NPWP : Total Nilai Teknis : poin Harga Penawaran : Rp ,-(Seratus Sepuluh Juta Dua Puluh Ribu Rupiah) Harga

Teks penuh

(1)

K KEEMMEENNTTEERRIIAANN PPEENNDDIIDDIIKKAANN DDAANNKKEEBBUUDDAAYYAAAANN U UNNIIVVEERRSSIITTAASS PPAATTTTIIMMUURRAA S SAATTUUAANNKKEERRJJAAPPEENNYYEELLEENNGGGGAARRAAKKEEGGIIAATTAANN D DAANNUUSSAAHHAAPPEENNDDIIDDIIKKAANNTTIINNGGGGII UULLPPBBAARRAANNGG//JJAASSAATTAAHHUUNNAANNGGGGAARRAANN22001133 KKoottaakk PPooss 9955 JJll.. IIrr.. MM.. PPuuttuuhheennaa,, KKaammppuuss PPookkaa –– AAmmbboonn 9977223333,, TTllpp.. ((00991111)) 332222669988 A Ammbboonn,,2244JJuunnii22001133 N Noommoorr :: 1122II//UUNN1133..SSaattkkeerrPPKKUUPPTT//PPJJKK//UUMMUUMM//22001133 L Laammppiirraann :: - -H Haall :: PPeenngguummuummaannPPeemmeennaannggSSeelleekkssiiSSeeddeerrhhaannaaPPeekkeerrjjaaaannPPeennyyeeddiiaa J JaassaaKKoonnssuullttaannPPeerreennccaannaaPPeerraawwaattaannGGeedduunnggRReekkttoorraatt U UnniivveerrssiittaassPPaattttiimmuurraattaahhuunn22001133 K KeeppaaddaaYYtthh :: 11.. DDiirreekkttuurrCCVV..AArrssyyeellaann 2 2.. DDiirreekkttuurrCCVV..DDaattaaTTeekknniikk 3 3.. DDiirreekkttuurrCCVV..EExxaaccttaaKKoonnssuullttaann 4 4.. DDiirreekkttuurrPPTT..AAssaaDDeessaaiinn d dii T Teemmppaatt B Beerrddaassaarrkkaann SSuurraatt NNoommoorr :: 1122HH//UUNN1133..SSaattkkeerr PPKKUUPPTT//PPJJKK//TTAAPP//22001133 ttaannggggaall 2244 JJuunnii 22001133 tteennttaanngg P PeenneettaappaannPPeemmeennaannggSSeelleekkssiiSSeelleekkssiiSSeeddeerrhhaannaaPPeekkeerrjjaaaannPPeennyyeeddiiaaJJaassaaKKoonnssuullttaannPPeerreennccaannaaPPeerraawwaattaann G Geedduunngg RReekkttoorraatt UUnniivveerrssiittaass PPaattttiimmuurraa ttaahhuunn 22001133,, mmaakkaa ddeennggaann iinnii kkaammii mmeenngguummuummkkaann ddaann m meemmbbeerriittaahhuukkaannkkeeppaaddaaSSaauuddaarraa--SSaauuddaarraa bbaahhwwaaPPeemmeennaanngg PPeelleellaannggaannPPeekkeerrjjaaaann tteerrsseebbuuttddiiaattaassyyaanngg d diibbiiaayyaaiiddeennggaannDDaannaaAAPPBBNNTTaahhuunn22001133aaddaallaahh:: 1 1.. PPeemmeennaanngg N NaammaaPPeennyyeeddiiaa ::CCVV..AArrssyyeellaan n A Allaammaatt ::JJll..SSkkiippNNoo..5599––AAmmbboonn NPWP : 01.972.669.4-941.000 Total Nilai Teknis : 63.77 poin

Harga Penawaran : Rp. 110.020.000,-(Seratus Sepuluh Juta Dua Puluh Ribu Rupiah) Harga Terkoreksi : Rp. 110.020.000,-(Seratus Sepuluh Juta Dua Puluh Ribu Rupiah) Total Nilai Harga : 100 poin

Total Nilai Gabungan : 71.02

D Deemmiikkiiaann ppeenngguummuummaann iinnii ddiissaammppaaiikkaann uunnttuukk ddiikkeettaahhuuii,, aattaass ppeerrhhaattiiaann ddaann kkeerrjjaassaammaannyyaa kkaammii s saammppaaiikkaanntteerriimmaakkaassiihh.. P PookkjjaaUULLPPBBaarraanngg//JJaassaaUUnniivveerrssiittaassaattttiimmuurraa K Keettuuaa,, t tttdd I Irr..JJ..RR..PPaattttyy,,MMSSii.. N NIIPP..119966221111003311999900003311000022 T TeemmbbuussaannKKeeppaaddaaYYtthh:: 1 1.. RReekkttoorrUUnniivveerrssiittaassPPaattttiimmuurraasseebbaaggaaiiKKuuaassaaPPeenngggguunnaaAAnnggggaarraann 2 2.. PPeejjaabbaattPPeemmbbuuaattKKoommiittmmeennUUnniivveerrssiittaassPPaattttiimmuurraa 3 3.. UUnniittLLaayyaannaannPPeennggaaddaaaannBBaarraanngg//JJaassaaUUnniivveerrssiittaassPPaattttiimmuurraa 4 4.. AArrssiipp..

