Lirik lagu - lagu dalam bahasa Bali (Kidung Pamuji)

121  1545  Download (15)

Full text

(1)

I. Kidung Buat Rerahinan Ida Sang Hyang Yesus Mangkin Rawuh Immanuel

Halleluya Sang Hyang Yesus Ih Para Percaya

Wengi Suci

Ambate Luwih Cahyan Latri Anak Nista Anak Menak Luwihangja Sang Mahaluwih

II. Kidung Buat Rerahinan Sedan Ida Sang Hyang Yesusu Oduh Ratu Sang Hyang Yesus

Salib Ida Sang Hyang Yesusu Sang Hyang Yesus Kapentang

Sang Hyang Yesus Wiakti Kapentang Wenten Rah Suci Mamuncrat

Duh Hyang Yesus Sedan Ratu

III. Kidung Buat Rerahinan Nyeneng Ida Sang Hyang Yesus O Wenten Suara Jangih

Rahina Niki Suci

Haleluya Ida Nyeneng Rerainan Ida Nyeneng Margi Ngeluwihang Ida

Juru Rahayun Tiang Nyeneng

(2)

Margi Sami Bingar-Bingar Sapunika Ratun Titiang V.Kidung Buat Rerahinan Pentakosta

Duh Ratun Widin Titiang Titiang Nunas Roh Suci Duh Roh Suci Mugi Kayun Mugi Roh Suci Nedunin

(3)

Rikala Hyang Yesus Munggah

Duk Rahina Pantekosta Sampun Rawuh VI. Pangunci Kebaktian

Haleluya Puji Miwah Panyuksema Baktinin Ida Sang Aji

Sih Swecaning Sang Hyang Yesus Kristus Astiti Ring Sang Aji

Dumadak Sih Swecaning Yesus Pangancep Titiang

Manusa Jagi Kapaicain Pada Aturan Puji

Ih Pra Kawulan Hyang Widi Ih Jadma Saduuring Gumi

Ring Gunung Miwah Ring Pangkung Sang Hyang Widi Maha Luwih

Ratun Titiang Sane Wenten Ring Swargan Sang Hyang Widi Suci

(4)

Yadiastu Dosan Titiang Ageng Mulih Ja Cening

Duh Hyang Yesus Titiang Sukserah Nagnkil Mangkin Ring Hyang Yesus Dosa Sida Kaicalang

(5)

Elingang Parab Hyang Yesus Titiang Uning Wenten Kuri Ambate Ramennya

Duh Jiwan Titiang Bingarja

Sang Hyang Widi Ngempu Titiang Ih Jiwan Titiang Bingar Ja

Titiang Muji-Muji Ratu

Yan Ngiring Sang Hyang Yesus Titiang Ngandel Ring Hyang Yesus Sang Hyang Yesus Nuntun Titiang Sang Hyang Yesus Ratun Titiang Titiang Ngirih Sang Hyang Yesus Krahayuan Jroning Yesus

Sang Hyang Yesus Switran Titiang

Duh Ratu Dumadak Nantan Margin Titiang Dumadak Sih Swecan Aji

Jadma Sane Leleh

Titiang Meled Ring Umah Tiang

Tiang Uning Wenren Jagat Langgeng Oduh Ratu Sang Hyang Yesus

Wenten Prahu Malayar Ke Suwarga Rare Rare Puniki

(6)

Titiang Niki Jadma Dosa Pasamuan Liang Napi

Duh Ratu Titiang Ngastawayang Sang Hyang Yesus Titiang Pacang Titiang Nyadia Ngiring Hyang Yesus Margi Iring Sang Hyang Yesus

(7)

Ambate Rahayu Sang Mapikuren Titiang Nangkinl Sareng Sami Duh Ratu Titiang Sami Mriki Pangandkan Sang Hyang Widi

Pasawur Pasamuan Ne Ring Pangubakti Ring Rahinan Redite Oduh Ratu Titiang Sami

Oduh Ratu Sang Hyang Widi Suryane Sampun Surup Rahina Niki Wantan Kicen Nawegan Ratu Titiang Nunas Gentosin Sasih Tur Tahun Ceritan Sang Hyang Yesus Yening Ngiring Widi

Sampunan Ajrih Kakewuhan Ida Sang Hyang Roh Suci

Sang Hyang Widi Nuntun Titiang Yen Sampun Dawuhnya Rawuh Ring Purin Ida Sang Aji

(8)

No. 1 MANGKIN RAWUH IMMANUEL

1. Mangkin Rawuh Immanuel Idane Jantosang Titiang Mangda titian kabebasan Saking bandan dosan titian Suka ren jamanusa sampun rawuh Immanuel

2. Mangkin Rawuh Immanuel, Sane Dados Galang Jagat. Tundung Saking Umah Titiang, petengin dosa mwah pati. Suka rena ja manusa sampun rawuh Immanuel.

3. Rawuh Utusan Hyang Widi, tumurun Saking Swargan. Dumadak titian kaicen, sutrepti miwah rahayu.

Suka rena ja manusa sampun rawuh Immanuel.

4. Mangkin Rawuh Immanuel, titian nunas swecan Ida. Wantah Ida ne ngicalang, bedak haus manah titian. Suka rena ja manusa sampun rawuh Immanuel.

No. 2 HALLELUYA SANG HYANG YESUS

1. Halleluya Sang Hyang Yesus Ngrawuhin Manusa Galang kalwihan Ida rauh masinar ring jagat

2. Halleluya Ida Prapta, rehning sih suweca. Ring Sakatahing manusa, mepica raharja.

(9)
(10)

No. 3 IH PARA PERCAYA

1. Ih para percaya liang jarring manah Margi ja sami ka Betlehem

Sang Putra ne makta krahaywan jagat Ngiring margi baktinin Ngiring margi baktinin Ngiring margi baktinin Sang Raja

2. Ring jaban Negara para Malaekat, Mamuji swarannya suka rena,

Puji Katur ring Sang Hyang Widi Wasa, Ngiring margi baktinin, ngiring margi baktinin, Ngiring Margi baktinin Sang Ratu.

3. O aturang puji, miwah pangubakti, Sang Sabda

mangkin sampun maraga, Ida Sampun nilar kalwihan swarga, Ngiring margi baktinin,

Ngiring margi baktinin,

Ngiring margi baktinin Sang Ratu

No. 4 WENGI SUCI

1. Wengi Suci Sepi Sami, Sang Juru rahayun mangkin turun menjadma rawuh

(11)

2. Putra Suci, nyeneng Ratu, Nebas dosan Jadma,

(12)

Magenah ring kandange nista,

Maranin manusa, maranin manusa,

3. Wengi Suci, sepi sami, Sang Putra mamakta, Karahaywan jadma sajagat, Kadi perjanjian Ajin Ida,

Dwaning kaluhurang, dawning kaluhurang.

4. Wengi Suci, Sepi sami, Sang Putran mamakta, Perdamean jadmane dosa, Nyawisang perjanjian langgeng, Amin luwihan ja, Amin luwihan ja.

No. 5 AMBATE LUWIH DAHYAN LATRI

1. Ambate lwih cahyan latri Jagat Kasunarin Duk utusan swarga prapta Midartayang sih sweca Wyakti bagia para jadma Ne Kaicen krahayuan Antuk juru rahayu Antuk juru rahayu

(13)

No. 6 ANAK NISTA ANAK MENAK

1. Anak nista anak menak tansah pada ngaturang Kidung sane ngutamayang parab Juru rahayu Glo-ria

Baktininja Ida Glo-ria Baktininja Ida

2. Inggih sasoring akasa Saduwuring pratiwi Jadma sami nyaad pada Nyumbah Putraning Widi Glor-ria, baktininja Ida Glor-ria, baktininja Ida

3. Para balancing suwarga Taler nangkil tur muspa Daging sarga miwah jagat Sami

maktinin Ida Glor-ria, baktininja Ida Glor-ria, baktininja Ida

No. 7 LUWINHANGJA SANG MAHALUWIH

1. Luwihangja Sang Linuwih Ring suwargan, Ring suwargan, Ring suwargan Krahayuawan Wenten jarring gumi Mwah kaliyangan ring manusane Luwihang Widi ring swargan Luwihang Widi ring swargan

Rahayu ring Gumi Rahayu ring Gumi Rahayu ring Gumi Rahayu ring Gumi

(14)

ring suwargan ring suwargan

Krahayuan Wenten ja ringgu miwahkaliyangan ring manusane Amin

Amin

No. 8 ODUH RATU SANG HYANG YESUS

1. O, duh Ratu Sang Hyang Yesus Icen titian pikukuh jroning sengsara pakewuh sane marginin

Ratu Reh ning ratu asih

sweca maring titian jadma dosa Kantos arsa sangsara

Ida pacing manyawisang Karahayuan titian miwah jadmane sami

2. Ida dados banten luwih Manut Pakarsan Widi Ngicalang malane sami Mwah kaletehan gumi Nebas dosan jadma sami Ring ayun Ida Sang Aji Dados banten sujati Kaluwihan

(15)

No. 9 SALIB IDA SANG HYANG YESUS

1. Salib Ida Sang Hyang Yesus sane ring Bukit Golgotane Katancebang

Buwat titiang Patut tansah ceheng titian 2. Tiang sedih reh iwang titian Ne ngranayang

sedan Ida ne Pangajum jadma ring titian Sujatinne kapocolan

3. Mangkin patut tiang ngluwihang Salib Ratun titian kewenten Tur ngaturang paderben tiang Pinaka banten ring Ida

No. 10 SANG HYANG YESUS KAPENTANG

1. Sang Hyang Yesus Kapentang Kasrahayang antuk Hyang Widi Kayun negen pasisip

miwah temah dados gentosing jagat

2. Sang Putra ne kapentang Tan madosa kadosayang Mangda titian, anak madosa sami Rahayu rehning ngenga.

(16)

4. Sang Panyupat kapentang Dewek jiwa srahang titian Kaaturan, ring ayun Sang Hyang Yesus Dados

(17)

No. 11 SANG HYANG YESUS WIAKTI KAPENTANG

1. Sang Hyang Yesus wiakti kasedayang Sang Hyang Yesus wiakti kasedayang

O, duh manah titiange lintang sedih sedih sedih Sang Hyang Yesus wiakti kasedayang

2. Tangan Ida kapentang kapacek Tangan Ida kapentang kapecek

O duh, manah titiange lintang sedih, sedih , sedih. Tangan Ida kapentang kapacek.

