Motivasi Intrinsik Dan Ekstrinsik

Loading....

Loading....

Loading....

Loading....

Loading....

Teks penuh

(1)

Motivasi Intrinsik dan Ekstrinsik

Motivasi Intrinsik dan Ekstrinsik

Selalu kita dengar dua jenis motivasi ini. Intrinsik dan ekstrinsik. Apakah maksudnya? Selalu kita dengar dua jenis motivasi ini. Intrinsik dan ekstrinsik. Apakah maksudnya?

Saya cuba jelaskan satu persatu..

Saya cuba jelaskan satu persatu..

Motivasi intrinsik Motivasi intrinsik

Motivasi intrinsik merujuk kepada motivasi yang didorong oleh kepentingan atau Motivasi intrinsik merujuk kepada motivasi yang didorong oleh kepentingan atau keseronokan dalam tugas sendiri, dan wujud dalam individu dan bukannya bergantung keseronokan dalam tugas sendiri, dan wujud dalam individu dan bukannya bergantung

pada sebarang tekanan luar.

pada sebarang tekanan luar.

Motivasi

Motivasi intrinsik intrinsik berdasarkan berdasarkan kepada kepada kepuasan kepuasan diri diri sendiri, sendiri, keseronokan keseronokan dalamdalam melaksanakan aktiviti dan bukannya berusaha ke arah ganjaran luaran. melaksanakan aktiviti dan bukannya berusaha ke arah ganjaran luaran. Motivasi intrinsik

Motivasi intrinsik telah dikaji telah dikaji sejak awal sejak awal 1970-an. 1970-an. Pelajar yang Pelajar yang bermotivabermotivasi si intrinsikintrinsik adalah lebih cenderung untuk melibatkan diri dalam tugas sukarela seperti menolong adalah lebih cenderung untuk melibatkan diri dalam tugas sukarela seperti menolong orang lain yang berada dalam kesusahan, serta bekerja untuk meningkatkan kemahiran orang lain yang berada dalam kesusahan, serta bekerja untuk meningkatkan kemahiran mereka dan meningkatkan keupayaan mereka.

mereka dan meningkatkan keupayaan mereka.

Pelajar mungkin intrinsik jika mereka: Pelajar mungkin intrinsik jika mereka:

 menyifatkan keputusan pendidikan mereka kepada faktor-faktor di bawahmenyifatkan keputusan pendidikan mereka kepada faktor-faktor di bawah

kawalan mereka sendiri, juga dikenali sebagai autonomi, Contohnya jika pelajar  kawalan mereka sendiri, juga dikenali sebagai autonomi, Contohnya jika pelajar  tidak belajar akan gagal. Kalau rajin belajar boleh lulus.

tidak belajar akan gagal. Kalau rajin belajar boleh lulus.

 mereka percaya mereka percaya bahawa bahawa kemahiran kemahiran membolehkan merekmembolehkan mereka untuk menjadi a untuk menjadi agenagen

perubahan yang

perubahan yang berkesan untuk berkesan untuk mencapai matlamat yang mencapai matlamat yang diinginkan. Bukandiinginkan. Bukan berserah kepada nasib semata-mata

berserah kepada nasib semata-mata

 berminat dan dapat berminat dan dapat menguasai topik yang dmenguasai topik yang dipelajari, bukannya hanya hafalanipelajari, bukannya hanya hafalan

pembelajaran untuk mencapai gred yang baik. pembelajaran untuk mencapai gred yang baik. Motivasi ekstrinsik

(2)

Motivasi ekstrinsik pula merujuk kepada prestasi aktiviti dalam usaha untuk mencapai hasil, ditentukan oleh kuasa luar. Biasanya motivasi ekstrinsik bercanggah dengan motivasi intrinsik.

Sebagai contohnya:

 Intrinsik - pelajar menjadi rajin belajar kerana kesedaran dalaman.  Ekstrinsik - pelajar yang cuba belajar kerana dimarahi ibubapa.

Biasanya motivasi ekstrinsik adalah datang kerana ganjaran seperti wang dan gred atau ancaman hukuman. Pertandingan juga menggalakkan motivasi ekstrinsik merana ia mengarahkan pelaku untuk menang dan mengalahkan orang lain. Sorakan, pujian dan kata-kata semangat dari orang lain adalah faktor pendorong yang kuat untuk meningkatkan motivasi ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik sesuai diterapkan dalam kalangan kanak-kanak yang belum mampu membuat perbandingan kesan baik dan buruk sesuatu perlakuan atau tindakan.

