Fii Sam'ii, Wanuuran Fii Basari, Wanuuran Fii Sya'arii, Wanuuran Fii Basyari, Wanuuran Fii Lahmi, Wanuuran

Fii Damii, Wanuuran Fii 'Azhoomi, Wanuuran Fii 'Ashobii, Wanuuran Mimbaini Yadai, Wanuuran Min Kholfii, Wanuuran

'Ayyamiinii, Wanuuran 'An Syimalii, Wanuuran Mim Fauqi, Wanuuran Min Tahti"

"Ya Allah! Letakkanlah cahaya di dalam hatiku (kami), di dalam kuburku (kami), pada pendengaranku (kami), pada penglihatanku (kami), pada bulu rumaku (kami), pada kulitku (kami), pada dagingku (kami), pada darahku (kami), pada tulangku (kami), pada uratku (kami), di hadapanku (kami), di belakangku (kami),

(26)

Page 26 of 167

اًرْوُ ن ْ ِنِّْدِز َّمُهَّللَا اًرْوُ ن ِْل ْلَعْجاَو اًرْوُ ن ِْنِِطْعاَو

"Allahumma Zidni Nuuroo Wa'thini Nuroo Waj'al Lii Nuroo" "Ya Allah! tambahkanlah cahaya buatku (kami), berikanlah aku (kami) cahaya,

jadikanlah bagiku (kami) cahaya seterusnya"

(7) Asmaul Husna نْٰحَْراَي

Yaa Rahman

(Wahai Yang Maha Pengasih)

للهااَي

Yaa Allah (Ismudz-Dzat)

ْكِلَماَي

Yaa Malik (Wahai Maha Raja)

ْميِحَراَي

Yaa Rahim

(Wahai Maha Penyayang)

ْم َلََساَي

Ya Salaam Wahai Sejahtera

ْسوُّدُقاَي

Yaa Qudduus Wahai Maha Suci

ْنِمْيَهُماَي

Yaa Muhaimin (Wahai Maha Memelihara)

نِمْؤُماَي

Yaa Mu'min

(Wahai Pemberi Kedamaian)

ْراَّبَجاَي

Yaa Jabbaar

(Wahai Maha Pemaksa / Gagah)

ْزيِزَعاَي

Yaa 'Aziiz (Wahai Maha Perkasa)

ْقِلاَخاَي

(27)

Page 27 of 167

(Wahai Pencipta) (Wahai Pemilik Segala KeAgungan) ْرِّوَصُماَي Yaa Musawwir (Wahai Pembentuk) ْئِراَباَي Yaa Baari'

(Wahai Maha Mengadakan /Menjadikan)

ْراَّهَ قاَي

Yaa Qahhaar (Wahai Maha Penakluk)

ْراَّفَغاَي

Yaa Ghaffaar (Wahai Pengampun)

ْقاَّزَراَي

Yaa Razzaq

(Wahai Maha Pemberi Rezki)

ْباَّهَواَي

Yaa Wahhaab (Wahai Pemberi)

ْميِلَعاَي

Yaa 'Aliim

(Wahai Maha Mengetahui)

حاَّتَ فاَي

Yaa Fattaah (Wahai Pembuka Pintu

Rahmat)

ْطِساَباَي

Yaa Baasith

(Wahai Maha Melapangkan)

ْضِباَقاَي

Yaa Qaabiidh

(Wahai Maha Menyempitkan/ Menahan)

َراَي ْعِفا

Yaa Raafi'

(Wahai Maha Meninggikan)

ْضِفاَخاَي

Yaa Khaafidh

(Wahai Maha Merendahkan / Menundukkan)

(28)

Page 28 of 167

Yaa Muzill

(Wahai Maha Menghinakan) (Wahai Maha Memuliakan)Yaa Mu'izz

يِصَباَي

Yaa Bashiir (Wahai Maha Melihat)

عيَِسَاَي

Yaa Samii'

(Wahai Maha Mendengar)

لْدَعاَي

Yaa 'Adl (Wahai Maha Adil)

ْمَكَحاَي

Yaa Hakam

(Wahai Maha Menetapkan Hukum)

ْيِبَخاَي

Yaa Khabiir (Wahai Maha Mengetahui)

ْفيِطَلاَي

Yaa Lathiif (Wahai Maha Lembut)

ْميِظَعاَي

Yaa 'Azhiim (Wahai Maha Agung)

ِلَحاَي ْمي

Yaa Haliim (Wahai Maha Penyantun)

ْروُكَشاَي

Yaa Syakuur (Wahai Maha Menghargai)

رْوُفَغاَي

Yaa Ghaffuur (Wahai Maha Pengampun)

ْيِبَكاَي

Yaa Kabiir (Wahai Maha Besar)

يِلَعاَي

Yaa 'Aliyy (Wahai Maha Tinggi)

ْتيِقُماَي

Yaa Muqiit

(Wahai Maha Penjaga / Penentu

ْظيِفَحاَي

Yaa Hafiizh (Wahai Maha Memelihara)

(29)

Page 29 of 167

Segala Sesuatu)

ْليِلَجاَي

Yaa Jaliil (Wahai Maha Mulia)

ْبيِسَحاَي

Yaa Hasiib

(Wahai Maha Menghitung)

ْبيِقَراَي

Yaa Raqiib

(Wahai Maha Mengawasi / Penjaga)

ْيِْرَكاَي

Yaa Kariim (Wahai Maha Permurah /

Mulia)

ْعِساَواَي

Yaa Waasi'

(Wahai Maha Luas Rahmat)

ْبيُِمَاَي

Yaa Mujiib

(Wahai Maha Mengabulkan)

دوُدَواَي

Yaa Waduud (Wahai Maha Mengasihi /

Penyayang)