3. Piyah Ida ne raris katumbak. Piyah Ida ne raris katumbak. O duh. Manah titiange lintang sedih, sedih, sedih.

Piyah Idane raris katumbak.

4. Layon Ida ne raris kapendem. Layon Ida ne raris kapendem. O duh, manah titiange lintang sedih, sedih, sedih.

Layon Ida ne raris kapendem.

5. Ring jagate raris peteng dedet. Ring jagate raris peteng dedet.

O duh, manah titiange sedih, sedih, sedih. Ring jagate raris peteng dedet.

No. 12 WENTEN RAH SUCI MAMUNCRAT

(18)

Golgota Inggih Erah Sang Hyang Yesus ne ngicalang dosa ne ngicalang dosa Inggih

Erah Sang Hyang Yesus ne ngicalang dosa 2. Duh Panebus Erah Ratu Wiakti kantun sidi

Kantun kwasa mrasta dosa Tur nyuciang manah.

(19)

Kantun kwasa mrasta dosa Tur nyuciang manah.

No. 13 DUH HYANG YESUS SEDAN RATU

1. Duh Hyang Yesus sedan Ratu Ngelempasang titian saking sisip banger gunging pitulungan

I Ratu nebas titian Napi anggen tiang naur I Ratu nebas titian Napi anggen tiang naur.

2. Titiang kimud yen ngelingang Dih paswecan Sang Hyang Yesus Buat titian jadma iwang

Mugi titian midep ja, ngrasayang sih Idane Mugi titian midep ja, ngrasayang sih Idane.

No. 14 O WENTEN SUARA JANGIH

1. O, wenten suara jangig karenga ring Yerusalem Wawu mrawat galang kangin sampun nyeneng Ratun titian

2. Kakwasan peteng sang pati, tan sida ngalawan Ida.

Ida menang nilai kubur, sinah Putran Widi luwih.

3. Ne mangkin sang pati wiakti, tan ngrana yang takut manah. Para anake percaya,

(20)

4. Reh ning Ida sampun nyeneng, titian wiakti polih urip. Malarapan Rah Idane,

sane ngecor ring salibe. No. 15 RAHINA NIKI SUCI 1. Rahina niki suci Haleluya

Sang Panebus wus nyeneng Haleluya Nering Golgota Haleluya Manyupat dosan jagat Haleluya

2. Ngiring luwihang Ida, haleluya, Sang Ratunin

sutrepti, haleluya Sane sampun matangi, haleluya, Ngendagang karahayuan, haleluya.

3. Sampun molih ring rana, haleluya, Ida munggah ka Swarga, haleluya, Pramiaekate sami, haleluya, Muji bakti slaminnya, haleluya.

4. Kidung Anggen ngluwihang, haleluya, Pji bagia sih katur, haleluya, Maring Ida Sang Aji, Haleluya,

Sang Putra mwah Roh Suci, haleluya. No. 16 HALELUYA IDA NYENENG

1. Haleluya Ida nyeneng Sang Pati kawon wiaktinne

Antuk tangane kukuh Baktinin ja SangPrawira Sane ngincen pangampura Tur ngwarasang nak dosa Rahyu Ratu Sampun ngunggul

Naur sampun puput nebus Tanda tangan tinulis

(21)

2. Haleluya kayu temah. Sampun dados kayu merta. Buktinne sihing Widi. Wus manyupat dosa sami. Maring anak sane ngenga. Saha nerus ring manah. Haleluya ring Golgota. Wus muncar sih

(22)

Nenten wenten piduka. Rah I Ratu ne nyaksinin. Sang rumaket ring I Ratu. Sami kaangken putra. No.17 RERAINAN IDA NYENENG

1. Ih anak Kristen ring gumi Haleluya Margi puji Sang Hyang Yesus Haleluya Haleluya, Haleluya, Haleluya.

2. Niki rerainan ageng, Haleluya.

Sang Hyang Yesus sampun menang. Haleluya Haleluya, Haleluya, Haleluya.

3. Ih swarga, jagat, liang ja, Haleluya. Makidung ja saha liang, Haleluya Haleluya, haleluya, haleluya.

4. Rehning Ida Ratun Jagat. Haleluya. Sampun nyeneng saking seda, Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. 5. Ida ngincen urip langgeng, haleluya sampun nyeneng

saking seda. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. 6. Diastu setan ngamesehin, haleluya. Nanging ipun

sampun kalah, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. 7. Pada girang ja manusa, haleluya. Luwihang ja Sang

Wisesa, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya.

No. 18 MARGI NGELUWIHANG IDA

(23)

2. Orti rahayun Idane, madak kaortiang Margija pasamuan sami,

(24)

3. Ih para kaulan Ida, ngiring ja umedek, Ring sane mebasang raga,

tur nyumbah, nyumbah Ida Sang Ratu Yesus.

4. Saking klod kaja kangin kauh, manusa ring jagat. Ne nampi paswecan Ida,

manyumbah, nyumbah Ida Sang Ratu Yesus.

5. Pasamuan maka sami, ring masa wekasan, Nunggil ring ayun Idanne,

manyumbah, nyumbah, Ida Sang Ratu Yesus. No. 19 JURU RAHAYUN TIANG NYENENG

1. Juru rahayun tiang nyeneng Manah titian mangkin purna

Ida sampun nyeneng Ida seda buat titiang

Nyene ngedados pikukuh Urip titian sami Nyeneng Nyeneng Juru rahayuan tiang nyeneng nyeneng nyeneng

juru rahayun tiang nyeneng.

2. Sang Hyang Yesus nyeneng wiakti, Buat titiang Ida matangi,

Patut titiang muji,

Lwih banget Ida nywecanin, Titiang ngantos kapicain, Urip langgeng ugi.

(25)

No. 20 IMMANUEL RATUN TITIANG

(26)

2. Yadiastun wenten ring swargan. Ilid saking

pakantenan. Plungguh Ratu nganampekin Yening titiang kasengsaran Haleluya.

3. Manah miwah bibih titiang. Pacang mamuji I Ratu. Rawuh jiwan titiang kalugra. Nagkil ring ayun Sang Putra. Haleluya.

4. Drika tiang manggih kluwihan. Teler ngaturang pujian.

Ring ayun Hyang Widi Wasa. Sane ngutus Putran Ida. Haleluya.

No. 21 MARGI SAMI BINGAR-BINGAR

1. Margi sami bingar-bingar Saha mangeling eling Ida munggah kasuwargan Klintang banget luwih Ida Ida Sang Juru rahyu

2. Ida kicen kaluwihan Miwah sakancan kuasa Ring jagat miwah ring swargan Tur parab Ida Kaucap Ngluhurin maka sami.

3. Sang Hyang Yesus maha kuasa Pada gaga ja Ida Sujai mraga manusa Ngaluwihang Ajin Ida

(27)

4. Yesus Kristus kawenangang Dados panebus jagat Patut sami ngangkenin ja Ida nitah swarga gumi Hyang Widine nglugrahin.

No. 22 SAPUNIKA RATUB TITIANG

1. Sapunika Ratun titiang Mungah kaangkasane Mamargi mantuk kaswargan Nangkil ring Sang Hyang Widi

Haleluya puji ja Haleluya pujija

Pasti nika Ratun swargab Mangkin margi puji ja

2. O, Ida sampun ta kanten. Kalikub antuk ambun. Samenton ngiring puji ja. Ida wenten ring swargan. Haleluya puji ja. Haleluya puji ja. Pasti nika Ratun swargan. Mangkin margi puji ja.

3. Para sisia tansah nyeheng. Ida mantuk ka swargan. Raris krawuhin mlaekat. Masabda nglipur manah. Haleluya puji ja. Haleluya puji ja.

Pasti nika Ratun swargan. Mangkin margi puji ja.

4. Ida mantuk manyawisang. Genah pabuat titiang. O, ambate aget titiang. Benjangan ring suwargan. Haleluya puji ja. Haleluya puji ja.

Pasti nika Ratun swargan. Mangkin margi puji ja. No. 23 DUH RATU WIDIN TITIANG

(28)
(29)

No. 23 TITIANG NUNAS ROH SUCI

1. Titiang nunas duh Roh Suci Pangengan sane kukuh wiakti Dumadak nuntun titiang sareng sami ring margi sane nuju kasuwargan Nunas Ica.

2. Titiang nunas duh Roh Suci. Sunarin ja manah titiange. Mangda titiang Uning ring Hyang Yesus.

Panembahan titiang ne setia tuhu. Nunas ica.

3. Titiang nunas duh Roh Suci. Mugi tedun ring pasamuan. Ngawonang iyeg miwah tatungkasan.

Ngantos sareng sami saling tresnain. Nunas ica.

4. Titiang nunas duh Roh Suci. Mangda titiang sampunang ajrih. Yenning keni sengsara wiyadin padem. Dumadak ja titiang kalipurang.

Nunas ica.

No. 25 DUH ROH SUCI MUGI KAYUN

(30)
(31)

Dumadak kayun micayang Roh Ratu, ring manah tiang. Widi mugi nyuciang manah titiang.

3. Mugi. Nantan margin titiang, Ngiring sekayun Ratu I Ratu baktinin titiang, Ngantos ring kawekasan. Duh Ratu ne setia, Widi sane andel titiang.

Dumadak kayun micayang Roh Ratu, Ring manah tiang. Widi mugi nyuciang manah titiang.

No.26 MUGI ROH SUCI NEDUNIN

1. Mugi Roh Suci nedunin Titiang sinamian

Skadi mbahan toyan tukad Ngecokin manah titiang Manah titiang kadi tanah sane tuh tur mampungan Mugi antuk toya urip Ngentikang Sane mawoh

2. Sabeten langite wenten anak sane ngastawa

Mugi Roh Hyang Widi Kahyun Nguripang pasamuan Mangda kuat pangegannya Taler jroning gagodan Wiwah mangda sayan suwe Sayan ageng pitresnan.

