Modul Microsoft Word 2007

87  Download (0)

Full text

(1)

MODUL MICROSOFT WORD 2007

MODUL MICROSOFT WORD 2007

MODUL MICROSOFT WORD 2007

MODUL MICROSOFT WORD 2007

KEMENTERIAN KEMAJUAN LUAR BANDAR

KEMENTERIAN KEMAJUAN LUAR BANDAR

KEMENTERIAN KEMAJUAN LUAR BANDAR

KEMENTERIAN KEMAJUAN LUAR BANDAR

DAN WILAYAH

DAN WILAYAH

DAN WILAYAH

DAN WILAYAH

(2)

ISI KANDUNGAN

ISI KANDUNGAN

ISI KANDUNGAN

ISI KANDUNGAN

BAB 1: PENGENALAN KEPADA MICROSOFT WORD

1.1 Pengenalan 2

1.2 Memulakan Microsoft Word 2

BAB 2: FORMAT MUKASURAT

2.1 Menetapkan Format Muka Surat 11

BAB 3: MANIPULASI TEKS

3.1 Operasi Asas Menggunakan Papan Kekunci dan Tetikus 15

BAB 4: KEMAHIRAN ASAS

4.1 Mencipta Dokumen Baru 23

4.2 Menyimpan Dokumen 24

BAB 5: FORMAT TEKS

5.1 Memformat Teks 31

BAB 6: FORMAT PERENGGAN

6.1 Memformat Perenggan 36

BAB 7: BULLETS AND NUMBERING

7.1 Memasukkan Senarai Nombor dan Bullet 44

BAB 8: BORDERS AND SHADING

(3)

8.2 Shading 50

BAB 9: COLUMN

9.1 Penetapan Lajur/Columns 52

BAB 10: DROP CAP

10.1 Drop Cap 55

BAB 11: JADUAL

11.1 Membina Jadual 58

11.2 Menambah dan Memadam Lajur 60 11.3 Menambah Baris

BAB 12: MEMASUKKAN GRAFIK DAN OBJEK

12.1 Memasukkan Grafik dan Objek 67 12.2 Memasukkan Imej Dari Luar ke Dalam Dokumen 72 12.3 Menggunakan Grafik Di Dalam Dokumen 73 12.3 Memasukkan Smart Art 75

12.4 Memasukkan Carta 76

BAB 13: MENCETAK DOKUMEN

13.1 Print Preview 80

13.2 Memilih Printer/Pencetak 81 13.3 Memilih Muka Surat 83

(4)

Bab 1

Pengenalan Kepada Microsoft Word

Objektif:

Di akhir bab ini, peserta akan:

1. Mengenali perisian Microsoft Word dan memahami keupayaannya sebagai pemproses perkataan 2. Mengetahui cara mula dan menutup Microsoft Word 3. Melayari tetingkap aplikasi dan mengenali fungsi-fungsi

(5)

1.1 Pengenalan

Program Microsoft Word adalah sebahagian dari komponen Microsoft Office yang digunakan untuk pemprosesan perkataan. Anda boleh menggunakannya untuk menaip surat, laporan dan sebagainya. Fail yang dibina daripada perisian ini dikenali sebagai dokumen. Untuk menghasilkan sebuah dokumen pelajar perlu menguasai pengetahuan asas dalam mengendalikan sebuah komputer.

1.2 Memulakan Microsoft Word

Klik Start All Programs Microsoft Office Microsoft Office Word 2007 

(6)

Skrin berikut akan dipaparkan:

Palang Tajuk

Menunjukkan nama aplikasi dan nama dokumen yang dibuka pada satu-satu masa. Apabila dokumen baru dibuka, ianya akan dinamakan sebagai Document1, Document2, Document3 dan sebagainya. Nama dokumen akan bertukar sebaik sahaja anda menyimpan dokumen dengan satu nama lain.

(7)

Microsoft Office Button (Butang

Butang Microsoft Office ini digunakan untuk arah

dokumen baru), Save (simpan dokumen) dan Print (mencetak dokumen) Contoh-contoh arahan asas yang lain adalah seperti berikut:

Microsoft Office Button (Butang Microsoft Office)

ini digunakan untuk arahan asas seperti Open (membuka dokumen baru), Save (simpan dokumen) dan Print (mencetak dokumen).

contoh arahan asas yang lain adalah seperti berikut:

an asas seperti Open (membuka .

(8)

Jadual 1: Keterangan pada elemen dalam butang Microsoft Office

Bil Elemen Keterangan

1 New Untuk membuka dokumen yang baru

2 Open Untuk membuka dokumen yang telah disimpan sebelum ini

3 Save Untuk kemaskini penyimpanan dokumen

4 Save As Untuk menyimpan dokumen dengan nama yang diingini 5 Print Untuk memaparkan dan mencetak dokumen

6 Prepare Menyediakan dokumen untuk pengagihan. Contohnya mengubah maklumat hak milik dan memasukkan kata laluan untuk tujuan keselamatan.

7 Send Menghantar salinan kepada orang lain melalui emel atau fax

8 Publish Pengagihan dokumen kepada orang lain, contohnya dengan mempakejkan slaid supaya disimpan di dalam bentuk CD

9 Close Untuk menutup dokumen

10 Word Option Untuk menukar opsyen pada program Word 11 Exit Word Untuk menutup program

(9)

Palang Capaian Pantas (Quick Access Toolbar)

Palang Capaian Pantas merupakan palang yang mengandungi himpunan arahan yang tidak berkaitan dengan paparan tab semasa untuk memudahkan pengguna menggunakan arahan dengan pantas. Pengguna boleh membuat penambahan butang yang mewakili arahan pada palang ini. Contohnya seperti berikut:

Ribbon

Ribbon ini direkabentuk untuk memudahkan pengguna mencari arahan yang diperlukan untuk menyiapkan tugasan. Arahan-arahan ini dihimpunkan dibawah tab seperti Home, Insert, Page Layout dan sebagainya.

