Standard Operating Procedure for the Welfare of Cattle in Overseas Markets Vietnamese.

58  Download (0)

Full text
(1)

Quy trình hoạt động tiêu

chuẩn vì sức khỏe của gia

(2)

Liên hệ:

Meat & Livestock Australia

Level 1, 165 Walker Street

North Sydney NSW 2060

Australia

ĐT: +61 2 9463 9333

Fax: +61 2 9463 9393

www.mla.com.au

Bản dịch:

Australian Multi Lingual Services Pty Ltd

Xuất bản bởi Meat & Livestock Australia Ltd

Số Doanh Nghiệp Úc 39 081 678 364

Tháng 1 năm 2012

©Meat & Livestock Australia Ltd, 2012

ISBN 9781741917819

Ấn phẩm này được xuất bản bởi Meat & Livestock Australia (MLA) và LiveCorp. Chúng tôi chú ý để đảm bảo tính chính xác của các thông tin trong ấn phẩm này; tuy nhiên, MLA, LiveCorp và những người đóng góp cho ấn phẩm này không chịu bất kỳ trách nhiệm nào về tính chính xác hay đầy đủ của thông tin hay các ý kiến có trong ấn phẩm. Quý vị nên tự tìm thông tin trước khi đưa ra quyết định liên quan đến các lợi ích của quý vị. MLA và LiveCorp không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh nếu quý vị chỉ dựa vào ấn phẩm này. Nghiêm cấm sao chép toàn bộ hoặc một phần của ấn phẩm này mà không có sự chấp thuận và xác nhận trước của Meat & Livestock Australia và LiveCorp.

LiveCorp

(3)

Quy trình hoạt động tiêu chuẩn vì

sức khỏe của gia súc ở các thị

trường nước ngoài

Sổ tay này mô tả cách sử dụng các quy trình hoạt động tiêu chuẩn (SOP) để đáp ứng tiêu

chuẩn sức khỏe động vật từ lúc rời tàu đến các cơ sở giết mổ tại các thị trường nước ngoài.

Tài liệu này cung cấp cái nhìn tổng quan về quy trình giết mổ và liệt kê các kết quả mong

muốn về sức khỏe động vật. Các qui định của Tổ Chức Sức Khỏe Động Vật Thế Giới (OIE)

được bao gồm trong phần này và trong toàn thể các SOP riêng lẻ..

Hướng dẫn này bao gồm phần giới thiệu và sáu quy trình hoạt động tiêu chuẩn liên quan

đến việc quản lý gia súc trước và trong khi giết mổ tại các thị trường nước ngoài.

Mục Lục

Các quy trình hoạt động tiêu chuẩn

1. Xử lý động vật

2. Vận chuyển trên đất liền

3. Các hoạt động vỗ béo

4. Nhốt giữ

5. Giết mổ – có làm bất tỉnh

6. Giết mổ – không làm bất tỉnh

© Meat & Livestock Australia, 2012 Số Doanh Nghiệp Úc 39 081 678 364 Level 1, 165 Walker Street

North Sydney NSW 2060 ĐT: +61 2 9463 9333 Fax: +61 2 9463 9393 www.mla.com.au ISBN: 9781741917819

Chúng tôi đã chú ý để đảm bảo tính chính xác của các thông tin trong ấn phẩm này. Tuy nhiên, LiveCorp và MLA không chịu trách nhiệm về tính chính xác hay đầy đủ của thông tin hoặc các ý kiến có trong ấn phẩm. Quý vị nên tự tìm thông tin trước khi đưa ra quyết định liên quan đến các lợi ích của mình. LiveCorp và MLA không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh nếu quý vị chỉ dựa vào ấn phẩm này.

(4)

2 Các Quy trình Hoạt động Tiêu Chuẩn

1. Xử lý động vật

Gia súc phải được xử lý kỹ để đạt được sức khỏe động vật và chất lượng thịt tốt. Điều quan trọng là những người chăn giữ gia súc hiểu được hành vi của động vật và các nguyên tắc cơ bản của việc xử lý động vật ít mang lại căng thẳng. Các quy trình bao gồm:

1. Thiết kế và bảo trì các cơ sở xử lý 2. Di chuyển và kéo gia súc

3. Sử dụng gậy lùa gia súc

2. Vận chuyển trên đất liền

SOP này bao gồm quy trình di chuyển gia súc lên/xuống và các hệ thống vận chuyển. Quy trình này bao gồm vận chuyển từ tàu đến các cơ sở vỗ béo và/hoặc giết mổ. Các SOP bao gồm các quy trình sau:

1. Sử dụng và bảo trì các cơ sở và thiết bị di chuyển lên/xuống tàu tại khu vực di chuyển gia súc, cơ sở vỗ béo và giết mổ 2. Xếp gia súc thành các đàn thích hợp để vận chuyển 3. Di chuyển gia súc lên và xuống ít căng thẳng nhất 4. Xác định và quản lý các gia súc bị thương

