MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Teks penuh

(1)

PROVINSI JAWA TENGAH

UNTUK SEMESTER 2 (DUA) TAHUN ANGGARAN 2014

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

:

bahwa guru yang telah memperoleh sertifikat pendidik secara tidak melawan

hukum dan memenuhi persyaratan, perlu diberikan tunjangan profesi;

Mengingat

: 1.

2.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

3.

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Tunjangan Profesi Guru

dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, Serta Tunjangan Kehormatan

Profesor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 85,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5016);

4.

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4941);

6.

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kelima Belas

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji

Pegawai Negeri Sipil;

7.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Penerima

Tunjangan Profesi Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah pada Jenjang

Pendidikan Dasar di Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah untuk semester

2 (dua) Tahun Anggaran 2014;

a.

b.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3263), sebagaimana telah diubah terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4893);

Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan

Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi

Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan

Keputusan Presiden Nomor 67 Tahun 2010;

Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan

Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Presiden Nomor 91 tahun 2011;

(2)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

PERTAMA

:

:

KEDUA

KETIGA

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG

PENERIMA TUNJANGAN PROFESI BAGI GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL

PADA JENJANG PENDIDIKAN DASAR KABUPATEN BOYOLALI, PROVINSI

JAWA TENGAH UNTUK SEMESTER 2 (DUA) TAHUN ANGGARAN 2014

:

KEEMPAT

Tunjangan Profesi Guru sebagaimana dimaksud diktum Kedua dibayarkan

selama guru yang bersangkutan melaksanakan tugas dan beban kerjanya

sesuai dengan peraturan perundang - undangan.

:

KELIMA

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.07/2014 Tahun 2014 Tentang

Pedoman Umum dan Alokasi Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil

Daerah Kepada Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun Anggaran 2014;

11.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Juli 2014 sampai dengan 31

Desember 2014.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 15 September 2014

SUMARNA SURAPRANATA, Ph.D

NIP 19590801 198503 1 002

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

ANB.

DIREKTUR PEMBINAAN PENDIDIK DAN TENAGA

KEPENDIDIKAN PENDIDIKAN DASAR,

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR,

Tunjangan Profesi Guru sebagaimana dimaksud pada diktum Pertama

diberikan setiap bulan yang besarnya setara dengan 1 (satu) kali gaji pokok guru

yang bersangkutan dan dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 21 sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang - undangan di bidang perpajakan.

Memberikan tunjangan profesi bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah pada

Jenjang Pendidikan Dasar Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah yang

namanya sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

Apabila terjadi kesalahan data guru sebagaimana dimaksud dalam diktum

Pertama, Kepala Dinas yang menangani urusan Pendidikan Kabupaten Boyolali,

Provinsi Jawa Tengah dapat melakukan penyesuaian perubahan data individu

penerima tunjangan profesi guru dengan melampirkan dokumen yang sah.

KEENAM

:

12.

:

:

Tunjangan profesi guru sebagaimana dimaksud diktum Kedua bersumber dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui dana transfer daerah

Tahun Anggaran 2014.

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 213/MPN.A4/KP/2010 mengenai

pengangkatan Jabatan Struktural Eselon IIa;

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan

Kebudayaan Nomor 69 Tahun 2012 Tentang perubahan Atas Peraturan Menteri

Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

(3)

BANK BNI Cabang

-No Rek. 330273290 a/n HARI WARTONO

1 HARI WARTONO SD N 1 CANDEN

NIP : 195804121983041003 NUPTK : 1744736640200002 NO PESERTA : 13030922010862

NRG : 132201471009 Tunjangan : Rp.3,968,300

BRI Simpedes Cabang KANCA YGY BOYOLALI

No Rek. 017301007528535 a/n MUDJIJARTI

2 MUDJIJARTI SD N 1 CANDEN

NIP : 195906051979112008 NUPTK : 1937737639300012 NO PESERTA : 10030902710177

NRG : 101487862005 Tunjangan : Rp.4,222,300

BANK BRI Cabang 6646 - UNIT BANYUDONO BOYOLALI

No Rek. 664601011428536 a/n SUNIYATI

3 SUNIYATI SD N 1 CANDEN

NIP : 195811161979112004 NUPTK : 9448736638300003 NO PESERTA : 13030902710863

NRG : 130271374178 Tunjangan : Rp.4,222,300

BRI Simpedes Cabang . No Rek. 017301010527536 a/n PURWANINGSIH 4 PURWANINGSIH SD N 1 SELO NIP : 196507051991012001 NUPTK : 5037743644300013 NO PESERTA : 12030902710444 NRG : 120271173127 Tunjangan : Rp.3,615,800

BRI Simpedes Cabang .

No Rek. 017301010236533 a/n SUWARTI

5 SUWARTI SD N 1 SELO

NIP : 196601171992032003 NUPTK : 1449744646300012 NO PESERTA : 12030902710494

NRG : 120271342214 Tunjangan : Rp.3,294,600

BRI Simpedes Cabang KANCA YGY BOYOLALI

No Rek. 017301008425536 a/n SUMARTI

6 SUMARTI SD N 2 CANDIGATAK

NIP : 195806271978022005 NUPTK : 6959736638300022 NO PESERTA : 09030902710053

NRG : 092587857007 Tunjangan : Rp.2,624,300

BRI Simpedes Cabang UNIT SELO No Rek. 666801002175530 a/n MARYATI

7 MARYATI SD N 2 JRAKAH

NIP : 195809011978022003 NUPTK : 9233736638300003 NO PESERTA : 10030902710639

NRG : 101289357016 Tunjangan : Rp.4,222,300

BRI Simpedes Cabang KANCA YGY BOYOLALI

No Rek. 017301008892539 a/n Suwanto

8 Suwanto SD N 2 JRAKAH

NIP : 196303031988031017 NUPTK : 9635741643200012 NO PESERTA : 08030902710311

NRG : 083526055004 Tunjangan : Rp.3,729,700

BRI Simpedes Cabang KANCA YGY BOYOLALI

No Rek. 017301007319538 a/n SRI SUMARNI

9 SRI SUMARNI SD N 2 KADIPATEN

NIP : 196012031980122002 NUPTK : 0535738640300013 NO PESERTA : 10030902710553

NRG : 101390867002 Tunjangan : Rp.4,222,300

BRI Simpedes Cabang .

