Contoh Program Gudep Penggalang

20  33  Download (2)

Teks penuh

(1)

PROGRAM KERJA

PROGRAM KERJA

GUGUS DEPAN 1527-1528

GUGUS DEPAN 1527-1528

PANGKALAN SMP NEGERI 23 PATI

PANGKALAN SMP NEGERI 23 PATI

TAHUN PELAJARAN 2014/2015

TAHUN PELAJARAN 2014/2015

GERAKAN PRAMUKA GUDEP 1527-1528

GERAKAN PRAMUKA GUDEP 1527-1528

P

PANGKALAN

ANGKALAN SMP NEG

SMP NEGERI 23

ERI 23 P

PA

ATI

TI

KWARTIR RANTING PATI – PATI

KWARTIR RANTING PATI – PATI

2014

2014

(2)

PROGRAM KERJA

PROGRAM KERJA

GUGUS DEPAN 1527-1528

GUGUS DEPAN 1527-1528

PANGKALAN SMP NEGERI 23 PATI

PANGKALAN SMP NEGERI 23 PATI

TAHUN PELAJARAN 2014/2015

TAHUN PELAJARAN 2014/2015

Tea Pe!"#$#!

Tea Pe!"#$#!

11.

.

((K

Ke

ettuuaa))

2

2.

.

((W

Waakkiil

l K

Ke

ettuuaa))

3

3.

.

((A

Annggggoottaa))

4

4.

.

((A

Annggggoottaa))

5

5.

.

((A

Annggggoottaa))

6

6.

.

((A

Annggggoottaa))

7.

7.

8.

8.

Pati, 01 Agustus 2014

Pati, 01 Agustus 2014

Mengetahui

Mengetahui

Pembina OSIS

Pembina OSIS

NIP.

NIP.

Pem

Pembina Gude

bina Gude 1!2"#1!2$

1!2"#1!2$

Mengetahui

Mengetahui

Kea%a Se&'%ah

Kea%a Se&'%ah

(3)

Ka%a Pe!&a!%a'

Pu(i s)u&u* &ami u+a&an &e hadi*at A%%ah S-, atas sega%a

*ahmad dan hida)ah#N)a, sehingga &ami daat men)e%esai&an

en)usunan *'g*an &e*(a Gugus ean 1!2"#1!2$ Pang&a%an SMP

Nege*i 2/ Pati ada tahun a(a*an 2014201!.

P*'g*am &e*(a ini me*ua&an a+uan bagi ean Ke*(a

Pengga%ang dan Pembina Pengga%ang ada Gude 1!2"#1!2$

Peng&a%an SMP Nege*i 2/ Pati untu& men(a%an&an a&tiitas atau

&egiatan &e*amu&aan di %ing&ungan SMP Nege*i 2/ Pati. iha*a&an

dengan se%esain)a en)usunan *'g*am &e*(a ini ma&a e%a&sanaan

&egiatan &e*amu&aan ada Gude 1!2"#1!2$ Pang&a%an SMP Nege*i

2/ Pati daat te*a*ah, te*en+ana dan be*hasi% dengan bai&. Sehingga

ening&atan mutu endidi&an &e*amu&aan )ang me*ua&an tu(uan

endidi&an &e*amu&aan di Gude 1!2"#1!2$ Pang&a%an SMP Nege*i

2/ Pati daat te*+aai dengan bai&.

3+aan te*ima &asih &ami samai&an &eada 

1. 5aa& Kea%a SMP Nege*i 2/ Pati bese*ta &ea%a 3*usan )ang

ada di SMP Nege*i 2/ Pati

2. 3nsu* Pembina dan Pembantu Pembina ada Gude 1!2"#1!2$

Pang&a%an SMP Nege*i 2/ Pati

/. Semua angg'ta *amu&a engga%an ada Gude 1!2"#1!2$

Pang&a%an SMP Nege*i 2/ Pati

Kami men)ada*i baha da%am en)usuan *'g*am &e*(a ini

masih (auh da*i semu*na. O%eh sebab itu sa*an dan &*iti& )ang

membangun a&an &ami ha*a&an demi &esemu*naan *'g*am &e*(a

Gude 1!2"#1!2$ Pang&a%an SMP Nege*i 2/ Pati. A&hi*n)a sem'ga

*'g*am &e*(a ini be*man6aat bagi &ita semua.