Klik pada arahan untuk memaparkan pada palang

(10)

- Tab-tab ini adalah berorientasikan tugasan/aktiviti, - Terdapat sub-tugasan di dalam tab

- Pada setiap sub-tugasan mengandungi arahan atau memaparkan menu arahan

Jadual 2: Elemen-elemen yang terdapat pada Ribbon Bil Tab Keterangan

1. Home Himpunan arahan untuk manipulasi pada teks dan dokumen seperti mengubah tulisan, bullet, numbering, perenggan dan sebagainya

2. Insert Himpunan arahan untuk memasukkan jadual, ilustrasi, gambar, objek, symbol dan sebagainya.

3. Page Layout Himpunan arahan untuk mengubah paparan dokumen seperti tema, latarbelakang, orientasi, saiz dan sebagainya.

4. References Himpunan arahan untuk memasukkan nota kaki, isi

Tab

Butang Arahan Sub-tugasan

(11)

kandungan, indeks dan sebagainya.

5. Mailings Himpunan arahan untuk mencipta sampul, label dan sebagainya

6. Review Himpunan arahan menyemak tatabahasa, menterjemah teks dan sebagainya.

7. View Himpunan arahan untuk melihat paparan dokumen, zoom, Document Map, ruler dan sebagainya

8. Add-Ins Himpunan arahan untuk aplikasi tambahan seperti thesaurus dan sebagainya.

Memahami Struktur Skrin

Text Area Scroll Bar Status Bar Paparan Dokumen Ruler Maximize Minimize Close Zoom Kursor

(12)

Jadual 3: Elemen-elemen yang terdapat pada skrin Bil Elemen Keterangan

1. Ruler Digunakan sebagai alat pengukuran bagi pelarasan objek di dalam dokumen

2. Status Bar Halaman dokumen Bilangan perkataan

 Semakan perkataan 3. Text Area Untuk menaip teks

4. Scroll Bar Digunakan untuk mengawal pergerakan didalam tetingkap

8. Paparan Dokumen

Untuk menukar jenis paparan dokumen (sama seperti View Document Views:

9. Minimize Mengecilkan tetingkap dan meletakkan pada task bar (bar tugasan)

10. Maximize Membesarkan tetingkap kepada saiz keseluruhan skrin 11. Close Menutup tetingkap aplikasi

12. Zoom Untuk fokus secara dekat atau seluruh dokumen

Print layout

Full Screen

Reading Web layout

Outline Draft

(13)

Bab 2

Format Mukasurat

Objektif:

Di akhir bab ini, peserta akan:

1. Menetapkan aturan muka surat pada dokumen

2. Menetapkan saiz dan orientasi kertas yang digunakan 3. Menetapkan margin pada muka surat

4. Memasukkan header dan footer pada dokumen 5. Mempelbagaikan dokumen dengan latar belakang

(14)

2.1 Menetapkan Format Mukasurat

Sebelum memulakan sesuatu dokumen, anda perlu menetapkan terlebih dahulu format mukasurat.

i. Klik pada tab Page Layout Page Setup

ii. Pilih Orientation bagi menetapkan keadaan dokumen sama ada menegak atau melintang.

iii. Anda boleh menambahkan saiz atau ketepatan muka surat yang ditaip dari pelbagai sudut seperti atas, kiri, kanan dan bawah (Top, Bottom, Left, Right) dan sebagainya. Anda boleh memilih templat yang sedia ada atau memilih Margins Custom Margin untuk setkan sendiri.

(15)

Klik pada Custom Margin untuk mendapatkan paparan seperti berikut

(16)

Latihan

Anda dikehendaki menaip teks dibawah dan tukarkan format teks di bawah kepada format teks yang diberi.

Microsoft Word ialah salah satu program pemprosesan kata yang paling digemari dan laris dipasaran. Anda boleh menggunanya untuk mencipta pelbagai dokuman seperti surat,memo, laporan, manuskrip dan surat berita. Microsot Word memang tiada tandingannya dalam kerja-kerja yang melibatkan teks. Di antara program-program dalam pakej office, word mungkin ialah perisian yang paling kerap digunakan oleh anda kerana ia sangat bergaya sehingga sehingga anda menggunakannya untuk sebarang kerja yang melibatkan teks.

Soalan : Tukar format muka surat mengikut ukuran yang diberi di bawah : Saiz kertas : A4 Margin Top : 1.50” Bottom : 1.50 “ Left : 1.25” Right : 1.25” Gutter : 0.00” Gutter Position : Left Orientation : Potrait Header : 0.80” Footer : 1.00” Vertical alignment : Top

(17)

Bab 3

Manipulasi Teks

Objektif:

Di akhir bab ini, peserta akan:

1. Mengetahui cara-cara mewujud dan menyimpan dokumen 2. Mengetahui cara-cara menyimpan dokumen dalam pelbagai

format dan folder

3. Mengetahui cara-cara menutup dan membuka dokumen yang telah disimpan

(18)

3.1 Operasi Asas Menggunakan Papan Kekunci Dan Tetikus.

Operasi asas dalam Microsoft Word ini membolehkan anda menghasilkan sebarang dokumen yang dikehendaki. Berikut merupakan senarai fungsi kekunci dan operasi yang melibatkan tetikus yang perlu anda ketahui:

Kekunci Kegunaan

Tab Kekunci ini akan memindahkan tanda masukan teks anda ke arah kanan mengikut jarak yang ditetapkan.

Enter Kekunci ini akan memindahkan tanda masukan teks ke barisan yang baru.

Spacebar Kekunci ini digunakan untuk memadam huruf yang berada di sebelah kanan tanda masukan teks.

