Juknis Pps Tepos

14 

Loading....

Loading....

Loading....

Loading....

Loading....

Teks penuh

(1)

DAFTAR PERUBAHAN PEMILIH HASIL PEMUTAKHIRAN DAFTAR PERUBAHAN PEMILIH HASIL PEMUTAKHIRAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI TENGGARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

TAHUN 2018 TAHUN 2018 P

PRROOVVIINNSSII : : SSUULLAAWWEESSI I TTEENNGGGGAARRAA KKeeccaammaattaa : : PPaa!!""e e UUttaa##aa K

KAABBUUPPAATTEENN : : KKOOLLAAKKA A UUTTAARRAA DDee$$aa%%KKee&&""##aa''aa : : TTee(())$$""aa T TPPSS ::II N NOO NNOO**KKKK NIIKNK NNaammaa UUmm""## A&amat A&amat R

Rtt RR++ DD,,$$aa--,,&&,,ttaa$$ KKeettee##aa..aa  //

a&a%D"!"' a&a%D"!"' 1 7 1 744008811001188001100880000001 1 7744008811110011112211660000001 1 SSEENNNNAANNG G WWAAJJO O 1515||0088||1199660 0 557 7 S S P P DDEESSA A KKAALLAAHHUUNNDDE E 00000 0 0000- - 0 0 UU 2 7 2 744008811110022007711000000001 1 7744008811110011007766330000003 3 BBAASSO O DDGG..TTAATTA A JJEENNEEPPOONNTTO O 0011||0077||1199771 1 446 6 S S L L DDUUSSUUN N II  00000 0 00000 0 0 0 BB 3 7 3 744008811110088003311110000001 1 7744008811115555003344000000000 0 PPAANN!!A A WWAAJJO O 1100||0077||1199334 4 883 3 P P P P TTEEPPOOSSUUA A 00000 0 0000- - 0 0 UU 4 7

4 744008811111100002200880000550 0 7744008811110011003399220000000 0 ""AAIIL L ##UUSS$$I I SSIINNJJAAI I 0011||0033||1199992 2 226 6 B B L L DDUUSSUUN N I I 00000 0 00000 0 0 0 BB 5 7

5 744008811111100002200880011110 0 7744008811111122001199550000001 1 $$IISSKKAAN N AALLAANNNNUUAA$$I I PPAAKKUUE E 0066||0011||1199995 5 223 3 B B L L DDUUSSUUN N I I 00000 0 00000 0 0 0 BB 6 7

6 744008811111100002200880011333 3 7744008811115588008899880000001 1 GGUUSSNNAAWWAATTI I TTOOAAHHA A 1188||0088||1199998 8 119 9 B B P P DDUUSSUUN N III I 00000 0 0000- - 0 0 55 7 7

7 744008811111100002200880011339 9 7733113300880099111199110000001 1 GGUUSS""AAN N BBEELLAAWWA A 0099||1111||1199991 1 226 6 B B L L DDUUSSUUN N III I 00000 0 00000 0 0 0 BB 8 7

8 744008811111100002200880011339 9 7733113300665577009999330000003 3 WWII$$DDAANNA A BBEELLAAWWA A 1177||0099||1199993 3 224 4 S S P P DDUUSSUUN N III I 00000 0 00000 0 0 0 BB 9 7

9 744008811111100002200880022339 9 7744008811111111003300000000001 1 SSAA""SSUUAALLAANNG G TETEPPOOSSUUA A 1100||0066||2200001 1 117 7 B B L L DDUUSSUUN N III I 00000 0 00000 0 0 0 BB 1

10 70 744008811111100002200880022440 0 7744008811110011009966330000001 1 SSAAIID D EENN$$EEKKAANNG G 2200||0099||1199663 3 554 4 B B L L DDUUSSUUN N III I 00000 0 00000 0 0 0 BB 1