No Rek. 017301010132535 a/n UNTUNG RAHAYU SLAMET

10 UNTUNG RAHAYU SLAMET SD N 2 KEMBANG

NIP : 196808182007011026 NUPTK : 9150746648200003 NO PESERTA : 12030902710674

(4)

BRI Simpedes Cabang KANCA YGY BOYOLALI

No Rek. 017301005935532 a/n LAGIYO ALOYSIUS

11 LAGIYO ALOYSIUS SD N 2 LANJARAN

NIP : 195703191979111001 NUPTK : 3651735638200002 NO PESERTA : 11030902710463

NRG : 110271913033 Tunjangan : Rp.4,492,400

BRI Simpedes Cabang U MUSUK BOYOLALI No Rek. 666601006836538 a/n WALIDI

12 WALIDI SD N 2 LANJARAN

NIP : 195907041978021001 NUPTK : 7036737638200003 NO PESERTA : 10030902710477

NRG : 101438362020 Tunjangan : Rp.4,492,400

BRI Simpedes Cabang U JUWANGI BOYOLALI

No Rek. 666501006962539 a/n SALIP

13 SALIP SD N 2 NGLESES

NIP : 195408101978021008 NUPTK : 7142732634200013 NO PESERTA : 10030902710321

NRG : 101738837015 Tunjangan : Rp.4,355,200

BRI Simpedes Cabang KANCA YGY BOYOLALI

No Rek. 017301008137531 a/n Agus Pramono

14 Agus Pramono SD N 2 SIDOMULYO

NIP : 196408011986081003 NUPTK : 5133742643200003 NO PESERTA : 08030902710265

NRG : 083331056003 Tunjangan : Rp.3,847,200

BRI Simpedes Cabang Boyolali No Rek. 017301006687530 a/n Supri Hatiningsih

15 Supri Hatiningsih SD N 2 URUTSEWU

NIP : 196010281983042001 NUPTK : 5360738641300003 NO PESERTA : 07030902700263

NRG : 076033052025 Tunjangan : Rp.4,093,300

BRI Simpedes Cabang KANCA YGY BOYOLALI

No Rek. 017301006022536 a/n ABDUL MUJIONO

16 ABDUL MUJIONO SD N 3 KEMBANGSARI

NIP : 196405121985081002 NUPTK : 4844742643200012 NO PESERTA : 11030902710450

NRG : 110271537041 Tunjangan : Rp.3,847,200

BRI Simpedes Cabang .

No Rek. 017301010232539 a/n WIDADI

17 WIDADI SD N 3 KEMBANGSARI

NIP : 196106091983041009 NUPTK : 0941739643110022 NO PESERTA : 12030902710165

NRG : 120271197194 Tunjangan : Rp.4,093,300

BRI Simpedes Cabang KANCA YGY BOYOLALI

No Rek. 017301007725535 a/n Kadarusno

18 Kadarusno SD N 4 JEMOWO

NIP : 196304031983041005 NUPTK : 2735741642200012 NO PESERTA : 08030902710075

NRG : 083527055049 Tunjangan : Rp.2,735,300

BRI Simpedes Cabang 03009 -- UNIT SENTUL

No Rek. 300901013219536 a/n TRI JOKO LISTIANTO

19 TRI JOKO LISTIANTO SD N AMPEL 1

NIP : 196407291993011001 NUPTK : 4061742644200003 NO PESERTA : 09030902710050

NRG : 092688387007 Tunjangan : Rp.3,260,500

BRI Simpedes Cabang KANCA YGY BOYOLALI No Rek. 017301007394538 a/n A. HANDAYANINGSIH 20 A. HANDAYANINGSIH SD N AMPEL 2 NIP : 195508141975012001 NUPTK : 1146733633300003 NO PESERTA : 09030902710258 NRG : 091938842021 Tunjangan : Rp.4,492,400

(5)