3. Sira bedak mriki ja Ngungsi tukad puniki Mangda kaicen kaliangan Saha manah ne suci

(32)

No. 27 DUH SANG AJI RING SUWARGAN

1. Duh Sang Aji Ring suwargan Dumadak manah titiang Kebekin antuk Roh Suci Sane turun saking Aji.

2. Dumadak Roh Suci dados. Juru pangrawos titiang.

Ne ngwecanayang ring titiang. Sih swecaning Sang Hyang Aji.

3. Duh Rohin kasujatian. Rawuh ja ring

pasamuan. Mangda titiang katantan. Ring Margi kaiaktian.

No. 28 RIKALA HYANG YESUS MUNGGAH

1. Rikala Hyang Yesus munggah Praya ngranjing kaswargan Raris ngwentenang perjanjian Pacang ngutus Roh Suci Ring dina Pentakosta Ida ngutus Roh Suci

2. Rikalaning para sisia

Sami wenten swara makuwug Sang Roh Suci tumurun Pangwakyan nabi dumun Mangkin wus kagenapang.

(33)

Sih swecaning Sang Kristus Sane seda

kasengsaran Tur sampun nyeneng malih Ring dina Pentakosta

(34)

No. 29 DUK RAHINA PENTAKOSTA SAMPUN RAWUH

1. Duk rahina Pentakosta sampun rawuh daweg sisian Sang Hyang Yesus mapunduh Bangsa akeh Sami rauh ring Pura Agung

Pangipur raris

tumurun Antuk lidah geni angen mwah bahasa Inggih cihnan pakaryan Sang Roh Suci

Para sisia kicen kakuadtan anyar Ngelumbrahang ortin Ida Panebus.

2. Ne miragiang sami angob tur mabawos Anake ento punyah baan anggur Antuk pamidartan Petrus raris sinah Sabdan nabine kamargiang

Antuk lidah geni angin mwah bahasa Inggih cihnan pakaryan Sang Roh Suci Para sisia kicen kakuatan anyar, Ngalumbrahang ortin Ida Panebus.

3. Sang Aji ring suwargan sampun majanji Ngutus ring sisian Ida Sang Hyang Yesus Roh panglipur mwah panuntune setia Rawuh mangkin ring manag titiang. Antuk lidah geni angin mwah bahasa Inggih cihnan pakaryan Sang Roh Suci Para sisia kicen kakuatan anyar Ngalumbrahang ortin Ida Panebus.

(35)
(36)

No. 30 HALELUYA PUJI MIWAH PANYUKSEMA

1. Haleluya puji mwah panyuksma SahaAstiti bakti Aturang ja ring Sang Maha luwih Wenten ring pasamuan Sihing Aji dumadak ngetel ja

Duh Ratu mugi nywecanin titiang Sang Ro Suci nunggil ja maring titiang sami.

No. 31 BAKTININ IDA SANG AJI

1. Baktinini Ida Sang Aji Baktinin ja Sang Putra

Baktinin ja Sang Roh Suci Sang Hyang Tiga ne Tunggal Haleluya Haleluya Sang Hyang Tiga ne Tunggal

2. Baktinin Sang Maha Kwasa Sane ngwengku buanan Sang Maha Luwih ring swargan Panembahan pasamuan Haleluya, haleluya Panembahab pasamuan.

3. I Para kaulan Ida Sami pada ngaturang Brana miwah pangubakti Ring Ayun Sang Hyang Yesus Haleluya, haleluya

Ring ayun Sang Hyang Yesus.

(37)

1. Sih swecaning Sang Hyang Yesus Kristus Tur sihing palunggung aji

(38)

No. 33. ASTITI RING SANG AJI Astiti Ring Sang Aji Putran mwah Sang Roh Suci

Skadi saking pangawite

Taler mangkin, puji ja slawas lawasnya Amin

No. 34 DUMADAK SIH SANG HYANG YESUS Dumadak sih Sang Hyang Yesus

Tur sihing Sang AJi

Semalih panunggaling Roh Suci

Wenten ring titiang, wenten ja ring titiang Sinamian Amin Wenten ring titiang, wenten ja ring titiang Sinamian Amin.

No. 35 MUGI SIH SWECANING YESUS

Mugi sih swecan Hyang Yesus Tur Sihing Sang Aji

Mwah patunggilan Roh Suci Nunggil maring titiang Amin

(39)

1. Pangacepan titiang, Wantah parab Yesus

Ida sane nadosang pasamuan rahayu Ida sane ngesengin titiang druwen

Ida Mangdene sami ngiring tur mayungsung Ida 2. Rawuhin saking kangin, Saking kauh kaja

(40)

Antuk parab Ida. Sami kaicen merta, Sami tebus Ida,

Antuk Erah Ida, sajroning sangsara.

No. 37 MANUSA JAGI KAPAICAIN

1. Manusa jagi kapicain, kemenangan Ida Yesus Wisesean seta kabrastayang, Sutrepti rahayi tedun Jagat pacing kanyarang

reh ning Ida sampun menang

2. Para bangsa ring sor akasa, Srana parab Sang Hyang Yesus, Jagi ngangken Ida Kuasa.

reh Ida jumeneng Ratu, Drika kidung kaaturang,

Sang Hyang Yesus sampun menag. No. 38 PADA ATURANG PUJI

1. Pada aturang puji Ring Widi Maha Asih Rehning sih swecan Ida Langgeng slawas-lawasnya

2. Pada Aturang Bakti Ring Widi Maha Luwih Rehning sih swecan Ida Langgeng slawas-lawasnya

(41)
(42)

4. Ida nantan kawulane Kagenah rahayune Rehning sih swecanin Ida Langgen slawas-lawasnya.

No.39 IH PRA KAWULAN HYANG WIDI 1. Ih pra kawulan Hyang Widi Sane pageh

mangastiti Darma sadu diang latri Aturang Puji ring Widi

2. Tangane dong panjerang ja Tur nulengek ja ka swargan Saja manhembah samungkem

Ngaturang puji ring Widi.

3. Dumadak Ida mapica Merta bayu saking

swargan Ida sane ngawengku rat Patut puji ja tan pegat.

No. 40 IH JADMA SADUURING GUMI

1. Ih Jadma sajagat sami Pada gitang ja mamuji Tur baktinin Hyang Widi Tur Majidung muji-muji

2. Angkenin ja Sang Hyang Widi Reh Iraga Ida ngardi

Iraga kawulan Ida Kadi ingon-ingon Ida.

(43)

Tur ngungsi ka pura suci Ngaluwihang parab Ida.

4. Reh Hyang Widi maha sweca Langgeng paswecan Idane Tur kasatianne tan telas Nenten obah

salawasnya.

No. 41 RING GUNUNG MIWAH RING PANGKUNG

1. Ring Gunung mwh ring pangkung, ring kota mwah ring desa Dija ja tiang madunung, Sang Hyang Widi Wenten,

Napi ja marginin tiang, mwah pinehin titiang, Kuningin sinamian, antuk Sang Hyang Widi.

2. Sang Hyang Widi ring swargan, ngwengkku maka sami. Sapa sira percaya, kaptining wiakti.

Paksine ring ambara, Ida ngicen teda. Padang entikan bunga, sami hiasin Ida.

3. Duh Jiwan tiang trepti ja, ngega ja ring Ida. Ring ilehan iraga, Sang Hyang Widi wenten. Rikale iraga, manggihin sengsara.

Ida ngraksa iraga, rahayu tur bagia. No.42 SANG HYANG WIDI MAHA LUWIH

1. Hyang Widi maha lwih, patut puji titiang Rehning mliyah

(44)

Hyang Widi maha lwih patut kapuji.

2. Hyang Widi maha lwih, patut puji titiang.

Rehning ledang mamicayang, putran Idane tunggal. Kadadosang juru supat, miwah juru panebus. Hyang Widi maha lwih. Patut kapuji.

(45)

3. Hyang Widi maha lwih, patut puji titiang. Rehning Ida tan

ngwales, ring kaiwangan titiang. Nanging titiang kasuciang, tur saha kanken putra. Hyang Widi maha lwih, patut kapuji.

Hyang Widi maha lwih, patut kapuji.

No.43. RATUN TITIANG SANE WENTEN RING SWARGAN

1. Ratun titiang sane wenten rig swargan parab Ratu titiang muji-muji

Rehning agung sih paswecan Ratu Haleluya, Haleluya.

2. Ratu rawuh ring jagate puniki. Rehning Ratu arsa ngincen pitulung. Maring titiang jadmane madosa. Haleluya, Haleluya.

3. Ratu seda buat tiang jadma dosa. Banget ageng sih Ratu maring titiang. Duaning titiang mamuji I Ratu. Haleluya, Haleluya.

No. 44. SANG HYANG WIDI SUCI

1. Sang Hyang Widi sane ngaksi, sahanin manusa Taler wikan indik titiang,

Ngamargiang dur sila.

2. Titiang luput saking dosa, wantah saking sih Ida. Sang Hyang Yesus nekapentang.

(46)

3. Amin inggih, Agungngin sih, ring bukit Golgotane. Banten Ida mrasidayang,

(47)

No. 45 PANGALIPURAN KAYUN SUNGSUT

1. Panglipuran kayun sungsut, paican Sang Hyang Yesus Saluwiring sumangsaya, Ida sane ngicalang

Sang Maha luwih ring swargan, kayun turun iriki Nawur puput dosan titiang, Duh Ratu titiang muji.

2 Klintang Agung swecan Ida, ring jadma nista sami. Kabebasang saking sisip, srana sengsara seda. Kringet waspan Ida nrebes, Ring Taman Getsemani.

Rahe ngecor ring salibe, ring bukit Golgota

3.Sang Hyang Yesus wiakti dados, Krahayuan urip titiang. Klintang suci luwih Ida, Patut setata puji.

Tinutin ja salaminnya. Diastu urip diastu padem.

Iring pamargin Idane, elingan sabdan Ida.