11 71 744008811111111002200880000440 0 7733111144001144770077886600000 0 ""AA$$##AANNI I WWAANNIIO O 0077||0077||1199886 6 331 1 S S P P DDUUSSUUN N IIIII I 00000 0 00000 0 0 0 BB 1 12 72 744008811111111009911440000001 1 3355005500555566007744550000001 1 SSOONNTTO O BBUUTTAA$ $ 1166||0077||1199445 5 772 2 S S L L DDUUSSUUN N I I 00000 0 00000 0 0 0 BB 1 13 73 744008811111111009911440000001 1 3355005500555566007766550000001 1 KKAASSIINNI I BBUUTTAA$ $ 1166||0077||1199555 5 662 2 S S P P DDUUSSUUN N I I 00000 0 00000 0 0 0 BB 1 14 74 744008811111122004488880000001 1 7744008811112211110011440000001 1 SSUUAA$$DDI I PAPAKKUUE E 1122||0044||1199888 8 229 9 S S L L DDUUSSUUN N I I 00000 0 00000 0 0 0 BB 1

15 75 744008811111188004411770000001 1 77330022110011000088990000003 3 SSUULL%%IIKKAA$ $ UUJJUUNNG G LLOOE E 1100||0088||1199991 1 226 6 B B L L DDUUSSUUN N II  00000 0 00000 0 0 0 BB 1

16 76 744008811111188004411770000001 1 7733002211005522002266660000002 2 $$OOSSDDIIAANNA A BUBULLOOLLOONNG G 1122||0022||1199666 6 552 2 S S P P DDUUSSUUN N II  00000 0 00000 0 0 0 BB 1

17 77 744008811111188006600990000001 1 7744008811110011003399330000001 1 $$UUSS""AAN N SIINSNJJAAI I 0011||0033||1199993 3 225 5 B B L L DDUUSSUUN N I I 00000 0 0000- - 0 0 UU 1

18 78 744008811111188006600990000007 7 7744008811112244008899660000001 1 ""UUHH. . $$IIDDWWAAN N TETEPPOOSSUUA A 2244||0088||1199996 6 221 1 B B L L DDUUSSUUN N I I 00000 0 0000- - 0 0 55 1

19 79 744008811111188006600990000220 0 7744008811114455008888220000002 2 KKAASS""AAWWAATTI I SOSOPPPPEENNG G 1111||0099||1199882 2 335 5 S S P P TTEEPPOOSSUUA A 00000 0 00000 0 0 0 UU 2

20 70 744008811112211009911550000001 1 7744008800224433002299550000001 1 SSUU""AA$$NNI I "IIK"KUUAASSI I 0033||0099||1199995 5 222 2 S S P P DD&&''&&( ( I I 00000 0 00000 0 0 0 UU 2

21 71 744008811112255007711330000001 1 7744008811113300008888110000001 1 SSUU""AA$$DDII..SS..PP) ) UUJJUUNNG G 1122||0044||1199888 8 336 6 B B L L DDUUSSUUN N I I 00000 0 00000 0 0 0 BB 2 22 72 744008811113300007711550000001 1 7744008811110055004488990000001 1 AAKKBBAA$ $ PPAAKKUUE E 0055||0044||1199889 9 229 9 S S L L DDUUSSUUN N III I 00000 0 00000 0 0 0 BB Tem(at Tem(at La',# La',# Ta..a& Ta..a& La',# La',# Sta$"$ Sta$"$ Pe#!a+,a Pe#!a+,a B%S%P B%S%P e,$ e,$ Ke&am, Ke&am, L%P L%P Model A.B-KWK Model A.B-KWK

(2)

23 7408116210980002 7408116710980002 A#U ASHA$I PUUNDOHO 22|10|1998 19 S P DUSUN I 000 000 0 B

Kete#a.a D,$a-,&,ta$ : Kete#a.a Stat"$ Pe#!a+,a : / Kete#a.a a(at ,,$, : D,teta(!a , 33*4 Ta..a&4 334 334 3**

1* T"a Da!$a 5* T"a G#a',ta B : Be&"m Ka+, 6 -e&"m KTP6e& Pa,t,a Pem"."ta S"a#a

2* T"a Net#a 7* D,$a-,&,ta$ La,a S:Ka+, 6-e&"m,(a$t,!aKTP6e& Ket"a

9* T"a R"."%W,ca#a P : Pe#a' Ka+,

/ Kete#a.a D,,$, :

B:Pem,&,'Ba#" 5:P,a'D)m,$,&, :Ha!P,&,'D,ca-"t ;KAMIRUDDIN

U : U-a' Data 7 : T,a! D,!ea& 10 : B"!a Pe""!