3. Các hoạt động vỗ béo

SOP này bao gồm việc gia súc đến cơ sở vỗ béo và chuẩn bị vận chuyển đến khu vực giết mổ. Các quy trình bao gồm:

1. Chuẩn bị các cơ sở để chờ gia súc đến 2. Xác định và quản lý các gia súc bị thương 3. Quản lý gia súc thành các đàn thích hợp 4. Cung cấp thức ăn, nước và môi trường an toàn 5. Chuẩn bị gia súc để vận chuyển đến cơ sở giết mổ

4. Nhốt giữ

SOP này bao gồm thiết kế và hoạt động tại khu vực nhốt giữ. Cơ sở được thiết kế và vận hành tốt sẽ cải thiện sức khỏe của động vật và giúp những người chăn giữ gia súc dể dàng xử lý hơn. Các quy trình bao gồm:

1. Thiết kế và bảo trì cơ sở nhốt giữ 2. Quản lý động vật ở cơ sở nhốt giữ

(5)

Các Quy trình Hoạt động Tiêu Chuẩn 3

5. Giết mổ – có làm bất tỉnh

SOP này bao gồm việc sử dụng các thiết bị làm bất tỉnh để làm bất tỉnh gia súc một cách nhân đạo trước khi giết mổ. Các quy trình bao gồm các quá trình sau đây:

1. Kiểm tra và chuẩn bị thiết bị kiềm giữ

2. Đưa gia súc vào vị trí mà ít gây căng thẳng nhất 3. Giảm xử lý gia súc

4. Kiềm giữ gia súc để làm bất tỉnh và giết mổ 5. Vận hành và bảo trì các thiết bị làm bất tỉnh 6. Xác định phương pháp làm bất tỉnh hiệu quả 7. Xác định nguyên nhân làm bất tỉnh không hiệu quả 8. Thực hiện giết mổ hiệu quả sau khi làm bất tỉnh

6. Giết mổ – không làm bất tỉnh

SOP này liên quan đến việc sử dụng các hộp kiềm giữ gia súc để giết mổ mà không sử dụng phương pháp làm bất tỉnh. Quy trình giết mổ này có thể ảnh hưởng đến cả sức khỏe và chất lượng thân gia súc. Những người giết mổ cần có khả năng nhận ra và giải quyết các vấn đề về chảy máu kém. Các quy trình bao gồm các quá trình sau đây:

1. Kiểm tra và chuẩn bị thiết bị kiềm giữ

2. Di chuyển gia súc vào vị trí mà ít gây căng thẳng nhất 3. Giảm xử lý động vật

4. Kiềm giữ động vật để giết mổ 5. Thực hiện việc giết mổ hiệu quả

(6)
(7)

1. X

ử lý gia súc

Mục tiêu chính

Sử dụng hành vi tự nhiên của gia súc để di chuyển gia súc

Xử lý gia súc ít căng thẳng

Sử dụng hiệu quả gậy lùa gia súc để di chuyển gia súc

Kiểm tra và cải thiện các cơ sở xử lý

Phần này kết hợp các qui định của Bộ Luật Sức Khỏe Động Vật Trên Cạn

của OIE, Điều 7.5.1, 7.5.2 và 7.5.3.

TIÊU CHUẨN CỦA OIE

Không được sử dụng các quy trình gây đau đớn để di chuyển gia súc. Các quy trình này bao gồm:

• đánh bằng roi

• xoắn đuôi

• sử dụng kẹp mũi

• tạo áp lực lên mắt, tai hoặc cơ quan sinh dục bên ngoài

(8)
(9)
(10)
(11)
(12)

6 Phần 1. Xử lý gia súc

CÁC ĐIỂM CHÍNH

Các dụng cụ thúc điện gia súc làm giảm năng suất và làm gia súc nổi giận. Người chăn giữ gia súc tốt chỉ nên sử dụng dụng cụ thúc điện gia súc khi họ đang gặp nguy hiểm.

CÁC ĐIỂM CHÍNH

Gậy lùa gia súc là công cụ giúp người chăn giữ gia súc có vẻ lớn hơn khi di chuyển gia súc. Âm thanh tạo ra từ miếng dải nhựa trên gậy lùa gia súc có thể làm cho gia súc di chuyển về phía trước. Không được sử dụng gậy lùa gia súc để đánh hoặc chọc vào gia súc.

CÁC ĐIỂM CHÍNH

Vị trí của người xử lý gia súc, có sự hiểu biết tốt về vùng bỏ chạy của gia súc, là công cụ di chuyển gia súc hiệu quả nhất và ít căng thẳng nhất. Cử động cơ thể, như vẫy tay, giúp người xử lý có vẻ lớn hơn với gia súc.

Gậy lùa gia súc giúp di chuyển gia súc mà không phải đánh chúng.

Gậy lùa gia súc được sử dụng như phần kéo dài cơ thể của người chăn giữ gia súc.

4

5) Người chăn giữ gia súc không được mang theo hoặc thường xuyên sử dụng dụng cụ thúc điện gia súc. Chỉ sử dụng chúng khi người chăn giữ gia súc gặp nguy hiểm.