(2)

K KEEMMEENNTTEERRIIAANN PPEENNDDIIDDIIKKAANN DDAANNKKEEBBUUDDAAYYAAAANN U UNNIIVVEERRSSIITTAASS PPAATTTTIIMMUURRAA S SAATTUUAANNKKEERRJJAAPPEENNYYEELLEENNGGGGAARRAAKKEEGGIIAATTAANN D DAANNUUSSAAHHAAPPEENNDDIIDDIIKKAANNTTIINNGGGGII PPOOKKJJAAUULLPPBBAARRAANNGG//JJAASSAATTAAHHUUNNAANNGGGGAARRAANN22001122 KKoottaakk PPooss 9955 JJll.. IIrr.. MM.. PPuuttuuhheennaa,, KKaammppuuss PPookkaa –– AAmmbboonn 9977223333,, TTllpp.. ((00991111)) 332222669988 Ambon, 19 Juni 2012 Nomor : 11M/UN13.Satker PKUPT/UND/PRGK/12

Lampiran : ---

Hal : Undangan

Kepada Yth. : Direktur PT. Wesitan Konsultasi Pembangunan Di

Tempat

D

Deennggaannhhoorrmmaatt,,mmeerruujjuukk ppaaddaaSSuurraattPPeenneettaappaannPPeemmeennaannggserta berakhirnya masa sanggah Seleksi Umum Penyedia Jasa Konsultan Perencana Pekerjaan Perencanaan PPeemmbbaanngguunnaann TTaahhaapp IIII GGeedduunngg

Kuliah Program Pendidikan Dokter Universitas Pattimura tahun 2012, maka dengan ini Pokja Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa SSaattkkeerrPPKKUUPPTTUUnniivveerrssiittaassPPaattttiimmuurraattaahhuunnaannggggaarraann22001122mmeenngguunnddaanngg D DiirreekkttuurrPPTT..WWeessiittaann Konsultasi PembangunanuunnttuukkmmeenngghhaaddiirriiaaccaarraaKKllaarriiffiikkaassiiddaann NNeeggoossiiaassiitteekknniiss d daannBBiiaayyaayyaannggaakkaannddiillaakkssaannaakkaannppaaddaa:: H Haarrii,,ttaannggggaall ::RRaabbuu,,2200JJuunnii22001122 J Jaamm ::0099..0000––1133..0000WWIITT A Allaammaatt ::GGeedduunnggAAuuddiittoorriiuummLLtt--22,,JJll..IIrr..MM..PPuuttuuhheennaa KKaammppuussPPookkaaAAmmbboonn.. A Attaassppeerrhhaattiiaannddaannkkeesseeddiiaaaannmmeemmeennuuhhiiuunnddaannggaanniinnii,,mmeennddaahhuulluuiinnyyaakkaammiissaammppaaiikkaanntteerriimmaakkaassiihh.. P PookkjjaaUULLPPBBaarraanngg//JJaassaa U UnniivveerrssiittaassPPaattttiimmuurraa K Keettuuaa,, I Irr.. JJ..RR..PPaattttyy,,MMSSii.. N NIIPP..119966221111003311999900003311000022

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Rektor Universitas Pattimura

2. Pejabat Pembuat Komitmen Universitas Pattimura

3. Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Universitas Pattimura 4. Arsip.

(3)

K KEEMMEENNTTEERRIIAANN PPEENNDDIIDDIIKKAANN DDAANNKKEEBBUUDDAAYYAAAANN U UNNIIVVEERRSSIITTAASS PPAATTTTIIMMUURRAA S SAATTUUAANNKKEERRJJAAPPEENNYYEELLEENNGGGGAARRAAKKEEGGIIAATTAANN D DAANNUUSSAAHHAAPPEENNDDIIDDIIKKAANNTTIINNGGGGII PPOOKKJJAAUULLPPBBAARRAANNGG//JJAASSAATTAAHHUUNNAANNGGGGAARRAANN22001122 KKoottaakk PPooss 9955 JJll.. IIrr.. MM.. PPuuttuuhheennaa,, KKaammppuuss PPookkaa –– AAmmbboonn 9977223333,, TTllpp.. ((00991111)) 332222669988 B BeerriittaaAAccaarraaKKllaarriiffiikkaassiiddaannNNeeggoossiiaassiiTTeekknniissddaannBBiiaayyaa N Noommoorr::1122NN//UUNN1133..SSaattkkeerrPPKKUUPPTT//PPJJKK//BBAAKKNN//22001122 P Peekkeerrjjaaaann:: P PeerreennccaannaaaannPPeemmbbaanngguunnaannTTaahhaappIIIIGGeedduunnggKKuulliiaahhPPrrooggrraammPPeennddiiddiikkaannDDookktteerr U UnniivveerrssiittaassPPaattttiimmuurraaTTaahhuunn22001122

Pada hari ini Rabu tanggal Dua puluh bulan Juni tahun Dua ribu dua belas, jam 09.30 WIT bertempat di kantor UUnniitt LLaayyaannaann PPeennggaaddaaaann BBaarraanngg ddaann JJaassaa SSaattkkeerr PPKKUUPPTT UUnniivveerrssiittaass PPaattttiimmuurraa A