1:Me,..a& <:TNI 11:Be&"mKTP6e&

2: Gaa =: P)&#, 12: Be&"m ,(a$t,!a KTP6e&

(3)

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH HASIL PEMUTAKHIRAN DESA%KELURAHAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI TENGGARA TAHUN 2018

OLEH PPS

DESA%KELURAHAN : 33**3333* KABUPATEN : KOLAKA UTARA

KE>AMATAN :3333333 PROVINSI :SULAWESITENGGARA

NO N)m)# TPS Pem,&,' Ba#" Pem,&,' T,a! Meme"', Sa#at Pe#-a,!a Data Pem,&,' Kete#a.a

L P L?P L P L?P L P L?P 1 1 11 5 16 1 1 2 1 4 5 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TOTAL 9 2 7 1 0 1 1 5 7 ……, …………..

Disahkan dalam rapat pleno PPS an!!al……….

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

"ama "ama andaan!an

1.#et$a ……….. 1.#et$a #amir$ddin ………..

2.%n!!ota ……….. 2.%n!!ota %khar ………..

3.%n!!ota ……….. 3.%n!!ota &$ammar ………..

(4)

DAFTAR PEMILIH POTENSIAL N) KTP6E&e!t#),!

PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI TENGGARA TAHUN 2018

PROVINSI : SULAWESI TENGGARA Kecamata : Pa!"e Uta#a

KABUPATEN :KOLAKA De$a%Ke&"#a'a :Te()$"a

TPS :I

NO NO*KK NIK Nama Um"# A&amat Rt R+ D,$a-,&,ta$ Kete#a.a /

a&a%D"!"'

1 2 9 5 7 < = 8  10 11 12 19 15

1 7408101801080001 7408101002940001 BAHA$UDDIN PAKUE 02|10|1994 23 B L TEPOSUA 000 00- 0 12 2 7408101801080001 7408101507680001 "ASSE WAJO 15|08|1968 49 S L DESA KALAHUNDE 000 00- 0 12 3 7408101801080001 7408111504970001 "UH. #UNUS TEPOSUA 15|04|1997 21 B L DESA TEPOSUA 000 000 0 12 4 7408110103120015 7408116602920001 HASNA PALOPO 26|02|1992 26 S P DUSUN II 000 00- 0 12 5 7408110207100001 7408116307680001 DG. JINTU JENEPONTO 23|07|1968 49 S P DUSUN I 000 00- 0 12 6 7408110211100003 7408114409850002 PIT$IANI LATOWU 04|09|1985 32 S P DUSUN III 000 00- 0 12 7 7408110211100003 7408111705820001 $AH"AD SABAHI PAKUE 17|05|1982 36 S L DUSUN III 000 00- 0 12 8 7408110709090002 7408114305570002 HA"DANA BONE 03|05|1957 61 S P DUSUN II 000 00- 0 12 9 7408110709090002 7408110204570001 "UH. SAING BONE 02|04|1957 61 S L DUSUN II 000 00- 0 12 10 7408110710110005 7408113112870007 E$WIN BELAWA 31|12|1987 30 S L DUSUN II 000 00- 0 11 11 7408110710110005 7408116607910001 SISKA "ELIANI SIWA 26|07|1991 26 S P TEPOSUA 000 000 0 11 12 7408110710110008 7408111107790001 $USLAN NTB 11|07|1979 38 S L DUSUN I 000 00- 0 11 13 7408111002080061 7408112403000001 A$DIANS#AH TEPOSUA 24|03|2000 18 B L DUSUN I 000 00- 0 11 14 7408111002080070 7408115005950002 LENI $ATNA SA$I $AWA"ANG 20|05|1995 23 B P TEPOSUA 000 00- 0 12 15 7408111002080089 7408111904880001 A$AS. B LANIPA 19|04|1988 30 B L DUSUN II 000 00- 0 11 16 7408111002080089 7408112108910001 BAHA$UDDIN . B LANIPA 21|08|1991 26 B L DUSUN II 000 00- 0 12 17 7408111002080111 7408115511990001 $AS"I HAS"ALINDA POSO 15|11|1999 18 B P DUSUN II 000 00- 0 12 18 7408111002080117 7408112203960001 AL"UHAJI$ WAH#U PAKUE 22|03|1996 22 B L DUSUN I 000 00- 0 12 19 7408111002080117 7408111104920001 "OH. $I%AI PAKUE 11|04|1992 26 B L DUSUN I 000 00- 0 12 20 7408111002080117 7408115707970001 "ULIA WIDU$I WAH# PAKUE 17|07|1997 20 B P DUSUN I 000 00- 0 12 21 7408111002080117 7408115411940001 SITTI. NU$%AUSIAH WAPAKUE 14|11|1994 23 B P DUSUN I 000 00- 0 12 22 7408111002080133 7408115808980001 GUSNAWATI TOAHA 18|08|1998 19 B P DUSUN II 000 00- 0 12

