RPP - Akuntansi Keuangan Lembaga

12 

Loading....

Loading....

Loading....

Loading....

Loading....

Teks penuh

(1)

.. N

Naamma a SSeekkoollaa!!  SSMMK K ... M

Matata Pa Peella"a"aararann  PPRARAK#K#IKIK$$M AM AK$K$NN##AANSNSI LI LEMEMBBA%A%AA&I&INNS#S#AANNSI SI PPEEMEMERRININ##AA'' Kom

Kompetpetensensi Ki Keaea!li!lianan  AkAkuntuntansansi di dan an KeKeuanuangagan Ln Lem(em(agagaa K

Keellaas s & & SSeemmeesstteerr  ))III I & & ** #

#aa!!uun n PPeellaa""aarraann  ++**--&&++**  Alokasi /a

 Alokasi /aktuktu  *+ ) 01 men*+ ) 01 menit 23 pertemuan4it 23 pertemuan4

Kompetensi In Kompetensi In

K6MPE#EN

K6MPE#ENSI IN#I SI IN#I 33 2PEN%E#A'$AN4 2PEN%E#A'$AN4

K6MPE#ENS

K6MPE#ENSI IN#I I IN#I 00 2KE#ERAMPILAN4 2KE#ERAMPILAN4 3.

3. MemMema!aa!ami, mi, menmeneraerapkpkan, an, memenganganalnalisiisis, s, dadann me

mengnge7e7alaluauasi si tetentntanang g pepengngeteta!a!uauan n 8a8aktktuaual,l, kons

konseptueptual, al, operoperasioasional nal dasdasar, ar, dan dan metametakognkogniti8 iti8  sesuai dengan (idang dan lingkup ker"a

sesuai dengan (idang dan lingkup ker"a Akuntansi  Akuntansi  dan Keuangan Lem(aga 

dan Keuangan Lem(aga  papada da tintingkgkat at tekteknisnis,, spesi8ik, detil, dan kompleks, (erkenaan dengan spesi8ik, detil, dan kompleks, (erkenaan dengan ilmu

ilmu pengpengeta!eta!uan uan teknteknologologi, i, seniseni, , (ud(uda9a, a9a, dandan !umaniora dalam konteks pengem(angan potensi !umaniora dalam konteks pengem(angan potensi diri se(agai (agian dari keluarga, sekola!, dunia diri se(agai (agian dari keluarga, sekola!, dunia ker"a, :arga mas9arakat nasional, regional, dan ker"a, :arga mas9arakat nasional, regional, dan internasional.

internasional.

4.

4. MMeelalaksksaannakakaan n tutugagas s sspepessi8i8ik ik ddeengngaann meng

menggunagunakan kan alat, alat, in8orin8ormasimasi, , dan dan prosprosedur edur  ker"a 9ang la;im dilakukan serta meme<a!kan ker"a 9ang la;im dilakukan serta meme<a!kan masala! sesuai dengan (idang

masala! sesuai dengan (idang Akuntansi  Akuntansi dan dan  Keuangan Lem(aga 

Keuangan Lem(aga . . MenaMenampilkmpilkan an kinekiner"a r"a didi (a:a! (im(ingan dengan mutu dan kuantitas (a:a! (im(ingan dengan mutu dan kuantitas 99aanng g tteerruukkuur r sseessuuaai i ddeennggaan n ssttaannddaar r  kompetensi ker"a.

kompetensi ker"a.

Menun"ukkan keterampilan menalar, mengola!, Menun"ukkan keterampilan menalar, mengola!, dan

dan men9men9a"i a"i se<se<ara ara e8eke8ekti8, ti8, kreakreati8, ti8, prodprodukti8ukti8,, kri

kritistis, , mamandindiri, ri, kokola(la(oraorati8ti8, , kokomumuniknikatiati8, 8, dandan sol

solutiuti8 8 dadalam lam ranrana! a! a(a(strstrak ak terterkakait it dedengnganan pen

pengemgem(a(angangan n dardari i 9an9ang g dipdipelela"aa"arinrin9a 9a didi seko

sekola!, la!, sertserta a mammampu pu melamelaksaksanakanakan n tugatugass spesi8ik di (a:a! penga:asan langsung.

spesi8ik di (a:a! penga:asan langsung. Kompetensi 5asar  Kompetensi 5asar  K6MPE#ENSI 5ASAR K6MPE#ENSI 5ASAR 2PEN%E#A'$AN4 2PEN%E#A'$AN4 K6MPE#ENSI 5ASAR K6MPE#ENSI 5ASAR 2KE#ERAMPILAN4 2KE#ERAMPILAN4 3.*.

3.*. MenMenganaganalisis translisis transaksi akuntaksi akuntansi asset satkeansi asset satker,r, dan akuntansi asset desa&kelura!an

dan akuntansi asset desa&kelura!an

0.*.