ْميِكَحاَي

Yaa Hakiim (Wahai Maha Bijaksana)

ْثِعاَباَي

Yaa Baa'its

(Wahai Maha Membangkitkan)

ْديَِمَاَي

Yaa Majiid (Wahai Maha Mulia)

ْقَحاَي

Yaa Haqq (Wahai Maha Benar)

ْديِهَشاَي

Yaa Syahiid

(Wahai Maha Menyaksikan)

ْيِوَقاَي

Yaa Qawiyy (Wahai Maha Kuat)

ْليِكَواَي

Yaa Wakiil (Wahai Maha Mewakili /

(30)

Page 30 of 167

ِلَواَي

Yaa Wali

(Wahai Maha Pelindung)

ْيِْتَماَي

Yaa Matiin

(Wahai Maha Kukuh / Keras)

ْيِصُْمُاَي

Yaa Muhshii

(Wahai Maha Menghitung / Pengira)

ْديَِحْاَي

Yaa Hamiid (Wahai Maha Terpuji)

ْديِعُماَي

Yaa Mu'iid

(Wahai Maha Mengembalikan / Mengulangi Kejadian)

ْئِدْبُماَي

Yaa Mubdi' (Wahai Maha Memulai

Kejadian) ْتيُِمُاَي Yaa Mumiit (Wahai Mematikan) ْيِيُْمُاَي Yaa Muhyii (Wahai Maha Pemberi

Kehidupan)

ْموُّيَ قاَي

Yaa Qayyuum (Wahai Maha Berdiri Sendiri)

ُّيَحاَي

Yaa Hayy (Wahai Maha Hidup)

ْد ِجاَماَي

Yaa Majiid (Wahai Maha Mulia)

ْد ِجاَواَي

Yaa Waajid (Wahai Maha Kaya /

Mengadakan)

ْدَحَأاَي

Yaa Ahad (Wahai Maha Esa)

ْدِحاَواَي

Yaa Waahid

(31)

Page 31 of 167

Satu)

ْدَمَصاَي

Yaa Shamad (Wahai Maha DiPerlukan /

Penunai Segala Hajat)

دْرَ فاَي

Yaa Fard (Wahai Maha Tunggal)

ْرِدَتْقُماَي

Yaa Muqtadir (Wahai Maha Berkuasa)

ْرِداَقاَي

Yaa Qaadir (Wahai Maha Kuasa)

ْرِّخَؤُماَي

Yaa Muakhkhir (Wahai Maha Mengakhirkan)

ْمِّدَقُماَي

Yaa Muqaddim (Wahai Maha Mengawali /

Mendahulukan)

ْرِخآاَي

Yaa Aakhir (Wahai Maha Akhir)

اَي ْلَّوَأ

Yaa Awwal (Wahai Maha Awal)

ْنِطاَباَي

Yaa Baathin (Wahai Maha Tersembunyi)

ْرِهاَظاَي

Ya Zhaahir (Wahai Maha Nyata)

ِْلاَعَ تُماَي

Yaa Muta'aalii

(Wahai Maha Tinggi Dari Segala Yang Tinggi)

ِْلاَواَي

Yaa Waaliyy (Wahai Maha Memerintah)

َّوَ تاَي ْبا

Yaa Tawwaab

(Wahai Maha Penerima Taubat)

رَ باَي

Yaa Barr (Wahai Sumber Segala

(32)

Page 32 of 167

Kebaikan)

وُفَعاَي

Yaa 'Afuww (Wahai Maha Pemaaf)

ْمِقَتْنُماَي

Yaa Muntaqim (Wahai Maha Membalas /

Yang Membalas Dengan Siksaan)

ُكِلاَماَي ِكْلُمْلا

Yaa Maalikul Mulk (Wahai Maha Menguasai Kerajaan

Abadi)

ْفُؤَراَي

Yaa Ra'uuf (Wahai Maha Belas Kasih)

ْطِسْقُماَي

Yaa Muqsith (Wahai Maha Adil)

َْلْااَذاَي َلَ

ْماَرْكِْلْاَو ِلYaa Dzal Jalaali Wal

Ikraam

(Wahai Memiliki Kebesaran Dan Kemuliaan)

ِْنَِغاَي

Yaa Ghaniyy (Wahai Maha Kaya)

ْعِماَجاَي Yaa Jaami' (Wahai Maha Menghimpunkan) ْعِناَماَي Yaa Maani' (Wahai Maha Pencegah /

Menahan)

ِْنِْغُماَي

Yaa Mughniyy (Wahai Maha Pemberi

Kekayaan)

ْعِفاَناَي

Yaa Naafi'

(Wahai Maha Pemberi Manfaat)

راَضاَي

Yaa Dhaar (Wahai Maha Pemberi

(33)

Page 33 of 167

ْيِداَهاَي

Yaa Haadii

(Wahai Maha Pemberi Petunjuk)

ْروُناَي

Yaa Nuur (Wahai Maha Pemberi

Cahaya)

ْيِقاَباَي

Yaa Baaqii (Wahai Maha Kekal)

ْعيِدَباَي

Yaa Badii'

(Wahai Maha Pencipta Hal Baru Tanpa Contoh)

ْديِشَراَي

Yaa Rasyiid

(Wahai Maha Pandai / Tepat Mentadbirkan)

ْثِراَواَي

Yaa Waarits

(Wahai Maha Mewariskan / semuanya akan kembali

kepadaNya)

ْروُبَصاَي

Yaa Shabuur

(Wahai Maha Sabar/Tidak Cepat Menghukum)