No. 46 IH NAK NE KATETEH DOSA

1. Ih Nak ne kateteh dosa, ungsi ja Sang Kristus Ageng sih

paswecan Ida, Ring anak percaya Percaya ja percaya ja twah percaya ja

(48)

2. Ida wus adangdang seda, negen dosan titiang. Rah Ida

nyuciang, manah putih kadi salju. Percaya ja, percaya ja, twah percaya ja,

Ida kwasa mabebasang saking idosa

3. Ida sane dados margi, mangungsi ka swargan. Sapa sira ne nyungkemin, nenten katulang. Percaya ja, percaya ja, twah percaya ja,

Ida kwasa mabebasang saking idosa

(49)

Percaya ja, percaya ja, twah percaya ja, Ida kwasa mabebasang saking idosa No. 47. MARING DIJA RATUN TITIANG

1. Maring dija Ratun titiang, Kaliayangan ,amah tiang Maring Dija keparannya, Dija genah tiang ngrereh.

2. Sang Hyang Yesus sakelangkung, Titiang buat ring Ratu. Sampunang ja nilar titiang, Mugi mawali ring tiang.

3. Dumadak kayun ngampura, Ring kaiwangan titiang mana tiang mugi dados ja, Purin Ratu slaminnya.

No. 48 ODUH RATU SAPUNANG JA

1. Oduh Rati sampunang ja. Ngimpasin titiang Anak tios kicen krahayuan Nggih titiang nunas Duh Hyang Yesus swecanin titiang

Anak tios swecanin Ratu Nggih titiang nunas

2. Sumungkem ring ayun Ida, titiang ngastawa. Icen titiang Pitulungan, Oduh pireng ja. Duh Hyang Yesus swecaning titiang

(50)

3. Titiang ngega Rah Hyang Yesus, ne nebas titiang. Ring ayun ajin Idane, Oduh tulung ja.

Duh Hyang Yesus swecaning titiang Anak tios swecanin Ratu,

(51)

4. Wantah Oda sane dados, panglipur titiang. Ring Urip wiadin padem, rawuh kawekasan. Duh Hyang Yesus swecaning titiang

Anak tios swecanin Ratu, Nggih titiang nunas.

No. 49 TIANG NGRENGA SIH IDA TURUN

1. Tiang ngrenga sih Ida turun sakadi sabeh bales. O, manah titiang wiakti tuh kirangan toya urip. Manah tiang, tuh wiakti, madak Ratu nywecanin

2. Sampunang nglintang nggih Aji, manah titiange sedih. Picayang ja mertan Ratu, sampunang nilar titiang. Swecanin, swecanin.

Icen sabeh Roh Suci.

3. Sampunang nglintang duh Ratu, reh titiang kakewehan. Manah titiang banget lesu, kateteh antuk dosa.

Duh Ratu Hyang Yesus. Dumadak rawuh nulung.

No. 50 MRIKIJA NANGKIL RING HYANG YESUS

1. Mrikija nagkil Hyang Yesus. Sampunang kantos kasep rawuh

Diastu dosa kalintang ageng Ida ne ngesengin Ambate liang manah iraga

(52)

2. Mriki ja nangkil ring Hyang Yesus, Sira ja sane nandang kewuh.

Diastu manahe leteh cemer, Ida ne ngesengin. Ambate luang mabah iraga.

(53)

Pasti pacing kumpul ring swargan ring genahe langgeng.

3. Mriki piragiang sabdan Ida, Sampunang jai raga lenga.

Rauh ja ring dina puniki, Ida ne ngesengin. Ambate luang mabah iraga.

Yen kapanggih ring Sang Hyang Yesus, Pasti pacing kumpul ring swargan ring genahe langgeng.

No. 51 SIRA NE LETEH TAN KALUGRA 1. Sira ne leteh tan klugra Ngranjingring

suwargan Ida tan kayun nerima Jadma kari leteh

Duh Hyang Yesus titiang nunas Titiang nunas kasucian

2. Sira leteh tan katrima. Ring ajeng Hyang Widi. Duh Yesus dumadak arsa. Nyupat leteh titiang. Duh Hyang Yesus titiang nunas Titiang nunas kasucian

3. Sira ne leteh tan klugra. Kapanggih ring Ida. Duh Roh Suci madak ledang. Duh Hyang Yesus titiang nunas Titiang nunas kasucian

(54)
(55)

Titiang tan pisan madaya.

Mangkin tan wenten pasisip, Mangkin tan wenten pasisip. Wantah kicen sih paswecan, Wantah kicen paswecan. 2. Sang Hyang Yesus nywecanin titiang, Dosan tiang

sampun kabrasta. Sampun tan wenten ne nyisipang, Turing titiang kangken putra.

Sira ke titiang puniki, sira ke titiang puniki.

Jeg kaican sih paswecan, jeg kaicen sih paswecan. 3. Patut pisan titiang ngluwihang, Sih paswecan Sang

Hyang Yesus, Tiang kaluptang saking dosa, Manah titiang kasuciang.

Tan tios ne puji titiang, tan tios ne puji titiang.

Wantah ne ngicen sih sweca, wantah ne ngicen sih sweca. 4. Sang Hyang Yesus andelang titiang, Reh adung sih

swecan Ida.

Ida dados jalaran titiang, Nangkil kaayun Hyang Widi.

Diastu titiang kantos padem, diatu titiang kantos padem. Kantun mamuji sih Ida, kantun mamuji sih Ida.

No. 53 MULIH JA CENING

1. Mulih ja cening, mulih ja dienggal. Pajalan suba joh. Buina kasasar. Aduh sengsara cening mulih ja.

Dienggal mulih ja.

(56)

Sang Hyang Widi asih, nyantos saha sedih. Aduh sengsara, cening nak dosa, Dienggal kapok ja.

(57)

Aduh sengsara, cening nak dosa, Nanging Ida sweca.

No. 54 DUH HYANG YESUS TITIANG SUKSERAH

1. Duh Hyang Yesus titiang suksrah dewek mwah jiwa sami. Urip titiang kaaturang ring I Ratu Slaminnya

Oduh Hyang Yesus, Juru panebus

Tiang suksrah dewek jiwa, mugi katrima.

2. Titiang suksrah ring Hyang Yesus, sane baktinin titiang. jagat tan nyidayang nulung, skadi palungguh Ratu. Oduh Hyang Yesus, Juru panebus

Tiang suksrah dewek jiwa, mugi katrima.

3. Mangkin sami kaaturang, dados padruwen Ratu. madak ja

nyidayang sinah, jroning laksanan titiang. Oduh Hyang Yesus, Juru panebus

Tiang suksrah dewek jiwa, mugi katrima.

4. Titiang suksrah ring I Ratu, Ledang Ratu nerima. Merta Ratu madak membah, ring titiang selaminnya. Oduh Hyang Yesus, Juru panebus Tiang suksrah dewek jiwa, mugi katrima.

No. 55 NANGKIL MANGKIN RING HYANG YESUS

1. Nangkil mangkin ring Hyang Yeus, Glisang mangkin nangkil,

(58)

2. Sang Hyang Yesus nyamtos raga. Ida nyantos raga, Ida nyantos raga, Ida nyantos raga.

3. Mangkin raga kaesengin. Antuk Sang Hyang Yesus.

(59)

4. Percaya ja, percaya ja. Percaya ring Ida. Kewenten percaya, kawenten percaya.

5. Trima mangkin, trima mangkin. Trima swecan Ida. Trima swecan Ida. Trima swecan Ida

No. 56 DOSA SIDA KAICALANG

1. Dosa sida kicalang wantah antuk rah Hyang Yesus Jiwa sida katebus wantah antuk Rah Hyang Yesus Rah Hyang Yesus luwih Rah Ida panyuci

Jiwa sida suci wantah antuk Rah Hyang Yesus

2. Tiang bebas saking dosa, wantah antuk Rah Hyang Yesus Rahayu tan winasa, wnatah antuk Rah Hyang Yesus. Rah Hyang Yesus luwih

Rah Ida panyuci

Jiwa sida suci wantah antuk Rah Hyang Yesus

3. Rahayu kapicayang, wantah antuk Rah Hyang Yesus. Gegodan

kaedohang, wantah antuk Rah Hyang Yesus. Rah Hyang Yesus luwih Rah Ida panyuci

Jiwa sida suci wantah antuk Rah Hyang Yesus

4. Titiang menang ngrahina, wantah antuk Rah Hyang Yesus. Titiang

ngranjing ka swargan. Wantah antuk Rah Hyang Yesus Rah Hyang Yesus luwih

Rah Ida panyuci

(60)
(61)

Kaswecanin, kaswecanin Jagat kaswecanin

2. Ida micayang ring tititang Ida micayang ring titiang mamicayang, mamicayang Putra sane tunggal.

3. Sira percaya ring Ida Sira percaya ring Ida Janten polih, janten polih Urip sane langgeng. No.58 HYANG YESUS MASABDA

1. Hyang YEsus Masabda Ngesengin iraga Jiwan Iraga

kesuciang, antuk erah Ida Titiang sukserah, suksrah ring Ratu Brastayang dosan titiang, antuk erah Ratu

2. Titiang mangkin pedek, jroning sakit leteh Icen bayu

tambanin ja, jiwan titiang lemet Titiang sukserah, suksrah ring Ratu Brastayang dosan titiang, antuk erah Ratu

3. Titiang pedek rawuh, oduh Sag Panebus

Tulung ja titiang jroning brat, Kantos titiang bebas Titiang

sukserah, suksrah ring Ratu Brastayang dosan titiang, antuk erah Ratu

4. Pakaryan Ida trus, rawuh ka[emuput

Pasabuan Ida Langgeng, setia turing tetep Titiang sukserah, suksrah ring Ratu Brastayang dosan titiang, antuk erah Ratu

(62)
(63)

Parab Hyang Yesus lwih, Payuban sane kukuh Parab Hyang Yesus lwih, Payuban sane kukuh

2. Antuk parab Putran Ida, Sang Aji Maha Kuasa Ngwentenang perjanjian langgeng, Genah jiwan iraga Parab Hyang Yesus lwih, Payuban sane kukuh Parab Hyang Yesus lwih, Payuban sane kukuh 3. Hyang Yesus juru rahayu. Ngranyanin manah pupun Tur ngincen

titiang pikukuh, Kagirangan satuwuh Parab Hyang Yesus lwih, Payuban sane kukuh Parab Hyang Yesus lwih, Payuban sane kukuh 4. Lumbrahang orti rahayu, maring jagate sami Mangda anak muji

Widi, srana Putrane luwih Parab Hyang Yesus lwih, Payuban sane kukuh Parab Hyang Yesus lwih, Payuban sane kukuh

No. 60 TITIANG UNING WENTEN KURI

1. Titiang uning wenten kuri, mampak ngungsi ka swargan Nika sih swecan Hyang Widi, lantaran Putran Ida Aget daning titiang niki, during kaunebin kuri,

Inggih titiang mwah sameton sami.