0.*. MelaMelakukakukan n pen<pen<atatatatan akuntanan akuntansi asset satkersi asset satker,, dan akuntansi asset desa&kelura!an

dan akuntansi asset desa&kelura!an

3.*.

3.*. MenganalisMenganalisis transaksi akuntais transaksi akuntansi asset satkernsi asset satker, dan akunta, dan akuntansi asset desa&kensi asset desa&kelura!anlura!an Indikator Pen<apaian Kompetensi

Indikator Pen<apaian Kompetensi 3.*.*

3.*.*.. Men"Men"elaselaskan kan transtransaksi aksi akuakuntanntansi asi asset sset satksatker er  3.1.2.

3.1.2. Men"elaskan mengenai akuntansi asset desa&kelura!anMen"elaskan mengenai akuntansi asset desa&kelura!an *.

*.

0.*.

0.*. Melakukan pMelakukan pen<atatan aken<atatan akuntansi asset satkuntansi asset satker, dan aker, dan akuntansi asset desuntansi asset desa&kelura!ana&kelura!an Indikator Pen<apaian Kompetensi

Indikator Pen<apaian Kompetensi 0.*.*

0.*.*.. Men9Men9usun usun pen<pen<atataatatan an akuntkuntansi ansi assasset set satkeatker r  0.*.+

0.*.+.. MeneMenerapkrapkan an akuakuntanntansi si assasset et desadesa&kel&kelura!ura!anan

ENCANA

ENCANA PELAKSANAA

PELAKSANAAN

N PEMBELAJA

PEMBELAJA AN

AN

Identitas Program Pendidikan, meliputi

Identitas Program Pendidikan, meliputi

B.

B. KomKompetpetensensi Ii Inti nti dan dan KomKompetpetensensi 5i 5asaasa

C.

C. InIndidikakatotor Pen<r Pen<apapaiaian Koman Kompepetetensns

5.

(2)
(3)

Melalui diskusi dan menggali in8ormasi, peserta didik

Melalui diskusi dan menggali in8ormasi, peserta didik dapatdapat *.

*. Men"elaskan Men"elaskan transaksi transaksi akuntansi akuntansi asset sasset satker datker dengan engan tepattepat +.

+. Men"elaskan Men"elaskan mengenai mengenai akuntansi akuntansi asset dasset desa&kelura!aesa&kelura!an dengn dengan tepatan tepat 3.

3. Men9usun Men9usun pen<atatan pen<atatan akuntansi akuntansi asset asset satker satker dengan dengan tepattepat 0.

0. Menerapkan Menerapkan akuntansi akuntansi asset asset desa&keluradesa&kelura!an d!an dengan engan tepattepat

Peraturan Pemerinta! No. +0 #a!un +1 tentang Standar Akuntansi Pemerinta! mende8inisikan Aset se(agai Peraturan Pemerinta! No. +0 #a!un +1 tentang Standar Akuntansi Pemerinta! mende8inisikan Aset se(agai sum(er da9a ekonomi 9ang dikuasai dan&atau dimiliki ole! Pemerinta! se(agai aki(at dari peristi:a masa lalu sum(er da9a ekonomi 9ang dikuasai dan&atau dimiliki ole! Pemerinta! se(agai aki(at dari peristi:a masa lalu dan

dan dardari i manmana a manman8aa8aat t ekoekonomnomi i dadan&an&atau tau sossosial ial di di mamasa sa dedepan pan di!di!araarapkapkan n dadapat pat dipdiperoerole!le!, , (a(aik ik oleole!! Pemerinta! maupun mas9arakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sum(er da9a nonkeuangan Pemerinta! maupun mas9arakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sum(er da9a nonkeuangan 9ang diperlukan untuk pen9ediaan "asa (agi mas9arakat umum dan sum(er=sum(er da9a 9ang dipeli!ara karena 9ang diperlukan untuk pen9ediaan "asa (agi mas9arakat umum dan sum(er=sum(er da9a 9ang dipeli!ara karena alasan se"ara! dan (uda9a.

alasan se"ara! dan (uda9a. Pro

Prosesedur dur akakuntuntansansi i aseaset t padpada a SKSKP5 P5 memelipliputi uti penpen<at<atataatan n dan dan pelpelapaporaoran n akakuntuntanansi si ataatas s peperolrole!e!an,an, pemeli!araan, re!a(ilitasi, peru(a!an klasi8ikasi, dan pen9usutan ter!adap aset tetap 9ang dikuasai&digunakan pemeli!araan, re!a(ilitasi, peru(a!an klasi8ikasi, dan pen9usutan ter!adap aset tetap 9ang dikuasai&digunakan SKP5. #ransaksi=transaksi terse(ut se<ara garis (esar digolongkan dalam + kelompok (esar transaksi, 9aitu  SKP5. #ransaksi=transaksi terse(ut se<ara garis (esar digolongkan dalam + kelompok (esar transaksi, 9aitu  