لا ِنِْلَعْجِا َّل ِمَظْعَا ْنِم ِْبِْلَ ق ُةَقَفَش ِهِبْتَطاَحَا ْنَمَو َّمُه ِع ْةَلْ يَّللا ُهُمِسْقَ ت ٍْيَخ ِّلُك ِْفِ اًبْيِصَن َكِداَب . ْيِدْهَ ت ٍرْوُ نَو ْهِب . اَهُرُشْنَ ت ٍةَْحَْرَو . ْهُطُسْبَ ت ٍقْزِرَو . ْهُفِشْكَتٍّرُضَو . ٍء َلََبَو ْهُعَ فْرَ ت . اَهُ فِرْصَت ٍةَنْ تِفَو

"Ij'alni Allahumma Waman Ahaa Thot Bihi Syafaqotu Qolbii Min a'Zhomi 'Ibaadika Nasiibanm Fii Kulli Khoirin Taqsimuhul

(34)

Page 34 of 167

Lailath. Wanuurin Tahdii Bih. Warohmatin Tansyuruhaa. Warizqin Tabsuthuh. Wadhurrin Takhsyifuh. Wabalaa-in

Tarfa'uh Wafithnatin Tasrifuha"

"Jadikanlah aku (kami) dan orang-orang yang aku (kami) cintai daripada golongan hamba-hambaMu yang mendapat bahagian yang terbesar daripada

pemberianMu pada malam ini yang berupa cahaya penunjukMu, rahmat yang Engkau limpahkan, rezki yang Engkau kurniakan, bahaya yang Engkau hindarkan,

bala' yang Engkau angkatkan, dan fitnah yang Engkau elakkan"

مْيِلَعْلا ُعْيِمَّسلا َتْنَا َكَّنِا اَّنِم ْلَّبَقَ تاَّنَ بَر

"Robbbanaa Taqabbal Minna Innaka Antassami'ul 'Alim" "Ya Tuhan kami! Terimalah daripada kami (segala permintaan), sesungguhnya

Engkau Maha Pendengar lagi Mengetahui"

َباَذَعاَنِقَو ًةَنَسَح ِةَرِخَْلا ِفَِو ًةَنَسَحاَيْ نُّدلا ِفِ اَنِتآ اَنَّ بَر ْرَّ نلا

"Robanaa Aatinaa Fiddunyaa Hasanah Wafil Akhiroti Hasanah Waqinaa 'Azaa Bannar"

"Ya Tuhan kami! Berikan kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan selamatkanlah kami dari azab api neraka"

للهاُرِفْغَ تْسَا مْيِظَعْلا ِللها َناَحْبُس ْهِدْمَِبَِو ِللها َناَحْبُس ( x 011 )

"Subhaanallaahi Wabihamdih Subhaanallaahil 'Azhiim Astaghfirullah"

"Maha Suci Allah dengan segala kesucianNya, Maha Suci Allah Yang Maha Agung, Aku meminta ampun kepadaMu"

(35)

Page 35 of 167 ُّيَ قاَي ُّيَحاَي َلَ ْمو ٰلِا َّلَِا َه تْنَا ( x 01 )

"Yaa Hayyu Yaa Qayyum Laa Ilaha Illa Anta"

"Ya Tuhan yang Hidup, Yang Berdiri sendiri, Tiada Tuhan melainkan Engkau"

8) Wiridul Latiff

( Selepas Fardhu Subuh )

Hadiahkan Al Fatihah kepada Habib Abdullah Bin Alwi Bin Muhammad Al Haddad Al Fatihah

في ِطَللْا ُد ْرِولا

ْٰحَّْرلا ِللها ِمْسِب ِمْيِحَّرلا ِن ْا ُللهَا ،ٌدَحَأ ُللهْا َوُه ْلُق ُدَمَّصل ُ ي َْلَِو ْدِلَي َْلِ ، َْلَِو ،ْدَلْو ٌدَحَأ اًوُفُك ُهَل ْنُكَي ×( 3 )

"Bismillaahir Rahmaanir Rahiim"

"Qul Huwallaahu Ahad, Allahus-Shamad, Lam Yalid wa Lam Yuulad, Wa Lam Yakul Lahu Kufuan Ahad" (3X)

"Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah (wahai Muhammad): Dialah Allah Yang Maha Esa; Allah yang menjadi tumpuan segala permohonan; Ia tidak beranak, dan Ia pula tidak diperanakkan. Dan tidak

ada sesuatu pun yang serupa denganNya"

ْٰحَّْرلا ِللها ِمْسِب ِمْيِحَّرلا ِن

(36)

Page 36 of 167 ِّر َش ْنِمَو ،َقَلَخ َام ِّرَش ْنِم ،ِقَلَفْلا ِّبَرِب ُذْوُعَأ ْلُق ْنِمَو ،ِدَقُعْلا ِفِ ِتاَثاَّف َّنلا ِّر َش ْنِمَو ،َبَقَو اَذِإ ٍقِساَغ َدَسَح اَذِإ ٍدِساَح ِّرَش ×( 3 )

"Bismillaahir Rahmaanir Rahiim"

Qul A'uudzu bi Rabbil Falaq, Min Syarri Maa Khalaq, Wa min Syarri Ghaasiqin idzaa Waqab, Wa min Syarrin-Naffaa-tsaati

fil-'Uqad, Wa min Syarri Haasidin idzaa hasad" (3X)

"Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah (wahai Muhammad); Aku berlindung dengan Tuhan yang menciptakan cahaya

subuh, daripada kejahatan makhluk-makhuk yang Ia ciptakan; dan daripada kejahatan malam apabila ia gelap gelita; dan daripada (ahli-ahli sihir) yang menghembus pada simpulan-simpulan ikatan; dan daripada kejahatan orang

yang dengki apabila ia melakukan kedengkiannya"