2. Sami anak klugra ngranjing, mentas ring kuri niki. Anak sugih anak lacur, samian agung alit.

Aget daning titiang niki, during kaunebin kuri, Inggih titiang mwah sameton sami.

(64)
(65)

5. Ambat paselsel anake, Yening rawuh janjun Ida. Kunebin kuri paswecan, tan wenten ne ngampakang. Aget daning titiang niki, during kaunebin kuri, Inggih titiang mwah sameton sami.

No. 61 AMBATE RAMENYA

1. Ambate ramenya kidung ring swargan Uli krana jadma madosa

Ne nguni sampun nyasar pamarginnya Sane mangkin sampun mawali Ambate ramenya ring swargan

Kakidungngan para malaekat

Bala swarga ngluwihang Sang Hyang Widi Pada suryak suryak mamuji

2. Ambate ramenya idung ring swaegan Rehning Putran ne murang lampah Mangkin mawali tangkil ring sang Aji. Aji-putra mangkin matemu.

Ambate ramenya ring swargan Kakidung para malaekat

Bala swarga ngluwihang Sang Hyang Widi Pada suryak suryak mamuji.

3. Ambate ramenya kidung ring swarga Reh Putra mangkin sampun liang Rig jagate kantun terak tur baya Ring purin Sang Aji genah sneng. Ambate ramenya ring swargan Kakidung para malaekat

(66)
(67)

1. Duh jiwan titiang bingar ja, Pujija Sang Hyang Widi Luwihang ja salaminya, Saha manah ne liang Slamin urip iraga, Pujija antuk kidung

Pujija antuk kidung

2. Rahayu yening iraga, karaksa antuk Ida.

Tur tan ngandelang tiosan, wantah ring Sang Hyang Widi. Rahayu jadma sami, ne ngapti Sang Hyang Widi.

Ne ngapti Sang Hyang Widi.

3. Ida Sang Hyang Widi sweca Ring Jadmane sangsara

Tur nurunang panguasa, ring kaulane lara. Diastu kadi bebandan, Ida ledang mebasang. Ida ledang mebasang. No. 63 SANG HYANG YESUS NGEMPU TITIANG

1. Sang Hyang Yesus ngempu titiang Titiang sami druwen Ida Janten nenten kakirangan

Reh kapiara antuk Ida

2. Ida wiakti makta titiang Ring genahe sane becik Alon nganter ngungsi toya Ring genahe ne sutrepti

(68)

4. Ida ngentap jurang baya Nenten wenten

(69)

5. Ida ne nyerungin titiang Ring arep satru wisesa Sih Ida setata wisesa Sih Ida setata membah Gelas titiang ngantos mliyah.

No. 64 IH JIWAN TITIANG BINGAR JA

1. Ih jiwan titiang bingar ja Widi Ratub iraga sane wenten solan salin Wantah Ida tan obah. 2. Sane kantes gelis ical Tan wenten sane lana

Wantah Widi sane langgeng Tur langgeng Kraton Ida.

3. Anak urip onyah anyih Sampun wenten tan seneng Ngulati sane tan wenten Sampun polih tan tampi

4. Duh jiwan titiang purna ja Ngiring ja ring satitah.

Ida Sang Hyang Widi Wasa Tur suksrah ja ring Ida.

No. 65 TITIANG MUJI-MUJI RATU

(70)

2. Klintang ledang Sang Hyang Yesus, Satinu kahyun sane ngutus, Mumutang pakarsan Ida.

Trepti ledang kahyun Ida, Mailehan raris mamargi, Ring panegra Yahudi.

nguruk tan pegatan, ngwentenang kasidian, Ngardi becik, ring jadmane mailehan Maraga Widi nyekala

3. Anak sungkan katah pisan. Rawuh tangkil ring Sang Hyang Yesus. Maka sami kicen seger.

Nyingakin anak sangsara. Wetu suh paswecan Idane. Raris kicen pitulungan.

Manis ring wedana, raris sabdan Ida. Darma sadhu, saluwiring pamarginnya. Nyihnayang kasaduan kahyun.

No. 66 YAN NGIRING SANG HYANG YESUS

1. Yang ngring Sang Hyang Yesus Siang, lantri Manah titiang degdeg tur rahayu Titiang ngantosang Ida, Siang miwah latri Nunas merta duh Ratu, wiadin titiang

2. Yan ngiring Hyang Yesus nunggal, jroning godan. Titiang sida menang, maring dosa.

Titiang ngantosang Ida, Siang miwah latri Nunas merta duh Ratu, wiadin titiang

3. Yan Hyang Yesus nunggal, ngrahina wengi. Ical dosan titiang, raris suci/

(71)
(72)

Titiang ngantosang Ida, Siang miwah latri Nunas merta duh Ratu, wiadin titiang

5. Yan Hyang Yesus nunggal, titiang uning. Ring pakarsa Ida, sane wiakti.

Titiang ngantosang Ida, Siang miwah latri Nunas merta duh Ratu, wiadin titiang

No. 67 TITIANG NGANDEL RING HYANG YESUS

1. Titiang ngandel ring Hyang Yesus. Wit pikukuh manah titiang. Wantah Ida andel tiang, Pukuh krahajuan titiang

Titiang wenten ajrih. Sang Hyang Yesus nyarenengin Ida dados krahajuan tiang. Wit pikukuh manah titiang.

2. Wantah pangengan titiang. Ne munggahang manah tiang. Wantah pangegan titiang. Ne nglipurang manah tiang. Titiang ngantosang Ida, Siang miwah latri

Nunas merta duh Ratu, wiadin titiang

3. Srana pangandel titiang. Ngicalang sedih tiang. Srana

pangandel titiang. Nyirnayang ajrih titiang. Titiang ngantosang Ida, Siang miwah latri Nunas merta duh Ratu, wiadin titiang No. 68 SANG HYANG YESUS NUNTUN TITIANG

1. Sang Hyang Yesus nuntun titiang, Sabdan Ida nitah titiang, Salamin pamargin titiang,

(73)

Ida nuntun, Ida nuntun, antuk tangan sane kwasa, Titiang ngiring salaminnya,

Rehning Ida sane nuntun

(74)

Ida nuntun, Ida nuntun, antuk tangan sane kwasa, Titiang ngiring salaminnya,

Rehning Ida sane nuntun

No. 69 SANG HYANG YESUS RATUN TITIANG

1. Sang Hyang Yesus Ratun titiang sane langgeng slaminnya Wantah Ida iring titiang Salamin urip titiang

Nenten doh ring Ida, nenten doh ring Ida, Ida kwanten Iring titiang,

Sepanjang margin titiang.

2. Madak Ratu nuntun titiang Ngantos rauh ring wekasan Raris ngranjing ka swargan Ngiring Ratu slaminnya.

Nenten doh ring Ida, nenten doh ring Ida, Ida kwanten Iring titiang,

Sepanjang margin titiang.

No. 70 TITIANG NGIRING SANG HYANG YESUS 1. Titiang ngiring Sang Hyang Yesus Sane

ngrahayuang titiang Manah titiang Klintang liang Tan ajrih ring gagodan

(75)
(76)

Ih jiwan tiang da ajrih Percaya ja ring Ida Jiwan titiang satinut ja

Ring Ida Sang Hyang Yesus

No. 71 KRAHAYUAN JRONING YESUS

1. Krahayuan jroning Yesus, Rahyu pican Ida Antuk paswecan Ida tiang polih pararian Swaran para tebisan Pacang

piragiang tiang Makidung ring suwargan Kantos salaminnya Krahayuan jroning Yesus Rahyu pican Ida. Antuk paswecan Ida, tiang pilih pararian.

2. Krahayuan jroning Yesus, nenten wenten ajrih Gagodan miwah dosa tiang bebas, ical katakutan. Tan wenten kasengsaran, ring jroning suwargan. Krahayuan jroning Yesus Rahyu pican Ida. Antuk paswecan Ida, tiang pilih pararian.

3. Krahayuan jroning Yesus, kantos salaminnya. Kaicen urip

langgeng, anuk swecan Ida. Babutan tan nyidayang, ngrampas druwen Ida. Santukan Ida kwasa, nyayubin kaulannya.

Krahayuan jroning Yesus Rahyu pican Ida. Antuk paswecan Ida, tiang pilih pararian.

No. 72 SANG HYANG YESUS SWITRAN TITIANG

(77)

Tur degdeg manah ical Dening neten nunas tulung, Ring Ida Sang Hyang Yesus.

(78)

3. Diastu raga kasengsaran, antuk sebet panyeda. Switran iragane luwih, rawuh nulung digelis.

Yen rereh ring imanusa, nenten ragane mangguh. Switra sane setia tuhu, sakadi Sang Hyang Yesus.

4. Yening raga nandang kewuh, miwah gagodan jagat. Sang Hyang Yesus sane nulung, nunas ja maring Ida. Diastu katilar ring switra, apti kwanten ring Ida.

Reh Ida panylimur kukuh, Ida pasti nyayubin.

No. 73 DUH RATU DUMADAK NANTAN MARGIN TITIANG 1. Duh Ratu dumadak Nantan margin titiang Padem urip

titiang Ngiring Iratu

Titiang bebteb dayang milih margi Mugi saparan titiang kaserengin.