Pati, 1 Agustus 2014

 -eam Pen)usuan

(4)

DA(TAR ISI

7A8AMAN J338 999999999999999999999..

i

7A8AMAN PENGESA7AN 99999999999999999..

ii

KA-A PENGAN-AR 999999999999999999999

iii

A:-AR ISI 9999999999999999999999999

i

5A5 I

 PENA7383AN 9999999999999999..

1

A.

8ata*

5e%a&ang

99999999999999999

1

5.

asa*

Kegiatan

99999999999999999

1

;. -u(uan 99999999999999999999..

2

.

Sasa*an

99999999999999999999.

2

5A5 II

 PROGRAM KERJA G3G3S EPAN 99999999

/

A. P*'g*am 3mum Gugus ean 1!2"#1!2$

999999

/

1. 5idang Kegiatan dan 8atihan Pese*ta idi&

9999.

/

2.

5idang

Pendidi&an

O*ang

easa

99999999.

4

/.

5idang

Sa*ana

dan

Administ*asi

999999999

4

4.

5idang

Keuangan

999999999999999

4

5.

Pen(aba*an

P*'g*am

da%am

Semeste*

99999999.

!

;.

Pen(aba*an

Masing#Masing

P*'g*am

99999999

<

. Mat*i& Kegiatan ean Ke*(a Pengga%ang

99999..

=

5A5 III

 ORGANISASI 999999999999999999.

10

A. Susunan Ma(e%is Pembimbing Gugus ean

9999..

10

5. Susunan Pengu*us ean Ke*(a Pengga%ang

9999..

10

;.

ean

Keh'*matan

Pengga%ang

999999999..

11

.

St*u&tu*

O*ganisasi

Gude

1!2"#1!2$

9999999.

12

(5)
(6)

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Gerakan pramuka sebagai satu-satunya wadah kegiatan kepanduan di sekolah merupakan tempat pendidikan bagi anak-anak yang dilaksanakan dengan penuh kegembiraaan, penuh pendidikan dan dilakukan di luar jam sekolah maupun jam- jam keluarga. Sebagai satu-satunya kegiatan kepanduan, pramuka diharapkan dapat memberikan peranan penting dalam peningkatan dan pembentukan sikap dan mental  peserta didik pada sikap yang baik. Sikap baik dalam arti berakhlaq mulia, sopan santun, rasa cinta kasih sesama, patriot, suci dalam segala pikiran maupun perbuatan,  bertaqwa kepada tuhannya, dan segala sikap yang lain. Pendek kata diharapkan anggota  pramuka dapat melaksanakan Dasa Dharma dan Tri Satya yang merupakan kode etik 

dan janji pramuka.

ntuk lebih berperan akti! dalam pembentukan sikap, dalam gerakan pramuka  perlu adanya keseragaman langkah bagi pengelola gerakan pramuka yang tergabung dalam suatu gugus depan. "da keterkaitan erat antara siswa didik sebagai anggota  pramuka, pembina pramuka dan unsur majelis pembimbing gugus depan. Tanpa kerja sama yang baik dari unsur-unsur tersebut rasanya tidak mungkin pramuka berperan akti!  dalam pembentukan sikap peserta didik.

#leh sebab itu untuk penyelarasan dan penyeragaman langkah, perlu disusun suatu program kerja gugus depan yang berisikan segala sesuatu yang dapat mengatur  langkah dan gerak dari gugus depan tersebut. Program kerja sebagai rambu-rambu  pelakasanaan kegiatan kepanduan di sekolah merupakan acuan yang wajib

dilaksa-nakan oleh unsur-unsur pengelola gugus depan tersebut.