Back Space Ianya bertentangan dengan kekunci Delete. Ia digunakan untuk memadam huruf yang berada di sebelah kiri tanda masukan teks. Anak Panah Ke Kanan

& Ke Kiri ( , )

Kekunci ini digunakan untuk mengerakkan kedudukan tanda masukan teks ke arah atas dan ke arah bawah.

Anak Panah Ke Atas & Kebawah ( , )

Kekunci ini digunakan untuk mengerakkan kedudukan tanda masukan teks ke arah atas dan ke arah bawah.

(19)

Kekunci Kegunaan

Home Ia akan membawa tanda masukan teks ke permulaan barisan teks yang sedang aktif. End Ia akan membawa tanda masukan teks ke

penghujung barisan teks yang sedang aktif. Cap Lock Kekunci ini membolehkan teks berhuruf

BESAR dihasilkan.

Shift Kekunci Shift sering digunakan berasma kekunci yang lain. Misalnya, jika ianya digunakan secara serentak dengan kekunci A, tulisan A dalam huruf besar akan kelihatan di skirn. Penggunaan kekunci ini bersama kekunci nombor 7 pulakan menghasilkan symbol & di skrin.

Operasi tetikus :

Kaedah melaksanakannya

Klik sekali Anda hanya perlu klik pada butang sebelah kiri tetikus anda.

Klik berganda atau Dwi klik

Klik dua kali berturutan dengan pantas pada butang sebelah kiri tetikus.

Heret & Lepas (Drag & Drop)

klik tanpa lepas pada butang kiri tetikus dan heret peunjuk tetikus ke mana-mana lokasi yang dikehendaki dn lepaskan butang tetikus apabila selesai.

(20)

Memasukkan Dan Mengedit Teks

Teks boleh dimasukan dalam sebarang mod paparan. Kursor berkelip menandakan lokasi aksara yang ditaip akan muncul.

Perengan Baru

Setiap kali Enter ditekan, perenggan baru akan dimulakan. Elakkan menekan Enter setiap kali anda sampai ke hujung kanan baris teks kerana perisian Word akan melilit teks secara automatik ke baris seterusnya.

Teks Inden

Untuk meninden baris pertama perenggan tekan kekunci Tab. Apabila Tab ke hadapan (│) ditekan, teks akan bergerak setengah inci ke kanan, apabila Tab ke belakang (│) ditekan (Shift + Tab), teks akan bergerak setengah inci ke kiri. Huruf Besar

Untuk menghasilkan huruf besar tanpa menggunakan kekunci Shift, tekan kekunci CapsS Lock sekali lagi untuk kembali kepada huruf kecil.

Menyunting dan Membetulkan Teks

Untuk membetulkan kesilapan teks yang telah ditaip, klik pada perkataan(highlight) dan tekan Delete untuk memadam aksara di kanan dan Backspace untuk membuang aksara di kiri.

Mengalih dan Menyalin Teks

Fungsi Cut (potong), Copy (salin) dan Paste (tampal) digunakan dalam Word untuk mengalih atau menyalin teks dari satu tempat ke tempat lain. Pada tab Home Clipboard :

(21)

Sub-tugasan Clipboard Pada Tab Home

• Pilih teks yang hendak dipindah atau disalin • Untuk memindah teks, klik butang Cut (potong)

• Teks akan hilang dari lokasi asal dan akan disimpan di papan klip.

• Untuk menyalin teks, klik butang Copy (salin). Teks masih kekal dilokasi asal dan satu salinan teks berkenaan akan disimpan di dalam paparan klip.

• Alihkan kursor ke lokasi yang ingin ditampal teks yang telah dipotong (Cut) atau disalin (Copy) tadi.

• Klik butang Paste (tampal) di palang alatan untuk menampal teks berkenaan.

Seret Dan Letak

• Pilih teks yang hendak disalin.

• Klik teks terpilih dan jangan lepaskan butang tetikus (hold) • Sambil menekan kekunci Ctrl, seret tetikus ke lokasi baru. • Lepaskan butang tetikus untuk menampal teks tersalin itu.

• Untuk mengalih, buat seperti diatas, tetapi tidak perlu menekan kekunci Ctrl.

Cut Copy Paste

(22)

Kekunci Pintas

• Pilih teks yang hendak disalin atau di potong. • Ctrl + X untuk memotong teks.

• Ctrl + C untuk menyalin teks. • Ubah kursor ke lokasi baru.

• Tekan kekunci Ctrl + V untuk manampal. Menghapus Teks ( Delete)

Butang dalam Group Clipboard pada tab Home • Pilih teks yang hendak dihapus/dipadam. • Klik butang Cut dalam group Clipboard Kekunci Delete (Padam)

• Merupakan cara terpantas untuk memadam. • Pilih teks dan tekan kekunci Delete.

Kekunci Backspace

Tekan kekunci Backspace untuk memadam aksara di kiri kursor. Perintah Undo Dan Redo

Perintah Undo untuk membatalkan tindakan terakhir yang baru anda lakukan.

(23)

Perintah Redo untuk melaksanakan semula suatu tindakan yang telah dibatalkan.

Break

Klik pada kedudukan yang hendak dipecahkan kepada muka surat baru. Pada tab Insert > Pages, klik pada Page Break

(24)

Latihan

Pak Muda telah lama ingin mengembangkan usaha membiak kerang gergasi, dengan perbelanjaan ditanggung dari hasil derma orang ramai. Segala usaha yang mereka lakuakan tidak dibayar oleh mana-mana pihak.

Bulan Oktober yang lalu , pasangan tersebut bersama 15 orang

sukarelawan telah bersiap sedia bersama 120 bekas berisi kerang gergasi ke pulau redang, sebuah Pulau Peranginan di pesisiran pantai terengganu.

Peserta dikehendaki memahirkan diri dengan menggunakan pergerakan tetikus dan papan kekunci.