 Penam(a!an nilai AsetPenam(a!an nilai Aset 

 Pengurangan nilai AsetPengurangan nilai Aset

Berdasarkan (ukti transaksi 9ang (erupa Berdasarkan (ukti transaksi 9ang (erupa a.

a. BeriBerita a<arta a<ara penera penerimaaimaan (arann (arang, dan atag, dan atauu  b.

 b. Berita a<ara sera! terima (arang, dan atauBerita a<ara sera! terima (arang, dan atau c.

c. Berita a<ara pen9elesaian peker"aanBerita a<ara pen9elesaian peker"aan

PPK=SKP5 mem(uat (ukti memorial. Bukti memorial terse(ut dapat dikem(angkan dalam 8ormat 9ang sesuai PPK=SKP5 mem(uat (ukti memorial. Bukti memorial terse(ut dapat dikem(angkan dalam 8ormat 9ang sesuai dengan ke(utu!an 9ang sekurang=kurangn9a memuat in8ormasi mengenai

dengan ke(utu!an 9ang sekurang=kurangn9a memuat in8ormasi mengenai a.

a. Jenis&nama aset tetapJenis&nama aset tetap (.

(. KoKode rede rekekeninning terg terkaikaitt <.

<. KlaKlasi8si8ikaikasi asi aseset tet tetaptap d.

d. NiNilalai asi aset tet tetetapap e.

e. ##aangnggal tragal transansaksksii

5alam kasus penam(a!an nilai aset, (erdasarkan (ukti memorial terse(ut, PPK=SKP5 mengakui penam(a!an 5alam kasus penam(a!an nilai aset, (erdasarkan (ukti memorial terse(ut, PPK=SKP5 mengakui penam(a!an aset dengan men"urnal >Aset sesuai "enisn9a> di de(it dan ?5iin7estasikan dalam Aset #etap> di kredit.

aset dengan men"urnal >Aset sesuai "enisn9a> di de(it dan ?5iin7estasikan dalam Aset #etap> di kredit.  Aset...

 Aset... @@@@@@ 5i

5iinin7e7eststasasikikan an dadalalam m AsAset et ##eetatap p @@@@@@ 5alam kasus pengurangan aset, Berdasarkan (ukti

5alam kasus pengurangan aset, Berdasarkan (ukti memorial, PPK=SKP5 mengakui pengurangan aset denganmemorial, PPK=SKP5 mengakui pengurangan aset dengan men"urnal ?5iin7estasikan dalam Aset #etap> di de(it dan >Aset sesuai "enisn9a> di kredit.

men"urnal ?5iin7estasikan dalam Aset #etap> di de(it dan >Aset sesuai "enisn9a> di kredit. 5

5iiiinn77eessttaassiikkaan n ddaallaam m AAsseet t ##eettaapp @@@@@@ A

Asseet t ##eettaap p @@@@@@

Se<ara periodik, (uku "urnal atas transaksi aset tetap terse(ut diposting ke dalam (uku (esar rekening Se<ara periodik, (uku "urnal atas transaksi aset tetap terse(ut diposting ke dalam (uku (esar rekening (erkenaan.

(erkenaan.

P

Peennddeekkaattaann  S<ienti8i<  S<ienti8i<  St

Straratetegigi&M&Mododelel  Pro(lem Based Learning Pro(lem Based Learning  M

Metetoodede  ddisiskkuussi, i, mmenenggggalali i inin8o8ormrmaassi, i, ttanan99a a "a"a::aa(, (, ppreresesenntatassii E.

E. MaMateteri ri PePem(m(elela"a"araranan

Langka! * Langka! *

Langka! + Langka! +

Pe

Pendndekekatatan, an, StStraratetegi dgi dan Man Metetodod

%.

%. KeKegigiatatan an PePem(m(elela"a"araranan Pertemuan ke=*

(4)
(5)

Langka!=langka! Pem(ela"aran Langka!=langka! Pem(ela"aran /aktu /aktu *. Penda!uluan *. Penda!uluan *.

*. MeMelalakukukakan n pepem(m(ukukaaaan n dedengngan an sasalalam m pepem(m(ukukaaaan n dadan n (e(erdrdoa oa ununtutuk k mememumulalaii pem(ela"aran

pem(ela"aran +.

+. Men9Men9an9ian9ikan lakan lagu Indgu Indoneonesia Rasia Ra9a9a 3.

3. MemMem(a<(a<a la liteiterasrasii 0.

0. MengMengkonkondisikdisikan pan peseeserta drta didikidik 1.

1. Men9ampaMen9ampaikan tu"uikan tu"uan pean pem(ela"aran m(ela"aran 9ang 9ang akan akan di<apaidi<apai .

. Men9ampaMen9ampaikan tekikan teknik penik penilaian nilaian 9ang 9ang akan dakan digunakanigunakan -.

-. Men9ampaMen9ampaikan meikan metode ptode pem(ela"aran em(ela"aran 9ang 9ang akan akan digunakandigunakan .