2. Ratu medak nyayubin urip titiang. Sutreptining manah kapaicayang. Titiang wantah suksrah ring ayun Ratu. Kadi jadma buta mugi katantan

No. 74 DUMADAK SIH SWECAN AJI

1. Dumadak ja sih swecan Aji, samalih sweca Hyang Yesus Nunggal ring para sameton Rahyu kantos malih kapanggih Rahyu margi rahyu mamargi

Benjang pungkur malih kapanggih

(79)

Karaksa Hyang Maha Luwih, benjang pungkur malih kapanggih. Rahyu margi rahyu mamargi

Benjang pungkur malih kapanggih

Rahyu mamargi rahyu mamargi Rahyu kantos kapanggih malih

(80)

Rahyu margi rahyu mamargi Benjang pungkur malih kapanggih Rahyu mamargi rahyu mamargi Rahyu kantos kapanggih malih

4. Yan ngraris tan malih kapanggih, maring jagate iriki madak wekasan rahayu, kapanggih ring suwarga luwih Rahyu margi rahyu mamargi

Benjang pungkur malih kapanggih Rahyu mamargi rahyu mamargi Rahyu kantos kapanggih malih

5. Yening sampun krawuhin janji, padem ninggal jagat niki. Nggih rahayu ja mamargi, madak manggih rahayu sami. Rahyu margi rahyu mamargi Benjang pungkur malih kapanggih Rahyu mamargi rahyu mamargi Rahyu kantos kapanggih malih

No. 75 JADMA SANE LETEH

1. Jadma sane leteh nandang pakewuh Kleburin tengah segara dosannya Sira kenyidayang ngicen pamurna Sira ke kahyun nyarengin iraga

Asiki kewanten ne satia tuhu Nggih Ida Sang Hyang Yesus sane langgeng.

Ida satata nyarengin Iraga, Nulung tur ngicalangsakweh pakewuh 2. Sajroning bimbang mwah panggegang goyang Kadegdegan

mmanah kaon tur ical

Sirake sane rauh mapica menag Wantah Ida Sang Hyang Yesus kewenten

Asiki kewanten ne satia tuhu Nggih Ida Sang Hyang Yesus sane langgeng.

(81)

3. Rikala ngastawa merasa sepi, turing banget ajrih rasaning hati. Sapasira rauh ngenjuhang tangan.

Tur nulung manyupat sakweh kiwangan.

Asiki kewanten ne satia tuhu Nggih Ida Sang Hyang Yesus sane langgeng.

(82)

4. Yening sang pati sampun marekosa, turing iraga nilar jagat Sirake ne pacing ngajak ka suwargan.

Tur olas pacng ngajak ka suwargan. Asiki kewanten ne satia tuhu Nggih Ida Sang Hyang Yesus

sane langgeng.

Ida satata nyarengin Iraga, Nulung tur ngicalangsakweh pakewuh

No. 76 TITIANG MELED RING UMAH TIANG

1. Titiang meled ring umah tiang Sane luwih galang ring swargan Ring genah ipara sucine

Ne [ada putih busanannya Umahe lwih galang Titiang melad ring umah tiang Umahe lwih gelang umah tiang Umah tiang ne ring suwarga

2. Titiang meled ring praswitra

Pra switrane wenten ring swarga Ne maliyang liyang salaminnya Sampun tan ngrasayang pakewuh

Pra switra ring swargan, titiang meled ring pra switran pra switran, pra switran ring swargan

Pra switran ne wenten ring swargam.

(83)
(84)

No. 77 TIANG UNING WENTEN JAGAT LANGGENG

1. Tiang uning wenten jagat langgeng Jagat sabe galag gumilang

Drika Sang Hyang Yesus nyaosang Nyediang genah sane utama

Ring Jagat punika, titiang pacang saling panggihin. Ring jagat punika, titiang pacing saling panggihin.

2. Drika titiang sami makidung Reh sampurna karahayuan tiang Dosan titiang kaampurayang Kesedihane sampun ical/

Ring Jagat punika, titiang pacang saling panggihin. Ring jagat punika, titiang pacing saling panggihin.

3. Margi sami makakidungan Mamuji kaluwihan Ida

Rehning sampun sweca ring titiang Nyawisang kamulian ring swarga.

Ring Jagat punika, titiang pacang saling panggihin. Ring jagat punika, titiang pacing saling panggihin.

No. 78 ODUH RATU SANG HYANG YESUS

(85)

Sane sampun rawuh janji Kabancut urip nyane

(86)

Santukan katilarin Dumadak Ratu mapica Kapagehan manahnya Kabebasab saking dosa Tur rahayu slaminnya.

No. 79 WENTEN PRAHU MALAYAR KA SUWARGA

1. Wenten prahu malayar ka suwarga, Sang Hyang Yesus dados juru mudinne sira makahyun lempas saking baya

Munggah kaparahune pasti raharja

Mriki munggah ja munggah sameton Sampunang takut ring ombak mwah aus Reh prahun Ida ne pasti nenten anyud, Jati rahayu

pamargine da takut

2. Tan wenten pasinutan malih lian, sane sampun ngicen karahayuan. Reh tan wenten malih prahu tiosan.

sane kukuh yen katempuh antuk ombak.

Mriki munggah ja munggah sameton Sampunang takut ring ombak mwah aus Reh prahun Ida ne pasti nenten anyud, Jati rahayu

pamargine da takut

3. Piabwane sampun kanten saking edoh, nenten suwe janten rawuh irika. Nika krana sampunang pada jejeh,

Pasti tan nirgane pangegan iraga.

(87)

Reh prahun Ida ne pasti nenten anyud, Jati rahayu pamargine da takut

4. Tititang sampun wenten ring prahun Ida, nika krana degdeg manah titiange. Diastu angin angeng nglinus manempuh,

Titiang tan ajrih nangin pageh makidung.

(88)

Reh prahun Ida ne pasti nenten anyud, Jati rahayu pamargine da takut

No. 80 RARE RARE PUNIKI

1. Rare rare puniki Mangkin sami kaaturang Ring ayun Sang Hyang Yesus Rehning pangandikan Ida Depang ja cenik cenike Mai kaarep Tiange. 2. Titiang nunas ring Aji Mugi parab palungguh

Aji Kasuratang saywakti Umadeg tulis gidatnya Mangda ipun nenten lali Dados padruwen Aji.

3. Ratu dados wit anggur Para alite carangnya Madak ring benjang pungkur Satata tampek ring urip ipune Ngwedalang who sane akeh.

No. 81 SANG HYANG YESUS TITIANG SAMI

1. Sang Hyang Yesus titiang sami Ngaturang anak alit, Mugi Ratu kahyun nampi Dados padruwen Ratu.

2. Rare niki dumadak ja, kicen panjang umurnya. Turing seger krahajengan, mangda tan kira boga.

3. Mugi Ratu asung sweca, maring meme bapannya. Pitulung sategepnya, Miara rare puniki.

4. Yening rare niki kelih, mugiluwihing budi.

(89)

No. 82 DUH RATU SANG MAHA DARMA

1. Duh Ratu Sang Maha Darma, Ratu sane ngicen sih, Tiang kakaput

antuk dosa, Nanging Ratu nengampura, Tansah mapaica sih, Paswecan sane luwih.

2. Antuk panamiu suci, Mawirasa sameton

Luwih banget sihing Ida, Ring titiang lan jadma akweh. Duk nyerahang Sang Putra, Amrih rahayyn titiang.

3. Rotie ka gompes gompes, Tur sane kaahengan. Nika kadi ragam Ida, Ne sampun kapaicayang. Maguna ring sisianNya, Miwah jadma sajagat.

4. Anggure sane kainem, Nika kadi rah Ida.

Rah ring perjanjian anyar, Buat iraga kakecorang. Dados lantaran Ida, Nyumpat dosan iraga.

No. 83 TITIANG NIKI JADMA DOSA

1. Titiang nelo jadma dosa Kasengin antuk Ida Mangda sami ugi nunggil Wenten ring ayun Ida 2. Ne ngesengin wus nyawisang Bujana sane suci

Anggur roti maka imba Ragan miwah rah Ida.

3. Anggur rotine kajengang Ngukuhang

(90)

No. 84 PASAMUAN LIANG NAMPI

(91)

Ring Ida kaaturang Dumadak iraga sami Purun ja dados saksi

2. Sang Hyang Yesus kahyun nantan. Pada iring ja Ida. Ida ngicen kaliagan. Ngranayang krahayuan. Tinutinja panuntune.

Pireng sabda Idane. Ngranjing ring purin Idane, Drika degdeg manahe.

3. Ida setata sedia. Mangraksa druwen Ida.

Kantos Ida nyrahang raga. Buat para druwen Ida. Ida patut kaparabin,

Pnuntun sane utama, Ida setata nyayubin, Saha pageh mangraksa.

No.85 DUH RATU TITIANG NGASTAWAYANG

1. Duh Ratu titiang ngastawayang Sameton wawu puniki, Manda kukuh pangegan nyane Tr kapok ja nekeng hati Sapunangka won ring gagodan Ratu setata mangraksa Mangda krahajengan ring jagat Rawuhring masa wekasan

2. Duh Ratu titiang ngastawayang, Sameton wawu puniki, Mangda kukuh pangegan nyane, Tur wiakti liang ring manah Mugi ja Roh Suci nyayubin,

(92)

No. 86 SANG HYANG YESUS TITIANG PACANG

1. Sang Hyang Yesus titiang pacing ngriring, Ratu slaminnya Sareng negen salob Ratu slamin titiang ring jagat Manah titiang kuatang ja sajroning nandang kewuh Keni sampun ngantos lingsem maselselan ring manah. 2. Diastu titiang kasengitan, anuk jadma ring jagat. Diastu kakutang ring

switra, Ratu tan ninggal titiang. Yening Ratu sane nantan, titiang

ngriring tur bungah. Yening Sang Hyang Yesus sweca, titiang ngetang kewuh.

No. 87. TITANG NYADIA NGIRING HYANG YESUS

1. Tiang nyadia ngirin Hyang Yesus, Negen salib Idane Ida nebas dosan titiang, Nggih antuk rah Idane Titiang pacang ngiring Ida Sang Juru rahayun tiang

Ida pasayuban tititang, punika meled manah tiang.

2. Ida dados uwit galang, Nyunarin margin titiang. Titiang nenten pacing tempal, Ring pangandikan Ida. Titiang pacang ngiring Ida Sang Juru rahayun tiang

Ida pasayuban tititang, punika meled manah tiang.

3. Sakantun titiang ring jagat, Tiang ngawula ring Ida. Ida ne

nyerahang raga, Manebus dosan titiang. Titiang pacang ngiring Ida

Sang Juru rahayun tiang

(93)

No. 88 MARGI IRING SANG HYANG YESUS

(94)

Margi ja iring ja, Ida Sang Hyang Yesus. Margi ja da lenga, sedek kari hidup. 2. Mamargi ngiring Hyang Yesus Titiang

ngandelang Ida.