Taip teks yang diberikan, Latihan Copy, Cut dan Paste

memilih teks yang berkenaan dari ayat “ pasangan tersebut”hingga ke ayat”bersama 120 bekas.” dan seterusnya anda dikehendaki memadam, menyalin dan memotong teks berkenaan.

(25)

Bab 4

Kemahiran Asas Dokumen

Objektif:

Di akhir bab ini, peserta akan:

1. Mengenai perisian Microsoft Word dan memahami keupayaannya sebagai pemproses perkataan

2. Mengetahui cara memula dan menutup perisian Microsoft Word

(26)

4.1 Mencipta Dokumen Baru

Setiap dokumen yang dibuka dalam word adalah berasaskan satu templat, iaitu satu dokumen sedia format. Templat normal adalah template ringkas dan menjadi asas bagi semua dokumen kosong yang dipaparkan setiap kali program Word dilancarkan.

Sekiranya ingin membuat satu lagi dokumen baru,

Klik butang Microsoft Office New Blank document Create 

Microsoft Office Button

(27)

4.2 Menyimpan Dokumen

Dokumen Microsoft Word boleh disimpan agar anda dapat membukanya semula pada masa lain. Kerap menyimpan dokumen yang sedang digunakan adalah amalan yang baik agar anda tidak kehilangan kerja yang telah anda lakukan sekiranya berlaku gangguan bekalan eletrik dan lain-lain.

Untuk menyimpan dokumen buat pertama kali,

i. Butang Microsoft Office Save As dan kotak dialog Save As akan terpapar.

ii. Cara lain untuk membuka kota dialog Save As adalah dengan menggunakan butang Save sebelah Office Button dengan simbol disket.

(28)

Menyimpan Dokumen Dalam Berbagai Format Tetapkan Folder:

Dalam kotak dialog Save As pilih folder untuk menyimpan dokumen itu. Secara automatik dokumen akan di simpan di dalam folder My Document.

Menamakan Dokumen

• Setelah menentukan Folder, taip nama yang sesuai bagi dokumen dalam kotak File name:.

• Tekan butang Save untuk menyimpan dokumen.Penggunaan Kekunci juga boleh digunakan dengan menekan kekunci Ctrl bersama S secara serentak (Ctrl+S)

• Palang Tajuk kini memaparkan nama dokumen yang telah digunakan tadi.

Fail/Dokumen Folder

(29)

Membuka Dan Menutup Dokumen

Setelah menyimpan dokumen, anda mungkin perlu untuk membukanya semula bagi menyambung kerja di masa lain.

Membuka Dokumen Sedia ada

Klik butang Microsoft Button Open atau klik butang Open pada sebelah butang Microsoft Office yang diwakili oleh simbol folder terbuka atau boleh juga dibuka dengan menekan kekunci ctrl bersama C (Ctrl+C) secara serentak:

Apabila kotak dialog Open dibuka, kotak senarai memaparkan dokumen yang disimpan di dalam folder My Document.

Butang Open

(30)

Anda boleh menggunakan senarai tarik turun Look in sekiranya dokumen yang di cari berada di folder lain.

Setelah mengesan dokumen yang di kehendaki, dwiklik nama dokumen berkenaan atau pilih dokumen dan klik butang Open.

Membuka Semula Dokumen Yang Baru Digunakan

Untuk membuka dokumen yang baru digunakan, klik pada butang Micrososft Office  Open dan perhatikan, dokumen-dokumen yang baru digunakan akan tersenarai di sini. Klik untuk memilih salah satu dokumen ini:

Senarai dokumen yg baru dibuka akan tertera di sini

(31)

Menutup Dokumen

Untuk menutup dokumen tetapi tidak menutup tetingkap program, klik butang Microsoft Office Close. Di sini juga ada disediakan butang untuk keluar dari Word

Butang keluar Word

(32)

Latihan

1- Taip semula teks d bawah Anda dikehendaki mencipta dokumen baru dengan menggunakan segala perkakasan yang ada pada tetingkap Microsoft word.

Pak Muda telah lama ingin mengembangkan usaha membiak kerang gergasi, dengan perbelanjaan ditanggung dari hasil derma orang ramai. Segala usaha yang mereka lakukan tidak dibayar oleh mana-mana pihak..Bulan Oktober yang lalu , pasangan tersebut bersama 15 orang sukarelawan telah bersiap sedia bersama 120 bekas berisi kerang gergasi ke Pulau Redang, sebuah Pulau Peranginan di pesisiran pantai terengganu.

2- Setelah selesai membuat dokumen, simpan dokumen tersebut pada My documents. 3- Tutup dokumen atau latihan yang dibuat.

(33)

Bab 5

Format Teks

Objektif:

Di akhir bab ini, peserta akan:

1. Mengetahui cara-cara untuk memformat teks pada helaian kerja

2. Menghasilkan helaian kerja yang memuaskan dan mengikut format yang betul

3. Membuat latihan dan memahirkan diri dengan apa yang telah dipelajari

(34)

5.1 Memformat Teks

Microsoft Word menyediakan kemudahan untuk mempelbagaikan cara kita memaparkan teks. Antaranya adalah dengan menggunakan pelbagai jenis dan saiz tulisan yang dikehendaki.

Jenis Tulisan/Font

Pada tab Home Font seperti rajah di bawah dan pilih Font yang sesuai :

Contoh

MEDAN INFODESA ( Calibri )

MEDAN INFODESA ( Monotype Corsiva)

(35)

Font Style/Gaya Tulisan

Anda boleh memilih font style/ gaya tulisan yang dikehendaki seperti Bold (B), Italic(I), Underline ( U) dan Bold Italic.