Ammbboonn, kami yang bertanda tangan di bawah ini Pokja ULP Barang/Jasa Satker PKUPT UNPATTI yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Rektor UNPATTI Nomor : 3322//UUNN1133//SSKK//22001122ttaannggggaall44JJaannuuaarrii

2

200112, telah melaksanakan rapat Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya pada sistem dua sampul 2

Seleksi Umum Penyedia Jasa Konsultan Perencana Pekerjaan PPeerreennccaannaaaann PPeemmbbaanngguunnaann TTaahhaapp IIII

G Geedduunngg KKuulliiaahh PPrrooggrraammPPeennddiiddiikkaann DDookktteerrUUnniivveerrssiittaass PPaattttiimmuurraa TTaahhuunn 22001122,, ddeennggaannhhaassiillsseebbaaggaaii b beerriikkuutt : 1 1.. KKllaarriiffiikkaassiiddaannNNeeggoossiiaassiiTTeekknniiss K Kllaarriiffiikkaassiiddaannnneeggoossiiaassiitteekknniissddiillaakkuukkaann uunnttuukkmmeemmppeerroolleehh kkeejjeellaassaann tteekknniiss ddaann kkeesseessuuaaiiaannaannttaarraa b boobboott ppeekkeerrjjaaaann ddeennggaann tteennaaggaa aahhllii ddaann//aattaauu tteennaaggaa ppeenndduukkuunngg yyaanngg ddiittuuggaasskkaann,, sseerrttaa m meemmppeerrttiimmbbaannggkkaannkkeebbuuttuuhhaannppeerraannggkkaatt//ffaassiilliittaassppeenndduukkuunnggyyaannggpprrooffeessiioonnaallgguunnaammeennccaappaaiihhaassiillkkeerrjjaa y yaannggooppttiimmaallyyaannggddiiaajjuukkaannoolleehhPPTT..WWeessiittaannKKoonnssuullttaassiiPPeemmbbaanngguunnaann..HHaassiillkkllaarriiffiikkaassiiddaannnneeggoossiiaassii t teekknniiss aaddaallaahhsseebbaaggaaiibbeerriikkuutt::

No. Aspek Teknis yang Diklarifikasi dan Dinegosiasi Kesimpulan

1. Lingkup dan sasaran jasa konsultansi Sepakat

2. Cara penanganan pekerjaan dan rencana kerja Sepakat

3. Kualifikasi tenaga ahli Sepakat

4. Organisasi pelaksana Sepakat

5. Program alih pengetahuan Sepakat

6. Jadwal pelaksanaan pekerjaan Sepakat

7. Jadwal penugasan personil Sepakat

(4)

2 2.. KKllaarriiffiikkaassiiddaannNNeeggoossiiaassiiBBiiaayyaa K Kllaarriiffiikkaassii ddaann nneeggoossiiaassii bbiiaayyaa ddiillaakkuukkaann uunnttuukk mmeemmppeerroolleehh kkeesseeppaakkaattaann bbiiaayyaa yyaanngg eeffiissiieenn ddaann e effeekkttiiff ddeennggaann tteettaapp mmeemmppeerrttaahhaannkkaann hhaassiill yyaanngg iinnggiinn ddiiccaappaaii sseessuuaaii ddeennggaann ppeennaawwaarraann tteekknniiss yyaanngg d diiaajjuukkaannoolleehhPPTT..WWeessiittaannKKoonnssuullttaassiiPPeemmbbaanngguunnaann..HHaassiillkkllaarriiffiikkaassiiddaannnneeggoossiiaassiibbiiaayyaaaaddaallaahhsseebbaaggaaii b beerriikkuutt::

No. Aspek Teknis yang Diklarifikasi dan Dinegosiasi Kesimpulan 1. Kesesuain rencana kerja dengan jenis pengeluaran biaya Sepakat

2. Volume kegiatan dan jenis pengeluaran Sepakat

3. Biaya satuan dibanding dengan biaya yang berlaku di pasaran Sepakat

Berdasarkan hasil klarifikasi dan negosiasi, maka Pokja ULP Barang/Jasa berkesimpulan telah terjadi kesepakatan dengan rekanan PT. Wesitan Konsultasi Pembangunan untuk menetapkan nilai kontrak sesuai dengan nilai penawaran terkoreksi sebesar Rp. 460.570.000,- (Empat Ratus Enam Puluh Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) dengan pertimbangan bahwa total harga satuan yang ditawarkan oleh rekanan tersebut tidak melebihi total harga satuan yang tercantum dalam HPS/OE. Rapat ditutup jam 11.00 WIT.

