Percubaan PT3 Kelantan 2016

Teks penuh

(1)

TERIIAD

MAJLIS

PENGETUA

SEKOLAH

MALAYSIA

(MPSM)

CAWANGAN

KELANTAN

PEPERIKSAAN PERCUBAAN

PENTAKSTRAN TTNGKATAN

3

( 2016

)

lc,

Lf:,

u,

F

-II

G'

v)

SAINS

Ogos 2016 Masa : Dua Jam Arahan:

l.

Buka kertas soalan ini apabila diberitahu.

2.

Tulis nama dan angka giliran anda pada ruang yang disediakan.

3.

Jawapan anda hendaklah ditulis pada ruang jawapan yang disediakbn dalam kertas soalan ini.

4.

Kertas soalan ini hendaklah diserahkan kepada pengawas peperiksaan pada akhir

peperiksaan.

Untuk Kegunaan Pemeriksa

Nama Pemeriksa : Soalan Markah penuh Markah diperoleh Soalan Markah penuh Markah diperoleh L 4 8 6 2 4 9 8 3 4 L0 8 4 4 L1, 10 5 6 !2 10 6 5 13 t2 7 6 't4 L2 Jumlah 100 Angka Giliran :

Kertas soalan ini mengandungi 23

halarnanbercetak.

I Lihat sebelah

(2)

TERIIAD

(2)

1.

Rajah di bawah menunjukkan dua jenis penglihatan bagi haiwan-haiwan. (a) Tulis jenis penglihatan untuk kedua-dua haiwan pada ruang di bawah.

(2 markah)

(b)

Tandakan (r/) untuk benar

dan (X)

untuk palsu bagi

pernyataan tentang,

kelebihan jenis penglihatan bagi kedua-dua haiwan di

bawah

(

Pernyataan Benar/Palsu

(i) Burung hantu: Boleh menganggar jarak dengan

lebih tepat.

(ii) Rusa: Mempunyai medan penglihatan yang luas

untuk mengesan musuh dari semua arah.

(2 markah)

I Lihat Sebelah

SULIT

(i) (ii)

(3)

TERHAI)

(3)

2.

Larutan ialah campuran zat terlarut dengan pelarut. tiga jenis.

(a) Padankan jenis larutan berikut dengan maksudnya.

Larutan terbahagi kepada

Mengandungi kuantiti zat terlarut yang maksimum

dalam pelarut. Larutan

pekat

Mengandungi sedikit zat terlarut dalam pelarut

Mengandungi banyak zat terlarut dalam pelarut

(2 markah) (b) Tentukan sama ada pernyataan yang diberi adalah benar atau palsu.

Tuliskan jawapan anda pada ruang yang disediakan. (i) Zarah pelarut yang panas mempunyaitenaga yang

kurang. lni melambatkan kadar pelanggaran

antari

zarah-zarah pelarut dan zat terlarut.

Saizzat terlarut yang lebih kecil mendedahkan luas permukaan yang lebih besar untuk berlanggaran

dengan zarah-zarah pelarut. (ii) (2 markah) I Lihat Sebelah SULIT Larutan tepu

(4)

TERIIAD

(4)

3.

(a) Rajah di bawah menunjukkan sebuah bongkah kayu ditarik di atas

permukaan meja dengan menggunakan neraca spring.

Tandakan arah daya geseran yang bertindak dalam kotak X

(b) Lengkapkan penyataan berikut.

yang disediakan. (1 markah)

ffi

{]l

,eN-

--

w

Daya geseran ialah daya yang sesuatu objek.

(c) Berdasarkan rajah di bawah tandakan (r/) bagi keadaan yang melibatkan daya geseran. (2 markah) arah pergerakan (1 markah) I Lihat Sebelah SULIT

(5)

TERI{.AI)

(s)

4.

(a) Gariskan jawapan yang betul tentang bintang.

(i)

Bintang

ialah

bebola

besar

yang

mengandungi

gas yang

panas terutamanya (Nitrogen

/

Hidrogen)dan Helium.

(ii)

Bintang bermula sebagai awan

gas dan

debu yang dikenali

sebagai (raksasa

/

nebula).