Lihat rajah dan contoh di bawah:

Klik pada setiap pilihan yang ada seperti di bawah:

Font Size/Saiz Tulisan

Anda boleh memilih font size/ saiz tulisan yang dikehendaki seperti contoh di bawah: Klik pada setiap pilihan saiz yang ada seperti di bawah:

MEDAN INFODESA MEDAN INFODESA

(36)

Anda juga boleh menukar saiz, jenis dan gaya tulisan dengan hanya klik kanan pada mana-mana bahagian dokumen dan paparan seperti berikut terhasil.

Anda boleh klik pada pilihan anda

Atau anda boleh highlight perkataan atau ayat yang ingin anda ubah format teksnya dan secara automatik paparan berikut terhasil dan klik pada pilihan anda.

Bold

Italics Jenis Tulisan

(37)

Latihan

1. Taip teks dibawah:

Anda boleh berkongsi data di antara program melalui beberapa cara anda boleh menggunakan perintah cut,copy dan paste untuk mengalih atau menyalin data dari satu program ke satu program. Data terpotong atau tersalin itu tidak mengekalkan hubungan dengan progran asal.

2. Pilih teks yang ingin ditukar fontnya 3. Highlightkan teks tersebut.

4. Klik Format pilih jenis font yang dikehendaki

5. Klik kotak Font saiz---pilih saiz yang sesuai cth; (12 -bagi surat biasa) 6. Klik Kotak Font Style ---pilih style yang dikehendaki.

7. Klik kotak color untuk mewarnakan font anda

(38)

Bab 6

Format Perenggan

Objektif:

Di akhir bab ini, peserta akan:

1. Mengetahui cara-cara memformat teks yang telah ditaip 2. Membuat latihan dan memahirkan dengan apa yang telah

(39)

6.1 Memformat Perenggan

Format perenggan dilakukan bagi memudahkan dokumen yang dihasilkan mengikut susunan yang dikehendaki.

Bagi meformat perenggan terdapat 2 cara untuk melakukannya iaitu:-

i. Dengan sekali klik pada butang kanan tetikus pada bahagian penulisan, maka kotak dialog akan keluar. Pilih pada menu Paragraph dan klik.

ii. Pada tab Home Paragraph, klik pada bahagian seperti rajah dibawah :

Maka hasil kedua-dua langkah diatas akan terpaparlah seperti rajah dibawah :

Klik pada menu yang dikehendaki

Klik pada ikon tersebut

(40)

Spacing/Jarak

i. Bertujuan untuk mendapatkan jarak diantara baris. Contohnya single spacing, 1.5 spacing, double spacing dan lain-lain.

ii. BEFORE dan AFTER digunakan untuk menetapkan jarak sebelum dan selepas perenggan secara automatik.

iii. LINE SPACING digunakan untuk menetapkan jarak antara baris. iv. Untuk menetapkan jarak dengan cepat, klik pada Home > Paragraph v. Klik pada dan pilih:

vi. Atau anda juga boleh klik pada Line Spacing Options - Rajah seperti di bawah akan dipaparkan:

(41)

- Klik pada Line Spacing

- Pilih senarai spacing yang dinyatakan. - Hasilnya dapat anda lihat dipreview

Contoh :

Single Spacing

Kajian menunjukkan bahawa golongan yang kurang bersenam akan mendapat penyakit yang kronik, berbanding dengan golongan yang kerap bersenam kerana kurang berisiko mendapat penyakit yang kronik. Mengikut ujikaji yang dijalankan oleh pihak Perubatan dan Kesihatan bahawa 90% golongan yang kerap bersenam kurang dijangkiti penyakit-penyakit kronik sepeti serangan jantung, darah tinggi, radang paru-paru dan sebagainya melainkan penyakit dari keturunan.

1.5 Spacing

Kajian menunjukkan bahawa golongan yang kurang bersenam akan mendapat penyakit yang kronik, berbanding dengan golongan yang kerap bersenam kerana kurang berisiko mendapat penyakit yang kronik. Mengikut ujikaji yang dijalankan oleh pihak Perubatan dan Kesihatan bahawa 90% golongan yang kerap bersenam kurang dijangkiti penyakit-penyakit kronik sepeti serangan jantung, darah tinggi, radang paru-paru dan sebagainya melainkan penyakit dari keturunan.

(42)

Double Spacing

Kajian menunjukkan bahawa golongan yang kurang bersenam akan mendapat penyakit yang kronik, berbanding dengan golongan yang kerap bersenam kerana kurang berisiko mendapat penyakit yang kronik. Mengikut ujikaji yang dijalankan oleh pihak Perubatan dan Kesihatan bahawa 90% golongan yang kerap bersenam kurang dijangkiti penyakit-penyakit kronik sepeti serangan jantung, darah tinggi, radang paru-paru dan sebagainya melainkan penyakit dari keturunan.

Alignment (Penjajaran)

Alignment digunakan untuk mengubahsuai perenggan. i. Klik pada kotak Alignment (seperti rajah dibawah)

(43)

Contoh :- LEFT

Komputer awal (generasi pertama) digunakan 5,000 tahun yang lalu dimana ianya digunakan oleh masyarakat China yang dinamakan “Sempoa/Abacus” dimana ianya dibuat daripada tulang-tulang haiwan untuk membuat kaedah kira-kira.

CENTRE

Komputer awal (generasi pertama) digunakan 5,000 tahun yang lalu dimana ianya digunakan oleh masyarakat China yang dinamakan “Sempoa/Abacus” dimana ianya

dibuat daripada tulang-tulang haiwan untuk membuat kaedah kira-kira.

RIGHT

Komputer awal (generasi pertama) digunakan 5,000 tahun yang lalu dimana ianya digunakan oleh masyarakat China yang dinamakan “Sempoa/Abacus” dimana ianya dibuat daripada tulang-tulang haiwan untuk membuat kaedah kira-kira.

JUSTIFY

Komputer awal (generasi pertama) digunakan 5,000 tahun yang lalu dimana ianya digunakan oleh masyarakat China yang dinamakan “Sempoa/Abacus” dimana ianya dibuat daripada tulang-tulang haiwan untuk membuat kaedah kira-kira.