Tem(at La',# Ta..a& La',# Sta$"$ Pe#!a+,a B%S%P e,$ Ke&am, L%P Model A.C-KWK Model A.C-KWK

(5)

23 7408111002080133 7408116206010001 SA$"IKA LATALI 22|06|2001 17 B P DUSUN II 000 00- 0 12 24 7408111002080143 7408110402000001 $ANDI"AN TEPOSUA 04|03|2000 18 B L DUSUN II 000 00- 0 11 25 7408111002080167 7408111409980001 "UH. AKBA$ TEPOSUA 14|09|1998 19 B L DUSUN II 000 00- 0 12 26 7408111002080171 7408112508750001 EDI SID$AP 25|08|1975 42 S L DUSUN II 000 00- 0 12 27 7408111002080171 7408115005820001 $ABIAH SIWA 10|05|1982 36 S P DUSUN II 000 00- 0 12 28 7408111002080178 7408115005960002 NU$DELI"A PAKUE 10|05|1996 22 B P DUSUN II 000 00- 0 12 29 7408111002080178 7408112001980001 SAT$IA"AL TEPOSUA 20|08|1998 19 B L DUSUN II 000 00- 0 11 30 7408111002080236 7408111702910001 $AH"AT HIDA#AT PAKUE 17|02|1991 27 B L DUSUN II 000 00- 0 12 31 7408111002080236 7408116206980001 $UHNIATI HASAN TEPOSUA 22|06|1998 20 B P DUSUN II 000 00- 0 12 32 7408111002080239 7408111002900001 SUK$I TEPOSUA 10|02|1990 28 B L TEPOSUA 000 00- 0 11 33 7408111002080248 7408112002730001 AS"AN. S SENGKANG 20|02|1973 45 S L DUSUN II 000 00- 0 12 34 7408111002080248 7408114202010001 AST$I ANUG$AH SANGATTA 02|02|2001 17 B P DUSUN II 000 00- 0 11 35 7408111002080361 7408110501000001 NU*UL %AH"I TEPOSUA 05|01|2000 18 B L DUSUN I 000 00- 0 11 36 7408111002080391 7408110104010001 %E$DI SAPUT$A KETO"O$A 11|11|2000 17 B L DUSUN III 000 00- 0 11 37 7408111002080418 7408116311000001 "UT"AINNAH PAKUE 23|11|2000 17 B P DUSUN III 000 00- 0 11 38 7408111012100002 7408116012990001 HAS"A $A"ADHANI TEPOSUA 20|12|1999 18 B P DUSUN II 000 00- 0 11 39 7408111102080020 7408114307000001 NI$"AWATI TEPOSUA 03|07|2000 17 B P DUSUN I 000 00- 0 12 40 7408111102080052 7408112302900001 A$IANTO KA"ISI 23|02|1990 28 B L DUSUN I 000 00- 0 12 41 7408111310110014 7408111604010001 AGUS SALI" TEPOSUA 16|04|2000 18 B L DESA TEPOSUA 000 00- 0 11 42 7408111512150001 7408110107780005 ABDULLAH SINJAI 01|07|1978 39 B L DUSUN I 000 00- 0 12 43 7408111801110001 7408115205000001 %ATI"AH *AH$A