(2 markah) (b)

Rajah

di

bawah

menunjukkan sebahagian daripada pembentukan

dan

kematian bintang. Namakan letupan P dan bintang

e

yang terbentuk*

t'-T r'

Bintano Neutron

(2 markah)

I Lihat Sebelah

SULIT

(6)

TERIIAD

(6)

5.

Rajah di bawah menunjukkan dua bahan,

(a) Nyatakan kuantiti Fizik bagi bahan-bahan dalam K dan L

(i)

K:

(ii)

L:

(b)Tuliskan unit Sl bagi K dan L.

(i)

K:

(ii)

L: (2 markah)

t

(2 markah) I Lihat Sebelah SULIT

(7)

TERIIAD

(7)

(c) Rajah di bawah menunjukkan situasi Puan Rosnah dan anaknya ketika membuat persiapan kuih raya.

Situasi di atas telah menimbulkan kekeliruan kepada anaknya untuklmemilih sukatan yang betul.

Bagaimanakah cara untuk mengatasi kekeliruan ini?

(2 markah)

I Lihat Sebelah

SULIT

(8)

bd@i e$i& l

il

t1

il

il

(8)

6.

(a) Amelia menjalankan suatu eksperimen untuk mengkaji hubungan antara voltan dan arus.

Rajah di bawah menunjukkan susunan eksperimennya'

Sclkix&g/eryee$s

(i)

Berdasarkan rajah di atas, lukis gambar rajah litar yang lengkap.

(ii) Namakan jenis litar yang dilukis.

\ (2 markah) l&}m$ef# (1 markah) I Lihat Sebelah SULIT

(9)

TERIIAD

(b)

Data

yang

dikumputkan daripada

berikut.

di

atas,

dianalisis

seperti

(e)

eksperimen

wtffi*.tv)

t&$rao {V}

ta5

c.g 7 3,8 t.E

CuwtS!

&

i'ii{i,*i'-'&rus{*}

(i)

Berdasarkan graf

di

atas

kira

nilai rintangan bagi

titik M dan N

dengan menggunakan Hukum Ohm.

Daripada nilai-nilai rintangan?

?

yang

diperoleh,

apakah yang

anda

(2 markah)

faham

tentang (ii) M N (1 markah) I Lihat Sebelah

SULII

(10)

TERIIAI)

(

l0)

7.

Rajah di bawah menunjukkan keratan rentas bagi struktur biji benih.

(a) Labelkan bahagian testa dan plumul pada gambarajah di atas.

(2 markah)

(b)Lengkapkan penyataan

yang

berikut menggunakan

perkataan-perkataan yang diberi. radikal mikropil kotiledon plumul testa

(i)

BUi

benih

menyerap

air,

testa

pecah,

daripada testa dan tumbuh ke bawah.

(ii)

Plumul muncul daripada kotiledon dan tumbuh

ke atas

membentuk dua

helai daun dan mengecut dan gugur.

(2 markah)

(c) Untuk menyahut seruan penjimatan,

pak

Mat ingin menanam sayur-sayuran

di rumah pangsanya di tingkat tiga.

Dia telah

menyemai

biji

benih sawinya

di

dalam

bekas

yang berisi

serbuk

kayu' Seminggu kemudian, didapati biji sawi Pak Mat tidak tumbuh. Apakah kemungkinan keadaan ini berlaku?

muncul

(2 markah)

I Lihat Sebelah

SULIT

(11)

TERIIAI)

( 11

)

8'

(a) Rajah di bawah menunjukkan cara tumbuhan menyingkirkan bahan

kumuh.

(i)

Berikan dua contoh bahan kumuh yang disingkirkan merarui stoma daun.

(ii)

Nyatakan kegunaan bahan kumuh dalam jadual di bawah

(2 markah)

Bahan kumuh Kegunaan Lateks

Kuinin

(2 markah)

(b)

Shahrul bekerja sebagai pengawal

keselamatan

di

ser!,uah

kilang.

Dia

terpaksa minum

empat cawan kopi sehari

untuk

terus

berjaga sepanlang malam. Apakah bahan yang terdapat

di

dalam kopi

dan

kesannya

keiada

kesihatan Shahrul.