ْٰحَّْرلا ِللها ِمْسِب ِمْيِحَّرلا ِن ِّرَش ْنِم ،ِساَّنلا ِهَلِإ ،ِساَّنلا ِكِلَم ،ِساَّنلا ِّبَرِب ُذْوُعَأ ْلُق َنِم ،ِساَّنلا ِرْوُدُص ِْفِ ُسِوْسَوُ ي ْيِذَّلَا ِساَّنَْلْا ِساَوْسَوْلا ِةَّنِْلْا ِساَّنلاَو ×( 3 )

"Bismillaahir Rahmaanir Rahiim"

"Qul A'uudzu bi Rabbin-Naas, Malikin-Naas, Illaahin-Naas, Min Syarril Waswaasil khannaas, Alladzii Yuwaswisu fii

Shuduurin-Naas, Minal Jinnati Wan-Naas" (3X)

"Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah (wahai Muhammad); Aku berlindung dengan Tuhan yang memelihara manusia,

(37)

Page 37 of 167

(syaitan) yang mewas-waskan dalam dada (hati) manusia, daripada bangsa jin dan manusia" ِّبَر ُذوُعَأ َيَّشلا ِتاَز ََهَ ْنِم َكِب ا ِّبَر َكِب ُذوُعَأَو ،ِيِْط ِنوُر ُضَْيُ ْنَأ ×( 3 )

"Robbi A'uzubika Min Hamazaatish Syayaathiin, Wa A'uzubika Robbi Ayyah Dhuruun"

"Ya Tuhanku, aku berlindung denganMu dari bisikan-bisikan syaitan. Dan aku berlindung pula denganMu, Ya Tuhanku dari kedatangan mereka kepadaku"

َأ ََّنَّأ ْمُتْبِسَحَف ًثَبَع ْمُكاَنْقَلَخ ا ا َّو َنْو ُعَجْرُ ت َلَ اَنْ يَلِإ ْمُكَّنَأ

"Afahasibtum Annamaa Kholaqnaakum 'Abasaaw Wa-Annakum Ilainaa Laa Tur-Ja'uun"

"Maka apakah kamu mengira, bahawa sesungguhnya Kami menciptakan kamu sia-sia, dan bahawa kamu tidak akan dikembalikan kepada Kami?"

ِشْرَعْلا ُّبَر َوُه َّلَِإ َهَلِإ َلَ ُّقَْلْا ُكِلَمْلا ُللها َلَاَعَ تَ ف ِْيِْرَكْلا

"Fata'aa Lallaahul Malikul Haqqu Laa Ilaha Illa Huwa Robbul 'Arsyil Karim"

"Maka Maha Tinggi Raja Yang Sebenarnya. Tidak ada Tuhan Selain Dia. Tuhan yang memiliki 'Arasy yang Agung"

َو اََّنِّإَف ،ِه ِب ُهَل َناَهْرُ ب َلَ َرَخآ ًاَلَِإ ِللها َعَم ُعْدَي ْنَم

ْوُر ِفاَكْلا ُحِلْفُ ي َلَ ُه َّنِإ ،ِهِ بَر َدْنِع ،ُهُبا َسِح َن

(38)

Page 38 of 167

"Wamai Yad'u Ma'Allahi Ilahan Aakhoro Laa Burhaana Lahu Bih, Fainnama Hisaabuhu, 'Indarobbihi, Innahu Laa Yuflihul

Kaafiruun"

"Dan barangsiapa menyembah tuhan yang lain di samping Allah, padahal tidak ada sesuatu dalil pun baginya tentang itu, maka sesungguhnya perhitungannya di

sisi Tuhannya. Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu tidak beruntung"

َاَو ْرِفْغا ِّبَر ْلُقَو ْيِِْحْاَّرلا ُرْ يَخ َتْنَأَو ْمَحْر

"Wa Qul Robbighfir Wa-arham Wa Anta Khoirur Rohimin" "Dan katakanlah: Ya Tuhanku berilah keampunan dan berilah rahmat, dan

Engkau adalah Pemberi rahmat yang paling baik"

َنْوُحِبْصُت َْيِْحَو َنْوُسُْتُ َْيِْح ِللها َناَحْبُسَف

"Fashubhanallaahi Hiina Tumsuuna Wahiina Tusbihuun" "Maka bertasbihlah kepada Allah di waktu kamu berada di petang hari dan waktu

kamu berada di waktu subuh"

ٰمَّسلا ِفِ ُدْمَْلْا ُهَلَو َْيِْحَو ا يِشَعَو ِضْرَلاَو ِتاَو

َنْوُرِهْظُت

"Walahul Hamdu Fissama Waati Wal Ardi Wa'asyiyyan Wahiina Tuzhiruun"

"Dan bagiNyalah segala puji di langit dan bumi, dan di waktu petang dan di waktu kamu berada di waktu zuhur"

ِيُْيَُو ،ِّيَْلْا َنِم َتِّيَمْلا ُجِرُْيَُو ِتِّيَمْلا َنِم َّيَْلْا ُجِرُْيُ َضْرَلا

(39)

Page 39 of 167

"Yukhrijul Haiya Minal Maiyiti Wayug-Rijul Maiyita Minal Haiyi, Wayuhyil Ardho Ba'da Mautiha Wakazalika Tukh-Rijuun" "Dia mengeluarkan dan hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup dan menghidupkan bumi sesudah matinya: dan seperti itulah kamu

dikeluarkan (dari kubur)"

ِعْيِمَّسلا ِللهاِب ُذْوُعَأ ِمْيِلَعْلا ا َنِم مْي ِجَّرلا ِناَطْيَّشل ×( 3 )

"A'uzubillaahis Sami'il 'Alimi Minash Syaithoo Nirrojim" 3X "Aku berlindung dengan Allah Yang Maha Mendengar Lagi Maha Mengetahui

dari syaitan yang terkutuk"