1) Chỉ được chạm vào thân sau của gia súc bằng gậy lùa gia súc. 2) Đừng bao giờ dùng gậy lùa gia súc ngay trên mặt gia súc khi cố

gắng làm gia súc dừng lại hoặc đổi hướng.

3) Không được liên tục sử dụng gậy lùa gia súc và gậy nhọn khác nếu gia súc không phản ứng hoặc không di chuyển. Kiểm tra xem có vật gì ngăn cản gia súc di chuyển hay không.

4) Sử dụng gậy lùa gia súc để hỗ trợ điều khiển và giao tiếp với gia súc. Không được sử dụng gậy lùa gia súc để làm gia súc bị thương hoặc đánh gia súc.

(13)

2. V

ận chuyển trên đất liền

Mục tiêu chính

Sử dụng v

à bảo trì các cơ sở và thiết bị

• Xếp gia súc vào các nhóm thích hợp để vận chuyển

• Di chuyển lên và xuống tàu ít căng thẳng nhất

• Xác định và quản lý các gia súc bị thương

(14)
(15)
(16)

Phần 2. Vận chuyển trên đất liền

9) Kiểm tra đảm bảo mặt của đoạn dốc, hoặc cửa sau của xe tải khi phần này tạo thành một đoạn của đoạn dốc không trơn trượt.

CÁC ĐIỂM CHÍNH

Lớp lót khô trên mặt, ví dụ như vỏ trấu hoặc mùn cưa, sẽ giúp gia súc bám vững hơn trong quá trình di chuyển xuống, đặc biệt khi đoạn dốc ướt. Miếng giằng bằng ống hàn hoặc 'bê tông đúc khuôn' có thể giúp gia súc bám chắc.

CÁC ĐIỂM CHÍNH

Khi cửa sau xe tải hình thành phần đoạn dốc, lưới hoặc dầm gỗ ngang có thể được thêm vào để đảm bảo gia súc không trượt ở đoạn cửa trong quá trình di chuyển lên và xuống.

CÁC ĐIỂM CHÍNH

Nếu có thể, nên có ánh sáng đồng nhất ở đoạn dốc, kênh dẫn, bãi rào và chuồng. Ánh sáng này không được gây ra bóng tối hoặc các vệt sáng, điều này có thể khiến gia súc di chuyển khó khăn.

CÁC ĐIỂM CHÍNH

Góc đoạn dốc nhỏ hơn 20 độ giúp di chuyển gia súc xuống dễ dàng hơn.

Sàn xe tải trơn cần được trải lớp lót lên trên.

2

11) Hãy đảm bảo đủ ánh sáng để giúp gia súc di chuyển lên hoặc xuống xe tải, nhưng để ý rằng ánh sáng không chiếu trực tiếp vào mắt của chúng (ví dụ đèn pha hoặc ánh sáng mặt trời).

10) Cần cung cấp ánh sáng trong quá trình di chuyển lên/xuống khi trời tối.

(17)

Phần 2. Vận chuyển trên đất liền trong thời gian dài trước khi di chuyển lên xe tải.

6) Sử dụng SOP 1: Xử Lý Gia súc để hiểu rõ các quy trình chính xác tập trung/đoạn dốc di chuyển xuống lên xe tải.

5) Để gia súc di chuyển lên xe tải theo tốc độ của chúng, nhất là điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

Kiểm tra gia súc xem có dấu hiệu đi khập khiễng hay bị thương hay không.

(18)

Phần 2. Vận chuyển trên đất liền chuyển lên và xuống phương tiện vận chuyển.

CÁC ĐIỂM CHÍNH súc lên phương tiện vận chuyển.

(19)
(20)

Phần 2. Vận chuyển trên đất liền

CÁC ĐIỂM CHÍNH

Hầu hết các thương tích và căng thẳng xảy ra trong quá trình di chuyển lên và xuống phương tiện.

Di chuyển gia súc tập trung theo nhóm.

6

17) Tại lò giết mổ, trong trường hợp có hư hỏng kéo dài, hãy ngừng mọi chuyến giao hàng tiếp theo để đảm bảo rằng có đủ không gian cho gia súc trong chuồng nhốt.

15) Sau khi di chuyển xuống, hãy di chuyển gia súc vào cơ sở vỗ béo hoặc nhốt giữ và chuồng theo yêu cầu của khách hàng và hướng dẫn của người giám sát của quý vị.

16) Xem xét ảnh hưởng của việc hòa lẫn các nhóm khác nhau khi phân bổ gia súc vào chuồng.

CÁC ĐIỂM CHÍNH

(21)

Phần 2. Vận chuyển trên đất liền hoặc kiệt sức thêm, hãy di chuyển chúng sang chuồng riêng càng sớm càng tốt để giết mổ hoặc điều trị. Xem SOP 4 Cơ Sở Vỗ Béo để biết về điều trị gia súc bị bệnh và bị thương.