. MelMelakuakukakan prn pre=te=testest

*1 menit *1 menit

+. Kegiatan Inti +. Kegiatan Inti Pe

Pem(m(ereriaian n ststimimululusus ter!adap sis:a

ter!adap sis:a

-- %uru memili! (a!an (a<aan 9ang sesuai, kemudian di(agikan%uru memili! (a!an (a<aan 9ang sesuai, kemudian di(agikan

kepada sis:a kepada sis:a

-- %uru meminta kepada sis:a untuk mempela"ari (a<aan sendiri%uru meminta kepada sis:a untuk mempela"ari (a<aan sendiri

ataupun dengan teman ataupun dengan teman

-- %uru meminta kepada sis:a untuk mem(eri tanda pada (agian%uru meminta kepada sis:a untuk mem(eri tanda pada (agian

(a<aan 9ang tidak dipa!ami, kemudian guru mengan"urkan (a<aan 9ang tidak dipa!ami, kemudian guru mengan"urkan kepada peserta didik untuk mem(eri tanda se(an9ak mungkin kepada peserta didik untuk mem(eri tanda se(an9ak mungkin

*1 menit *1 menit Mene

Menetapktapkan an masamasala!la! ddaan n mmeenn99eelleekkssii in8ormasi=in8ormasi in8ormasi=in8ormasi 9ang rele7an 9ang rele7an

-- 5engan di(im(ing guru, peserta didik diminta untuk (erdiskusi5engan di(im(ing guru, peserta didik diminta untuk (erdiskusi

agar

agar mendmendapatapatkan kan klaklari8ikari8ikasi si tenttentangang

--

%ur%uru u memmem(im(im(in(ing g sissis:a :a ununtuk tuk memmem(e(eri ri tantanda da papada da (a(agiagiann

(a<aan 9ang tidak dipa!ami se(an9ak mungkin (a<aan 9ang tidak dipa!ami se(an9ak mungkin Mengem(angkan Mengem(angkan solusi melalui solusi melalui identi8ikasi alternati8= identi8ikasi alternati8= alternati8, tukar pikiran alternati8, tukar pikiran dan menge<ek

dan menge<ek

per(edaan pandangan per(edaan pandangan

-- PesPeserterta a diddidik ik (e(erdirdiskskususi i anantar tar temteman an seksekeloelompmpokokn9a n9a untuntukuk

men<

men<o(a o(a 22E@perimenting E@perimenting 4 dan mengaitkan 24 dan mengaitkan 2Net:orking Net:orking 4 antar 4 antar  konsep dalam pem(ela"aran

konsep dalam pem(ela"aran. Peserta didik . Peserta didik 9ang le(i! mema!ami9ang le(i! mema!ami akan

akan men"elaskan kmen"elaskan keanggota 9aneanggota 9ang lain sampai semua ag lain sampai semua anggotanggota dalam kelompok mengerti

dalam kelompok mengerti

-- Peserta didik Peserta didik men<ari "a:a(an tentang men<ari "a:a(an tentang pertan9aanpertan9aan=pertan9aan=pertan9aan

9an

9ang g diadia"uk"ukan an serserta ta memmeme<ae<a!ka!kan n kakasus sus 9an9ang g di(di(erierikakan n didi kelo

kelompokmpokn9a n9a dendengan gan menmenggunggunakan akan (er((er(agai agai sum(sum(er. er. SaatSaat disk

diskusi usi kelokelompok mpok pesepeserta rta didik didik selaselalu lu dimodimoti7ati7asi, si, di(imdi(im(ing(ing,, di8

di8asasilitilitasasi i dadan n diidiingngatkatkan an guguru ru untuntuk uk dapdapat at keker"ar"asamsama a dandan toleransi untuk melakukan tugas diskusi kelompok

toleransi untuk melakukan tugas diskusi kelompok

-- PesPeserterta a diddidik ik memen"en"elaslaskakan&mn&mempempresresenentastasikaikan n !a!asil sil disdiskukusisi

dengan (erkelompok dalam (entuk tulisan tentang materi dengan (erkelompok dalam (entuk tulisan tentang materi Menge7aluasi

Menge7aluasi -- Setiap sis:a mem(erikan pendapat masukkan tan9a "a:a(Setiap sis:a mem(erikan pendapat masukkan tan9a "a:a(

selama proses diskusi selama proses diskusi

-- Sis:a men"elaskan&memprsentasikan !asil diskusi denganSis:a men"elaskan&memprsentasikan !asil diskusi dengan (erkelompok dalam (entuk tulisan tentang

(erkelompok dalam (entuk tulisan tentang

-- Masing=masing kelompok mempresentasikan "a:a(anMasing=masing kelompok mempresentasikan "a:a(an

permasala!an 9ang tela! disusun kelompokn9a permasala!an 9ang tela! disusun kelompokn9a -- Sis:a men9impulkan materi tentangSis:a men9impulkan materi tentang

33.. PPeennuuttuupp *.