Yan pageh ngiring nglantur Janten doh saking baya.

Margi ja iring ja, Ida Sang Hyang Yesus. Margi ja da lenga, sedek kari hidup.

3. Mamargi ngiring Hyang Yesus Yan pageh

salaminnya Nenten ngetang ring pakewuh Ida nantan ka swarga.

Margi ja iring ja, Ida Sang Hyang Yesus. Margi ja da lenga, sedek kari hidup.

No. 89 DUH HYANG YESUS WIT KAPITRESNAN

1. Duh Hyang Yesus wit kapitresnan Pinunas titiang sami Dumadak ja Ratu ledang Ngicen sih miwah merta

Saha satata nyayubin Sameton titiang puniki Panganten lanang istri

2. Dumadak ja Ratu ngraksa Turing nuntun

(95)
(96)

Miwah wohing kapitresnan. Tan meweh ring karepotan Luput saking kasengkalan Naging sadia kasidan.

No. 90 AMBATE RAHAYU SANG MAPIKUREN

1. Ambate rahayu sang mapikuren Sane satata ngiring Hyang Yesus Ngangken Ratu mwah empul krahayuan Saha ngutamayang titah Ida Saadung be kebng sabdan Idane Saking wiakti mabakti ring Widi Rahina wengi muji parab Ida

Tur sumuyud nerus ring manahnya.

2. Ambate rahayu sang mapikuren Sane nunggal

baktinya ring Widi Padrutdut samian saling tresnain Tur bunggil ring papineh mwah budi Nyabran rahina ngajap mertan Ida. Nampi sapatitah saha percaya. Turing bakti seumur uripnya.

3. Ambate rahayu ali-alite.

Sane sampun saking alit pisan. Kaaturangan ring Juru Rahayunnya Nggih antuk wong atuan nyane Samalih tan elad kaastawayang Tur kauruk umedek ring Ida Saking alitnya kasaratayang pisan Sareng ngastawa miwah mabakti.

(97)
(98)

Rahayu anake sane pademnya Ring patunggilan Ida Hyang Yesus Ragannya kagentosin raga luwih Ring Purin Ratu Aji ring swargan. No. 91 TITITANG NANGKIL SARENG SAMI

1. Titiang nagkil sareng sami Mabakti ring Sang Hyang Widi Oduh Ratu sane luwih

Tan wenten tiyosan malih

2. Jroning titiang mlajah driki Galagin ja manag titiang Mangda sadia mrasidayang Ngresep miwah ngamargian.

3. Tulung ja oduh Sang Aji Dumadak Ida Roh Suci Midarta ring pasamuan Ngranjing ring manah titiang.

4. Ida dumadak ja ledang Nuntun pamargin titiang Tur matutang titiang sami Ngiringan pakarsan Aji.

No. 92 DUH RATU TITIANG SAMI MRIKI

(99)

Nabda pangandikan Hyang Widi Katampi antuk titiang

(100)

2. Inggih ring pura Greja niki Titiang ngastawa sami mabakti Ngastawa mwah nganturang puji Ring ayun palungguh Aji

Inggih duh Ratu Sang Hyang Yesus Dumadak

nyarengin titiang Mangda titiang sareng sami Kicen manah sane anyar.

No. 93 PANGANDIKAN SANG HYANG WIDI

1. Pangandikan Sang Hyang Widi Ngendelang manah titiang Nak belog mangda kaicen Kasaksian sane trang Wiakti papakon Ida Nabdabang tingkah ttitiang

2. Kaluwihan papakone Nglangkungin mutiara Miwah kanyenyepan nyane Ngasorang madu gendis Sira sane nyugkemin Hyang Widi ngemertanin

No. 94 PASAWUR PASAMUAN NE RING PANGUBAKTI RING RAHINAREDITE

1. Turing panuntun pasamuan Ida ne Amin. Pujija Hyang Widi ih manusa

Haleluya Haleluya Haleluya

(101)
(102)

Sane jagi kawungan

Genah mabakti ring Ratu.

2. Dumadak ja Sang Hyang Yesus Ledang

ngrawuhin titiang Ngicen titiang manah kukuh Muputang pakaryan niki.

3. Taler titiang ngastawayang Kakirangan titiang sami Ne Buat ring pura niki Mangda kicen cukup sami.

No. 96 ODUH RATU SANG HYANG WIDI

1. Oduh Ratu Sang Hyang Widi, Puput pura Greja niki Wikati saking sih swecan ratu, Pasamuan driki sami Makarya saha sutrepti, Saking pangawit rawuh mangkin Niki wiakti pican Ratu, Titiang sami nganyuksmayang

2. Mangkin niki kasucian, Katur ring palungguh Ratu. Dados purin Ratu ne suci. Sang Aji Sang Putra luwih. Taler Ida Sang Roh Suci. Slaminya kahyun mangiyangin. Skadi Biang Aji jati. Miara okane sami.

3. Rikala titiang rawuh mriki. Ngastawa mlajah driki. Mabakti tur ngaturang pui. Mugi ja lantaran niki. Pasamuan kicen sutrepti, Taler parab

palungguh Aji. Tur sih paswecan Sang Putra. Kalwihang antuk manusa.

(103)

1. Suryane sampun surup Dina ne mangkin puput Gelis rawuh peteng Anake sinamian Muputang pakarian Saha liang tuhu seneng

2. Ajin titiang ring swargan Titiang matur panyuksma. Ring Ayun Sang Aji. Rehing ring drika niki.

(104)

3. Anake sane sakit. Titiang ngastawayang. Mangda kasegerng. Tur sane mangkin sungsut. Madak Juru penglipur. Ngicen malih

kaliangan.

4. Yenning wenten ring solah. Ring bawos mwah ring manah. Ngranjing kaiwangan. Dumadak Sang Hyang Yesus.

Sane daema tur putus. Ledang ngicen pangampura.

5. Mangda Ikala Buta. Katundung antuk Ida. Saking umah titiang. Mangda tan wenten baya. Rikala titiang pules. Kasyubin antuk Ida

No. 98 RAHINA NIKI WANTAH KICEN

1. Rahina niki wantah kicen Atuk Ida Sang Hyang Widi Titiang ngaturang panyuksma Reh Ida kahyun nyayubin

2. Sawengkoning marcapada Wantah manusa matedoh Mapinunas tur ngatawayang Nyamane tampek diapin doh.

3. Dumadak anake sinamian

Praya nyungsung Sang Hyang Widi Tur nyaad pada nyumbah Ida Ida Sang HYang Widi Wasa

No. 99 NAWEGAN RATU TITIANG NUNAS

1. Nawegan Ratu titiang nunas Ledangin ja iriki

(105)
(106)

3. Duaning punika duh Ratu Yesus Sane dados wit pikukuh titiang Mogi ledang mangakarsa titiang Rahina wengi rawuh slaminnya.

4. Manah titiang nenten pacing ajrih Yadiastun titiang sangsara sedih Kwasan pati lan kemennangannya Sami sirna dening kwasan Ratu.

5. Sinarang ja ring manah titiang Cahyan salib Ida Sang Hyang Yesus Tuntun ja titiang ka swarga langgeng Duh Ratu Yesus raksa ja titiang

No. 100 GENTOSIN SASIH TUR TAHUN

1. Gentosin sasih tur tahun Dados sedih titiang wiakti Rehning pamargi negesin Wantah rumasat sakedap

2. Sapunika jagi musna Kaluwihannya I jagat Sapunika pacing Ical Sakancaning kinatenan. 3. Sajaba wantah Hyang Widi Sane nenten

obah-obah Hyang Widine maha agung Inggih Ida sane langgeng.

No. 101 CERITAN SANG HYANG YESUS

1. Ceritan Sang Hyang Yesus, tiang suka nglumbrahang Jati Hyang Yesus luwih Ida welas kahyun

Cerita nika luwih Jati patut pisan

(107)

Ceritan Sang Hyang Yesus punika jati luwih Lumbrahang Injil Ida salami laminya.

2. Ceritan Sang Hyang Yesus. Tiang suka nglumbrahang. Cerita nika luwih. Manis muluk pisan.

Jati aget pisan tiang.

Pinika krana titiang. Suka Ngelumbrahang. Ceritan Sang Hyang Yesus punika jati luwih Lumbrahang Injil Ida salami laminya.

3. Ceritan Sang Hyang Yesus. Tiang suka nglumbrahang. Tur maweweh manisnya. Yan wali-walinin.

Yan Inggih sang miragiang. Kantun mrasa peteng. Mangkin margi pureng ja. Ceritane manis. Ceritan Sang Hyang Yesus punika jati luwih Lumbrahang Injil Ida salami laminya.

No. 102 YENING NGIRING WIDI

1. Yening ngiring widi Iraga mamargi

Cahya mulia Ida micayang Yening raga tinut Janten raga luput Patut salwiring acep bakti Acep bakti raris Ida ngicen. Kagirangan ane ageng. Kwanten acep bakti.

2. Durung trang samian. Mertan Sang Hyang Widi. Sadurung ngaturang sikian. Jiwa arta sami.

Ring ayun Hyang Widi. Taler salwiring acep bakti. Acep bakti raris Ida ngicen.

(108)

Trang cahyan Ida manyinarin. Boya bimbang takut. Tan jua marungus. Buwat jadma ne ngacep bakti. Acep bakti raris Ida ngicen.

(109)

1. Sampunang ajrih kakewuhan. Hyang Yesus matining. Irika wenten pasayuban Ida matining.

pagehang kahyune. Janten Ida matining. Matining iraga Saumur iraga

2. Yen kakutang antuk rerama. Hyang Yesus matining Yening tiilar olih switra. Ida tan nilarin. pagehang kahyune. Janten Ida

matining.

Matining iraga Saumur iraga

3. Pinunas iraga kapireng. Hyang Yesus matining Sane maguna kapicayang. Hyang Yesus matining pagehang kahyune. Janten Ida matining. Matining iraga Saumur iraga

4. Ring sajeroning kasengsaran. Hyan Yesus matining Sahananing gagodan kawon. Hyang Yesus matining. pagehang kahyune. Janten Ida matining.