(22)

Phần 2. Vận chuyển trên đất liền

2.6 Xử lý gia súc xổng chuồng

1) Làm việc theo nhóm để di chuyển gia súc về chuồng nhưng yêu cầu người không cần thiết tránh đường.

2) Không nhốt riêng gia súc xổng chuồng; cố gắng đưa gia súc nhập lại đàn.

3) Không đột ngột di chuyển hoặc gây ra tiếng ồn lớn.

4) Không đứng sau cổng chuồng trại vì quý vị có thể dễ dàng bị gia súc hoảng sợ đè bẹp

CÁC ĐIỂM CHÍNH

Đặc biệt cẩn trọng với những gia súc ít tiếp xúc với con người. Nhiều gia súc nhập từ Úc đã được nuôi ở trang trại lớn và có thể chưa quen xử lý.

8

5) Cố gắng nhẹ nhàng đưa gia súc xổng chuồng nhanh chóng trở về bãi rào.

6) Nếu chỉ có một con xổng chuồng, hãy chờ nó dịu lại trước khi đưa trở về bãi rào.

7) Nếu gia súc trong trạng thái kích thích mạnh và không quản lý được thì tốt hơn là thả toàn bộ gia súc trong chuồng ra và cho gia súc xổng chuồng nhập đàn trước khi đưa về chuồng.

(23)

3. C

ác hoạt động v

ỗ béo

Mục tiêu chính

•฀

C

huẩn bị các cơ sở để đón gia súc đến

•฀

Xác định và quản lý các gia súc bị thương

•฀

Quản lý gia súc thành các đàn thích hợp

•฀

Cung cấp thức ăn, nước uống và môi trường an toàn

•฀

Chuẩn bị gia súc để vận chuyển đến cơ sở giết mổ

(24)
(25)

3.1 Tr

ước khi tiếp nhận đàn gia súc

khi phương tiện vận chuyển đến.

(26)

Phần 3. Cơ sở vỗ béo

3.2 T

hiết kế và bảo trì cơ sở vỗ béo

1) Trước khi đưa gia súc đến cơ sở vỗ béo hoặc cơ sở kiểm dịch, phải kiểm tra các dấu hiệu hư hỏng mà có thể gây thương tích cho đàn gia súc đang chuyển đến.

CÁC ĐIỂM CHÍNH

Việc kiểm tra cơ sở vỗ béo nên bao gồm cả việc kiểm tra các cổng và hàng rào bị hỏng; cổng hoặc nắp thoát nước bị hỏng; sàn nhà hoặc mặt đường trơn trượt; các vật sắc nhọn hặc bén; dụng cụ đựng nước bị vỡ hoặc thủng.

CÁC ĐIỂM CHÍNH

Mạt cưa cung cấp cho gia súc một lớp nền chống trượt và có thể nằm lên được.

CÁC ĐIỂM CHÍNH

Các chuồng vỗ béo nên có mái che và bóng râm để bảo vệ đàn gia súc khỏi tác động có hại của nhiệt độ quá cao, độ ẩm, gió và mưa.

Nước sạch phải có sẵn khi đàn gia súc đến.

Sửa chữa tất cả mọi hư hỏng tại cơ sở vỗ béo.

2

6) Kiểm tra máng nước phải trong điều kiện hoạt động tốt, không bị thủng hoặc tràn nước. Đảm bảo tỷ lệ chảy đủ để cung cấp cho toàn bộ đàn gia súc đủ lượng nước hàng ngày.

7) Đảm bảo ánh sáng đều và đủ cho hoạt động của đàn gia súc. 5) Kiểm tra đảm bảo nước sẵn có trong tất cả các chuồng.

2) Cần phải sửa chữa hoặc ngưng sử dụng bất kỳ cơ sở nào có thể gây thương tích hoặc tác động có hại đối với sức khỏe của gia súc. 3) Nên vệ sinh tất cả các trang thiết bị bẩn (ví dụ: máng nước, phân

chất đầy trong chuồng) trước khi đàn gia súc đến cơ sở vỗ béo. 4) Mạt cưa tạo cho gia súc một lớp nền chống trượt có thể hấp thụ

(27)

Phần 3. Cơ sở vỗ béo

3.3 Di chuyển gia súc xuống

1) Đàn gia súc phải được di chuyển xuống bởi một người chăn giữ gia

súc hoặc tài xế chở gia súc có kinh nghiệm.

2) Hãy đọc và hiểu rõ ‘SOP 2: Vận chuyển trên đất liền’ để biết quy trình di chuyển gia súc xuống phù hợp.

(28)
(29)

Phần 3. Cơ sở vỗ béo

Cung cấp thức ăn v

à nước uống

1) Cung cấp thức ăn thô (và nước) cho gia súc mới chuyển đến càng sớm càng tốt (trước khi cho ăn thức ăn cô đặc).

CÁC ĐIỂM CHÍNH

Gia súc khỏe mạnh sẽ nằm nhai lại sau khi ăn chất xơ phù hợp; sau đó chúng có thể bắt đầu ăn thức ăn đặc.