*. SeSe<a<ara ra (e(ersrsamama=a=sasama ma sisis:s:a a didimimintnta a ununtutuk k memen9n9imimpupulklkan an tetentntanangg +.

+. %u%uru ru memem(m(ererikikan an kokon8n8irirmamasi si dadan n pepengnguauatatan n teter!r!adadap ap kekesisimpmpululan an dadari ri !a!asisill pem(ela"aran.

pem(ela"aran. 3.

3. SisSis:a di(e:a di(eri tugari tugas untuk mes untuk melaklakukaukan o(sen o(ser7ar7asi tentsi tentangang

 9ang tela! dipela"ari.  9ang tela! dipela"ari. 0.

0. %u%uru ru memengngakak!i!iri ri kekegigiatatan an (e(elala"a"ar r dedengngan an memem(m(ererikikan an pepesasan n papada da sisis:s:a a ununtutukk mempela"ari materi

mempela"ari materi (erikutn9a(erikutn9a.. 1.

1. %uru m%uru men9uen9uru! saru! sala! sala! satu sistu sis:a unt:a untuk meuk memimpmimpin doa pin doa penutenutup.up.

*1 Menit *1 Menit

ruang lingkup akuntansi ruang lingkup akuntansi asset

asset satker satker an an akuntansi akuntansi asset asset esa&keluresa&kelura!ana!an

ruang lingkup ruang lingkup akuntans

akuntans i i asset asset satker satker an an akuntansi akuntansi assetasset esa&kelura!an

esa&kelura!an

ruang lingkup akuntansi ruang lingkup akuntansi asset

asset satker satker an an akuntansi akuntansi asset asset esa&keluresa&kelura!ana!an ruang

ruang lilingkupngkup

akuntansi

akuntansi asset asset satker satker an an akuntansi akuntansi asset asset esa&keluesa&kelura!anra!an 9ang tela! dipela"ari.9ang tela! dipela"ari.

ruang lingkup akuntansi asset ruang lingkup akuntansi asset satker

(6)
(7)

Langka!=langka! Pem(ela"aran Langka!=langka! Pem(ela"aran /aktu /aktu *. Penda!uluan *. Penda!uluan *.

*. MeMelalakukukakan n pepem(m(ukukaaaan n dedengngan an sasalalam m pepem(m(ukukaaaan n dadan n (e(erdrdoa oa ununtutuk k mememumulalaii pem(ela"aran

pem(ela"aran +.

+. Men9Men9an9ian9ikan lakan lagu Indgu Indoneonesia Rasia Ra9a9a 3.

3. MemMem(a<(a<a la liteiterasrasii 0.

0. MengMengkonkondisikdisikan pan peseeserta drta didikidik 1.

1. Men9ampaMen9ampaikan tu"uikan tu"uan pean pem(ela"aran m(ela"aran 9ang 9ang akan akan di<apaidi<apai .

. Men9ampaMen9ampaikan tekikan teknik penik penilaian nilaian 9ang 9ang akan dakan digunakanigunakan -.

-. Men9ampaMen9ampaikan meikan metode ptode pem(ela"aran em(ela"aran 9ang 9ang akan akan digunakandigunakan .

. MelMelakuakukakan prn pre=te=testest

*1 menit *1 menit

+. Kegiatan Inti +. Kegiatan Inti Pe

Pem(m(ereriaian n ststimimululusus ter!adap sis:a

ter!adap sis:a

-- %uru memili! (a!an (a<aan 9ang sesuai, kemudian di(agikan%uru memili! (a!an (a<aan 9ang sesuai, kemudian di(agikan

kepada sis:a kepada sis:a

-- %uru meminta kepada sis:a untuk mempela"ari (a<aan sendiri%uru meminta kepada sis:a untuk mempela"ari (a<aan sendiri

ataupun dengan teman ataupun dengan teman

-- %uru meminta kepada sis:a untuk mem(eri tanda pada (agian%uru meminta kepada sis:a untuk mem(eri tanda pada (agian

(a<aan 9ang tidak dipa!ami, kemudian guru mengan"urkan (a<aan 9ang tidak dipa!ami, kemudian guru mengan"urkan kepada peserta didik untuk mem(eri tanda se(an9ak mungkin kepada peserta didik untuk mem(eri tanda se(an9ak mungkin

*1 menit *1 menit Mene

Menetapktapkan an masamasala!la! ddaan n mmeenn99eelleekkssii in8ormasi=in8ormasi in8ormasi=in8ormasi 9ang rele7an 9ang rele7an

-- 5engan di(im(ing guru, peserta didik diminta untuk (erdiskusi5engan di(im(ing guru, peserta didik diminta untuk (erdiskusi

agar mendapatkan klari8ikasi tentang agar mendapatkan klari8ikasi tentang

--

%ur%uru u memmem(im(im(in(ing g sissis:a :a ununtuk tuk memmem(e(eri ri tantanda da papada da (a(agiagiann