(2 markah)

I Lihat Sebelah

SULIT

(12)

TERIIAD

(12)

9.

Seekor gajah memerlukan lengkungan pektoral dan lengkungan pelvis yang besar dan kuat untuk menyokong berat badan,

(a) Haiwan di bawah juga mempunyai sistem sokongan yang sama dengan gajah.

Tandakan (r/) pada petak yang menunjukkan bahagian

-

bahagian yang menyokong berat badannya.

(2 markah)

(b) Terdapat haiwan vertebrata akuatik mempunyai rangka dalam yangf. kecil

berbanding dengan

saiz

badannya

yang besar.

Berikan

contoh

haiwan

vertebrata akuatik itu dan jelaskan bagaimana haiwan tersebut menyokong berat badannya.

(2 markah)

(c) Tumbuhan darat bergantung kepada batang dan akarnya untuk sokongan. Walau bagaimanapun tumbuhan ini masih mempunyai struktur.khas untuk memberi sokongan.

Berikan dua contoh struktur khas dan jelaskan kepentingannya.

(4 markah)

I Lihat Sebelah

SULIT

(13)

TERIIAD ( 13 )

10. Amir menjalankan aktiviti untuk mengkaji medan magnet bagi suatu magnet bar.

lry@

&*&s6il'

i&rnt

u&rElo c*r&oaJ{, t{@nddaamft

@ad

&ffiwxd

&Ss{

(a) Lukiskan garis medan magnet pada magnet bar di bawah.

(1 markah) (b) Namakan alat yang boleh digunakan untuk menentukan arah garisan medan

magnet. I U S (1 markah)

ILihat

Sebelah SULIT

(14)

TERIIAI)

(14)

(c) Medan magnet juga boleh dihasilkan oleh dawai lurus yang membawa arus elektrik. Arah medan magnet bergantung pada arah arus yang mengalir di dalam dawai. Arah medan magnet boleh ditentukan dengan menggunakan

"petua genggaman tangan kanan".

(i)

Berdasarkan rajah diatas, jelaskan "petua genggamap tangan kanan".

(,

.rrrk

hl

Nyatakan bentuk medan magnet yang yang membawa arus elektrik.

terhasil disekeliling dawai lurus (ii)

(1 markah)

yang akan berlaku

sekiranya

arah arus

elektrik

(iii)

Ramalkan apakah diterbalikkan?

(1 markah)

(d) Berikan dua kegunaan elektromagnet dalam kehidupan seharian.

(2

markah)

I Lihat Sebelah

SULIT

(15)

TERIIAD (

ls

)

11.

(a) Rajah di bawah menunjukkan objek X dan

y

yang berbeza ketumpatan

berbanding air.

Lengkapkan jadual di bawah berdasarkan gambarajah di atas.

Objek yang mempunyai ketumpatan tinggi

Objek yang mbmpunyai ketumpatan rendah \

(2 markah) (b)

sebentuk cincin emas

mempunyai sebanyak

7.72g dan

isipadu sebanyak

0.4cm3. Kira ketumpatan cincin emas tersebut.

(2 markah)

Lihat Sebelah

SULIT

(16)

TERIIAD

(c)

Rajah

di

bawah

menunjukkan

harian.

( 16)

satu aplikasi

ketumpatan

dalam

kehidupan

Dengan

menggunakan pelampung berfungsi.

konsep

ketumpatan,

jelaskan

bagaimanakah

(2 markah)

(d)Jerry dan

Ali

sedang

memancing

di

laut dengan

menggunakan sampan.

Bersama mereka terdapat bekalan keperluan

yang diisi di

dalam

kotak

ais

dan

beberapa

kotak

polisterin

untuk

menyimpan hasil tangkapan. Tiba-tiba

terdapat ombak besar memukul sampan mereka sehingga pecah.

Dengan

menggunakan

konsep

ketumpatan, bagaimanakah

mereka

dapat mengapungkan diri di tengah lautan?

(4 markah)

ILihat

Sebelah

SULIT

(17)

TERIIAD (17 )

12. Tenaga elektrik untuk kegunaan rumah dan komersial dihasilkan oleh mesin

yang dipanggil penjana. Penjana mengubah tenaga mekanikal kepada tenaga elektrik.