CÁC ĐIỂM CHÍNH

Cho ăn thất thường hoặc không cho ăn và uống nước trong thời gian dài có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng lên sức khỏe của gia súc và thậm chí gia súc sẽ chết đói.

Cho ăn thức ăn xơ với độ dài phù hợp trước khi cho ăn thức ăn đặc.

Loại bỏ thức ăn ôi thiu hoặc bị mốc khỏi máng ăn ít nhất một lần một ngày.

5 7) Loại bỏ thức ăn bị mốc khỏi máng ăn ít nhất một lần một ngày.

8) Đảm bảo rằng các máng nước không bị nhiễm bẩn bởi phân hoặc thức ăn và vệ sinh khi máng bẩn.

9) Kiểm tra các điểm cấp nước thường xuyên hơn trong khoảng 24–36 giờ đầu tiên sau khi đàn gia súc đến.

2) Kiểm tra đảm bảo tất cả đàn gia súc đều có thể tiếp cận mọi lúc nguồn cấp nước sạch liên tục.

3) Đảm bảo thức ăn đủ số lượng và chất lượng luôn sẵn có cho toàn bộ gia súc.

4) Kiểm tra đảm bảo thức ăn thô được thái với độ dài thích hợp nhất từ 2,5–3cm để gia súc ăn được thật nhiều.

5) Cho ăn thức ăn thô trước khi ăn đặc trong những hệ thống không thể trộn hai loại này với nhau.

(30)

Phần 3. Cơ sở vỗ béo ninh sinh học và các chương trình sức khỏe phòng bệnh.

(31)
(32)

Phần 3. Cơ sở vỗ béo

3.8 T

hiết kế và bảo trì cơ sở di chuyển lên

1) Trước khi di chuyển gia súc lên, kiểm tra các cơ sở di chuyển để đảm bảo không gây thương tích cho gia súc.

CÁC ĐIỂM CHÍNH

Một lớp nền khô trải trên mặt dốc, ví dụ như trấu hoặc mạt cưa, sẽ giúp gia súc bám vững hơn trong quá trình di chuyển, đặc biệt là khi dốc di chuyển bị ướt. Lan can bằng lưới hàn, ‘bê tông đúc khuôn’ hoặc thanh lan can gỗ có thể được cố định để giữ gia súc đứng vững hơn.

CÁC ĐIỂM CHÍNH

Kiểm tra những hư hỏng trên sàn, như các hố nứt có thể làm gia súc vấp ngã. Hư hỏng trên các thanh lan can và tấm kim loại có thể gây thương tích cho gia súc.

Miếng giằng bằng ống hàn giúp gia súc di chuyển tốt hơn và giảm trơn trượt và thương tích.

Sàn xe tải trơn nên được rải lớp nền chống trượt.

8

2) Nếu các cơ sở di chuyển lên có khả năng sẽ gây thương tích cho gia súc thì gia súc phải được di chuyển lên địa điểm khác hoặc những hư hỏng đó phải được sửa chữa trước tiên.

(33)

Phần 3. Cơ sở vỗ béo

3.9 C

huẩn bị đàn gia súc để di chuyển lên xe

1) Kiểm tra tình trạng sức khỏe đàn gia súc cho việc di chuyển. Tuân thủ các bước mô tả trong ‘SOP 2: Vận chuyển lên đất liền’.

2) Chỉ được vận chuyển những gia súc thích hợp cho giết mổ. Phải lựa chọn những gia súc này trước khi bắt đầu vận chuyển để giảm thiểu thời gian đưa gia súc lên xe.

3) Không được vận chuyển gia súc mang thai đi giết mổ.

4) Tất cả các gia súc phải được vận chuyển bởi người chăn giữ gia súc hoặc lái xe có nhiều kinh nghiệm.

5) Đọc và hiểu rõ ‘SOP 1: Xử lý gia súc, bao gồm các thông tin chi tiết về xử lý gia súc và 'SOP 2: Vận chuyển trên đất liền', bao gồm quy trình di chuyển gia súc lên xe.

(34)
(35)

4. Nhốt giữ

Mục tiêu chính

Kiểm tra cơ sở nuôi nhốt

Mật độ nuôi nhốt thích hợp

Cung cấp thức ăn và nước uống

Quản lý gia súc trong các tình trạng căng thẳng

nhiệt

(36)
(37)

4.1 T

hiết kế và bảo trì cơ sở nhốt giữ

1) Chuồng nhốt giữ nên được thiết kế cho gia súc bị ốm hoặc bị thương có thể di chuyển bất kỳ khi nào với ít xáo động nhất. 2) Chuồng nhốt giữ nên đủ thông thoáng để có độ ẩm thấp nhất. 3) Máng thức ăn và nước uống nên dễ tiếp cận cho tất cả gia súc. Các

máng không nên gây cản trở việc di chuyển của gia súc.