(a<aan 9ang tidak dipa!ami se(an9ak mungkin (a<aan 9ang tidak dipa!ami se(an9ak mungkin Mengem(angkan Mengem(angkan solusi melalui solusi melalui identi8ikasi alternati8= identi8ikasi alternati8= alternati8, tukar pikiran alternati8, tukar pikiran dan menge<ek

dan menge<ek

per(edaan pandangan per(edaan pandangan

-- PesPeserterta a diddidik ik (e(erdirdiskskususi i anantar tar temteman an seksekeloelompmpokokn9a n9a untuntukuk

men<

men<o(a o(a 22E@perimenting E@perimenting 4 dan mengaitkan 24 dan mengaitkan 2Net:orking Net:orking 4 antar 4 antar  konsep dalam pem(ela"aran

konsep dalam pem(ela"aran. Peserta didik . Peserta didik 9ang le(i! mema!ami9ang le(i! mema!ami akan

akan men"elaskan kmen"elaskan keanggota 9aneanggota 9ang lain sampai semua ag lain sampai semua anggotanggota dalam kelompok mengerti

dalam kelompok mengerti

-- Peserta didik Peserta didik men<ari "a:a(an tentang men<ari "a:a(an tentang pertan9aanpertan9aan=pertan9aan=pertan9aan

9an

9ang g diadia"uk"ukan an serserta ta memmeme<ae<a!ka!kan n kakasus sus 9an9ang g di(di(erierikakan n didi kelo

kelompokmpokn9a n9a dendengan gan menmenggunggunakan akan (er((er(agai agai sum(sum(er. er. SaatSaat disk

diskusi usi kelokelompok mpok pesepeserta rta didik didik selaselalu lu dimodimoti7ati7asi, si, di(imdi(im(ing(ing,, di8

di8asasilitilitasasi i dadan n diidiingngatkatkan an guguru ru untuntuk uk dapdapat at keker"ar"asamsama a dandan toleransi untuk melakukan tugas diskusi kelompok

toleransi untuk melakukan tugas diskusi kelompok

-- PesPeserterta a diddidik ik memen"en"elaslaskakan&mn&mempempresresenentastasikaikan n !a!asil sil disdiskukusisi

dengan (erkelompok dalam (entuk tulisan tentang materi dengan (erkelompok dalam (entuk tulisan tentang materi Menge7aluasi

Menge7aluasi -- Setiap sis:a mem(erikan pendapat masukkan tan9a "a:a(Setiap sis:a mem(erikan pendapat masukkan tan9a "a:a(

selama proses diskusi selama proses diskusi

-- Sis:a men"elaskan&memprsentasikan !asil diskusi denganSis:a men"elaskan&memprsentasikan !asil diskusi dengan (erkelompok dalam (entuk tulisan tentang

(erkelompok dalam (entuk tulisan tentang

-- Masing=masing kelompok mempresentasikan "a:a(anMasing=masing kelompok mempresentasikan "a:a(an

permasala!an 9ang tela! disusun kelompokn9a permasala!an 9ang tela! disusun kelompokn9a -- Sis:a men9impulkan materi tentangSis:a men9impulkan materi tentang

33.. PPeennuuttuupp *.

*. Se<Se<ara (erara (ersamsama=sa=sama sisama sis:a dimi:a diminta untnta untuk men9uk men9imimpulpulkan tenkan tentantangg +.

+. %u%uru ru memem(m(ererikikan an kokon8n8irirmamasi si dadan n pepengnguauatatan n teter!r!adadap ap kekesisimpmpululan an dadari ri !a!asisill pem(ela"aran.

pem(ela"aran. 3.

3. SisSis:a di(:a di(eri tugeri tugas untas untuk meluk melakakukaukan o(sen o(ser7ar7asi tensi tentantangg tela! dipela"ari.

tela! dipela"ari. 0.

0. %u%uru ru memengngakak!i!iri ri kekegigiatatan an (e(elala"a"ar r dedengngan an memem(m(ererikikan an pepesasan n papada da sisis:s:a a ununtutukk mempela"ari materi

mempela"ari materi (erikutn9a(erikutn9a.. 1.

1. %uru m%uru men9uen9uru! saru! sala! sala! satu sistu sis:a unt:a untuk meuk memimpmimpin doa pin doa penutenutup.up.

*1 Menit *1 Menit

Pertemuan ke=+ Pertemuan ke=+

akuntansi asset lan<ar akuntansi asset lan<ar

akuntansi asset akuntansi asset lan<ar

lan<ar

akuntansi asset lan<ar akuntansi asset lan<ar

akuntansi asset akuntansi asset lan<ar

lan<ar 9ang tela! dipela"ari. 9ang tela! dipela"ari.

akuntansi asset lan<ar

(8)
(9)

Langka!=langka! Pem(ela"aran Langka!=langka! Pem(ela"aran /aktu /aktu *. Penda!uluan *. Penda!uluan *.