B. Dasar Kegiatan

$ang menjadi dasar penyusunan program kerja gugus depan pramuka adalah% &. ndang-undang 'omor &( Tahun ()&* tentang Gerakan Pramuka

(. +eputusan unas 'o. &&unas()& Tahun ()& tentang "nggaran Dasar dan "nggaran /umah Tangga Gerakan Pramuka

(7)

. S+ Gerakan Pramuka 'o. (() Tahun ())0 Tentang Petunjuk Penyelenggaraan Pokok-pokok #rganisasi Gerakan Pramuka

1. S+ Gerakan Pramuka 'o. (& Tahun ())0 Tentang Petunjuk Penyelenggaraan Gugesdepan Gerakan Pramuka

*. S+ Gerakan Pramuka 'o. ()( Tahun ()&& Tentang Petunjuk Penyelenggaraan Sistem Pendidikan dan 2atihan Gerakan Pramuka

3. Program kerja sekolah yang dijabarkan dalam program kerja urusan kesiswaan SP  'egeri ( Pati tahun pelajaran ()&1()&*

C. Tujuan

Tujuan yang hendak dicapai dengan disusunnya program kerja ini%

&. ntuk memberikan arahan kepada pelaksana gugus depan agar pelakasanaan kinerja gugus depan dapat berjalan dengan baik.

(. Sebagai sarana untuk peningkatan mutu pendidikan kepramukaan di sekolah.

D. Sasaran

Sasaran pelaksanaan program kerja ini adalah unsur-unsur yang terdapat dalam suatu gugus depan yang meliputi%

&. nsur ajelis Pembimbing Gugus Depan 4abigus5 yang diketuai oleh +epala Sekolah sebagai penguasa tertinggi di sekolah yang dibantu dengan rusan +esiswaan, rusan +urikulum dan unsur guru yang ditunjuk.

(. nsur Pembina Pramuka yang merupakan unsur pelaksana kegiatan secara teknis dalam suatu gugus depan yang meliputi 6nstruktur Pramuka, pelatih atau anggota  pramuka yang minimal mempunyai serti!ikat +ursus ahir Dasar 4+D5

. Para pembantu pembina yang meliputi anggota penegak, pandega dan unsur lain yang mempunyai keinginan untuk menjadi anggota pramuka dengan baik.

1. Peserta didik yang menjadi obyek pendidikan kepramukaan di sekolah yang terbagi dalam siaga, penggalang, penegak dan pandega sesuai dengan tingkat umur peserta didik.

(8)

BAB II

PROGRA KER!A GUGUS DEPAN

Program kerja gugus depan &*(0-&*(7 pangkalan SP 'egeri ( Pati dapat dijelaskan dan dirinci sebagai berikut didasarkan pada waktu pelaksanaan program. asing-masing kelompok program terbagi dalam beberapa bidang kegiatan. "dapun  pembagian kelompok program tersebut adalah sebagai berikut%

A. Pr"gra# U#u# Gugus De$an %&'()%&'*

%. Bi+ang Kegiatan +an Lati,an Peserta Di+ik  a. Pencapaian S+

 b. Pencapaian S++ 

&5 ( macam S++ "gama

(5 ( macam S++ Patriotisme dan Seni 8udaya 5 ( macam S++ +etangkasan dan +esehatan