KOLAKA 12|05|2000 18 B P DUSUN I 000 00- 0 11 44 7408111806090001 7408110706960001 ALANG SINJAI 07|06|1996 22 B L DUSUN I 000 00- 0 12 45 7408111806090012 7408117010990001 %ATI"AH TEPOSUA 30|10|1999 18 B P DUSUN II 000 00- 0 12 46 7408111812130010 7408114406990001 $ISNAWATI #A$IS TEPOSUA 04|06|1999 19 B P DUSUN III 000 000 0 12 47 7408111812130010 7408114102700001 SABA JENEPONTO 01|02|1970 48 S P DUSUN III 000 000 0 12 48 7408112003140001 7313106910800002 HASNI B BATU BATU 29|10|1980 37 S P DUSUN II 000 00- 0 11 49 7408112003140001 7408110710840001 IHWADIN LELEWAWO 07|10|1984 33 S L DUSUN II 000 00- 0 11 50 7408112003140003 7408111203920001 UJANG $AGIL SUKABU"I 12|03|1992 26 S L DUSUN I 000 00- 0 12 51 7408112004110001 7408115009700001 SITTI HASNAH WAJO 10|09|1970 47 S P DUSUN II 000 00- 0 12 52 7408112006130001 7408111210900001 ADI %I$"ANS#AH BULUKU"BA10|12|1990 27 B L DESA TEPOSUA 000 00- 0 12 53 7408112006130001 7408110506880002 ID$IS A%ANDI BULUKU"BA06|05|1988 30 B L DESA TEPOSUA 000 00- 0 12 54 7408112006130001 7408114705860001 ST. $A"LAH BULUKU"BA07|05|1986 32 B P DESA TEPOSUA 000 00- 0 12 55 7408112006130002 7408115110880001 DAS$IANI BA$$U 11|10|1988 29 S P DUSUN III 000 000 0 12

(6)

56 7408112011120019 7408111706560002 DG. LONA JENEPONTO 28|02|1939 79 P L DUSUN I 000 00- 0 12 57 7408112403110001 7408115307000001 KA$"ILA PAKUE 12|07|2000 17 B P DUSUN III 000 00- 0 11 58 7408112405110003 7408110107760001 PAIDI TO"ONI 01|07|1976 41 S L DESA TEPOSUA 000 00- 0 12 59 7408112405110003 7408115507730002 SU$TINE" TO"ONI 15|07|1973 44 S P DESA TEPOSUA 000 00- 0 12 60 7408112609130001 7408117009930001 HASBIA JENEPONTO 30|09|1993 24 S P DUSUN I 000 000 0 12 61 7408112804100001 7408115706690002 KA"$IAH SINJAI 17|06|1969 49 S P DESA TEPOSUA 000 000 0 12

Pem,&,' La!,6&a!, @ 91 Kete#a.a D,$a-,&,ta$ : Kete#a.a Stat"$ Pe#!a+,a : D,teta(!a , 33*4 Ta..a&4 334 334 3** Pem,&,' Pe#em("a @ 90 1* T"a Da!$a 5* T"a G#a',ta B : Be&"m Ka+, Pa,t,a Pem"."ta S"a#a "m&a' Ke$e&"#"'a @ <1 2* T"a Net#a 7* D,$a-,&,ta$ La,a S:Ka+, Ket"a