ْٰحَّْرلا ِللها ِمْسِب ِمْيِحَّرلا ِن آْرُقْلا اَذَه ا َنْلَزْ نَأ ْوَل اًعِّدَصَتُم ا ًعِشاَخ ُهَتْ يَأَرَل ٍلَبَج ىَلَع َن ْمُهَّلَعَل ِساَّنلِل اَهُ بِرْضَن ُلاَثْمَْلا َكْلِتَو ،ِللها ِةَيْشَخ ْنِم َنْوُرَّكَفَ تَ ي

"Bismilla Hirrahma Nirrahim"

"Lau Anzalnaa Hazal Qur-Aana 'Alaa Jabalin Laroaitahu Khoosyi'an Mutasoddi'an Min Khosh Yatillah, Watilkal Amsaalu

Nad-Ribuhaa Linnaasi La'Allahum Yatafakkaruun" "Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang" "Kalau sekiranya Kami menurunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah-pecah disebabkan takut kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu Kami buat untuk manusia supaya mereka

(40)

Page 40 of 167

ْيَغْلا ُِلِاَع َوُه َّلَِإ َهَلِإ َلَ ْيِذَّلا ُللها َوُه َوُه ِةَدَاهَّشلاَو ِب

ْٰحَّْرلا ُمْيِحَّرلا ُن

"Huwalla Hullazi Laa Ilaha Illa Huwa 'Aalimul Ghoibi Wash Syahaadati Huwar Rohmaa Nur Rohiim"

"Dialah Allah yang Tiada Tuhan selain Dia, Yang Mengetahui yang Ghaib dan yang Nyata. Dialah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang"

ُمَلََّسلا ُسْوُّدُقْلا ُكِلَمْلا َوُه َّلَِإ َهَلِإ َلَ ْيِذَّلا ُللها َوُه ْ يِزَعْلا ُنِمْيَهُمْلا ُن ِمْؤُمْلا ِللها َناَحْبُس ،ُرِّ بَكَتُمْلا ُراَّبَْلْا ُز

َنْوُكِرْشُي اَّمَع

"Huwalla Hullazii Laa Ilaha Illa Huwal Malikul Qudduusus Salaamul Mu'minul Muhaiminul 'Aziizul Jabbaarul Mutakabbirr,

Subhaanallaahi 'Amma yushrikuun"

"Dialah Allah Yang Tiada Tuhan Selain Dia; Raja Yang Maha Suci; Yang Maha Sejahtera; Yang Mengurniakan Keamanan; Yang Maha Memelihara; Yang Maha

Perkasa; Yang Maha Kuasa; Yang Memiliki Segala Keagungan. Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan"

، َنِْسُْلْا ُءاَْسََلا ُهَل ،ُرِّوَصُمْلا ُئِراَبْلا ُقِلاَْلْا ُللها َوُه

ٰمَّسلا ِفِ اَم ُهَل ُحِّبَسُي يِكَْلْا ُزْ يِزَعْلا َوُهَو ،ِضْرَلاَو ِتاَو

ْم

"Huwallaahul Khooliqul Baari-Ul Musowwir, Lahul Asmaa Ulhusna, Yusabbihu Lahu Maa Fissama Waati Wal-Ard,

(41)

Page 41 of 167

"Dialah Allah Yang Menciptakan; Yang Mengadakan; Yang Membentuk Rupa; Yang Mempunyai Nama-Nama Yang Baik; Bertasbihlah kepadaNya apa yang ada

di langit dan bumi; dan Dialah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana"

ُ ن ىَلَع ٌمَلََس َْيِْمَلاَعْلا ِفِ ٍحْو

"Salaamun 'Alaa Nuuhin Fil 'Aalamiin" "Kesejahteraan di limpahkan atas Nuh di seluruh alam"

ٰذَك اَّنِإ َْن َكِل

َْيِْنِسْحُمْلا يِز

"Inna Kazaalika Najzil Muhsinin"

"Sesungguhnya demikianlah Kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik"

َْيِْنِمْؤُمْلا اَنِداَبِع ْنِم ُهَّنِإ

"Innahu Min 'Ibaadinal Mukminin"

"Sesungguhnya dia termasuk di antara hamba-hamba Kami yang beriman"

َقَلَخ اَم ِّرَش ْنِم ِتاَّماَّتلا ِللها ِتاَمِلَكِب ُذوُعَأ ( اثلَث × 3 )

"A'uuzubikalimaa Tilla Hit-Taammaati Min Syarrima Kholaq" 3X

"Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan makhlukNya" ِضْرَلْا ِفِ ٌءْيَش ِهِْسَأ َعَم ُّرُضَي َلَ ْيِذَّلا ِللها ِمْسِب ُمْيِلَعْلا ُعْيِمَّسلاَوُهَو ِءاَمَّسلا ِفَِلََو اثلَث( × 3 )

(42)

Page 42 of 167

"Bismillaa Hillazii Laa Yadhurru Ma'asmihi Syain-un Fil-Ard Walaa Fissamaa-i Wahuwassamii'ul 'Alim" 3X

"Dengan Nama Allah yang dengan NamaNya tiada satu pun, yang di bumi mahupun di langit, dapat memberi kemudharatan dan Dia Maha Mendengar lagi

Maha Mengetahui" ُتْحَبْصَأ ِّنِِّإ َّمُهلَّلا )ُتْيَسْمَأ( ٍةَيِفاَعَو ٍةَمْعِن ِفِ َكْنِم اَيْ نُّدلا ِفِ َكَرْ تِسَو َكَتَيِفاَعَو َّيَلَع َكَتَمْعِن ْمِْتَُأَف ،ٍْتِْسَو ِةَرِخلآاَو ( اثلَث × 3 )

"Allahumma Inni Ashbahtu (Amsaitu) Mingka Fii Ni'matin Wa'aafiyatiw Wasitr, Fa-Atmim Ni'mataka 'Alaiya Wa'aa