BRI Simpedes Cabang KANCA YGY BOYOLALI

No Rek. 017301008426532 a/n Mulyono

21 Mulyono SD N AMPEL 2

NIP : 196306281983041002 NUPTK : 6960741642200002 NO PESERTA : 08030902710083

NRG : 086029055023 Tunjangan : Rp.3,968,300

BRI Simpedes Cabang KANCA YGY BOYOLALI

No Rek. 017301005929531 a/n YANTI YULIANTI

22 YANTI YULIANTI SD N AMPEL 2

NIP : 195704251981042001 NUPTK : 1757735638300002 NO PESERTA : 11030902710554

NRG : 110271629034 Tunjangan : Rp.4,093,300

BRI Simpedes Cabang KANCA YGY BOYOLALI

No Rek. 017301008866538 a/n SUKAMTO

23 SUKAMTO SD N BENDAN 1

NIP : 196505251994031007 NUPTK : 9857743645200022 NO PESERTA : 09030902710041

NRG : 092487392024 Tunjangan : Rp.3,260,500

BRI Simpedes Cabang KANCA YGY BOYOLALI

No Rek. 017301007870534 a/n Amurwani Wahyuningsih

24 Amurwani Wahyuningsih SD N BRAJAN 2

NIP : 196505261987022003 NUPTK : 2858743644300012 NO PESERTA : 08030902710296

NRG : 085828057001 Tunjangan : Rp.3,729,700

BRI Simpedes Cabang KANCA YGY BOYOLALI

No Rek. 017301008086536 a/n Marsono

25 Marsono SD N CERME

NIP : 196102221982011005 NUPTK : 4554739640200002 NO PESERTA : 07030902700329

NRG : 075425053003 Tunjangan : Rp.4,093,300

BRI Simpedes Cabang KANCA YGY BOYOLALI

No Rek. 017301005810538 a/n TRI HARYATI

26 TRI HARYATI SD N CERME

NIP : 196009151979112004 NUPTK : 6247738639300013 NO PESERTA : 11030902710185

NRG : 110271361035 Tunjangan : Rp.4,222,300

BRI Simpedes Cabang KANCA YGY BOYOLALI

No Rek. 017301008753531 a/n SUHARSIH

27 SUHARSIH SD N DONOHUDAN 1

NIP : 195408151975012002 NUPTK : 9147732633300003 NO PESERTA : 09030902710425

NRG : 091988837034 Tunjangan : Rp.4,492,400

BRI Simpedes Cabang KANCA YGY BOYOLALI

No Rek. 017301005670530 a/n SUPRAPTO

28 SUPRAPTO SD N GEDANGAN 2 CEPOGO

NIP : 196011091980121003 NUPTK : 7441738640200023 NO PESERTA : 11030902710223

NRG : 110271403035 Tunjangan : Rp.4,222,300

BRI Simpedes Cabang KANCA YGY BOYOLALI

No Rek. 017301008819531 a/n SRI HARTATI

29 SRI HARTATI SD N GONDANGREJO

NIP : 195911211979112007 NUPTK : 9453737640300023 NO PESERTA : 09030902710188

NRG : 092290362008 Tunjangan : Rp.4,222,300

BRI Simpedes Cabang U GOMBANG BOYOLALI

No Rek. 666401005922532 a/n INDARTO

30 INDARTO SD N JENENGAN 3

NIP : 196008201979111003 NUPTK : 4152738639200023 NO PESERTA : 10030902710485

(6)

BRI Simpedes Cabang KANCA YGY BOYOLALI

No Rek. 017301006959539 a/n ISWATI ZAHRO

31 ISWATI ZAHRO SD N JERON

NIP : 196102221984052002 NUPTK : 2554739639300002 NO PESERTA : 10030902710578

NRG : 102335872005 Tunjangan : Rp.3,968,300

BRI Simpedes Cabang .

No Rek. 017301010270537 a/n MULYATI

32 MULYATI SD N JERON

NIP : 196409071991112001 NUPTK : 2239742644300013 NO PESERTA : 12030902710399

NRG : 120271222215 Tunjangan : Rp.3,505,400

BRI Simpedes Cabang KANCA YGY BOYOLALI

No Rek. 017301005936538 a/n MUNARSIH

33 MUNARSIH SD N JERON

NIP : 196009071982012013 NUPTK : 6239738641300003 NO PESERTA : 11030902710665

NRG : 110271907033 Tunjangan : Rp.4,093,300

BRI Simpedes Cabang KANCA YGY BOYOLALI

No Rek. 017301006946536 a/n Sukadi, S.pd

34 Sukadi, S.pd SD N JERON

NIP : 196012131979111001 NUPTK : 2545738639200003 NO PESERTA : 07030902700290

NRG : 074535052003 Tunjangan : Rp.4,222,300

BANK BNI Cabang

-No Rek. 330273176 a/n SUYAMTO

35 SUYAMTO SD N JERON

NIP : 196206151984051004 NUPTK : 9947740642200042 NO PESERTA : 13030902710747

NRG : 130271712077 Tunjangan : Rp.3,968,300

BRI Simpedes Cabang KANCA YGY BOYOLALI

No Rek. 017301007829533 a/n Rahmad Supali

36 Rahmad Supali SD N KALIGENTONG 1

NIP : 195807031977011001 NUPTK : 3035736637200003 NO PESERTA : 08030902711240

NRG : 083530050018 Tunjangan : Rp.4,492,400

BRI Simpedes Cabang KANCA YGY BOYOLALI

No Rek. 017301007176532 a/n Titik Handayani, S.pd

37 Titik Handayani, S.pd SD N KIRINGAN 4

NIP : 196101011982012031 NUPTK : 7433739640300202 NO PESERTA : 07030905400303

NRG : 073324053015 Tunjangan : Rp.4,093,300

BRI Cabang KANCA YGY BOYOLALI No Rek. 017301008532537 a/n Suyono

38 Suyono SD N KUWIRAN 1

NIP : 196004041983041003 NUPTK : 7736738641200002 NO PESERTA : 08030902710106

NRG : 083627052023 Tunjangan : Rp.3,968,300

BRI Simpedes Cabang KANCA YGY BOYOLALI

No Rek. 017301008803530 a/n SRI SUNARSIH

39 SRI SUNARSIH SD N MLIWIS

NIP : 196903111994032008 NUPTK : 9643747648300002 NO PESERTA : 09030902710025

NRG : 091390412005 Tunjangan : Rp.3,260,500

BRI Simpedes Cabang KANCA YGY BOYOLALI

No Rek. 017301007654530 a/n Sri Widati, S.pd

40 Sri Widati, S.pd SD N NGAMPON

NIP : 195706241977012004 NUPTK : 1956735635300002 NO PESERTA : 07030902700861

(7)