Rajah di bawah menunjukkan dua contoh stesen jana kuasa.

(a) Namakan stesen jana kuasa R dan S.

R:

S:

(2 markah)

'

(b) Apakah sumber tenaga yang digunakan bagi stesen jana kuasa R dan b.

(2 markah)

(c)

Encik

Azam mempunyai ladang kelapa sawit

yang

sangat

luas.

Selain mengusahakan penanaman kelapa sawit, beliau juga menternak kambing

dan

lembu. Memandangkan

dunia

mengalami

krisis

tenaga, keperluan

tenaga

alternatif

amat

diperlukan

untuk

menjana

tenaga

elektrik. Bagaimanakah Encik Azam boleh menjana tenaga elektrik dengan sumber

yang

dimilikinya.

;

R: S: (4 markah) I Lihat Sebelah SULIT

s

(18)

.

( 18

)

(d)

Sikap

berjimat eermat

dalam

penggunaan

tenaga amat

diperlukan-,kerana dikhuatiri sumber tenaga akan kehabisan dan seterusnya memberi masalah kepada manusia.

sebagai seorang murid,

bagaimanakah

anda mempraKikkan-amalan

ini

.

dal?m kehidupan harian?

(2 markah)

\

,*

pEpEhlKsaAN PERcUBAaN pENTAKSTRAN TTNGKATAN 3 2016 - sAtNs

ILihat

Sebelah

SULIT

(19)

TERIIAI)

(

le)

13.

(a) Semua hidupan termasuk haiwan, tumbuhan dan manusia dibina oleh

unit-unit kecil yang dipanggil sel. Anda diminta melakarkan

satu

jenis

selyang

terdapat dalam badan manusia.

Namakan

sel

yang dilukis dan

jelaskan fungsi sel itu.

(3

markah) (b) Lengkapkan carta

alir

bagi organisasi ser mengikut susunannya

/qng

betul

daripada mudah kepada kompleks.

(2 markah)

I Lihat Sebelah

SULIT

;

(20)

r

TERIIAD (c) Rajah di manusia.

bawah

menunjukkan

(20)

satu

sistem

(i)

Nyatakan nama sistem di atas dan fungsinya.

yang

terdapat

dalam

badan

(ii) Cadangkan langkah untuk memastikan sistem

dengan baik.

(2 markah)

di

atas dapat berfungsi

(2 markah)

(iii)

Berikan satu contoh sistem lain yang terdapat dalam badan manusia.

(1 markah)

I Lihat Sebelah

SULIT

(21)

TERHAI) (21 )

(dlrManusia affila

h

rganisma;f<owry1ffia.,

Bi@

fir*:i:l

(2 markah)

\

i .,;[ r, :a I I r1,r 1 -': i -PEFERKSqAN.PERCUBAAH I Lihat Sebelah

!

.1.a,...suliip 32016-SAil6

(22)

TER}IAD

( 22 \

14.

(a)

Mekanisme pernafasan melibatkan

proses tarikan nafas

dan

hembusan

nafas.

(i)

Apakah yang dimaksudkan dengan hembusan nafas?

(ii)

Huraikan

proses

hembusan

nafas.

Gunakan respirasi manusia untuk menyokong huraian anda.

(1 markah)

lakaran

rajah

, sistem

(5

markah)

I Lihat Sebelah

SULIT

(23)

TERHAp

(23)

(b)

Lengkapkan

jadual

berikut

untuk

menunjukkan perbandingan

antara kandungan udara sedutan dan udara hembusan.

Udara sedutan Kandungan Udara hembusan

t.

Oksigen

lt.

Kurang Karbon dioksida

ilt.

tv.

Wap air Lebih banyak

(4 markah)

(c)

Naim

mengalami tanda-tanda

masalah

penyakit

Asma.

Cadangkan

bagaimana

dia dapat

mengurangkan

risiko dirinya

menghidapi penyakit itu

daripada berterusan.

\

(2 markah)

KERTAS SOALAN TAMAT

Figur

Memperbarui...

Referensi

Memperbarui...

Related subjects :