(44)

iii. Selain itu anda juga boleh menggunakan butang yang terdapat pada tab Home 

 

Paragraph untuk membuat alignment. iv. Sila lihat rajah dibawah : -

LEFT

LINE SPACING

(45)

Latihan

1. Taip teks dibawah:

“Pak Muda telah lama ingin mengembangkan usaha membiak kerang gergasi, dengan perbelanjaan ditanggung dari hasil derma orang ramai. Segala usaha yang mereka lakukan tidak dibayar oleh mana-mana pihak. Bulan Oktober yang lalu , pasangan tersebut bersama 15 orang sukarelawan telah bersiap sedia bersama 120 bekas berisi kerang gergasi ke pulau redang, sebuah Pulau Peranginan di pesisiran pantai terengganu.”

Soalan : Tukarkan perenggan di atas mengikut kriteria di bawah: Alignment : Right

(46)

Bab 7

Bullets Dan Numbering

Objektif:

Di akhir bab ini, peserta akan:

1. Mengetahui cara menggunakan fungsi Bullets dan Numbering 2. Mengetahui cara-cara menukar gaya Bullets dan Numbering 3. Membuat latihan dan memahirkan diri dengan apa yang telah

(47)

7.1 Memasukkan Senarai Bullet Dan Nombor Teks yang ditaip mestilah dalam bentuk senarai. Memasukkan Bullet

i. Pilih teks yang dikehendaki. ii. Pada tab Home Paragraph iii. Pilih butang Bullets

iv. Klik pada anak panah untuk dapatkan jenis bullet yang diingini:

(48)

Memasukkan Nombor

i. Pilih teks yang dikehendaki. ii. Pada tab Home Paragraph iii. Pilih butang Numbering

(49)
(50)

Latihan

Taipkan ayat-ayat dibawah

Saya suka makan nasi goreng. Hari-hari saya makan nasi goreng

Soalan

i. Letakkan bullet berbentuk O di setiap awal ayat

ii. Salin dan tampal teks di atas dan kali ini letakkan nombor seperti A dan B pada setiap awal ayat tersebut

(51)

Bab 8

Borders Dan Shading

Objektif:

Di akhir bab ini, peserta akan:

1. Mengetahui fungsi dan jenis-jenis borders

2. Mengetahui cara-cara mempelbagaikan sel ataupun jadual pada dokumen dengan menggunakan Borders dan Shading 3. Menjadikan imej atau jadual kelihatan lebih menarik dan

kemas

4. Membuat latihan dan memahirkan diri dengan apa yang telah dipelajari

(52)

8.1 Border / Sempadan

Pilih mana-mana perenggan yang hendak ditambahkan sempadan. Untuk mencipta border pada ayat atau perenggan :

i. Klik pada butang Border.

ii. Kemudia pilih ‘Border and Shading’

(53)

8.2 Shading

Jadual yang dibina boleh diisi dengan corak atau lorekan warna yang diingini dengan cara seperti berikut:

i. Klik pada tab Shading.

ii. Pilih warna yang diingini pada kotak Fill.

(54)

Bab 9

Column

Objektif:

Di akhir bab ini, peserta akan:

1. Mengetahui cara untuk menyerlahkan teks

2. Mengetahui cara untuk membahagikan teks kepada beberapa bahagian dalam satu kertas

3. Mengetahui fungsi-fungsi yang terdapat pada tetingkap Column

4. Membuat latihan dan memahirkan diri dengan apa yang telah dipelajari.

(55)

9.1 Penetapan Lajur / Columns

Sejenis dokumen word yang dihasilkan menggunakan format tertentu seperti penulisan surat atau rencana contohnya surat khabar atau majalah.

Langkah-langkah membahagikan teks kepada beberapa lajur. i. Blokkan teks yang dikehendaki.

ii. Pada tab Page Layout Page Setup. 

iii. Klik butang Column. Anda akan dipaparkan dengan kotak dialog Columns. Seperti dibawah :

Klik pada ‘More Columns’ Cara Pintas Format Column

Anda boleh klik pada butang Columns di sini. Klik column pilihan anda .

(56)

Berikut adalah kotak dialog Columns:

i. Pada tab Presets, pilih bentuk lajur yang anda kehendaki.

ii. Pada tab Number of columns, pilih bilangan lajur yang anda kehendaki. iii. Pada tab Line between, anda boleh klik di kotak kecil di sebelahnya sekiranya

anda ingin membina garisan diantara lajur.

iv. Pada tab Right-to-Left, anda boleh klik di kotak kecil di sebelahnya sekiranya anda ingin mengubah penjajaran teks dari kanan ke kiri.

v. Klik OK

Langkah-Langkah Membatalkan Format Columns 1. Blokkan teks yang dikehendaki.

2. Pada tab Page Layout, sub-tugasan Columns 3. Pada tab Presets, klik One.

(57)

Bab 10

Drop Cap

Objektif:

Di akhir bab ini, peserta akan:

1. Dapat menyerlahkan teks pada dokumen dengan mempelbagaikan gaya huruf pertama perenggan

2. Dapat mengubah posisi, jenis font, saiz dan jarak Drop Cap yang digunakan

3. Membuat latihan dan memahirkan diri dengan apa yang telah dipelajari

(58)

10.1 Drop Cap

Drop Cap biasanya digunakan untuk mengubah gaya penampilan aksara/huruf pertama sesuatu dokumen.

i. Highlight pada teks ii. Pada tab Insert Text

iii. Klik butang dan pilih:

(59)

Latihan

Taip teks dibawah:

“Pak Muda telah lama ingin mengembangkan usaha membiak kerang gergasi, dengan perbelanjaan ditanggung dari hasil derma orang ramai. Segala usaha yang mereka lakukan tidak dibayar oleh mana-mana pihak..Bulan Oktober yang lalu , pasangan tersebut bersama 15 orang sukarelawan telah bersiap sedia bersama 120 bekas berisi kerang gergasi ke pulau redang, sebuah Pulau Peranginan di pesisiran pantai terengganu.”