BRI Simpedes Cabang KANCA YGY BOYOLALI

No Rek. 017301007736536 a/n Warsito

41 Warsito SD N NGARGOSARI 03

NIP : 196104151983041003 NUPTK : 2747739642200032 NO PESERTA : 08030902710102

NRG : 084727053004 Tunjangan : Rp.3,968,300

BRI Simpedes Cabang KANCA YGY BOYOLALI

No Rek. 017301006957537 a/n Suhirman

42 Suhirman SD N NGENDEN 2

NIP : 196106101988061001 NUPTK : 1942739641200012 NO PESERTA : 07030902700295

NRG : 074229053011 Tunjangan : Rp.3,729,700

BRI Simpedes Cabang KANCA YGY BOYOLALI

No Rek. 017301008761534 a/n BAJURI

43 BAJURI SD N NGESREP 2

NIP : 195809141982011003 NUPTK : 9246736639200003 NO PESERTA : 09030902710160

NRG : 091939357022 Tunjangan : Rp.3,968,300

BRI Simpedes Cabang KANCA YGY BOYOLALI

No Rek. 017301008861538 a/n Rohmi Safarini, S.pd

44 Rohmi Safarini, S.pd SD N SAWAHAN 4

NIP : 196306211982012002 NUPTK : 3953741642300062 NO PESERTA : 07030902700373

NRG : 072340132003 Tunjangan : Rp.4,093,300

BRI Simpedes Cabang . No Rek. 017301010831537 a/n RUSMINDARSIH 45 RUSMINDARSIH SD N SAWAHAN II NIP : 196210151985122001 NUPTK : 2347740642300013 NO PESERTA : 12030902710254 NRG : 120271797207 Tunjangan : Rp.3,847,200

BRI Simpedes Cabang KANCA YGY BOYOLALI

No Rek. 017301007909537 a/n Wijiyono

46 Wijiyono SD N SAWAHAN II

NIP : 196112121983041008 NUPTK : 3544739642200013 NO PESERTA : 08030902710157

NRG : 084435053010 Tunjangan : Rp.3,968,300

Mandiri Cabang KCP Boyolali No Rek. 1380010080567 a/n SARSINI

47 SARSINI SD N SENDANG 1

NIP : 195907061983042003 NUPTK : 2038737638300013 NO PESERTA : 11030902710245

NRG : 110271790040 Tunjangan : Rp.4,093,300

BRI Cabang KANCA YGY BOYOLALI No Rek. 017301008939535 a/n Dyah Trimurti Handayani, S.pd

48 Dyah Trimurti Handayani, S.pd SD N SEPANDAN

NIP : 196106111982012010 NUPTK : 9943739641300002 NO PESERTA : 07030905000378

NRG : 074329053023 Tunjangan : Rp.4,093,300

BRI Simpedes Cabang KANCA YGY BOYOLALI

No Rek. 017301005633538 a/n SUDARNI

49 SUDARNI SD N SEPANDAN

NIP : 196211221983042003 NUPTK : 7454740641300003 NO PESERTA : 11030902710275

NRG : 110271129034 Tunjangan : Rp.3,968,300

BRI Simpedes Cabang 03009 -- UNIT SENTUL

No Rek. 300901013207539 a/n SUPARDI

50 Supardi SD N SINGKIL

NIP : 196306051986081003 NUPTK : 3937741643200082 NO PESERTA : 08030902710280

(8)

BRI Simpedes Cabang 03002 -- UNIT JETIS No Rek. 300201015473536 a/n SUWARTO

51 SUWARTO SD N SINGKIL

NIP : 196708082005011009 NUPTK : 2140745647200013 NO PESERTA : 10030902710283

NRG : 101638902001 Tunjangan : Rp.2,762,600

BRI Simpedes Cabang U MUSUK BOYOLALI No Rek. 666601006831538 a/n SRI WANTINI

52 SRI WANTINI SD N SRUNI 1

NIP : 195812281978022003 NUPTK : 6560736638300063 NO PESERTA : 10030902710474

NRG : 102640857020 Tunjangan : Rp.4,355,200

BRI Simpedes Cabang KANCA YGY BOYOLALI

No Rek. 017301005701535 a/n PRAWOTO

53 PRAWOTO SD N SUKORAME 2

NIP : 195707111983041002 NUPTK : 1043735639200003 NO PESERTA : 11030902710483

NRG : 110271841050 Tunjangan : Rp.4,093,300

BRI Simpedes Cabang UNIT SELO No Rek. 666801002179534 a/n BAKRI

54 BAKRI SD N SUSILOHARJO

NIP : 196508191988061003 NUPTK : 7151743644200003 NO PESERTA : 10030902710279

NRG : 102188892015 Tunjangan : Rp.3,398,400

BRI Simpedes Cabang UNIT SELO No Rek. 666801002180535 a/n SUKAN

55 SUKAN SD N TLOGOLELE 1

NIP : 196404021991021001 NUPTK : 8734742646200002 NO PESERTA : 10030902710644

NRG : 101336887016 Tunjangan : Rp.3,615,800

BRI Simpedes Cabang 06650 -- UNIT KETOYAN BOYOLALI

No Rek. 665001008108536 a/n HARSONO

56 Harsono SD N URUTSEWU1

NIP : 196405031987091001 NUPTK : 1835742645200002 NO PESERTA : 08030902710308

NRG : 083528056013 Tunjangan : Rp.3,729,700

BRI Simpedes Cabang .

No Rek. 017301010159537 a/n SRI HARSITI

57 SRI HARSITI SD N WANGAN

NIP : 195803041982012004 NUPTK : 7636736638300002 NO PESERTA : 12030902711231

NRG : 120271566198 Tunjangan : Rp.3,968,300

BRI Simpedes Cabang .

No Rek. 017301010169532 a/n SRI WIGATI UTAMI

58 SRI WIGATI UTAMI SD N WANGAN

NIP : 196503031992032004 NUPTK : 6635743644300012 NO PESERTA : 12030902710431

NRG : 120271384218 Tunjangan : Rp.3,505,400

BRI Simpedes Cabang KANCA YGY BOYOLALI

No Rek. 017301008101530 a/n Titiek Murwanti

59 Titiek Murwanti SD N WANGAN

NIP : 196305241983042007 NUPTK : 4856741642300042 NO PESERTA : 08030902710095

NRG : 085628055009 Tunjangan : Rp.3,968,300

BRI Simpedes Cabang KANCA YGY BOYOLALI

No Rek. 017301007303537 a/n PURWANTI

60 PURWANTI SD NEGERI 1 KEMBANG

NIP : 196708241993012001 NUPTK : 0156745648300013 NO PESERTA : 09030902710017

(9)

BRI Simpedes Cabang KANCA YGY BOYOLALI

No Rek. 017301007847531 a/n SUJI

61 SUJI SD NEGERI 1 KEMBANG

NIP : 196601211993101001 NUPTK : 3453744648200002 NO PESERTA : 09030902710020

NRG : 092285397013 Tunjangan : Rp.2,624,300

BRI Simpedes Cabang UNITW GLDAGSARI No Rek. 664801015075537 a/n SULASMI

62 SULASMI SD NEGERI 1 KEMBANG

NIP : 196603021988062001 NUPTK : 7634744646300012 NO PESERTA : 10030902710144

NRG : 101336397015 Tunjangan : Rp.3,729,700

BRI Simpedes Cabang .