CÁC ĐIỂM CHÍNH

Cơ sở nhốt giữ bao gồm tất cả chuồng, hàng rào, cổng, mặt sàn, mái và cơ sở cấp nước. Việc kiểm tra này bao gồm việc xem xét các cổng và rào hỏng; cổng hoặc nắp thoát nước bị hỏng; sàn hoặc bề mặt trơn trượt; các vật sắc nhọn; thiết bị cấp nước vỡ hoặc thủng.

CÁC ĐIỂM CHÍNH

Mạt cưa cung cấp cho gia súc thảm nền chống trượt có thể hấp thụ nước tiểu và phân.

CÁC ĐIỂM CHÍNH

Các cơ sở nhốt giữ nên có mái che và bóng râm để bảo vệ gia súc khỏi các tác động có hại từ nhiệt độ khắc nghiệt, độ ẩm, gió và mưa. Nếu có thể, nên bố trí chuồng nhốt giữ xa khu hoạt động của cơ sở giết mổ.

Chuồng nhốt gia súc nên đủ rộng để tất cả gia súc đều có thể đứng, quay và nằm.

Chuồng nhốt giữ được thiết kế tốt giúp quản lý dễ dàng và đẩy nhanh việc dẫn nhốt.

1

9) Kiểm tra chuồng nhốt phải có đủ chỗ cho gia súc sắp đến. Gia súc phải có thể đứng, nằm và quay (tương đương với ít nhất 1,8m2 trên một gia súc).

10) Kiểm tra nước luôn sẵn có trong tất cả các chuồng cho đến khi gia súc được giết mổ.

6) Sửa hoặc ngừng sử dụng bất kỳ cơ sở nào có thể gây thương tích hoặc tác động bất lợi đến sức khỏe gia súc hoặc chất lượng thịt. 7) Vệ sinh tất cả thiết bị bẩn (ví dụ như máng nước, phân chất đầy

trong chuồng) trước khi gia súc đến chuồng nhốt giữ.

8) Ở nơi có rải nền, nền rải phải được duy trì ở điều kiện làm giảm thiểu rủi ro cho sức khỏe và sự an toàn của gia súc.

4) Chuồng nhốt giữ nên có đủ ánh sáng để kiểm tra gia súc thuận tiện.

(38)
(39)

Phần 4. Chuồng nhốt tạm nhiệt. Chỉ di chuyển chúng khi thực sự cần thiết.

(40)
(41)

TIÊU CHUẨN CỦA OIE Không được thực hiện các phương pháp kiềm giữ làm mất khả năng di chuyển bằng cách gây thương tích – như làm gãy chân, cắt gân chân hay cắt đứt cột sống (sử dụng dao găm – gây đau đớn và căng thẳng.

5. Giết mổ – có làm bất tỉnh

Mục tiêu chính

Kiểm tra và chuẩn bị thiết bị kiềm giữ

• Đưa gia súc vào thiết bị ít căng thẳng nhất

• Giảm xử lý gia súc

• Kiềm giữ gia súc để làm bất tỉnh và giết mổ

• Vận hành và bảo trì các thiết bị làm bất tỉnh

• Xác định phương pháp làm bất tỉnh hiệu quả

• Xác định nguyên nhân làm bất tỉnh không hiệu quả

• Thực hiện giết mổ hiệu quả sau khi làm bất tỉnh

TIÊU CHUẨN CỦA OIE

Từ quan điểm sức khỏe gia súc, gia súc được làm bất tỉnh bằng phương pháp làm bất tỉnh tạm thời nên được giết mổ không trì hoãn.

Nhân viên vận hành cơ sở giết mổ nên thiết lập khoảng thời gian làm bất tỉnh tối đa để đảm bảo không gia súc nào tỉnh lại trong suốt quá trình giết mổ.

Thời gian giữa lúc làm bất tỉnh và chọc tiết khi sử dụng súng bắn điện không xâm lấn tối đa không được hơn 20 giây.

(42)
(43)

5.1 Chuẩn bị thiết bị k

iềm giữ

1) Người lao động không liên quan đến quy trình kiềm giữ hay giết mổ không nên đi vào khu vực kiềm giữ.

2) Nên hoàn tất việc kiểm tra và chuẩn bị thiết bị kiềm giữ trước khi đưa gia súc từ khu nhốt giữ vào hệ thống xử lý.

3) Kiểm tra bên ngoài thiết bị kiềm giữ. 4) Kiểm tra thiết bị giữ đầu.

5) Kiểm tra bên trong thiết bị kiềm giữ đề phòng vật cản và các cạnh sắc. Loại bỏ bất kỳ vật cản nào có thể làm gia súc lưỡng lự khi đi vào thiết bị.

CÁC ĐIỂM CHÍNH

Tránh phun nước lên sàn của thiết bị ngay trước khi kiềm giữ vì có thể làm tăng rủi ro gia súc bị trượt ngã.

Hộp làm bất tỉnh. Chuẩn bị và kiểm tra thiết bị trước khi chuyển gia súc đến từ chuồng nhốt giữ.