9* T"a R"."%W,ca#a P : Pe#a' Ka+, / Kete#a.a a(at ,,$, :

6-e&"mKTP6e& ;KAMIRUDDIN

(7)

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH POTENSIAL NON KTP6e&e!t#),! DESA%KELURAHAN

PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI TENGGARA TAHUN 2018

OLEH PPS

DESA%KELURAHAN

: TEPOSUA

KE>AMATAN

:

PAKUE

UTARA

KABUPATEN

:

KOLAKA

UTARA

PROVINSI

: SULAWESI TENGGARA

NO

N)m)#

TPS

"m&a' Pem,&,'

Kete#a.a

L

P

L?P

1

1

31

30

61

2

3

4

5

6

7

8

9

10

TOTAL 

91

90

<1

'atatan( 1) 'oret salah sat$

……, …………..

Disahkan dalam rapat pleno PPS an!!al……….

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

"ama

anda

an!an

1.

#et$a

#amir$ddin

………..

2.

%n!!ota

%khar

………..

3.

%n!!ota

&$ammar

………..

(8)

FORMULIR TANGGAPAN DAN MASUKAN MASARAKAT

TERHADAP DPS

P*&++-%" /*"/ D%" %#+ /*"/ S/%*S+ *"%%

 %-/" 2018

Panitia Pem$n!$tan S$ara PPS) Desa#el$rahan ………, #e'amatan ………., #a$paten #olaka /tara

&enerima tan!!apan dan mas$kan terhadap DPS dari (

"ama ( ………

%lamat ( ………

%lasan memerikan tan!!apanmas$kan karena (

1.

#esalahan data pemilih

2.

el$m terdatar

3.

………

&ateri tan!!apan dan mas$kan $nt$k dimas$kkan kedalam Datar an!!apan &asarakat adalah sea!ai erik$t (

"ama Pemilih

( ………..

"o.

##

(

………..

"+# +dentitas ain

( ………..

 empattan!!al ahir

( ………..

/m$r

(

………..

Stat$s Perkainan SP)

( ………..

 enis #elamin

( ………..

%lamat

 alanD$k$h

( ………..



(

………..

Disailitas

( ………..

"o.

PS

(

………..

Demikian mas$kan dan tan!!apan ini di$at den!an seenar:enarna dan $nt$k di!$nakan sea!ai $kti peraikan

Datar an!!apan &asarakat Pemil$ #epala Daerah

……….., ……….. ah$n ………….

 ertanda

Panitia

Pem$n!$tan

S$ara

PPS)

Pemeri

&as$kanan!!apan

………)

………)

; men$n<$kkan dan menerahkan oto'op kart$ tanda pend$d$k, kart$ kel$ar!a, paspor, ata$ s$rat keteran!an

domisili

TANDA BUKTI

FORMULIR TANGGAPAN DAN MASUKAN MASARAKAT

TERHADAP DPS

P*&++-%" /*"/ D%" %#+ /*"/ S/%*S+ *"%%

 %-/" 2018

%lasan memerikan tan!!apanmas$kan ……….

$nt$k pemilih ………

 ertanda

……….., ……….. ah$n ………….

Panitia

Pem$n!$tan

S$ara

PPS)

Pemeri

&as$kanan!!apan

Poton!

Disini

Model A.1.A-KWK

(9)

DAFTAR PEMILIH PINDAHAN

PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI TENGGARA TAHUN 2018

PROVINSI :SULAWESITENGGARA Kecamata :33*3333

KABUPATEN :KOLAKAUTARA De$a%Ke&"#a'a :333333*

TPS : 333333*

NO NO*KK NIK Nama Um"# A&amat Rt R+ D,$a-,&,ta$ Kete#a.a /

a&a%D"!"' 1 2 9 5 7 < = 8  10 11 12 19 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 D,teta(!a , 33*4 Ta..a&4 334 334 3** Kete#a.a D,$a-,&,ta$ : Kete#a.a Stat"$ Pe#!a+,a : Pa,t,a Pem"."ta S"a#a