*. MeMelalakukukakan n pepem(m(ukukaaaan n dedengngan an sasalalam m pepem(m(ukukaaaan n dadan n (e(erdrdoa oa ununtutuk k mememumulalaii pem(ela"aran

pem(ela"aran +.

+. Men9Men9an9ian9ikan lakan lagu Indgu Indoneonesia Rasia Ra9a9a 3.

3. MemMem(a<(a<a la liteiterasrasii 0.

0. MengMengkonkondisikdisikan pan peseeserta drta didikidik 1.

1. Men9ampaMen9ampaikan tu"uikan tu"uan pean pem(ela"aran m(ela"aran 9ang 9ang akan akan di<apaidi<apai .

. Men9ampaMen9ampaikan tekikan teknik penik penilaian nilaian 9ang 9ang akan dakan digunakanigunakan -.

-. Men9ampaMen9ampaikan meikan metode ptode pem(ela"aran em(ela"aran 9ang 9ang akan akan digunakandigunakan .

. MelMelakuakukakan prn pre=te=testest

*1 menit *1 menit

+. Kegiatan Inti +. Kegiatan Inti Pe

Pem(m(ereriaian n ststimimululusus ter!adap sis:a

ter!adap sis:a

-- %uru memili! (a!an (a<aan 9ang sesuai, kemudian di(agikan%uru memili! (a!an (a<aan 9ang sesuai, kemudian di(agikan

kepada sis:a kepada sis:a

-- %uru meminta kepada sis:a untuk mempela"ari (a<aan sendiri%uru meminta kepada sis:a untuk mempela"ari (a<aan sendiri

ataupun dengan teman ataupun dengan teman

-- %uru meminta kepada sis:a untuk mem(eri tanda pada (agian%uru meminta kepada sis:a untuk mem(eri tanda pada (agian

(a<aan 9ang tidak dipa!ami, kemudian guru mengan"urkan (a<aan 9ang tidak dipa!ami, kemudian guru mengan"urkan kepada peserta didik untuk mem(eri tanda se(an9ak mungkin kepada peserta didik untuk mem(eri tanda se(an9ak mungkin

 menit  menit Mene

Menetapktapkan an masamasala!la! ddaan n mmeenn99eelleekkssii in8ormasi=in8ormasi in8ormasi=in8ormasi 9ang rele7an 9ang rele7an

-- 5engan di(im(ing guru, peserta didik diminta untuk (erdiskusi5engan di(im(ing guru, peserta didik diminta untuk (erdiskusi

agar mendapatkan klari8ikasi tentang agar mendapatkan klari8ikasi tentang

--

%ur%uru u memmem(im(im(in(ing g sissis:a :a ununtuk tuk memmem(e(eri ri tantanda da papada da (a(agiagiann

(a<aan 9ang tidak dipa!ami se(an9ak mungkin (a<aan 9ang tidak dipa!ami se(an9ak mungkin Mengem(angkan Mengem(angkan solusi melalui solusi melalui identi8ikasi alternati8= identi8ikasi alternati8= alternati8, tukar pikiran alternati8, tukar pikiran dan menge<ek

dan menge<ek

per(edaan pandangan per(edaan pandangan

-- PesPeserterta a diddidik ik (e(erdirdiskskususi i anantar tar temteman an seksekeloelompmpokokn9a n9a untuntukuk

men<

men<o(a o(a 22E@perimenting E@perimenting 4 dan mengaitkan 24 dan mengaitkan 2Net:orking Net:orking 4 antar 4 antar  konsep dalam pem(ela"aran

konsep dalam pem(ela"aran. Peserta didik . Peserta didik 9ang le(i! mema!ami9ang le(i! mema!ami akan

akan men"elaskan kmen"elaskan keanggota 9aneanggota 9ang lain sampai semua ag lain sampai semua anggotanggota dalam kelompok mengerti

dalam kelompok mengerti

-- Peserta didik Peserta didik men<ari "a:a(an tentang men<ari "a:a(an tentang pertan9aanpertan9aan=pertan9aan=pertan9aan

9an

9ang g diadia"uk"ukan an serserta ta memmeme<ae<a!ka!kan n kakasus sus 9an9ang g di(di(erierikakan n didi kelo

kelompokmpokn9a n9a dendengan gan menmenggunggunakan akan (er((er(agai agai sum(sum(er. er. SaatSaat disk

diskusi usi kelokelompok mpok pesepeserta rta didik didik selaselalu lu dimodimoti7ati7asi, si, di(imdi(im(ing(ing,, di8

di8asasilitilitasasi i dadan n diidiingngatkatkan an guguru ru untuntuk uk dapdapat at keker"ar"asamsama a dandan toleransi untuk melakukan tugas diskusi kelompok

toleransi untuk melakukan tugas diskusi kelompok

-- PesPeserterta a diddidik ik memen"en"elaslaskakan&mn&mempempresresenentastasikaikan n !a!asil sil disdiskukusisi

dengan (erkelompok dalam (entuk tulisan tentang materi dengan (erkelompok dalam (entuk tulisan tentang materi Menge7aluasi