Kiểm tra bánh xe và khung xe đẩy xác trước khi sử dụng.

1 6) Kiểm tra tấm màn đặt giữa thiết bị kiềm giữ và nền giết mổ để

(44)

Phần 5. Giết mổ – có làm bất tỉnh

5.2 Di chuy

ển gia súc vào thiết bị kiềm giữ

1) Trước khi di chuyển gia súc vào thiết bị kiềm giữ, đảm bảo rằng đội giết mổ đã sẵn sàng và tất cả đều ý thức được trách nhiệm của mình.

2) Gia súc phải được di chuyển bình tĩnh từ sân chuồng hoặc kênh dẫn với mức độ căng thẳng tối thiểu (Xem ‘SOP 1: Xử lý gia súc’ để biết kỹ thuật xử lý chính xác).

3) Chỉ được di chuyển gia súc từ chuồng nhốt giữ khi hoạt động giết mổ sắp bắt đầu và không để gia súc trên kênh dẫn trong thời gian dài.

CÁC ĐIỂM CHÍNH

Việc để gia súc trên kênh dẫn trong thời gian dài làm giảm trọng lượng xác và chất lượng thịt.

CÁC ĐIỂM CHÍNH

Ở nơi sử dụng thiết bị làm bất tỉnh sạc điện, nên sạc thiết bị làm bất tỉnh trước khi đưa gia súc vào trong thiết bị kiềm giữ.

2

4) Chỉ được đưa gia súc vào thiết bị khi nhân viên vận hành thiết bị, làm bất tỉnh và giết mổ đã sẵn sàng.

5) Giảm thiểu mức ồn trong khu vực ngay gần thiết bị kiềm giữ. 6) Kiểm tra đảm bảo cửa ra của thiết bị kiềm giữ đã được đóng

trước khi đưa gia súc vào trong thiết bị.

7) Nếu gia súc chùn lại, trượt hoặc ngã, giữ cho gia súc bình tĩnh trở lại trước khi cố gắng kiềm giữ hoặc dẫn gia súc vào thiết bị.

8) Khi thiết bị kiềm giữ đã sẵn sàng, mở cửa vào và để gia súc bước vào trong thiết bị.

9) Không được thúc ép gia súc vào trong thiết bị kiềm giữ. 10) Không được để gia súc trong thiết bị kiềm giữ trong thời gian

nghỉ hoặc thiết bị hư.

(45)
(46)
(47)

Phần 5. Giết mổ – có làm bất tỉnh Nguyên nhân làm bất tỉnh không hiệu quả:

(48)
(49)

Phần 5. Giết mổ – có làm bất tỉnh

CÁC ĐIỂM CHÍNH

Kiểm tra phản xạ giác mạc bằng cách miết ngón tay dọc theo mi mắt của gia súc và nhẹ nhàng chạm vào mắt bằng đầu ngón tay. Không được dùng ngón tay hay công cụ khác chọc vào mắt. Mắt gia súc phải không cử động hay chớp mắt khi chạm vào. Nếu gia súc đã chết, con mắt sẽ mở và mi mắt không cử động - phản xạ giác mạc âm tính.

CÁC ĐIỂM CHÍNH

Để gia súc tiếp tục chảy máu trước khi tiến hành pha lọc giúp tăng chất lượng thịt với thời hạn sử dụng lâu hơn.

Kiểm tra không có phản xạ giác mạc bằng cách nhẹ nhàng chạm vào đuôi mắt bằng ngón tay.

Chỉ bắt đầu tiến hành pha lọc khi không có phản xạ giác mạc.

7 17) Không được giết mổ gia súc đang mang thai. Tuy nhiên, nếu

phát hiện gia súc đó mang thai trong quá trình pha lọc, cần phải ngăn bào thai phập phồng phổi và hít thở không khí (ví dụ bằng cách kẹp khí quản). Nếu nghi ngờ bào thai còn tỉnh, cần phải giết bào thai bằng cách sử dụng dụng cụ cùn thích hợp để đập vào đầu.

16) Chỉ được tiến hành công đoạn pha lọc khi không còn thấy bất kỳ phản xạ giác mạc nào.

(50)
(51)

6. G

iết mổ

– không làm bất tỉnh

Mục tiêu chính

Kiểm tra và chuẩn bị thiết bị kiềm giữ

Di chuyển gia súc vào vị trí ít căng thẳng nhất

Giảm xử lý gia súc

Kiềm giữ gia súc để giết mổ

Thực hiện việc giết mổ hiệu quả

Xác định và khắc phục những vấn đề về chảy máu

Xác nhận chết não

TIÊU CHUẨN CỦA OIE

Không được thực hiện các phương pháp kiềm giữ làm mất khả năng di chuyển bằng cách gây thương tích – như làm gãy chân, cắt gân chân hay cắt đứt cột sống (sử dụng dao găm – gây đau đớn và căng thẳng.

(52)
(53)

6.1 C

huẩn bị thiết bị kiềm giữ

1) Công nhân không liên quan tới quy trình kiềm giữ hay giết mổ không nên ở trong khu vực này.