Sesuatu yang kita perlu tahu bahawa motivasi ekstrinsik boleh mengurangkan motivasi intrinsik dan begitu juga sebaiknya. Oleh itu, ini akan menjadi panduan kepada seseorang untuk membentukkan motivasi yang boleh mendatangkan lebih banyak faedah kepada diri sendiri.

(3)

Sebenarnya, pelajar memerlukan motivasi. Motivasi boleh dibahagikan kepada dua jenis, iaitu motivasi intrinsik serta ekstrinsik. Moti vasi intrinsik diwujudkan secara semula jadi daripada rangsangan dalaman manakala kewujudan motivasi ekstrinsik adalah daripada rangsangan luaran.

Motivasi intrinsik terdiri daripada dorongan dan minat individu bagi melakukan sesuatu aktiviti tanpa mengharap atau meminta sebarang

ganjaran. Bagaimanapun, bukan semua motivasi jenis ini diwujudkan secara semula jadi, terdapat juga yang dibentuk daripada pembelajaran dan

pengalaman.

Pelajar yang lebih cenderung ke arah motivasi intrinsik sukakan pekerjaan yang mencabarkan. Mereka mempunyai insentif yang lebih untuk bekerja bagi memanfaatkan kepuasan diri sendiri daripada mengambil hati guru untuk

mendapat gred yang baik. Selain itu, mereka juga suka mencuba mengatasi masalah dengan sendiri daripada bergantung pada bantuan atau bimbingan guru.

Guru yang mahu meningkatkan motivasi intrinsik pelajar dalam bidang akademik perlu mewujudkan suasana akademik yang dapat memberi peluang kepada pelajar untuk mengawal. Tambahan pula, guru juga boleh

menentukan pelajar itu dapat melakukannya dengan cemerlang dalam keadaan itu. Jadi, perlu ditentukan terlebih dahulu yang pelajar tersebut mempunyai persepsi yang diri mereka berkebolehan.

Walaubagaimanapun, guru hanya memainkan peranan yang kecil dalam meningkatkan motivasi intrinsik dan yang paling penting tetap adalah pelajar  itu sendiri. Cara-cara yang membolehkan pelajar memotivasikan dirinya

adalah seperti berikut:

。。Visi yang jelas

Pelajar perlu memastikan tujuan belajar dan harapan selepas menamatkan pelajarannya. Dengan berbuat demikian, mereka akan berusaha penuh dalam melakukan sesuatu tugas yang diarahkan.

。。Konsep belajar bukan kerana paksaan

Pelajar harus menjadikan belajar sebagai makanan, di mana mereka akan lapar jika tidak melakukannya. Jika menjalaninya dengan ikhlas, maka lama-kelamaan mereka akan menikmati proses pembelajaran. Oleh itu, jadilah belajar sebagai satu aktiviti yang menyenangkan, bukan suatu paksaan.

(4)

Dengan berfokus, maka pelajar akan lebih tajam dalam menentukan

sasaran. Selepas itu, mereka boleh berjuang untuk sasaran yang ditetapkan itu.

" K e h i d up a n ti d a k a k a n p e r n ah m e n j ad i lu a r b i a s a ta np a fok u s , d e d i k a s i   d a n d i s i p l i n ."  

。。Prinsip tidak ada kamus menyerah

Setiap orang pastinya pernah mengalami kegagalan. Tetapi, kejayaan pasti akan mendatangi kepada sesiapa yang tidak takut terhadap kegagalan.

。。Pergaulan dengan orang-orang yang berfikiran positif 

Biasanya, pelajar akan lebih bersemangat, gairah dan optimis jika sering bergaul dengan orang yang berfikiran positif. Ini bermakna pelajar akan bersifat optimis semasa menghadapi halangan-halangan dalam

pembelajaran. 。。Motivator 

Pelajar boleh mencari atau bertemu dengan orang yang mampu

memotivasikan dirinya seperti mentor, kaunselor mahupun ahli keluarga apabila menghadapi masalah yang tidak mampu diatasi sendiri. Maka, mereka akan meneruskan usaha untuk berjaya.

Motivasi ekstrinsik diwujudkan dengan tujuan menggerakkan seseorang supaya melakukan sesuatu aktiviti yang membawa faedah kepadanya.