Fiyataka Wasitroka Fiddunyaa Wal-Aakhiroh" 3X "Ya Allah! sesungguhnya aku telah mendapat nikmat, kesehatan serta perlindungan daripadaMu di pagi (petang) hari ini, maka sempurnakan nikmat,

kesehatan serta perlindunganMu padaku di dunia dan akhirat"

ُتْحَبْصَأ ِّنِِّإ َّمُهَّللا )ُتْيَسْمَأ( َةَلََحْ ُدِهْشُأَو َكُدِهْشُأ ْيَِجََو َكَتَكِئَلََمَو َكِشْرَع ْكِقْلَخ َع َهَلِإ َلَ ُللها َتْنَأ َكَّنَأ َّنَأَو َكَل َكْيِرَش َلَ َكَدْحَو َتْنَأ َّلَِإ َكُدْبَع اًدَّمَُمُ ْكُلوُسَرَو اعبرأ( × 0 )

"Allahumma Inni Assbahtu (Amsaitu) Hiduka Wa Ush-Hiduka Hamalata 'Arsyik, Wamalaa Ikataka Wajamii'a Kholqik,

Annaka Antallaahu Laa Ilaha Illa Anta Wahdaka Laa Syarika Lakh Wa-Anna Muhammadan 'Abduka Warosuluk" 3X

(43)

Page 43 of 167

"Ya Allah! di pagi (petang) hari ini aku mengambil-Mu, sebagai saksi, begitu pun para pemikul 'Arasy-Mu, para malaikat-Mu dan seluruh makhluk-Mu, bahawa Engkaulah Allah, tiada Tuhan selain Engkau, Tunggal tiada sekutu, dan bahawa

Muhammad adalah hamba dan utusan-Mu"

ُئِفاَكُيَو ُهَمَعِن ِفِاَوُ ي ًادَْحْ َْيِْمَلاَعْلا ِّبَر ِهَّلِل ُدْمَْلَْا ُهَدْيِزَم اثلَث( × 3 )

"Alhamdulillaa Hirobbil 'Aalamiin Hamdan Yuwaafii Ni'amahu Wayukaafi-u Maziidah" 3X

"Segala puji bagi Allah, Tuhan sekelian alam, pujian yang memadai nikmat-nikmat-Nya dan mencukupi penambahan-Nya"

، ِتْوُغاَّطلاَو ِتْبِْلْاِب ُتْرَفَكَو ،ِمْيِظَعلا ِللهاِب ُتْنَمآ ،َاَلَ َماَصِفْنَا َلَ ،ىَقْ ثُوْلا ِةَوْرُعْلاِب ُتْكَسْمَتْساَو ُللهاَو ٌميِلَع ٌعْيَِسَ ( × 3 )

"Aamantu Billa Hil 'Azhiim, Wakafartu Biljibti Watthooghuut, Wastamsaktu Bil'Urwatil Wusqo, Laa Anmfishoo Malahaa,

Wallahu Sami'un 'Alim" 3X

"Aku beriman kepada Allah Yang Maha Agung dan ingkar terhadap sembahan selain Allah, kejahatan dan thaghut (segala yang disekutukan dengan Allah), dan aku berpegang dengan tali yang kukuh yang tidak akan terputus. Dan Allah Maha

Mendengar lagi Maha Mengetahui"

ُللها ىَّلَص ٍدَّمَحُِبَِو ،اً نْيِد ِمَلَْسِلْاِب َو ،ا بَر ِللهاِب ُتْيِضَر ًلَوُسَرَو ا يِبَن َمَّلَسَو ِهْيَلَع اثلَث( × 3 )

(44)

Page 44 of 167

"Rodhii Tubillaa Hirobba, Wabil Islaami Diina, Wabi Muhammadin Sollallahu 'Alaihi Wasallama Nabiyyan

Warosuulan" 3X

"Aku redha Allah sebagai Tuhan, Islam sebagai agama dan Muhammad saw sebagai Nabi dan Rasul"

ُّبَر َو ُهَو ُتْلَّكَو َت ِه ْيَلَع َو ُه َلَِإ َهَلِإ َلَ ُللها َِبِ ْسَح ِم ْيِظَعلا ِشْرَعلا ًاعبس( × 7 )

"Hasbi Yallaahu Laa Ilaha Illa Huwa 'Alaihi Tawakkaltu Wahuwa Robbul 'Arsyil 'Azhiim" 7X

"Cukuplah Allah bagiku (sebagai pelindung); tiada Tuhan melainkan Dia; kepadaNya aku bertawakal, dan Dialah Penguasa 'Arasy yang agung"

َو ٍدَّمَُمُ َانِدِّيَس ىَلَع ِّلَص َّمُهَّللَا ىٰلَع ِهِبْحَصَو ِهِلآ اًرشَع(.ْمِّلَسَو × 01 )

"Allahumma Solli 'Alaa Saiyidinaa Muhammadin Wa-Aalihi Wasohbihi Wasalim" 10X

"Ya Allah! limpahkanlah selawat dan salam-Mu ke atas penghulu kami Muhammad serta keluarga dan sahabat-sahabatnya"

DOA

،ِْيَْلْا ِةَءاَجُف ْنِم َكُلَأْسَأ ِّنِِّإ َّمُهَّللَا ُذوُعَأَو

ْنِم َكِب

رَّشلا ِةَءاَجُف

"Allahumma Inni As-Aluka Min Fujaa Atil Khair, Wa-A'uuzubika Min Fujaa Atish Syarri"

(45)

Page 45 of 167

"Ya Allah! aku bermohon kepadaMu untuk kebaikan yang tidak disangka; dan aku berlindung denganMu daripada bencana yang mengejut"