No Rek. 017301010429534 a/n SUWARSIH

63 SUWARSIH SD NEGERI 1 KEMBANG

NIP : 196710311987022001 NUPTK : 4363745647300003 NO PESERTA : 12030922010614

NRG : 122201818022 Tunjangan : Rp.3,729,700

BRI Simpedes Cabang KANCA YGY BOYOLALI

No Rek. 017301007126537 a/n Wahyu Widada

64 Wahyu Widada SD NEGERI 1 KEMBANG

NIP : 196404241987021004 NUPTK : 6756742644200002 NO PESERTA : 08030902710484

NRG : 085627056040 Tunjangan : Rp.3,615,800

BRI Simpedes Cabang KANCA YGY BOYOLALI

No Rek. 017301007337536 a/n DJASWADI

65 DJASWADI SD NEGERI 1 SUCEN

NIP : 195504081975121006 NUPTK : 0740733635200042 NO PESERTA : 09030902710527

NRG : 091438842013 Tunjangan : Rp.4,492,400

BRI Cabang KANCA YGY BOYOLALI No Rek. 017301007173534 a/n Sri Sumartitik

66 Sri Sumartitik SD NEGERI 1 SUCEN

NIP : 196504011991112002 NUPTK : 5733743646300012 NO PESERTA : 08030902710455

NRG : 083327057004 Tunjangan : Rp.3,505,400

BRI Simpedes Cabang KANCA YGY BOYOLALI

No Rek. 017301007896530 a/n SUDARMI

67 SUDARMI SD NEGERI 2 KARANGANYAR

NIP : 196304071986032009 NUPTK : 3739741642300012 NO PESERTA : 09030902710144

NRG : 091438382010 Tunjangan : Rp.3,847,200

BRI Simpedes Cabang 06650 -- UNIT KETOYAN BOYOLALI

No Rek. 665001008158531 a/n WINOTO

68 Winoto SD NEGERI 2 LEMAHIRENG

NIP : 196312061984051005 NUPTK : 5538741643200003 NO PESERTA : 08030902710232

NRG : 083835055007 Tunjangan : Rp.3,968,300

BRI Simpedes Cabang .

No Rek. 017301010605538 a/n SUGENG

69 SUGENG SD Negeri 2 Mriyan

NIP : 196907172007012022 NUPTK : 6049747649200063 NO PESERTA : 12030902710732

NRG : 120271637207 Tunjangan : Rp.2,269,800

BRI Simpedes Cabang Boyolali

No Rek. 017301006634537 a/n Winardi,s.pd

70 Winardi,s.pd SD Negeri 2 Mriyan

NIP : 195901131982011001 NUPTK : 7445737639200002 NO PESERTA : 07030905400311

(10)

BANK BNI Cabang

-No Rek. 330271634 a/n DARNO

71 DARNO SD NEGERI 2 WATUGEDE

NIP : 196002051985081001 NUPTK : 6537739641200012 NO PESERTA : 13030902710802

NRG : 130271792080 Tunjangan : Rp.3,847,200

BANK BNI Cabang

-No Rek. 330271689 a/n NANGIMATUN

72 NANGIMATUN SD NEGERI 2 WATUGEDE

NIP : 197308252008012006 NUPTK : 1157751653300013 NO PESERTA : 13030902710378

NRG : 130271863065 Tunjangan : Rp.2,517,200

BRI Simpedes Cabang KANCA YGY BOYOLALI

No Rek. 017301008193537 a/n Suwanto

73 Suwanto SD NEGERI 2 WATUGEDE

NIP : 196401171989031009 NUPTK : 5449742644200032 NO PESERTA : 08030902710359

NRG : 084924056024 Tunjangan : Rp.3,729,700

BRI Simpedes Cabang KANCA YGY BOYOLALI

No Rek. 017301008577537 a/n DAMIRI

74 DAMIRI SD NEGERI BOYOLALI 9

NIP : 195806081982011005 NUPTK : 7940736638200002 NO PESERTA : 09030902710056

NRG : 091538857012 Tunjangan : Rp.3,968,300

BRI Simpedes Cabang KK PSR SIMO No Rek. 132001001273536 a/n PARYATI

75 PARYATI SD NEGERI CONGOLWETAN

NIP : 195610101983042005 NUPTK : 1342734636300013 NO PESERTA : 11030902710791

NRG : 110271609026 Tunjangan : Rp.4,093,300

BRI Cabang Boyolali

No Rek. 017301006646534 a/n SUMIYANTI

76 SUMIYANTI SD NEGERI CONGOLWETAN

NIP : 195710101979112003 NUPTK : 2342735638300013 NO PESERTA : 10030902710666

NRG : 101739852008 Tunjangan : Rp.4,222,300

BRI Simpedes Cabang . No Rek. 017301010181534 a/n WAHYUNINGSIH

77 WAHYUNINGSIH SD NEGERI CONGOLWETAN

NIP : 196707022000122002 NUPTK : 0034745647200043 NO PESERTA : 12030902710568

NRG : 120271465132 Tunjangan : Rp.2,734,600

BRI Simpedes Cabang BRI UNIT CEPOGO No Rek. 666301002987539 a/n SRI PURWATI

78 SRI PURWATI SD NEGERI I GUBUG

NIP : 195807131977012002 NUPTK : 4045736637300013 NO PESERTA : 10030902710299

NRG : 101888357009 Tunjangan : Rp.4,492,400

BRI Simpedes Cabang .