Menge7aluasi -- Setiap sis:a mem(erikan pendapat masukkan tan9a "a:a(Setiap sis:a mem(erikan pendapat masukkan tan9a "a:a(

selama proses diskusi selama proses diskusi

-- Sis:a men"elaskan&memprsentasikan !asil diskusi denganSis:a men"elaskan&memprsentasikan !asil diskusi dengan (erkelompok dalam (entuk tulisan tentang

(erkelompok dalam (entuk tulisan tentang

-- Masing=masing kelompok mempresentasikan "a:a(anMasing=masing kelompok mempresentasikan "a:a(an

permasala!an 9ang tela! disusun kelompokn9a permasala!an 9ang tela! disusun kelompokn9a -- Sis:a men9impulkan materi tentangSis:a men9impulkan materi tentang

33.. PPeennuuttuupp *.

*. Se<Se<ara (erara (ersamsama=sa=sama sisama sis:a dimi:a diminta untnta untuk men9uk men9imimpulpulkan tenkan tentantangg +.

+. %u%uru ru memem(m(ererikikan an kokon8n8irirmamasi si dadan n pepengnguauatatan n teter!r!adadap ap kekesisimpmpululan an dadari ri !a!asisill pem(ela"aran.

pem(ela"aran. 3.

3. %uru mela%uru melakukakukan e7aluan e7aluasi pem(esi pem(ela"ala"aran (erkaran (erkaitan dengitan dengan materi 9anan materi 9ang suda! di(erg suda! di(erikan diikan di pertemuan se(elumn9a

pertemuan se(elumn9a 0.

0. %u%uru ru memengngakak!i!iri ri kekegigiatatan an (e(elala"a"ar r dedengngan an memem(m(ererikikan an pepesasan n papada da sisis:s:a a ununtutukk mempela"ari materi

mempela"ari materi (erikutn9a(erikutn9a.. 1.

1. %uru m%uru men9uen9uru! saru! sala! sala! satu sistu sis:a unt:a untuk meuk memimpmimpin doa pin doa penutenutup.up.

*1 Menit *1 Menit Pertemuan ke=

Pertemuan ke=33

akuntansi asset tetap akuntansi asset tetap

akuntansi asset akuntansi asset tetap

tetap

akuntansi asset tetap akuntansi asset tetap

akuntansi asset akuntansi asset tetap

(10)
(11)

 Alat&(a!an

 Alat&(a!an  KomputerKomputer, LC5, Spe, LC5, Speaker aker  Me

Medidia Pa Pemem(e(elala"a"ararann  PoPo::er er PoPoinint, t, idideoeo

-- Buku paket Praktikum Akuntansi Lem(aga&Instansi Pemerinta! dari Kemendik(udBuku paket Praktikum Akuntansi Lem(aga&Instansi Pemerinta! dari Kemendik(ud

-- Modul Praktikum Akuntansi Lem(aga&Instansi Pemerinta!, So!idin=LPA mitra(i"ak SurakartaModul Praktikum Akuntansi Lem(aga&Instansi Pemerinta!, So!idin=LPA mitra(i"ak Surakarta -- Buku Paket Praktikum Akuntansi Lem(aga&InstaBuku Paket Praktikum Akuntansi Lem(aga&Instansi Pemerinta! nsi Pemerinta! re8erensi lainre8erensi lain

-- Lem(ar Ker"a Sis:a 2LKS4 Praktikum Akuntansi Lem(aga&Instansi Pemerinta!Lem(ar Ker"a Sis:a 2LKS4 Praktikum Akuntansi Lem(aga&Instansi Pemerinta!

-- Media massa <etak dan elektronikMedia massa <etak dan elektronik

a.

a. ##eeknknikik  N Non on ##eest st dadan #n #eestst ((.. BBeennttuukk 

-- Penilaian pengeta!uan  #es tertulis uraianPenilaian pengeta!uan  #es tertulis uraian

-- Penilaian keterampilan  Kegiatan pen9usunan pen<atatan akuntansi asset tetap satker Penilaian keterampilan  Kegiatan pen9usunan pen<atatan akuntansi asset tetap satker 

Mengeta!ui Mengeta!ui Kepala SMK ... Kepala SMK ... ..., ... ..., ...

+*-%uru Mata Pela"aran, %uru Mata Pela"aran,

'.

'. AlaAlat&(t&(a!aa!an n dan dan MedMedia ia PemPem(el(ela"aa"aranran

r B r B

J.

(12)

Figur

Memperbarui...

Referensi

Memperbarui...

Related subjects :