2) Cần hoàn tất việc kiểm tra và chuẩn bị thiết bị kiềm giữ trước khi gia súc được chuyển đến chuồng nhốt giữ vào hệ thống xử lý. 3) Kiểm tra bên ngoài thiết bị kiềm giữ.

4) Kiểm tra xem có bất kỳ vật cản trở nào bên trong thiết bị kiềm giữ hay không. Loại bỏ bất kỳ vật cản trở có thể khiến gia súc lưỡng lự khi đi vào thiết bị kiềm giữ.

5) Khi giết mổ gia súc ở vị trí nằm nghiêng, cần chắc chắn có thể sẵn sàng sử dụng cơ chế kiềm giữ đầu. Đối với các loại gia súc nhỏ, cần chắc chắn thanh cố định ức đã ở vị trí sẵn sàng sử dụng.

6) Kiểm tra xe đẩy xác gia súc, cần chắc chắn là bánh xe và khung xe vẫn trong tình trạng tốt. Đặt xe đẩy cạnh thiết bị kiềm giữ sẵn sàng sử dụng.

CÁC ĐIỂM CHÍNH

Việc giết mổ không làm bất tỉnh có thể được tiến hành cả trong loại chuồng kiềm giữ thẳng đứng hay loại chuồng kiềm giữ gia súc nằm nghiêng một bên. Các bước được nêu chi tiết trong phần này áp dụng cho cả hai phương pháp trừ khi có hướng dẫn khác.

Thiết bị kiềm giữ Mark 4.

Kiểm tra bánh xe và khung xe đẩy xác gia súc trước khi sử dụng.

(54)

Phần 6. Giết mổ - không làm bất tỉnh

6.2 Di chuy

ển gia súc vào thiết bị kiềm giữ

1) Trước khi di chuyển gia súc vào trong thiết bị kiềm giữ, cần chắc chắn nhóm giết mổ đã sẵn sàng và tất cả đều nhận thức được trách nhiệm của mình.

2) Bình tĩnh chuyển gia súc từ bãi giữ hay kênh dẫn mà không làm gia súc căng thẳng.

3) Không di chuyển gia súc vào trong thiết bị trừ khi người vận hành thiết bị và giết mổ đã sẵn sàng.

4) Giảm thiểu mức ồn tại khu vực ngay sát thiết bị.

5) Nếu gia súc ngần ngại, trượt hay ngã, để nó bình tĩnh lại trước khi cố gắng đẩy nó tiến lên hay kiềm giữ.

6) Khi thiết bị đã sẵn sàng, mở cửa trước và để gia súc tiến vào trong thiết bị.

7) Không thúc ép gia súc vào trong thiết bị kiềm giữ.

8) Khi giết mổ gia súc ở vị trí nằm nghiêng, cần bảo đảm đầu gia súc bị kiềm giữ hoàn toàn.

9) Cần chắc rằng những công nhân không đứng ở vị trí gần phía trên thiết bị khi gia súc được đưa vào bởi vì việc này sẽ dẫn đến việc tiến lên và lùi lại không cần thiết.

(55)
(56)
(57)
(58)

Phần 6. Giết mổ - không làm bất tỉnh

6.6

Đánh giá chảy máu và chết não

1) Nếu máu không chảy nhanh và nhiều, người giết mổ phải ngay lập tức cắt vết thứ hai (tốt nhất là bằng một con dao khác).

2) Cũng cần phải kiểm tra vị trí kiềm giữ đầu không gây cản trở cho việc máu chảy nhanh.

3) Để gia súc bị giết mổ nằm khoảng hai phút sau khi cắt tiết hay cho tới khi máu ngừng chảy trước khi tiến hành bất kỳ quy trình nào khác.

4) Vết cắt không được phép quá sát với con dao. Tuy nhiên, không nên cố gắng giữ cho miệng vết cắt mở hay giúp máu chảy nhanh hơn bằng tay.

5) Sau giai đoạn này, kiểm tra phản xạ của giác mạc trước khi bắt đầu tiến hành lột da.

CÁC ĐIỂM CHÍNH

Kiểm tra phản xạ giác mạc bằng cách miết một ngón tay dọc theo mi mắt của gia súc và nhẹ nhàng chạm vào mắt bằng đầu ngón tay. Không được chọc vào mắt bằng một ngón tay hay sử dụng dụng cụ nào khác. Mắt gia súc phải không có chuyển động hay chớp mắt khi chạm vào. Nếu gia súc đã chết, con mắt sẽ mở và mi mắt không chuyển động - Phản xạ giác mạc âm tính.

Kiểm tra không có phản xạ giác mạc bằng cách nhẹ nhàng chạm vào đuôi mắt bằng một ngón tay.

6

6) Chỉ được tiến hành công đoạn pha lọc khi không còn thấy bất kỳ phản xạ giác mạc nào.

Figure

Updating...

References

Related subjects :

Scan QR code by 1PDF app
for download now

Install 1PDF app in