Matining iraga Saumur iraga No.104 IDA SANG HYANG ROH SUCI

1. Ida Sang Hyang Roh Suci Kwasa ngicen pikukuh Kala titiang mamargi Ida manuntun titiang Janten suka manah tiang Yan ngrenga sabdan Ida Maija manusa dosa Nira nandan kaswarga. 2. Ida switran tiang darma. Manah titiang tan bimbang. Yen wengi

titiang kewuh. Ida ngicen payuban. Kalaning rebut ageng. Sabdan Ida renga tiang.

(110)

3. Yan ring margine kewuh. Miwah makehan satru. Janten manah tiang puguh. Andel ring plungguh Ratu. Kalaning rebut ageng. Sabdan Ida renga tiang.

(111)

1. Sang Hyang Widi tuntun titiang Tuntun titiang reh lemet Atuk tangan sane kwasa Ring margine ka swargan. Merta urip icen jiwan titiange Merta urip icen jiwan titiange

2. Mungkah semer toya ening. Sane nambaning jadma. Saka ambun, saka geni. Tuntun titiang slaminnya. Sang Hyang Widi dados

payuban titiang.

Sang Hyang Widi dados payuban titiang.

3. Diastu ombak tukad Yordan. Ngranayang takut manah. Tuntun titiang ajak titiang. Ngranjing jagat kanaan. Muji Widi nenten pegat-pegatan.

Muji Widi nenten pegat-pegatan.

No. 106 YEN SAMPUN DAWUHNYA RAWUH

1. Yen sampun dawuh rawuh Tiang ninggal jagat sekala

Manah titiang girang ageng Kapanggih ring Sang Hyang Yesus Warnan Ida ton tiang Wekas Tur slaminnya ngiring Ida

Ring umahe langgeng drika Tan wenten malih pakewuh.

2. Yen sampun dawuhnya rawuh Kaluwihang jagat driki. Pacang ical makasami. Tiang ngranjing ka Puri Suci Warnan Ida ton tiang Wekas Tur slaminnya ngiring Ida Ring umahe langgeng drika Tan wenten malih pakewuh.

(112)

4. Yen sampun dawuhnya rawuh. Susah sedih sami ical. Kagentosin anruk liang. Yen pageh ngiring Hyang Yesus. Warnan Ida ton tiang Wekas Tur slaminnya ngiring Ida Ring umahe langgeng drika Tan wenten malih pakewuh.

(113)

1. Ring Purin Ida Sang Aji Genah langgeng salaminnya Tan wenten rebut mwah kewuh Irika genahe liang Sabar, ring jroning

kakewuhan

Sabar Ida Sang Hyang Yesus nyarengin Sabar, Ida ngicen pitulung.

2. Ring purin Ida Sang Aji. Hyang Yesus pacing kapanggih. Mwah ipara suci sami. Bala swarga mamuji.

Sabar, ring jroning kakewuhan

Sabar Ida Sang Hyang Yesus nyarengin Sabar, Ida ngicen pitulung.

3. Sampunang sungkan ring kahyun. Diastu nandangin pakewuh. Pageh ja ngiring Hyang Yesus. Ida ngicen pikukuh.

Sabar, ring jroning kakewuhan

Sabar Ida Sang Hyang Yesus nyarengin Sabar, Ida ngicen pitulung.

4. Diastu kewuh diastu berat. Margiang ja pakarsan Ida. Sumingkin brat tategenan. Sumingkin ageng sih Ida Sabar, ring jroning kakewuhan

Sabar Ida Sang Hyang Yesus nyarengin Sabar, Ida ngicen pitulung.

No. 108 DUK SANG HYANG YESUS KATEGENING SALIB 1. Duk Sang Hyang Yesus kategening salib ka Golgota

(114)

Sane mangkin titiang sampun mrasa liang Reh Ida sampun nyeneng Saking kubur matangi, meseh Ida sami tan kwasa ngalawan

Ida Hyang Yesus menag

2. Rikala Ida Yesus kapentang ring kayu palang.

Klintang sengsara Ida. Meseh Idane liang minjulin masuryak-suryak O,manah titiang sedih

(115)

Saking kubur matangi, meseh Ida sami tan kwasa ngalawan Ida Hyang Yesus menag

3. Duk Ida sampun seda piyah Idane katumbak.

Medal rah Ida mambah. Rah panebus dosan titiang mwah jadmane sahajat Margi puji ja Ida.

Sane mangkin titiang sampun mrasa liang Reh Ida sampun nyeneng Saking kubur matangi, meseh Ida sami tan kwasa ngalawan

Ida Hyang Yesus menag

No. 109 TITIANG TAN UNING NAPIKE KRANA

1. Titiang tan uning napike krana Hyang Yesus ngrereh titiang Ida nyinahang sweca ring titiang jadma ne nista tur leteh Wantah niki titiang uning Ida Hyang Yesus sane makwasa Ida mamebasang titiang Saking sakwehing dosa.

2. Angob titiang ring paswecan Ida Percaya ngranayang ayu.

Tur Roh Suci sane ngawentenang. Katentreman manah titiang. Wantah niki titiang uning Ida Hyang Yesus sane makwasa

Ida mamebasang titiang Saking sakwehing dosa.

3. Titiang tan uning rawuh Ida ne. Malih tedun ka jagate. Ngambil sami kawulan Idane. Ne menang saking panggoda. Wantah niki titiang uning Ida Hyang Yesus sane makwasa Ida mamebasang titiang Saking

(116)

DASA TITAH

Ida Sang hYang Widi masabda, kadi asapuniki sabdan Idane :

“Ingsun ene Sang Hyang Widi Wasa, Panembahang ceninge, abe nesuang cening uli tanah Mesir, sig tongos ceningen dadi panjak.

1. Eda ja cening nyungsung Widi ane lenan, sakawining Ingsun.

2. Eda ja cening ngawe arca mapinda sarwa ane ada di langite, wiadin ane ada

digumine, wiadin ane ada di yehe dibeten gumine. Eda pesan cening nyumbah wiadin nyungsung arcane ento, sawireh tuah Ingsun Ida Sang Hyang Widi Wasa,

Panembahang ceninge, tur Ingsun tusing ledang yen ada ne nyamenin Ingsun. Ingsun nibakang pasisip teken sakancan anake ane genting teken Indun, mwah teken

katurunannyane kanti ane undag ping telu muah undag ping pat. Nanging Ingsun nyinahang sih pasuwecan Ingsun teken panyiu-nyiuan katurunan anake ane astiti bakti teken Ingsun muah ane ninutin sapatitiag Ingsun.

3. Eda ja cening ngawag-awag nyambat parab Ingsun, swireh Ingsun Ida Sang Hyang Widi Wasa, Panembahang ceninge, lakar nyisipang sakancan anal ane ngawag-awag nyambat parab Ingdun.

4. Ingetang tur suciang ja dina Sabate. Enem dina makelonne cening maan sela buat bgarap gegaen ceninge;nangin dina ane kaping pitu ento dina Sabat druwen

Ingsun, Dinane ento, tusing ada anak ane dadi magarapan, nah ento: yadiapin cening, yadiapin pianak-pianak ceninge, ingom-ingon ceninge, yadiapin wong sunantara ane nongos digumin ceninge, langite pasihe muah isinne makejang, nanging didinaneane kaping pitu, Ingsun mereren. Ento awanne Ingsun,

(117)

5. Bakti ja cening teken meme-bapa ceninge,apanga lantang tuwuh ceninge di guminne anee picayang Ingsun teken cening.

6. Eda ja cening ngamatiang jalma. 7. Eda ja cening mamitra.

(118)

9. Eda ja cening dadi saksi palsu (ngalingga caya) marep teken sesaman ceninge. 10.Eda ja cening ngedotang umah sesaman ceninge; eda cening ngedotang

kurenanne, panjake, sampine, kaledainnyane, wiadin sahananing ane dadi pagelahannyane.

PITUDUH SANE PINIH UTAMA

Pasaur Ida Hyang Yesus, sapuniki :

“Tresna bakti ja ring Ida Sang Hyang Widi Wasa, Panembahang ragane antuk panelas bayu, sabda muah idep ragane.”

Puniki pituduh sane mautama miwah sane pinih buat. Pituduh sane kaping kalih, sane pateh kautamanipun, sapuniki :

“Tresna asih ja ragane ring sasaman ragane, sakadi ragane tresna ring sikian ragane.” Sadaging cakepan Torat dane nabi Musa miwah cakepan para nabine, sami sampun kacakup sajeroning pituduhe makakalih puniki.

(Matius 22 : 37-40).

(119)

1. Titiang ngenga ring Ida Sang Hyang Widi Wasa, Sang Aji sane maha kuasa, sane ngawentenang akasa miwah pratiwi.

2. Miwah ring Ida Sang Hyang Yesus Kristus, Putran Idane sane Tunggal, Panembahang iranne,

(120)

4. Sane nandang sangsara daweg panyeneng dane Gubernur Pontius Pilatus, kapentang ring salibe, seda tur kapandem, tedun kapati loka,

5. Ring rahina sane kaping tigan ipun, Ida malih nyeneng saking pantaran anake padem,

6. Raris munggah ka suwarga, malinggih ring genah sane kaledanging antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa, Sang Aji sane Mahakuasa,

7. Tur saking irika Ida pacang rawuh buat nepasin jadmane sane urip miwah sane padem.

8. Titiang ngenga ring Ida Sang Hyang Roh Suci,

9. Wenten ipun pasamuan Kristen sane suci tur ketah;inggih punika patunggilan para sucine,

10.Ngampuraning dosa,

11.Mungguing anaje sane padem pacang maurip malih, 12.Miwah urip sane langgeng.

PANGASTWAN IDA SANG HYANG YESUS

Aji titiang sane ring suwargan. Parab Palungguh Aji dumadak ja kaluwihang.

(121)

Ampuranang ja iwang titiange, sekadi titiang ngaksamayang anke sane sampun

maiwang ring titiang. Maliha sampunang titiang baktana kagenah gegodane, nanging bebasang titiang saking I Jahat.

Figure

Updating...

References

Scan QR code by 1PDF app
for download now

Install 1PDF app in