Demikianlah Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya ini dibuat dengan sebenarnya dalam rangkap 8 (delapan) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

1 1.. PPookkjjaaUULLPPBBaarraanngg//JJaassaa:: 1 1.. IIrr..JJ..RR..PPaattttyy,,MMSSii.. ……….. 2 2.. SS..PP..KKaaiilloollaa,,SSEE.. ……….. 3 3.. SS..II..LLaattuuccoonnssiinnaa,,SSTT..MMTT.. ……….. 4 4.. JJ..JJ..PPiieetteerrsszz,,SSHH..,,MMHH.. ……….. 5 5.. DDrr..PP..KKaakkiissiinnaa,,MMSSii.. ……….. 2 2.. PPeennyyeeddiiaaJJaassaa:: 1

(5)

M Meennuunnjjuukk KKeepppprreessNNoo..8800ttaahhuunn22000033 ddaann PPeerruubbaahhaannnnyyaaddaannPPEERRMMEENN PPeekkeerrjjaaaann UUmmuumm NNoo.. 4 433TTaahhuunn22000077,,mmaakkaasseetteellaahhmmeellaakkuukkaanneevvaalluuaassiihhaarrggaasseerrttaa kkllaarriiffiikkaassiiddaannnneeggoossiiaassiitteerrhhaaddaapp p peennaawwaarraannyyaannggddiiaajjuukkaannuunnttuukkppeekkeerrjjaaaann:: P PeerreennccaannaaaannPPeemmbbaanngguunnaannGGeedduunnggKKuulliiaahhPPrrooggrraammPPeennddiiddiikkaannDDookktteerr U UnniivveerrssiittaassPPaattttiimmuurraattaahhuunn22001100 d deennggaanniinniikkaammiillaappoorrkkaannhhaassiillnnyyaasseebbaaggaaiibbeerriikkuutt:: 1 1.. MMeettooddeeppeelleellaannggaannyyaannggddiigguunnaakkaannaaddaallaahhSSeelleekkssiiUUmmuummddeennggaannPPrraakkuuaalliiffiikkaassii ddaannssiisstteemm p peennyyaammppaaiiaannddookkuummeennppeennaawwaarraannmmeenngggguunnaakkaannssiisstteemmdduuaassaammppuull.. 2 2.. PPeenngguummuummaannddaannuunnddaannggaannSSeelleekkssiiUUmmuummPPrraakkuuaalliiffiikkaassiiddiillaakkuukkaannmmeellaalluuiihhaarriiaannnnaassiioonnaall M MeeddiiaaIInnddoonneessiiaaddaannhhaarriiaannllookkaallSSuuaarraaMMaalluukkuuppaaddaattaannggggaall1177AApprriill22001100.. 3 3.. BBaattaassaakkhhiirrppeemmaassuukkkkaannddookkuummeennpprraakkuuaalliiffiikkaassiittaannggggaall 2244AApprriill22001100jjaamm1100..0000WWIITT.. 4 4.. BBaattaassaakkhhiirrppeemmaassuukkaannddookkuummeennppeennaawwaarraannttaannggggaall1177MMeeii22001100jjaamm1100..0000WWIITT.. 4 4.. JJuummllaahh ppeesseerrttaa lleellaanngg yyaanngg mmeemmaassuukkkkaann ddookkuummeenn ppeennaawwaarraann sseessuuaaii jjaaddwwaall yyaanngg tteellaahh d diitteennttuukkaannaaddaallaahh 33rreekkaannaann.. 5 5.. PPeemmbbuukkaaaannssaammppuullppeennaawwaarraannaaddmmiinniissttrraassiiddaanntteekknniiss((ssaammppuullII))ddiillaakkssaannaakkaannppaaddaattaannggggaall 1 177 MMeeii 22001100 jjaamm 1100..0000 ddii kkaannttoorr PPaanniittiiaa PPeennggaaddaaaann BBaarraanngg ddaann JJaassaa SSaattkkeerr PPKKUUPPTT U UNNPPAATTTTII,,PPookkaa--AAmmbboonn.. CCaattaattaannppeemmbbuukkaannssaammppuullppeennaawwaarraanntteerrllaammppiirrppaaddaaBBeerriittaaAAccaarraa P PeemmbbuukkaaaannSSaammppuullPPeennaawwaarraann.. 6 6.. PPeemmbbuukkaaaann ssaammppuull ppeennaawwaarraann hhaarrggaa ((ssaammppuull IIII)) ddiillaakkssaannaakkaann ppaaddaa ttaannggggaall 2211 MMeeii 22001100 j jaamm 1100..0000 WWIITT.. PPeesseerrttaa lleellaanngg yyaanngg ddiiuunnddaanngg uunnttuukk mmeennggiikkuuttii rraappaatt ppeemmbbuukkaaaann ssaammppuull p peennaawwaarraann hhaarrggaa aaddaallaahh ppeesseerrttaa lleellaanngg yyaanngg ddiinnyyaattaakkaann lluulluuss eevvaalluuaassii aaddmmiinniissttrraassii ddaann t teekknniissyyaaiittuuPPTT..WWeessiittaannKKoonnssuullttaassiiPPeemmbbaanngguunnaannddaannPPTT..EEkkiissttiinnddooPPrriimmaaKKoonnssuullttaann.. 7 7.. SSeetteellaahhmmeellaakkuukkaanneevvaalluuaassiitteerrhhaaddaappppeennaawwaarraannyyaannggddiiaajjuukkaann,,ppaanniittiiaammeellaannjjuuttkkaannddeennggaann m meellaakkuukkaannkkllaarriiffiikkaassiiddaannnneeggoossiiaassiitteerrhhaaddaapphhaarrggaappeennaawwaarraannyyaannggddiiaajjuukkaannoolleehhrreekkaannaann.. 8 8.. KKeesseelluurruuhhaann hhaassiill eevvaalluuaassii ppeelleellaannggaann ppeennyyeeddiiaa jjaass kkoonnssuullttaann ppeekkeerrjjaaaann PPeerreennccaannaaaann P PeemmbbaanngguunnaannGGeedduunnggKKuulliiaahhPPrrooggrraammPPeennddiiddiikkaannDDookktteerrUUnniivveerrssiittaassPPaattttiimmuurraattaahhuunn22001100 a addaallaahhsseebbaaggaaiibbeerriikkuutt::