1* T"a Da!$a 5* T"a G#a',ta B:Be&"mKa+, Ket"a

2* T"a Net#a 7* D,$a-,&,ta$ La,a S : Ka+, 9* T"a R"."%W,ca#a P : Pe#a' Ka+,

;3333333333* Tem(at La',# Ta..a& La',# Sta$"$ Pe#!a+,a B%S%P e,$ Ke&am, L%P Model A4-KWK

(10)

SURAT PEMBERITAHUAN

;DAFTAR PEMILIH PINDAHAN

PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

TAHUN 2018

"=

##

(

……….

"ik"o. Paspor

(

……….

"ama

(

……….

 enis #elamin

(

……….

%lamat

(

……….

……….

%lasan Pindah

(

……….

……….

 erdatar dalam Datar Pemilih etap

1. PS

(

……….

4. #a$paten#ota

( #olaka /tara

2. Desa#el$rahan

(

……….

5. Pro>insi

( S$laesi en!!ara

3. #e'amatan

(

……….

Di!$nakan oleh pemilih $nt$k men!!$nakan hakna $nt$k memilihmemerikan s$ra di (

1.

PS

(

……….

Panitia

Pem$n!$tan

S$ara

2.

Desa#el

(

……….

……….

3.

#e'amatan

(

……….

#et$a,

4. #a#ota

(

……….

5. Pro>insi

(

……….

 ……… )

Poton! Disini

SURAT PEMBERITAHUAN

;DAFTAR PEMILIH PINDAHAN

PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

TAHUN 2018

"=

##

(

……….

"ik"o. Paspor

(

……….

"ama

(

……….

 enis #elamin

(

……….

%lamat

(

……….

……….

%lasan Pindah

(

……….

……….

 erdatar dalam Datar Pemilih etap

1.

PS

(

……….

4.

#a$paten

( #olaka

/tara

2. Desa#el$rahan

(

……….

5. Pro>insi

( S$laesi en!!ara

3. #e'amatan

(

……….

Di!$nakan oleh pemilih $nt$k men!!$nakan hakna $nt$k memilihmemerikan s$ra di (

Dalam "e!eri ;)

1.

PS

(

……….

Panitia

Pem$n!$tan

S$ara

2.

Desa#el

(

……….

……….

Model A.5-KWK

(11)

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN DESA%KELURAHAN

PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

TAHUN 2018

OLEH PPS

DESA%KELURAHAN

: 33**3333*

KE>AMATAN

:

33**3333*

KABUPATEN

:

KOLAKA

UTARA

PROVINSI

: SULAWESI TENGGARA

NO

N)m)#

TPS

"m&a' Pem,&,'

Kete#a.a

L

P

L?P

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 =% 

……, …………..

Disahkan dalam rapat pleno PPS an!!al……….

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

"ama

anda

an!an

1.

#et$a

………..

………..

2.

%n!!ota

………..

………..

3.

%n!!ota

………..

………..

(12)

DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN

PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI TENGGARA TAHUN 2018

PROVINSI : SULAWESI TENGGARA Kecamata : 33*3333 KABUPATEN :KOLAKA De$a%Ke&"#a'a :333333* TPS :333333*

NO NO*KK NIK Nama Um"# A&amat Rt R+ D,$a-,&,ta$ Kete#a.a / a&a%D"!"' 1 2 9 5 7 < = 8  10 11 12 19 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 D,teta(!a , 33*4 Ta..a&4 334 334 3**

Kete#a.a D,$a-,&,ta$ : Kete#a.a Stat"$ Pe#!a+,a : Ke&)m()! Pee&e..a#a Pem"."ta S"a#a

1* T"a Da!$a 5* T"a G#a',ta B:Be&"mKa+, Ket"a

2* T"a Net#a 7* D,$a-,&,ta$ La,a S : Ka+,

9* T"a R"."%W,ca#a P : Pe#a' Ka+,

;3333333333* Tem(at La',# Ta..a& La',# Sta$"$ Pe#!a+,a B%S%P e,$ Ke&am, L%P Model A.Tb-KWK