Soalan :

(60)

Bab 11

Jadual

Objektif:

Di akhir bab ini, peserta akan:

1. Mengetahui cara-cara untuk membuat jadual

2. Mengedit dan memformat jadual mengikut gaya yang disukai 3. Membuat latihan dan memahirkan diri dengan apa yang telah

(61)

11.1 Membina Jadual

Anda boleh memaparkan teks dalam Microsoft Word dalam pelbagai bentuk sama ada paparan teks biasa, teks dalam column atau teks di dalam jadual. Penggunaan jadual memudahkan proses penyusunan maklumat yang lebih tersusun dan teratur.

Membina Jadual

Jadual adalah grid yang terdiri daripada baris dan lajur. Setiap petak dalam jadual adalah satu sel.

Untuk mencipta jadual :

i. Klik dahulu di mana lokasi jadual hendak ditempatkan. ii. Klik menu : Insert Table Insert Table

(62)

iii. Tentukan bilangan lajur dan baris yang dikehendaki

iv. Anda juga boleh menggunakan cara shortcut untuk membuat jadual. v. Klik dahulu di mana lokasi jadual hendak ditempatkan.

vi. Klik tab Insert Table.

vii. Menerusi grid empat segi yang muncul, seret tetikus untuk memilih bilangan baris dan lajur yang diperlukan dalam jadual anda.

(63)

Apabila tetikus anda dilepaskan, jadual dengan bilangan baris dan lajur yang dipilih akan muncul dalam dokumen.

Klik dalam satu sel dan mula menaip.

Tekan kekunci Tab untuk bergerak dari satu sel ke sel yang lain di sebelah kanan. Selain Tab, anda boleh juga klik di dalam mana-mana sel dan menaip.

11.2 Menambah dan Memadam Lajur Menambah Lajur

Untuk menambah lajur baru, klik di dalam lajur sebelah kiri atau kanan tempat yang anda ingin sisipkan lajur baru.

Klik Insert untuk memaparkan sub-menunya.

Lajur

(64)

Klik opsyen Insert Columns to the Left ( lajur ke kiri ) atau Insert Columns to the Right (lajur ke kanan) bergantung pada sisipan lajur yang diperlukan ( kanan/ kiri ). Lajur akan ditambah serta-merta di dalam jadual.

(65)

Memadam Lajur

Untuk memadam lajur , klik di dalam lajur sebelah kiri atau kanan tempat yang anda inginkan.

Klik Insert untuk memaparkan sub menunya. Klik pada opsyen Delete Columns.

(66)

11.3 Menambah dan Memadam Baris Menambah Baris

Untuk menambah baris baru, klik di dalam baris sebelah bawah atau atas tempat yang anda ingin sisipkan baris baru.

Klik Insert untuk memaparkan sub-menunya.

Klik opsyen Insert Rows Above ( baris atas) atau Insert Rows Below ( baris bawah) bergantung pada sisipan baris yang diperlukan ( atas / bawah ).

Baris akan ditambah serta-merta di dalam jadual.

(67)

Memadam Baris

Untuk memadam baris , klik di dalam baris yang anda ingin padam dan klik pada Delete Cells. Baris tersebut akan dipadam.

Untuk memadam kandungan dalam baris

(68)

Latihan

1. Bina satu jadual dan masukkan maklumat dibawah

Bilangan Nama Umur 1 Syuhada 21 tahun 2 Fiza 22 tahun 3 Zailora 23 tahun 4 Yahaya 22 tahun 5 Ismail 47 tahun 6 Zamri 45 tahun

(69)

Bab 12

Memasukkan Grafik dan Objek

Objektif:

Di akhir bab ini, peserta akan:

1. Mengetahui cara-cara memasukkan grafik atau objek di dalam helaian kerja anda

2. Membentuk satu kerja yang kreatif

3. Membuat latihan dan memahirkan diri dengan apa yang telah dipelajari.

(70)

12.1 Memasukkan Grafik dan Objek

Untuk menghasilkan dokumen Word yang menarik, anda boleh memasukkan Simbol atau Imej/Gambar di dalamnya.

Memasukkan Simbol

i. Klik pada tab Insert Symbols

ii. Pilih simbol yang diingini dan klik untuk memasukkanny a ke dalam dokumen:

iii. Klik pada More Symbols untuk dapatkan simbol-simbol lain :

(71)

Memasukkan Imej

i. Klik pada tab Insert Ilustration ii. Klik pada Clip Art

iii. Panel seperti dibawah akan dipaparkan pada kanan tetingkap

iv. Seterusnya klik pada gambar yang diingini. Gambar tersebut akan dipaparkan dalam dokumen.

Contoh:

Taip “building” dan klik Go (taip dalam bahasa inggeris. Untuk lihat semua, klik Go shaja)

(72)

Menyunting Imej

Imej yang diimport masuk ke dokumen Word boleh diubahsuai dari segi saiz dan kedudukan.

i. Aktifkan imej dengan mengklik pada imej tersebut

ii. Contoh imej yang sedang aktif

iii. Apabila gambar diklik, satu tab Picture Tools akan dipaparkan bagi pengguna untuk mengedit gambar.

Sub-Tugasan Keterangan

Adjust Untuk mengubah warna, kekuatan warna dan sebagainya Arrange Untuk menetapkan kedudukan gambar

Size Untuk setkan saiz gambar

(73)

viii. Untuk mengubah saiz imej, bawa kursor ke salah satu daripada empat penjuru sehingga kursor bertukar menjadi tanda anak panah condong, contohnya penjuru kanan imej.

ix. Klik pada penjuru atas kanan imej tanpa lepas dan heret tetikus kearah kiri bawah untuk mengecilkan saiz imej.