No Rek. 017301010306532 a/n SRI PURWANI

79 SRI PURWANI SD NEGERI JATIREJO 2

NIP : 195408311986082001 NUPTK : 2162732635300003 NO PESERTA : 12030902710009

NRG : 120271739246 Tunjangan : Rp.3,847,200

BRI Simpedes Cabang KANCA YGY BOYOLALI

No Rek. 017301005979536 a/n SUHUDI

80 SUHUDI SD NEGERI KRASAK 1

NIP : 196101261983041003 NUPTK : 3458739641200002 NO PESERTA : 11030922010414

(11)

BRI Simpedes Cabang 00892 -- BRI Unit Pingit

No Rek. 089201016429530 a/n Sunardi

81 Sunardi SD NEGERI REJOSARI

NIP : 196309071987021004 NUPTK : 5239741643200013 NO PESERTA : 08030902710295

NRG : 083932055009 Tunjangan : Rp.3,847,200

BRI Simpedes Cabang KANCA YGY BOYOLALI

No Rek. 017301007797532 a/n Sumardi

82 Sumardi SD NEGERI SRUNI II

NIP : 196308091983041004 NUPTK : 3141741642200033 NO PESERTA : 08030902710076

NRG : 084131055028 Tunjangan : Rp.3,968,300

BRI Simpedes Cabang KANCA YGY BOYOLALI

No Rek. 017301008740538 a/n Endang Puji Astuti, S.pd

83 Endang Puji Astuti, S.pd SD NEGERI TANDUK 1

NIP : 196107091982012009 NUPTK : 9041739640300003 NO PESERTA : 07030902700339

NRG : 074130053003 Tunjangan : Rp.4,093,300

BRI Simpedes Cabang KANCA YGY BOYOLALI

No Rek. 017301008377539 a/n Fajar Sasongko

84 Fajar Sasongko SD NEGERI TANDUK 1

NIP : 196512301988061001 NUPTK : 6562743646200013 NO PESERTA : 08030902710331

NRG : 086235057001 Tunjangan : Rp.3,729,700

BRI Simpedes Cabang KANCA YGY BOYOLALI

No Rek. 017301007115536 a/n SITI FATIMAH

85 SITI FATIMAH SD NEGERI TANDUK 1

NIP : 196503161992032004 NUPTK : 5648743647300002 NO PESERTA : 10030902710138

NRG : 102036392004 Tunjangan : Rp.3,505,400

BRI Simpedes Cabang UNIT PEMALANG No Rek. 006901003016539 a/n SUPRAPTI

86 SUPRAPTI SD NEGERI TANDUK 1

NIP : 197102131993032006 NUPTK : 0545749651300012 NO PESERTA : 10032702710273

NRG : 101885922001 Tunjangan : Rp.3,615,800

BRI Simpedes Cabang KANCA YGY BOYOLALI

No Rek. 017301007908531 a/n SRI WIYATI

87 SRI WIYATI SDN 1 KAYEN

NIP : 196504261986082002 NUPTK : 3758743643300012 NO PESERTA : 09030902710073

NRG : 092536892008 Tunjangan : Rp.3,847,200

BRI Simpedes Cabang KANCA YGY BOYOLALI

No Rek. 017301008060530 a/n Osmani Dewi Pancaningsih

88 Osmani Dewi Pancaningsih SDN 1 NGAGRONG

NIP : 196411271986082004 NUPTK : 4459742643200003 NO PESERTA : 08030902710276

NRG : 085934056003 Tunjangan : Rp.2,200,500

BRI Simpedes Cabang KANCA YGY BOYOLALI

No Rek. 017301005476538 a/n PRAWOTO

89 PRAWOTO SDN SAMBENG 2

NIP : 196112131986091001 NUPTK : 4545739641200023 NO PESERTA : 11030902710171

NRG : 110271973038 Tunjangan : Rp.3,847,200

BRI Simpedes Cabang KANCA YGY BOYOLALI

No Rek. 017301008047532 a/n Suwarni

90 Suwarni SDN SIMO 1

NIP : 196402251988062001 NUPTK : 4557742646300002 NO PESERTA : 08030902710350

(12)

BRI Simpedes Cabang .