15 ( macam S++ +etrampilan dan Teknik Pembangunan

*5 ( macam S++ Sosial, Perikemanusiaan, Gotong /oyong, +etertiban asyarakat, Perdamaian Dunia dan 2ingkungan 9idup

c. Peningkatan mutu latihan pramuka penggalang meliputi jenjang% &5 /amu

(5 /akit 5 terap

d. Gladian Pemimpin /egu 4 & kali 5 e. Perkemahan Sabtu inggu 4 ( kali 5 !. Penjelajahan dan Sur:i:al Game

g. Perkemahan ;auh dan Pengembaraan 4 & kali 5 h. 2omba Tingkat 6 4 & kali 5

i. 8akti asyarakat 4 ( kali 5

 j. Pengiriman regu penggalang ke tingkat +wartir /anting, <abang, Daerah maupun +wartir 'asional

k. +egiatan dengan gugus depan lain 4 latihan gabungan 5 l. usyawarah Gugus Depan

(9)

'. Bi+ang Pen+i+ikan Orang De-asa

a. Pengiriman pembina untuk kegiatan +ursus Pembina yang diadakan +wartir  /anting maupun +wartir <abang

 b. Pengiriman pembina untuk pertemuan-pertemuan yang diadakan +wartir  /anting maupun +wartir <abang

c. Pertemuan-pertemuan Gugus Depan yang dihadiri oleh "86GS . Bi+ang Sarana +an A+#inistrasi

engusahakan tersedianya kelengkapan administrasi dan sarana penunjang kegiatan Gugus Depan yang meliputi %

a. 8uku 6nduk Gugus Depan  b. Stempel Gugus Depan

c. 8uku ;urnal +egiatan 9arian  ingguan d. 8uku "dministrasi +euangan

e. Da!tar 6n:entaris Gugus Depan !. 8uku Tamu Gugus Depan

g. 2aporan Semester Gugus Depan

h. <atatan Peristiwa Penting Gugus Depan 4 2og 8ook 5 i. Pengadaan Tenda Pramuka

 j. Pengadaan alat pionering yang meliputi % &5 tali pramuka

(5 tongkat

k. 8endera Gugus Depan yang meliputi% &5 8endera Tunas +elapa

(5 8endera Pramuka Sedunia Putra 5 8endera Pramuka Sedunia Putri l. 8endera Semaphore dan orse m. Papan 'ama Gugus Depan n. Sanggar 8akti Pramuka /. Bi+ang Keuangan

Penggalian dana kegiatan yang meliputi% a. 6uran peserta didik 

(10)

c. Sumbangan lain yang tidak mengikat B. Penja0aran Pr"gra# +ala# Se#ester

Penjabaran program dalam semester gugus depan &*(0-&*(7 pangkalan SP 'egeri ( Pati dapat dijabarkan sebagai berikut%

PROGRA KER!A GUGUS DEPAN SEESTER GAN!IL 8ulan % !ULI '1%/ sampai dengan DESEBER '1%/

N" KEGIATAN BULAN KE KET.

% '  / & 2 &. Penerimaan anggota pasukan =

(. 2atihan S+ Penggalang = = = = = = . jian S+ Penggalang /amu = = =

1. jian S+ Penggalang /akit = = =

*. jian S+ Penggalang Terap = = =

3. jianS++ = = = = = =

0. Gladian Pemimpin /egu =

7. Perkemahan Dekat 4 Persami 5 = = >. Penjelajahan dan 9alang /intang =

&). 8akti asyarakat =

&&. 2atihan gabungan = =

&(. 2ombaTingkat 6 =

&. 2aporan Semester ke +wartir 

/anting =

&1. 6urananggota = = = = = = &*

engikuti kegiatan di +wartir  /anting, <abang, Daerah maupun  'asional

menyesu aikan

PROGRA KER!A GUGUS DEPAN SEESTER GENAP 8ulan % !ANUARI '1%& sampai dengan !UNI '1%&

 'o +?G6"T"' 82"' +? +?T. & (  1 * 3

&. 2atihan S+ Penggalang = = = = = (. jian S+ Penggalang /amu = = = =

. jian S+ Penggalang /akit = = = 1. jian S+ Penggalang Terap = =

*. jianS++ = = = = =

(11)