No. Nama Rekanan Administrasi Teknis Nilai Biaya Nilai Nilai Total Terkoreksi (Rp) Harga Kesimpulan 1. PT. Wesitan Konsultasi Pembangunan Lulus 85.031 100 88.025 509.575.000,- Lulus I 2 PT. Ekistindo Prima Konsultan Lulus 76.187 99.2 80.74 513.700.000,- Lulus II 9 9.. SSeehhuubbuunnggaannddeennggaann hhaassiilltteerrsseebbuuttddii aattaass,, mmaakkaa PPaanniittiiaaPPeennggaaddaaaannBBaarraanngg ddaann JJaassaaSSaattkkeerr P PKKUUPPTTUUNNPPAATTTTIIttaahhuunn22001100,,mmeenngguussuullkkaannaaggaarrnnaammaappeesseerrttaalleellaannggtteerrsseebbuuttddiibbaawwaahhiinnii d daappaattddiipprroosseesssseebbaaggaaiippeemmeennaannggddaannppeemmeennaannggccaaddaannggaannppeennyyeeddiiaajjaassaakkoonnssuullttaannppeekkeerrjjaaaann P Peerreennccaannaaaann PPeemmbbaanngguunnaann GGeedduunngg KKuulliiaahh PPrrooggrraamm PPeennddiiddiikkaann DDookktteerr UUnniivveerrssiittaass P Paattttiimmuurraattaahhuunn22001100sseebbaaggaaiibbeerriikkuutt:: a. Calon Pemenang

Nama Kontraktor : PT. Wesitan Konsultasi Pembangunan NPWP : 01.423.271.4-812.000

(6)

Total Nilai Teknis : 85.031 poin

Harga Penawaran : Rp. 509.575.000,-(Lima Ratus Sembilan Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah)

Harga Terkoreksi : Rp. 509.575.000,-(Lima Ratus Sembilan Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah), termasuk PPn.

Total Nilai Harga : 100 poin Total Nilai Akhir : 88.025 b. Calon Pemenang Cadangan

Nama Kontraktor : PT. Ekistindo Prima Konsultan NPWP : 01.111.463.4-812.000

Alamat : Jl. Anuang No. 39 – Makassar Total Nilai Teknis : 76.187 poin

Harga Penawaran : Rp. 513.700.000,-(Lima Ratus Tiga Belas Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah)

Harga Terkoreksi : Rp. 513.700.000,-(Lima Ratus Tiga Belas Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah), termasuk PPn.

Total Nilai Harga : 99.2 poin Total Nilai Akhir : 80.74

Demikian Laporan dan Usulan kami, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

P PaanniittiiaaPPeennggaaddaaaannBBaarraannggddaannJJaassaa S SaattkkeerrPPKKUUPPTTUUnniivveerrssiittaassPPaattttiimmuurraattaahhuunn22001100 K Keettuuaa,, IIrr.. MMaarrtthhiinn EEffrruuaann N NIIPP..119955660044005511998877003311000033 Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Rektor UNPATTI di Ambon 2. Arsip.

(7)

S SAATTUUAANN KKEERRJJAA P PEENNYYEELLEENNGGGGAARRAA K KEEGGIIAATTAANN DDAANN UUSSAAHHAA P PEENNDDIIDDIIKKAANN TTIINNGGGGII U UNNIIVVEERRSSIITTAASS PPAATTTTIIMMUURRAA B BEERRIITTAA AACCAARRAA KKLLAARRIIFFIIKKAASSII DDAANN NNEEGGOOSSIIAASSII N Noomomor r :: 5599E/E/HH1133.. SSaattkkeerr PPKKUUPPTT//BBAAKKNN//PPRRGGKK//1100 T Taannggggaall :: 2222 MMeeii 22001100 P Peekkeerrjjaaaann :: PPeerreennccaannaaaann PePemmbbaanngguunnaann GeGedduunngg KuKulliiaahh P Prroogrgraamm PePennddiiddiikkaann DDookktteerr UnUniivveerrssiittaass P Paattttiimmuurraa AAmmbboonn TTaahhuunn 22001100

Pada hari ini Sabtu tanggal Dua puluh dua bulan Mei tahun Dua ribu sepuluh dimulai jam 12.00 bertempat di kantor Panitia, kami yang bertanda tangan di bawah ini Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Satker PKUPT UNPATTI yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Rektor UNPATTI Nomor : 34/H13/SK/2010 tanggal 4 Januari 2010, telah mengadakan Klarifikasi dan Negosiasi harga dengan Rekanan yang mengajukan penawaran harga pada Seleksi Umum Penyedia Jasa Konsultan Pekerjaan PPeerreennccaannaaaann PPeemmbbaanngguunnaann GGeedduunngg KKuulliiaahh PPrrooggrraamm P

PeennddiiddiikkaannDDookktteerr Universitas Pattimura.