No Rek. 017301010247534 a/n SUGENG SETYONO

91 SUGENG SETYONO SDN. KEDUNGREJO

NIP : 196704021991031011 NUPTK : 1734745647200012 NO PESERTA : 12030902710567

NRG : 120271555189 Tunjangan : Rp.3,615,800

BRI Simpedes Cabang KANCA YGY BOYOLALI

No Rek. 017301007611532 a/n Aniek Suryani

92 Aniek Suryani SMP MUHAMMADIYAH 10 ANDONG

NIP : 195508291987032002 NUPTK : 2161733634300003 NO PESERTA : 08030908710793

NRG : 086131047003 Tunjangan : Rp.3,847,200

BRI Simpedes Cabang Boyolali

No Rek. 017301006648536 a/n Edy Priyanto

93 Edy Priyanto SMP N 1 BANYUDONO

NIP : 195906211981031005 NUPTK : 1953737639200022 NO PESERTA : 07030981000526

NRG : 075329051006 Tunjangan : Rp.4,222,300

BRI Simpedes Cabang KANCA YGY BOYOLALI

No Rek. 017301008504534 a/n Sri Lestari

94 Sri Lestari SMP N 1 BANYUDONO

NIP : 195610281986022004 NUPTK : 6360734636300003 NO PESERTA : 08030908410745

NRG : 086033048003 Tunjangan : Rp.4,093,300

BRI Simpedes Cabang KANCA YGY BOYOLALI

No Rek. 017301007331530 a/n SUGITO

95 SUGITO SMP N 1 BANYUDONO

NIP : 195709061988031001 NUPTK : 0238735637200033 NO PESERTA : 09030981010629

NRG : 091687852008 Tunjangan : Rp.3,968,300

BRI Simpedes Cabang KANCA YGY BOYOLALI

No Rek. 017301008552537 a/n Sugiyanto

96 Sugiyanto SMP N 1 BANYUDONO

NIP : 195805031987091002 NUPTK : 7835736637200012 NO PESERTA : 08030981010831

NRG : 083528050009 Tunjangan : Rp.3,968,300

BRI Simpedes Cabang KANCA YGY BOYOLALI

No Rek. 017301006975535 a/n Sugiyoto

97 Sugiyoto SMP N 1 BANYUDONO

NIP : 196102151995121001 NUPTK : 3547739641200012 NO PESERTA : 08030909710478

NRG : 084725053023 Tunjangan : Rp.3,505,400

BRI Simpedes Cabang KANCA YGY BOYOLALI

No Rek. 017301007441539 a/n Sukirno

98 Sukirno SMP N 1 BANYUDONO

NIP : 195908151982031029 NUPTK : 1047737639200083 NO PESERTA : 08030908710537

NRG : 084730051032 Tunjangan : Rp.4,093,300

BRI Simpedes Cabang KANCA YGY BOYOLALI

No Rek. 017301007391530 a/n ANA WULANDARI

99 ANA WULANDARI SMP N 1 KEMUSU

NIP : 197007131994122002 NUPTK : 1045748650300013 NO PESERTA : 09030915610649

NRG : 091888417005 Tunjangan : Rp.3,505,400

BRI Simpedes Cabang .

No Rek. 017301010364530 a/n JAUHARI ARIFIN

100 JAUHARI ARIFIN SMP N 1 KEMUSU

NIP : 197509182008011004 NUPTK : 3250753654300003 NO PESERTA : 12030910011189

(13)

BRI Simpedes Cabang KANCA YGY BOYOLALI

No Rek. 017301007366535 a/n LIS WARINI

101 LIS WARINI SMP N 1 KEMUSU

NIP : 196811152006042009 NUPTK : 0447746649300013 NO PESERTA : 09030915710684

NRG : 091990407005 Tunjangan : Rp.3,469,100

BRI Simpedes Cabang KANCA YGY BOYOLALI

No Rek. 017301008174533 a/n Rusydan, Drs

102 Rusydan, Drs SMP N 1 KEMUSU

NIP : 195808041986031018 NUPTK : 5136736637200003 NO PESERTA : 06030909000001

NRG : 063631050004 Tunjangan : Rp.3,968,300

BRI Cabang KANCA YGY BOYOLALI No Rek. 017301007947535 a/n ISNANDAR

103 ISNANDAR SMP N 1 SAMBI

NIP : 197007121997021003 NUPTK : 4044748651200013 NO PESERTA : 09030918010750

NRG : 091590917005 Tunjangan : Rp.3,398,400

BRI Cabang KANCA YGY BOYOLALI No Rek. 017301008699533 a/n Lara Indriastuti

104 Lara Indriastuti SMP N 1 SAMBI

NIP : 196111131986032004 NUPTK : 8445739641300003 NO PESERTA : 08030981010731

NRG : 084534053020 Tunjangan : Rp.4,093,300

BRI Cabang .

No Rek. 017301010750537 a/n SETYO TEGUH WAHYONO

105 SETYO TEGUH WAHYONO SMP N 1 SAMBI

NIP : 196406131991031007 NUPTK : 8945742644200002 NO PESERTA : 12030981010390

NRG : 128101753011 Tunjangan : Rp.3,293,800

BRI Cabang KANCA YGY BOYOLALI No Rek. 017301008135539 a/n Suharto, S.pd. 106 Suharto, S.pd. SMP N 1 SAMBI NIP : 195707211982031009 NUPTK : 5053735636200003 NO PESERTA : 07030981000504 NRG : 075330049004 Tunjangan : Rp.4,355,200

BRI Cabang KANCA YGY BOYOLALI No Rek. 017301006985530 a/n SUSILASTUTI 107 SUSILASTUTI SMP N 1 SAMBI NIP : 196603181999032002 NUPTK : 3650744644300002 NO PESERTA : 09030981010747 NRG : 092136397007 Tunjangan : Rp.3,398,400

BRI Cabang Boyolali

No Rek. 017301006748530 a/n Suwardi Spd

108 Suwardi Spd SMP N 1 SAMBI

NIP : 195904091985011002 NUPTK : 1741737637200002 NO PESERTA : 06030909000002

NRG : 064127051006 Tunjangan : Rp.3,505,400

BRI Simpedes Cabang KANCA YGY BOYOLALI

No Rek. 017301007699530 a/n Sri Purwani

109 Sri Purwani SMP N 1 SAWIT

NIP : 196412021998022001 NUPTK : 2534742643300013 NO PESERTA : 08030981010938

NRG : 083435056018 Tunjangan : Rp.3,398,400

BRI Cabang 03009 -- UNIT SENTUL No Rek. 300901013069533 a/n ERNI WATI

110 ERNI WATI SMP N 1 SIMO

NIP : 196805122006042013 NUPTK : 9844746649300012 NO PESERTA : 09030906210677

(14)