0. Perkemahan Dekat 4 Persami 5 =

7. Penjelajahan dan 9alang /intang = =

>. 8akti asyarakat =

&). 2atihan gabungan =

&&. 2aporan Semester ke +wartir 

/anting =

&(. 6urananggota = = = = = = &. Pemilihan pramuka terbaik =

&1. usyawarah Gugus Depan = &*. Perkemahan jauh dan

Pengembaraan =

&3.

engikuti kegiatan di +wartir  /anting, <abang, Daerah maupun  'asional

menyesu aikan

C. Penja0aran asing)asing Pr"gra# &. 2atihan /utin Pramuka

Dalam melakukan kegiatan latihan rutin dapat dirinci sebagai berikut %

a. 2atihan rutin dilakukan setiap hari Sabtu dimulai pukul &1.) @68 dan diakhiri pukul &3.) @68

 b. 2atihan rutin dilakukan dengan pemberian materi S+ dan S++ beserta  praktek lapangan

c. Pemberi materi adalah Pembantu Pembina 4penegak5 dan Pembina Pramuka. d. /incian materi latihan rutin adalah %

&5 P88 dan pacara Pramuka

(5 Pionering, tali temali, macam-macam ikatan 5 Sandi pramuka 4huru! rahasia5

15 Pemahaman Dasa Dharma dan Tri Satya *5 Sejarah Pramuka

35 Syarat +ecakapan mum 4S+5 Penggalang /amu, /akit dan Terap 05 Syarat +ecakapan +husus 4S++5

75 PDP+ 4Prinsip Dasar etodik Pendidikan +epramukaan5 >5 Perkemahan Pramuka dan 2D+ 42atihan Dasar +epemimpinan5 &)5 Tanda ;ejak, Sur:i:al Game dan Penjelajahan

&&5 Permainan Pramuka

(12)

(. Penggalian Dana melalui 6uran "nggota

Dalam menunjang setiap kegiatan diperlukan dana. ntuk penggalian dana dilakukan dengan mengadakan penarikan iuran pada tiap anggota setiap latihan rutin. 8esarnya iuran tiap anggota adalah /p. *)),- sampai dengan /p. &.))),-4tergantung hasil keputusan /apat "nggota dengan Dewan +erja Penggalang5. . usyawarah Gugus Depan

&5 usyawarah Gugus Depan 4ugus5 adalah bentuk kegiatan musyawarah yang dilakukan anggota gugus depan untuk menentukan kelangsungan hidup gugus depan.

(5 Dalam kegiatan ini dirumuskan %

&5 Susunan ajelis Pembimbing Gugus Depan (5 Susunan Pembina Gugus Depan

5 Susunan Pengurus Gugus Depan 4Dewan +erja Penggalang5 5 Peserta dalam kegiatan usyawarah Gugus Depan 4GS5 adalah%

&5 Perwakilan "nggota yang meliputi Pinru dan @apinru setiap regu (5 Pemimpin /egu tama 4Pratama5 putra dan putri

5 Pembina pramuka

15 Pembantu pembina yang terdiri para pramuka penegak 

*5 nsur ejelis Pembimbing Gugus Depan 4abigus5 yang meliputi +epala Sekolah, @akil +epala Sekolah, Pembina #S6S, dan unusur guru yang membidangi ekstrakurikuler Pramuka.

35 nsur +omite Sekolah

05 nsur Tokoh asyarakat sekitar Gugus Depan

75 nsur +wartir /anting diantaranya "ndalan /anting rusan Penggalang 15 +egiatan ini bisa dilakukan bersamaan dalam bentuk kegiatan Perkemahan

Sabtu inggu di sekolahan. 1. +egiatan Perkemahan

a. Perkemahan Sehari 4Persari5

&5 +egiatan Persari dilaksanakan pada bulan kedua dan kelima pada masing-masing semester 