لَا ِّبَّر َتْنَأ َّمُهَّل ، َهَلِإ َلَ َو ،ِْنَِتْقَلَخ َتْنَأ َّلَِإ ، َكُدْبَع َانَأ ُتْعَطَتْسا اَم َكِدْعَوَو َكِدْهَع ىَلَع َانَأَو

"Allahumma Anta Robbi Laa Ilaha Illa Anta Kholaqtanii, Wa-Ana 'Abduk, Wa-Wa-Ana 'Alaa 'Ahdika Wawa'dika Mastatho'tu" "Ya Allah! Engkaulah Tuhanku, tiada Tuhan selain Engkau; Engkau ciptakan daku

dan aku ini hambaMu dan aku akan menuruti titah dan amanatMu sekuat tenagaku" ِب ُذْوُعَأ ،ُت ْعَ نَص اَ م ِّرَش ْنِم َك َكِتَمْعِنِب َكَل ُءْوُ بَأ ْرِفْغَاف ِْبِْنَذِب ُءْوُ بَأَو ،َّيَلَع َّلَِإ َبْوُ نُّذلا ُرِفْغَ ي َلَ ُهَّنِاَف ،ِْل َتْنَأ

"A'uuzubika Min Syarrimaa Sona'tu, Abuu-Ulaka Bini'matika 'Alaiya, Wa-Abuu-Ubizanmbi Fagh Firlii, Fa-innahu Laa

Yaghfiruz Zunuuba Illa Anta"

"Aku berlindung denganMu dari perkara-perkara buruk yang aku lakukan, dan aku mengakui kepadaMu, nikmatMu kepadaku, serta mengakui dosaku, maka

ampunilah aku, kerana tiada yang mampu mengampuni dosa itu melainkan Engkau"

،ُت ْلَّكَوَ ت َكْيَلَع ،َتْنَأ َّلَإ َهَلِا َلَ ،ِّْبَّر َتْنَأ َّم ُهَّللَا ْلا ُّبَر َتْنَأَو

ِم ْيِظَعْلا ِشْر َع

"Allahumma Anta Robbii, Laa Ilaha Illa Anta, 'Alaika Tawakkaltu, Wa Anta Robbul 'Arsyil 'Azhiim"

(46)

Page 46 of 167

"Ya Allah! Engkaulah Tuhanku, tiada tuhan selain Engkau, hanya kepada Engkau aku berserah diri, dan Engkaulah Tuhan bagi 'Arasy yang agung"

َلََو َلْو َح َلََو ،ْنُكَي ْم َل ْأَشَي َْلِ اَمَو ،َنا َك ُللها َءاَش اَم ِمْيِظَعْلا ِّيِلَعْلا ِللهاِب َّلَِإ َةَّوُ ق

"Maasyaa Allaahu Kaan, Wamaalam Yasyaklam Yakun, Walaa Hawla Walaa Quwwata Illa Billa Hil'Aliyyil 'Azhiim"

"Apa yang dikehendaki Allah pasti akan terjadi, dan apa yang tidak dikehendakiNya tidak akan terjadi. Tiada daya dan kekuatan melainkan

pertolongan Allah Yang Maha Tinggi lagi Maha Agung"

َطا َحَأ ْدَق َللها َّنَاَو ،ٌر ْيِدَق ٍءْيَش ِّلُك ىَلَع َللها َّنَأ ُم َلْعَا َش ِّلُكِب

ا ًمْلِع ٍءْي

"A'lamu Annallaaha 'Ala Kulli Syay-Ing Qodir, Wa Annallaaha Qad Ahaa Tho Bikulli Syay-In 'Ilmaa"

"Aku mengetahui bahwasanya Allah Maha Berkuasa atas setiap sesuatu. Dan sesungguhnya Allah tetap meliputi ilmuNya atas tiap-tiap sesuatu"

َّللَا ُعَأ ِّنِِّإ َّمُه ،ْيِسْفَ ن ِّرَش ْنِم َك ِب ُذْو ِّل ُك ِّرَش ْنِمَو ٌذ ِخآ َتْنَأ ٍة َّباَد ِّبَّر َّنِإ ،َاهِتَيِص اَنِب ٍطاَرِص ىَلَع ٍمْيِقَتْسُم

"Allahumma Inni A'uzubika Min Syarri Nafsi, Wamin Syarri Kulli Daabbatin Anta Aakhizun Binaa Siyatihaa, Inna Robbi 'Alaa

(47)

Page 47 of 167

"Ya Allah! aku berlindung denganMu dari kejahatan diriku sendiri, dan dari kejahatan segala yang melata yang ubun-ubunnya berada dalam genggamanMu,

sesungguhnya Tuhanku berada di atas jalan yang lurus"

ُّ يَ ق اَي ُّيَح اَي ثْيِغَتْسَا َكِتَْحَْرِب ،ُمْو

َكِباَذَع ْنِمَو ،

ُرْ يِجَتْسَأ

"Yaa Hayyu Yaa Qayyuum, Birohmatika Astaghiis, Wamin 'Azaabika Astajiir"

"Ya Allah! Yang Hidup, Tuhan Yang Berdiri Sendiri, aku memohon pertolongan dengan kasih sayangMu, dan aku memohon perlindungan daripada siksaMu"

ْيِسْفَ ن َلِإ ِْنِْلِكَت َلََو ،ُهَّلُك ْ ِنِّْأَش ِْل ْحِلْصَأ ،

َلَِإ َلََو

َكِقْلَخ ْنِم ٍدَحَأ ْيَْع َةَفْرَط

"Aslih Lii Syaknii Kullahu, Walaa Takilnii Ila Nafsii Walaa Ilaa Ahadim Min Kholqika Thorfata 'Ain"

"Berilah kepadaku kebaikan dalam urusanku semua, janganlah Engkau menyerahkan daku kepada diriku sendiri, dan jangan juga kepada salah seorang

pun daripada makhlukMu walau sekelip mata sekalipun"

ُذْوُعَأ ِّْنِِّإ َّمُهَّللَا ْنَزَْلْاَو ِّمَْلَا َنِم َكِب ُذْوُعَأَو ، َكِب َنِم ْلَسَكْلاَو ِزْجَعْلا ْوُعَأ َو ، ُخُبْلاَو ِْبُْْلْا َنِم َكِب ُذ ْل ، َبَلَغ ْنِم َكِب ُذْوُعَأَو ْلاَجِّرلا ِرْهَ قَو ِنْيَّدلا ِة .