(74)

xi. Pilih Format Picture dan edit gambar:

xii. Untuk membesarkan imej, pula, klik pada penjuru atas kanan imej tanpa lepas dan heret tetikus ke kanan atas pula.

(75)

12.2 Memasukkan Imej Dari Luar Ke Dalam Dokumen

Microsoft Word Xp membolehkan anda mengimport imej dari luar ruangan Clip Art ke dalam dokumen. Sebelum mengimport imej dari luar ruangan Clip Art, fail imej yang hendak diimport perlulah di sediakan terlebih dahulu.

i. Buka dokumen anda dari ruang cakera keras atau bina satu fail baru. ii. Tentukan kedudukan kursor tetikus anda.

iii. Klik tab Insert Picture

iv. Tetingkap Insert Picture akan dipaparkan.

v. Tetapkan direktori dimana fail disimpan.

vi. Klik pada fail imej yang ingin diimport dan tekan butang Insert. Imej yang diimport akan kelihatan di skrin masing-masing.

(76)

12.3 Menggunakan Grafik Di Dalam Dokumen

Menghasilkan objek pelbagai bentuk di dalam dokumen:

i. Klik pada Insert Illustration Shapes

ii. Klik pada anak panah untuk dapatkan objek-objek

iii. Klik pada skrin kerja bagi menetapkan kedudukan dimana objek ingin di letakkan.

iv. Seterusnya, bawa kursor ke ruang kerja Microsoft Word. Kemudian bina objek dengan cara mengklik tetikus tanpa lepas dan heret kearah yang bersesuaian. Objek yang dipilih akan terbentuk di skrin.

(77)

12.4 Memasukkan Smart Art

Smart Art adalah rekabentuk grafik seperti carta organisasi, diagram, proses, carta alir dan sebagainya.

Cara memasukkan Smart Art

i. Klik pada tab Insert Illustration Smart Art ii. Tetingkap berikut akan dipaparkan

(78)

iii. Pilih rekabentuk grafik yang diingini. Contohnya klik pada Hierarchy  Organization Chart. Klik OK.

iv. Organization Chart akan dipaparkan pada dokumen

(79)

12.5 Memasukkan Carta

i. Klik pada tab Insert Illustration Chart ii. Tetingkap berikut akan dipaparkan

iii. Klik pada graf yang diingini dan klik OK

(80)

v. Masukkan data pada ruang kerja Excel

(81)

Latihan

1. Sediakan satu dokumen seperti berikut dan masukkan gambar yang bersesuaian

2. Sediakan graf berdasarkan maklumat berikut: Bilangan Kursus / Latihan ICT Tahun 1998 – 2007

Tahun/ Bilangan 1998 – 2003 2004 2005 2006 2007 Jumlah Siri 1,602 336 248 457 674 3317 Peserta 26,832 6,552 4,786 9,140 11,904 59,214 Majlis Sambutan Hari Kebangsaan Daerah Banting

Tarikh : 31hb Ogos 2008

(82)

Bab 13

Mencetak Dokumen

Objektif:

Di akhir bab ini, peserta akan:

1. Mengetahui cara-cara membuat tetapan pada pencetak yang digunakan

2. Pra-pandang pada dokumen yang hendak dicetak 3. Mengubah layout kertas melalui Print Properties 4. Mencetak muka surat pilihan

(83)

13.1 Melihat Paparan Dokumen

Untuk melihat paparan dokumen yang hendak dicetak, ikuti arahan :- • Klik Palang Capaian Pantas Print Preview

Tetingkap menyemak akan dipaparkan seperti rajah di bawah.

Palang Capaian

(84)

13.2 Memilih Printer /Pencetak

Sebelum mencetak dokumen anda hendaklah memilih pencetak terlebih dahulu untuk membolehkan dokumen anda di cetak.

• Klik Palang Capaian Pantas Print Preview • Pilih Print

• Pilih pencetak yang hendak digunakan dengan mencari senarai nama pencetak yang terdapat pada ruang nama. Pilih senarai pencetak yang digunakan.

Pilih laman yang hendak dicetak

Bilangan Salinan Print

(85)

Printer Properties

Digunakan sekiranya hasil cetakan tidak seperti yang dikehendaki.

Printer yang dipilih

Kualiti Print

(86)

13.3 Memilih Muka Surat

Anda boleh memilih muka surat yang hendak dicetak dengan mengubah tetapan pada Page Range samada ingin mencetak All (semua), Current Page (muka surat semasa) dan Pages (muka surat yang terpilih).

13.4 Mencetak

Setelah selesai mengubah tetapan pada tetingkap print, klik pada butang OK untuk mencetak dokumen.

Pastikan pencetak telah sedia terpasang dan telah disambungkan pada komputer. Apabila selesai mencetak, simpan fail dan tutup dengan mengklik pada butang Close.

Klik OK untuk mencetak

(87)

Latihan

1. Taip dan cetak teks dibawah:

“Pak Muda telah lama ingin mengembangkan usaha membiak kerang gergasi, dengan perbelanjaan ditanggung dari hasil derma orang ramai. Segala usaha yang mereka lakukan tidak dibayar oleh mana-mana pihak Bulan Oktober yang lalu , pasangan tersebut bersama 15 orang sukarelawan telah bersiap sedia bersama 120 bekas berisi kerang gergasi ke Pulau Redang, sebuah pulau peranginan di pesisiran pantai Terengganu.”

Figure

Tab Kekunci ini akan memindahkan tanda masukan teks anda ke arah kanan mengikut jarak yang ditetapkan

Tab Kekunci

ini akan memindahkan tanda masukan teks anda ke arah kanan mengikut jarak yang ditetapkan p.18

References