(5 +egiatan ini biasanya dimulai pukul )0.)) @68 dan diakhiri pada pukul &*.)) @68 4dalam satu hari5

(13)

5 +egiatan ini meliputi %

• Penjelajahan dan halang rintang • +egiatan latihan gabungan

• +egiatan kunjungan ke tempat rekreasi 4Trowulan, Gunung Pucangan,

@onosalam, dll5

• 2atihan Dasar +epemimpinan • 2omba Tingkat 6

 b. Perkemahan Dekat 4di Sekolah5

&5 +egiatan Persami dilaksanakan pada bulan ke empat tiap-tiap semester  (5 8entuk kegiatan adalah kegiatan Perkemahan Sabtu inggu yang

dimulai pada pukul &1.) @68 4sabtu5 dan diakhiri pada pukul )>.)) @68 4inggu5

5 acam-macam kegiatan yang dapat dimasukkan dalam kegiatan Persami adalah %

• Penerimaan tamu pasukan 4anggota baru5 • +egiatan Pelantikan +enaikan Tingkat

• +egiatan usyawarah Gugus Depan 4GS5 • 2atihan Dasar +epemimpinan 42D+5

c. Perkemahan ;auh 4di luar sekolahdiluar kabupaten5 &5 +egiatan ini dilakukan pada "khir Semester 

(5 Pada semester ganjil 4pertama5 kegiatan ini ditempatkan di wisata dalam kabupaten Pati, sedang pada semester genap 4kedua5 ditempatkan pada lokasi perkemahan yang berada di luar kabupaten Pati.

5 @aktu melakukan kegiatan ini adalah minimal ( hari maksimal * hari 15 +egiatan yang dapat dimasukkan pada kegiatan ini adalah%

• +egiatan 8akti asyarakat

• +egiatan +emah @isata 4;ambore5

• +egiatan 2atihan Dasar +epemimpinan 42D+5 • +egiatan 2omba Tingkat 6

(14)

• Gladian Pemimpin /egu

*. 2aporan /utin +e +wartir /anting

a. +egiatan ini dilakukan pada tiap bulan

 b. 9al-hal yang dilaporkan adalah keadaan gugus depan yang meliputi keanggota gugus depan dan kegiatan yang telah dilakukan gugus depan  pada kurun waktu tertentu.

3. +egiatan 6nsidental

a. +egiatan ini dilakukan diluar program yang tidak mengikat

 b. +egiatan ini dilakukan sesuai dengan situasi, kondisi dan kebutuhan c. acam kegiatan dalam kegiatan ini adalah

• +egiatan kunjungan ke anggota gugus depan karena sakit, bela sungkawa

atau kegiatan lain 4berdasar undangan5

• engikuti kegiatan yang berasal dari luar gugus depan 4+waran,

+warcab, +warda, +warnas dan gudep lain5

D. atrik Kegiatan De-an Kerja Penggalang

Program kerja Dewan +erja Penggalang gudep &*(0-&*(7 SP 'egeri ( Pati dapat dijabarkan dalam matrik kegiatan. "dapun matrik kegiatan Dewan +erja Penggalang Gudep &*(0-&*(7 adalah sebagai berikut% 4T?/2"P6/5

(15)

BAB III

ORGANISASI

A. Susunan ajelis Pe#0i#0ing Gugus De$an

ajelis Pembimbing Gugus Depan 4abigus5 disusun berdasarkan jabatan dinas di suatu gugus depan. ajelis Pembimbing Gugus Depan 4abigus5 terdiri dari unsur pejabat di sekolah tempat gugus depan tersebut berada. "dapun susunan ajelis Pembimbing Gugus Depan dapat dibarkan sebagai berikut %