Rapat dibuka dan dipimpin oleh : Ir. M. Efruan selaku Ketua Panitia, dihadiri oleh seluruh anggota Panitia yaitu :

1. Dra. I. S. Tetelepta, MSi : Wakil Ketua 2. Ir. J. R. Patty, MSi. : Sekretaris 3. Drs. M. Bugis MSi. : Anggota 4. J. J. Pietersz, SH., MH. : Anggota 5. R. D. Pesiwarissa, SE. : Anggota 6. S. P. Kailola, SE. : Anggota

Panitia melakukan klarifikasi dan negosiasi terutama terhadap harga satuan item-item pekerjaan yang harga satuannya lebih tinggi atau terlalu rendah dari harga satuan yang tercantum dalam HPS/OE. Klarifikasi dan negosiasi dilakukan untuk mendapat barang yang sesuai dengan spesifikasi yang tercantum dalam dokumen pengadaan terhadap penawaran yang dilakukan oleh :

1. Nama Kontraktor : PT. Wesitan Konsultasi Pembangunan

NPWP : 01.423.271.4-812.000

Alamat : Jl. Bontoramba No. 10 – Makassar Harga Penawaran : Rp. 509.575.000,- (termasuk PPn)

Harga Perkiraan Sendiri : Rp. 522.081.000,- (termasuk PPn) Harga Penawaran Terkoreksi : Rp. 509.575.000,- (termasuk PPn)

Berdasarkan hasil klarifikasi dan negosiasi, maka Panitia berkesimpulan telah terjadi kesepakatan dengan rekanan PT. Wesitan Konsultasi Pembangunan untuk menetapkan nilai

(8)

kontrak sesuai dengan nilai penawaran terkoreksi sebesar Rp. 509.575.000,- (Lima Ratus Sembilan Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) dengan pertimbangan bahwa total harga satuan yang ditawarkan oleh rekanan tersebut tidak melebihi total harga satuan yang tercantum dalam HPS/OE.

Demikianlah Berita Acara Banding Harga Penawaran ini dibuat dengan sebenarnya dalam rangkap 8 (delapan) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Panitia Pengadaan :

1. Ir. M. Efruan Ketua …...

2. Drs. I. S. Tetelepta, MSi. Wakil Ketua ... 3. Ir. J. R. Patty, MSi. Sekretaris ...…...

4. Drs. M. Bugis, MSi. Anggota ...

5. J. J. Pietersz, SH., MH. Anggota ...

6. R. D. Pesiwarissa, SE. Anggota ...

7. S. P. Kailola, SE. Anggota ...

Rekanan :

1. Vivian I. Bitticaca, SH. MSi. PT. Wesitan Konsultasi Pembangunan ...………

(9)

A Ammbboonn,,2244MMeeii22001100 N Noommoorr ::6611EE//HH1133..SSaattkkeerrPPKKUUPPTT//TTAAPP//PPRRGGKK//1100 L Laammppiirraann ::--- -H Haall ::PPeenneettaappaannPPeennyyeeddiiaaJJaassaaKKoonnssuullttaannPPeekkeerrjjaaaannPPeerreennccaannaaaannPPeemmbbaanngguunnaann G GeedduunnggKKuulliiaahhPPrrooggrraammPPeennddiiddiikkaannDDookktteerrUUnniivveerrssiittaassPPaattttiimmuurraattaahhuunn22001100 K KeeppaaddaaYYtthh.. K KeettuuaaPPaanniittiiaaPPeennggaaddaaaannBBaarraanngg S SaattuuaannKKeerrjjaaPPeennyyeelleennggggaarraaKKeeggiiaattaannddaannUUssaahhaaPPeennddiiddiikkaannTTiinnggggii U UnniivveerrssiittaassPPaattttiimmuurraa D Dii A Ammbboonn D Deennggaannhhoorrmmaatt,, M Meennuunnjjuukk LLaappoorraann HHaassiill EEvvaalluuaassii PPeelleellaannggaann ddaann UUssuullaann PPeenneettaappaann CCaalloonn PPeemmeennaanngg P Peennyyeeddiiaa JJaassaa KKoonnssuullttaann PPeekkeerrjjaaaann PPeerreennccaannaaaann PPeemmbbaanngguunnaann GGeedduunngg KKuulliiaahh PPrrooggrraamm P Peennddiiddiikkaann DDookktteerr UUnniivveerrssiittaass PPaattttiimmuurraa ttaahhuunn 22001100 ddaarrii PPaanniittiiaa PPeennggaaddaaaann BBaarraanngg ddaann JJaassaa S Saattkkeerr PPKKUUPPTT UUNNPPAATTTTII NNoo.. 6600EE//HH1133..SSaattkkeerr PPKKUUPPTT//LLHHEEUUPP//PPRRGGKK//1100 ttaannggggaall 2222 MMeeii 2 2001100,,sseerrttaa ddeennggaann mmeemmppeerrhhaattiikkaann kkeetteennttuuaann//ppeerraattuurraann yyaanngg tteerrccaannttuumm ddaallaamm KKeepppprreess NNoo..8800 t taahhuunn 22000033 ddaann PPeerruubbaahhaannnnyyaa,, sseerrttaa BBeerriittaa AAccaarraa PPeelleellaannggaann PPeekkeerrjjaaaann NNoo.. 5522EE//HH1133.. SSaattkkeerr P PKKUUPPTT//BBAAPPPP//PPRRGGKK//1100 ttaannggggaall 1100 MMeeii 22001100,, ddeennggaann iinnii kkaammii MMeenneettaappkkaann PPeennyyeeddiiaa JJaassaa K Koonnssuullttaann PPeerreennccaannaa PPeemmbbaanngguunnaann GGeedduunngg KKuulliiaahh PPrrooggrraamm PPeennddiiddiikkaann DDookktteerr UUnniivveerrssiittaass P Paattttiimmuurraattaahhuunn22001100sseebbaaggaaiibbeerriikkuutt:: 1. Pemenang