"Allahumma Inni A'uzubiika Minal Hammi Walhazan, Wa A'Uzubika Minal 'Ajzi Walkasal, Wa A'Uzubika Minal Jubni WalBughl, Wa A'Uzubika Min Gholabatid Daini Waqohrirrijaal"

(48)

Page 48 of 167

"Ya Allah! aku berlindung denganMu daripada keluh-kesah dan kesedihan, dan aku berlindung denganMu daripada kelemahan dan kemalasan, dan aku berlindung denganMu dari sifat pengecut dan bakhil, dan aku berlindung

denganMu daripada bebanan hutang dan daripada paksaan manusia"

َّمُهَّللَا َيِفاَعْلا َكُلَأْسَأ ِّنِِّإ

ْه َرِخلآاَو اَيْ نُّدلا ِفِ ، ْه

"Allahumma Inni As-Alukal 'Afiyah, Fiddunyaa Wal-Aakhirah" "Ya Allah! Aku bermohon kepadaMu pengampunan dan kesejahteraan di dunia

dan akhiraat" َوْفَعْلا َكُلَأْسَأ ِّنِِّإ َّمُهَّللَا ْةَيِفا َعْلاَو ُمْلاَو ، ْةَمِئاَّدلا َةَافاَع ، ِْلَامَو ْيِلْهَأَو َيَايْنُدَو ِْنِْيِد ِفِ

"Allahumma Inni As-Alukal 'Afwa Wal'Afiyat, Wal Mu 'aafaatad Da-Imat, Fii Diinii Wa-Dunyaaya Wa Ahlii Wa Maalii"

"Ya Allah! aku bermohon kepadaMu pengampunan dan kesejahteraan serta perlindungan yang abadi dalam agamaku, duniaku, keluargaku dan hartaku"

ِْتِاَعْوَر ْنِمآَو ْ ِتِاَرْوَع ْرُ تْسا َّمُهَّللَا

"Allahummastur 'Aurooti Wa-Aamin Raw'aatii"

"Ya Allah! tutupkanlah segala ke'aibanku (kesalahanku) dan amankanlah ketakutanku" َّيَدَي ِْيَْ ب ْنِم ِْنِْظَفْحا َّمُهَّللَا ، ِْنِْيَِيْ ْنَعَو ْيِفْلَخ ْنِمَو ْنِم َلَاتْغُأ ْنَأ َكِتَمَظَعِب ُذْوُعَأَو ،ْيِقْوَ ف ْنِمَو ِْلَا ِشَ ْنَعَو ِْتَِْتَ

(49)

Page 49 of 167

"Allahummah Faznii Mimbaini Yadaiya Wamin Kholfii Aiyamiinii Wa'an Syimalii Wamin Fawqii,

Wa-A'uuzubi'azhomatika An Ughtaala Min Tahtii"

"Ya Allah! peliharalah daku dari malapetaka yang datang dari depan dan belakangku, dan dari kanan dan kiriku, dan dari atasku, dan aku berlindung dengan keagunganMu supaya jangan ditipu dari bawahku (tanpa disedari)"

َا ،ِْنِْيِدْهَ ت َتْنَأَو ،ِْنَِتْقَلَخ َتْنَأ َّمُهَّلل ِْنُِمِعْطُت َتْنَأَو ، ،ِْنِْيِقْسَت َتْنَأَو ِْنِْيِيُْتَ َتْنَأَو ، ِنُِتْيُِتُ َتْنَأَو

"Allahumma Anta Kholaqtanii, Wa-anta Tahdiini, Wa anta Tut'imunii Wa anta Tasqiinii, Wa anta Tumiitunii, Wa anta

Tuhyiinii”

"Ya Allah! Engkaulah yang menciptakan aku, memberikan petunjuk kepadaku, memberi makanan padaku, memberikan minuman kepadaku, mematikan aku,

dan Engkaulah yang menghidupkan aku"

ٌر ْيِدَق ٍءْيَش ِّلُك ىَلَع َتْنَأَو

"Wa anta 'Alaa Kulli Syai-ing Qodir" "Engkaulah yang berkuasa atas segala sesuatu"

ْحَبْصَأ ْمَلَْسِلْْا ِةَرْطِف ىَلَع َان ْصَلَْخِلْْا ِةَمِلَك ىَلَعَو ، ، َّمَُمُ َانِّيِبَن ِنْيِد ىَلَعَو ِهْيَلَع ُللها ىَّلَص ٍد ىَلَعَو ،َمَّلَسَو ِلْسُم ًافْيِنَح َمْيِهَارْبِإ اَنْ يِبَأ ِةَّلِم َْيِْكِرْشُمْلا َنِم َنَاك َامَو ،ًام

"Asbahnaa 'Alaa Fitrotil Islam, Wa 'alaa Kalimatil Ikhlas, Wa 'alaa Diini Nabiyyaa Muhammadin Sollallaahu 'Alaihi

Wasallam. Wa 'alaa Millati Abiinaa Ibrohim Hanifam Muslima, Wamaa Kaana Minal Mushrikin"

Figur

Memperbarui...

Referensi

Memperbarui...

Related subjects :