&. +etua % 4+epala Sekolah5

(. "nggota % 4@akil +epala Sekolah5 . "nggota % 4 Pembina #S6S5

1. "nggota % 4Guru5 *. "nggota % 4Guru5 3. "nggota % 4Guru5 0. "nggota % 4Guru5

7. "nggota % 4Pembina 9arian Putra5 >. "nggota % 4Pembina 9arian Putri5

B. Susunan Pengurus De-an Kerja Penggalang

Dewan +erja Penggalang pada prinsipnya adalah dewan kerja gugus depan yang bertugas melaksanakan kegiatan kepramukaan di lingkungan gugus depan. Dewan kerja bertugas membantu pembina pramuka dalam menjalankan akti:itas kepramukaan. Disamping itu Dewan +erja Penggalang juga ber!ungsi panitia kegiatan untuk kegiatan-kegiatan kepramukaan yang bersi!at kecil, mendadak, atau rutin. Sedang untuk kegiatan yang bersi!at besar atau insidental dibentuk panitia kegiatan tersendiri.

nsur yang membentuk Dewan +erja Penggalang terdiri dari pemimpin regu utama 4pratama5, pemimpin regu 4pinru5 dan wakil pemimpin regu 4wapinru5, serta anggota pramuka yang dianggap cakap. "dapun susunan pengurus Dewan +erja Penggalang Gudep &*(0-&*(7 SP 'egeri ( Pati sebagai berikut%

&. +etua % 4kelas A666"5 (. @akil +etua % 4kelas A66 85

(16)

. Sekretaris 6 % 4kelas A666 "5 1. Sekretaris 66 % 4kelas A666 85 *. 8endahara 6 % 4kelas A666 "5 3. 8endahara 66 % 4kelas A66 85 0. Seksi-Seksi %

a. 8idang +egiatan dan #perasional Teknik +epramukaan 4Giatoptekpram5% &. 4kelasA666 D5

(. 4kelasA66 85

. 4kelasA666 <5

1. 4kelasA666 ?5

 b. 8idang "dminsitrasi dan #rganisasi

&. 4kelasA666 <5

(. 4kelasA666 ?5

. 44kelasA66"5

1. 44kelasA666 85

c. 8idang 9ubungan asyarakat

&. 4kelasA666 ?5 (. 4kelasA66 "5

. 4kelasA66 ?5

1. 4kelasA666"5

C. De-an Ke,"r#atan Penggalang

Dewan +ehormatan Penggalang terdiri atas anggota pramuka yang sudah mencapai Terap dan sudah kelas 666. Dewan +ehormatan bekerja jika diperlukan dalam kegiatan insidental. Dewan +ehormatan Penggalang mempunyai tugas memberikan masukan, saran atau nasehat serta membantu pembina dalam memberikan penilaian terhadap kinerja Dewan +erja Penggalang. "dapun susunan Dewan +ehormatan Penggalang adalah %

&. +etua %

(. "nggota % . "nggota % 1. "nggota %

(17)

*. "nggota % 3. "nggota % 0. "nggota % 7. "nggota % >. "nggota % &). "nggota % &&. "nggota %

D. Struktur Organisasi Gu+e$ %&'()%&'*

ABIGUDEP PEBINA PRAUKA DE3AN KER!A PENGGALANG DE3AN KEHORATAN PENGGALANG

PRAUKA PENGGALANG

(18)

BAB I4

PENUTUP

Demikian program kerja Gugus Depan &*(0-&*(7 Pangkalan SP 'egeri ( Pati tersusun, dengan harapan dapat menjadi acuan bagi gerak dan kerja pramuka di gugus depan. Disamping itu program kerja ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi sekolah dalam menentukan kebijakan yang berhubungan dengan kegiatan kepramukaan  pada SP 'egeri ( Pati.

Perlu disadari bahwa dalam penyusunan program kerja ini masih jauh dari kesempurnaan. #leh sebab itu saran dan kritik sangat diharapkan demi perbaikan dan  penyempurnaan program kerja ini. "khirnya semoga program kerja ini dapat  berman!aat bagi semua.

(19)
(20)

Figur

Memperbarui...

Referensi