(13)

DAFTAR PEMILIH

PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBE

TAHUN 2018

PROVINSI

:

SULAWESI

TENGGARA

KABUPATEN

:

KOLAKA

UTARA

NO

NO*

KK

NIK

Nama

Um"#

1 2 9 5 7 < =

1 7408110207100001 7408110107630003 BASO DG.TATA

JENEPONTO 01|07|1971

46

2 7408111002080050

7408110103920000 "AIL #US$I

SINJAI

01|03|1992

26

3 7408111002080110 7408111201950001 $ISKAN ALANNUA$I PAKUE

06|01|1995

23

4 7408111002080139 7 313080911910001 GUS"AN

BELAWA

09|11|1991

26

5 7408111002080139

7313065709930003 WI$DANA

BELAWA

17|09|1993

24

6 7408111002080239

7408111103000001 SA"SUALANG

TEPOSUA

10|06|2001

17

7 7408111002080240

7408110109630001 SAID

EN$EKANG 20|09|1963

54

8 7408111102080040

7311401470786000 "A$#ANI

WANIO

07|07|1986

31

9 7408111109140001 3505055607450001 SONTO

BUTA$

16|07|1945

72

10 7408111109140001 3505055607650001 KASINI

BUTA$

16|07|1955

62

11 7408111204880001

7408112110140001 SUA$DI

PAKUE

12|04|1988

29

12 7408111804170001

7302105202660002 $OSDIANA

BULOLONG 12|02|1966

52

13 7408111804170001

730210100890003

SUL%IKA$

UJUNG LOE 10|08|1991

26

14 7408112507130001

7408113008810001 SU"A$DI.S.P)

UJUNG

12|04|1988

36

15 7408113007150001 7408110504890001 AKBA$

PAKUE

05|04|1989

29

16 7408116210980002 7408116710980002 A#U ASHA$I

PUUNDOHO 22|10|1998

19

Kete#a.a

D,$a-,&,ta$

:

Kete#a.a

Stat"$

Pe#!a+,a

:

1* T"a Da!$a

5* T"a G#a',ta

B : Be&"m Ka+,

2* T"a Net#a

7* D,$a-,&,ta$ La,a

S : Ka+,

9* T"a

R"."%W,ca#a

P

:

Pe#a'

Ka+,

Tem(at

La',#

Ta..a&

La',#

(14)

ARU

NUR SULAWESI TENGGARA

Kecamata

: Pa!"e Uta#a

De$a%Ke&"#a'a

: Te()$"a

TPS

:

I

A&amat

Rt

R+ D,$a-,&,ta$ Kete#a.a /

a&a%D"!"'

8  10 11 12 19 15

S

L

DUSUN

I

000 000

0

B

B

L

DUSUN

I

000 000

0

B

B

L

DUSUN

I

000 000

0

B

B

L

DUSUN

II

000 000

0

B

S

P

DUSUN

II

000 000

0

B

B

L

DUSUN

II

000 000

0

11

B

L

DUSUN

II

000 000

0

11

S

P

DUSUN

III

000 000

0

B

S

L

DUSUN

I

000 000

0

11

S

P

DUSUN

I

000 000

0

11

S

L

DUSUN

I

000 000

0

B

S

P

DUSUN

I

000 000

0

11

B

L

DUSUN

I

000 000

0

11

B

L

DUSUN

I

000 000

0

B

S

L

DUSUN

II

000 000

0

B

S

P

DUSUN

I

000 000

0

B

,teta(!a , 33*4 Ta..a&4 334 334 3**

Pa,t,a Pem"."ta S"a#a

Ket"a

;3333333333*

Sta$"$

Pe#!a+,a

B%S%P

e,$

Ke&am,

L%P

Model A-A-KWK

Figur

Memperbarui...

Referensi

Memperbarui...

Related subjects :