Nama Kontraktor : PT. Wesitan Konsultasi Pembangunan NPWP : 01.423.271.4-812.000

Alamat : Jl. Bontoramba No. 10 – Makassar Total Nilai Teknis : 85.031 poin

Harga Penawaran : Rp. 509.575.000,-(Lima Ratus Sembilan Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah)

Harga Terkoreksi : Rp. 509.575.000,-(Lima Ratus Sembilan Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah), termasuk PPN.

Total Nilai Harga : 100 poin Total Nilai Akhir : 88.025

2. Pemenang Cadangan

Nama Kontraktor : PT. Ekistindo Prima Konsultan NPWP : 01.111.463.4-812.000

Alamat : Jl. Anuang No. 39 – Makassar K KEEMMEENNTTEERRIIAANNPPEENNDDIIDDIIKKAANN NNAASSIIOONNAALL

U

UN

N

IV

I

VE

ER

RS

SI

IT

TA

AS

S

P

PA

AT

TT

TI

IM

M

UR

U

RA

A

S

S

A

A

T

T

U

U

A

A

N

N

K

K

E

E

R

R

J

J

A

A

P

P

E

E

N

N

Y

Y

E

E

L

L

E

E

N

N

G

G

G

G

A

A

R

R

A

A

K

K

E

E

G

G

I

I

A

A

T

T

A

A

N

N

D

D

A

A

N

N

U

U

S

S

A

A

H

H

A

A

P

P

E

E

N

N

D

D

I

I

D

D

I

I

K

K

A

A

N

N

T

T

I

I

N

N

G

G

G

G

I

I

K Koottaakk PPooss 9955 JJll.. IIrr.. MM.. PPuuttuuhheennaa KKaammppuuss PPookkaa –– AAmmbboonn KKooddee PPooss 9977223333 TTllpp.. ((00991111)) 332222669988

(10)

Total Nilai Teknis : 76.187 poin

Harga Penawaran : Rp. 513.700.000,-(Lima Ratus Tiga Belas Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah)

Harga Terkoreksi : Rp. 513.700.000,-(Lima Ratus Tiga Belas Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah), termasuk PPN.

Total Nilai Harga : 99.2 poin Total Nilai Akhir : 80.74

Demikian Penetapan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan mohon agar segera diumumkan sesuai dengan ketentuan/peraturan yang berlaku. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami sampaikan terima kasih.

Pejabat Pembuat Komitmen Universitas Pattimura,

Hendrik Hattu, SH., MH. NIP. 195505191982031003

(11)

Ambon, 24 Mei 2010 Nomor : 62E/H13.Satker PKUPT/UMUM/PRGK/10

Lampiran : ---

Hal : Pengumuman Pemenang Seleksi Umum Penyedia Jasa Konsultan Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Gedung Kuliah

Program Pendidikan Dokter Universitas Pattimura tahun 2010 Kepada Yth.

1. Direktur PT. Wesitan Konsultasi Pembangunan 2. Direktur PT. Ekistindo Prima Konsultan

3. Direktur PT. Eskapindo Matra Di

Tempat Dengan hormat,

Menunjuk Surat Penetapan Pemenang Pelelangan Pekerjaan dari Pembantu Rektor II UNPATTI selaku Pejabat Pembuat Komitmen No. 61E/H13.Satker PKUPT/TAP/PRGK/10 tanggal 24 Mei 2010, serta mengacu pada Keppres No. 80 tahun 2003 dan Perubahannya, dengan ini kami beritahukan/umumkan bahwa Pemenang Seleksi Umum Penyedia Jasa Konsultan pekerjaan Perencanaan Pembangunan Gedung Kuliah Program Pendidikan Dokter Universitas Pattimura tahun 2010 adalah :

1. PEMENANG

Nama Kontraktor : PT. Wesitan Konsultasi Pembangunan NPWP : 01.423.271.4-812.000

Alamat : Jl. Bontoramba No. 10 – Makassar Total Nilai Teknis : 85.031 poin

Harga Penawaran : Rp. 509.575.000,-(Lima Ratus Sembilan Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah)

Harga Terkoreksi : Rp. 509.575.000,-(Lima Ratus Sembilan Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah), termasuk PPN.

Total Nilai Harga : 100 poin Total Nilai Akhir : 88.025

Demikian Pengumuman ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan atas perhatian serta kerjasamanya, kami sampaikan terima kasih.

Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Satker PKUPT Universitas Pattimura tahun 2010

K e t u a, K KEEMMEENNTTEERRIIAANN PPEENNDDIIDDIIKKAANN NNAASSIIOONNAALL

U

UN

N

IV

I

VE

ER

RS

SI

IT

TA

AS

S

P

PA

AT

TT

TI

IM

M

UR

U

RA

A

S

S

A

A

T

T

U

U

A

A

N

N

K

K

E

E

R

R

J

J

A

A

P

P

E

E

N

N

Y

Y

E

E

L

L

E

E

N

N

G

G

G

G

A

A

R

R

A

A

K

K

E

E

G

G

I

I

A

A

T

T

A

A

N

N

D

D

A

A

N

N

U

U

S

S

A

A

H

H

A

A

P

P

E

E

N

N

D

D

I

I

D

D

I

I

K

K

A

A

N

N

T

T

I

I

N

N

G

G

G

G

I

I

K Koottaakk PPooss 9955 JJll.. IIrr.. MM.. PPuuttuuhheennaa KKaammppuuss PPookkaa –– AAmmbboonn KKooddee PPooss 9977223333 TTllpp.. ((00991111)) 332222669988

(12)

IIrr.. MMaarrtthhiinn EEffrruuaann N

NIIPP..11995566004400551199887700331100003 3

Tembusan disampaikan kepada Yth : 1. Bapak Rektor UNPATTI di Ambon

2. Pejabat Pembuat Komitmen Satker PKUPT UNPATTI di Ambon 3. Arsip.

PERTANYAAN KLARIFIKASI

PAKET B2 : PEMBANGUNAN GEDUNG FAKULTAS PERTANIAN BANGUNAN AF-1 DAN AF-C UNIVERSITAS PATTIMURA

Hari, Tanggal : Senin, 23 Juni 2008 Waktu : Pukul 15.00 Wit

Tempat : Kantor Panitia Pengadaaan, Kampus UNPATTI, Poka - Ambon Kontraktor : PT. Dewi Saktindah Utama

Petunjuk : Berikan pernyataan secara tertulis dan diketik dengan rapih, jawaban klarifikasi ditanda tangani, dibubuhi meterai Rp. 6.000,- dan dicap.

1. Apakah daftar personalia yang tercantum dalam dokumen penawaran merupakan jumlah semua tenaga yang akan ditugaskan dalam pekerjaan pembangunan gedung Fakultas Pertanian (bangunan AF-1 dan AF-C) Universitas Pattimura tahun 2008 ?

2. Khusus untuk tenaga ahli, apakah personil tersebut semuanya bersedia ditempatkan di lapangan dengan menyatakan kesediaannya secara tertulis, jika perusahaan saudara ditunjuk sebagai calon pemenang lelang ?

3. Jika ternyata tenaga ahli di lapangan tidak sesuai dengan tenaga yang saudara ajukan dalam klarifikasi ini, berikan justifikasinya.

4. Dalam struktur organisasi proyek terdapat posisi Manejer Proyek, , Manejer Arsitektur, Manejer Sipil/Struktur, Manejer Mekanikal/Elektrikal, dan Manejer Administrasi, jelaskan tugas, wewenang dan tanggung jawab posisi-posisi tersebut di atas.

5. Apakah dengan peralatan seperti tertera dalam daftar peralatan seperti yang diusulkan, saudara mampu melaksanakan pekerjaan ini sesuai dengan jadwal dan lingkup pekerjaan seperti yang tercantum dalam dokumen lelang ?

6. Jelaskan fungsi/kegunaan peralatan batching plan untuk pekerjaan ini, dan jika alat tersebut karena satu dan lain hal tidak dapat digunakan, apakah fungsi dan kegunaannya dapat digantikan dengan peralatan lain ?

7. Apakah saudara hanya akan men-sub kontrakan pekerjaan seperti yang tertera dalam dokumen penawaran atau saudara juga akan men-sub kontrakan pekerjaan-pekerjaan lainnya (yang bukan pekerjaan pokok) kepada pengusaha kecil lokal ?

8. Mengingat waktu pelaksanakan pekerjaan yang cukup singkat, bila ditunjuk sebagai pemenang lelang, kapan saudara dapat memulai pekerjaan, apakah setelah menerima SPMK atau setelah pencairan uang muka ?

9. Apa jenis asuransi yang saudara tawarkan dan siapa saja yang saudara asuransikan ? 10. Apakah dalam pelaksanaan pekerjaan, saudara juga akan menggunakan tenaga kerja

lokal untuk proses alih pengetahuan/alih teknologi ?

11. Bila perusahaan saudara natinya ditunjuk sebagai pemenang lelang, apakah saudara sanggup melaksanakan pekerjaan ini sesuai dengan bestek yang tertera dalam Bill of Quantity (BQ) serta sesuai dengan jadwal dan lingkup pekerjaan yang ditentukan dalam dokumen penawaran dengan total nilai terkoreksi sesuai hasil evaluasi panitia sebesar Rp. 9.699.354.000 (Sembilan milyar enam ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah) ?

Figur

Memperbarui...

Referensi

Memperbarui...

Related subjects :