Motivasi ini dapat dirangsang dalam bentuk-bentuk seperti pujian, insentif, hadiah, gred serta membentuk suasana dan iklim persekitaran yang konduksif  bagi mendorongkan pelajar.

Peneguhan merupakan suatu motivasi ekstrinsik yang boleh memberi kesan kepada tingkah laku seseorang pelajar. Di dalam kelas, guru perlu memastikan jenis peneguhan yang hendak diberikan dan sekerap mana ia perlu diberikan.

Untuk meningkatkan motivasi ekstrinsik pelajar, guru boleh mempraktikkan pendekatan-pendekatan seperti berikut:

。。Penerangan yang jelas

Guru perlu menjelaskan kepada pelajar tentang kepentingan tugasan yang diberikan, kaitan suatu subjek dengan kehidupan, penilaian terhadap hasil kerja dan memastikan pengetahuan mereka mantap.

。。Penetapan matlamat

Setiap pelajar mestilah disuruh menetapkan matlamat untuk setiap mata pelajaran yang diambil. Kemudian, guru akan mengikuti perkembangan pelajar dan memastikan mereka mampu merealisasikan matlamat masing-masing.

(5)

Pelajar akan memberikan tindak balas yang positif terhadap guru yang mengambil berat tentang diri dan masalah mereka. Ini penting untuk

mewujudkan jambatan emosi, saling mempercayai dan bertanggungjawab. Sekiranya mereka melakukan kesilapan, guru boleh memastikan mereka

memahami supaya semua orang akan melakukan kesilapan dan menjelaskan bahawa manusia yang berjaya ialah yang belajar dari kesilapan.

" Pelajar tidak prih atin sejauh mana anda tahu s ehingg alah mereka tahu  sejauh m ana anda prih atin terhadap mereka." 

。。Penglibatan pelajar 

Salah satu kunci motivasi ialah penglibatan aktif pelajar dalam

pembelajaran. Jadi, guru perlu merangsang pelajar untuk terlibat dalam aktiviti seperti perbincangan kumpulan, penyelesaian masalah, aktiviti luar, interaksi antara pelajar dan lain-lainnya.

。。Pembelajaran visual

Penerangan dalam bentuk visual harus diberikan oleh guru agar pelajar  mampu memahami dan mengingati dengan lebih berkesan. Pendekatan ini adalah menggunakan bahasa visual, gambar, lakaran, graf, carta, imej 3D dan yang lainnya. Ini membolehkan pelajar membentuk rangka asas terhadap topik baru dan seterusnya menimbulkan minat serta meningkatkan

pengalaman mereka.

。。Strategi dan teknik belajar 

Guru boleh mengajarkan pelajar tentang teknik pelajaran yang berkesan, pengurusan masa, kaedah mengambil nota dan sebagainya. Konsep "Belajar  itu mudah" harus ditanam. Sebarang halangan mental terhadap mata

pelajaran akibat terpengaruh oleh pendapat orang l ain seterusnya dapat dipecahkan.

。。Kata-kata perangsang

Ciptaan kata-kata jaya akan merangsang pelajar supaya berjuang untuk kejayaan dalam pelajaran.

" M e l a k uk a n y a n g t e r b a i k p a da m as a k i n i a k a n m e m b e r i k a n an d a y a n g  terbaik pada m asa hadapan." 

" T i a d a s es i a p a y an g m e r a n c an g u n t u k g a g al tet a p i b a n y a k y a n g g a g a l   u n t u k m e r e n c a n g . J a d i , m a r i l ah m e r an c a n g k e r j a k i t a d a n  

melaksanakannya." 

" M a s a l ah da n k e s u s a h a n m e m b e r i p e l uan g u n t u k k i t a m e n j a di leb i h   ku at, baik ...dan tabah." 

Dalam bidang pembelajaran, pelajar mahupun guru memainkan peranan masing-masing bagi menumbuhkan motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Pelajar  harus berinisiatif untuk memotivasikan diri sendiri tanpa bergantung kepada guru. Di samping itu, guru perlu mengetahui langkah-langkah yang praktikal

(6)

sejajar dengan diri seseorang pelajar demi memenuhi kehendak mereka. Dengan sedemikian, kepuasan belajar dalam keperluan motivasi dapat dicapai dan seterusnya menanam minat pelajar untuk mengembangkan potensinya.

Figur

Memperbarui...

Referensi

Memperbarui...

Related subjects :