BRI Simpedes Cabang KANCA YGY BOYOLALI

No Rek. 017301007246531 a/n ROSYIDAH

111 ROSYIDAH SMP N 1 SIMO

NIP : 196908182007012023 NUPTK : 9150747649300023 NO PESERTA : 10030915710836

NRG : 102138912008 Tunjangan : Rp.2,940,000

BRI Simpedes Cabang KANCA YGY BOYOLALI

No Rek. 017301007945533 a/n Sarno

112 Sarno SMP N 1 SIMO

NIP : 195907101986031018 NUPTK : 4042737639200013 NO PESERTA : 08030981010772

NRG : 084230051029 Tunjangan : Rp.4,355,200

BRI Simpedes Cabang KANCA YGY BOYOLALI

No Rek. 017301007958536 a/n Supardi

113 Suradi SMP N 1 SIMO

NIP : 195608011983031022 NUPTK : 4133734636200013 NO PESERTA : 08030908710594

NRG : 083331048010 Tunjangan : Rp.4,093,300

BRI Simpedes Cabang KANCA YGY BOYOLALI

No Rek. 017301007204539 a/n Suratmin

114 Suratmin SMP N 1 SIMO

NIP : 196004151988031016 NUPTK : 7747738641200012 NO PESERTA : 08030981010926

NRG : 084727052016 Tunjangan : Rp.3,968,300

BANK BNI Cabang 60501106 - 06:Boyolali - 05 - 011

No Rek. 330270890 a/n NURYANTO

115 NURYANTO SMP N 2 BOYOLALI

NIP : 196308291993031003 NUPTK : 6161741643200003 NO PESERTA : 13030981010674

NRG : 138101199001 Tunjangan : Rp.3,226,700

BNI Cabang SENAYAN

No Rek. 248223550 a/n SRI NARTANI

116 SRI NARTANI SMP N 2 BOYOLALI

NIP : 195912281986122001 NUPTK : 2560737641300003 NO PESERTA : 10030981010851

NRG : 102640862009 Tunjangan : Rp.3,968,300

BRI Simpedes Cabang 03009 -- UNIT SENTUL

No Rek. 300901013030534 a/n SUHARDI

117 Suhardi SMP N 2 BOYOLALI

NIP : 196210131990031004 NUPTK : 9345740643200003 NO PESERTA : 08030981010927

NRG : 084532054027 Tunjangan : Rp.3,847,200

BRI Simpedes Cabang KANCA YGY BOYOLALI No Rek. 017301005634534 a/n PARDIYASTUTI 118 PARDIYASTUTI SMP N 2 MOJOSONGO NIP : 196407171987032008 NUPTK : 4049742642300013 NO PESERTA : 11030909710883 NRG : 110971048004 Tunjangan : Rp.3,847,200

BRI Simpedes Cabang KANCA YGY BOYOLALI

No Rek. 017301007644535 a/n TITIK YULIANI

119 TITIK YULIANI SMP N 2 MOJOSONGO

NIP : 195707181986032003 NUPTK : 2050735636300003 NO PESERTA : 10030981010797

NRG : 102138352005 Tunjangan : Rp.3,968,300

BRI Simpedes Cabang KANCA YGY BOYOLALI

No Rek. 017301005337530 a/n TUMINI

120 TUMINI SMP N 2 MOJOSONGO

NIP : 196211232008012001 NUPTK : 4455740642300053 NO PESERTA : 11030981010884

(15)

BRI Cabang 00003 -- Banjarmasin

No Rek. 000301001266534 a/n SRI LESTARI UTAMI

121 SRI LESTARI UTAMI SMP N 2 MUSUK

NIP : 196807091998022003 NUPTK : 9041746649300013 NO PESERTA : 09166081010435

NRG : 091688407009 Tunjangan : Rp.3,398,400

BRI Simpedes Cabang KANCA YGY BOYOLALI

No Rek. 017301008293531 a/n SUPARMI

122 SUPARMI SMP N 2 MUSUK

NIP : 196407121995122003 NUPTK : 6044742646300003 NO PESERTA : 09030981010711

NRG : 091590887009 Tunjangan : Rp.3,505,400

BRI Simpedes Cabang .

No Rek. 017301010422532 a/n YATINEM

123 YATINEM SMP N 3 JUWANGI

NIP : 197505042010012007 NUPTK : 3836753655300072 NO PESERTA : 12030981011009

NRG : 128101843006 Tunjangan : Rp.2,570,200

BRI Simpedes Cabang Boyolali

No Rek. 017301006843534 a/n Dwi Puryani

124 Dwi Puryani SMP N 3 SIMO

NIP : 196505101987032022 NUPTK : 4842743644200012 NO PESERTA : 08030981010836

NRG : 084228057045 Tunjangan : Rp.3,968,300

BRI Simpedes Cabang KANCA YGY BOYOLALI

No Rek. 017301007655536 a/n JIMIN

125 JIMIN SMP N 3 SIMO

NIP : 196101091986011001 NUPTK : 2441739642200002 NO PESERTA : 10030906310824

NRG : 101685372004 Tunjangan : Rp.4,222,300

BRI Simpedes Cabang KANCA YGY BOYOLALI

No Rek. 017301008727530 a/n Sri Handayani

126 Sri Handayani SMP N 3 SIMO

NIP : 196006031984032008 NUPTK : 8935738640300002 NO PESERTA : 08030909410512

NRG : 083529052006 Tunjangan : Rp.4,093,300

BRI Simpedes Cabang KANCA YGY BOYOLALI

No Rek. 017301007629535 a/n Yakobus Joko Suprapto

127 Yakobus Joko Suprapto SMP N 3 SIMO

NIP : 196007021990031005 NUPTK : 2034738640200013 NO PESERTA : 08030981010943

NRG : 083430052022 Tunjangan : Rp.3,847,200

BRI Simpedes Cabang .

No Rek. 017301010864530 a/n ENDANG PURWANTI

128 ENDANG PURWANTI SMP N I NGEMPLAK

NIP : 197404231998022001 NUPTK : 8755752653300002 NO PESERTA : 12030981011161

NRG : 128101958008 Tunjangan : Rp.3,505,400

BRI Simpedes Cabang KANCA YGY BOYOLALI

No Rek. 017301008055535 a/n Mukhson

129 Mukhson SMP N I NGEMPLAK

NIP : 196503011994121001 NUPTK : 4633743646200012 NO PESERTA : 08030981010995

NRG : 083326057028 Tunjangan : Rp.3,615,800

BRI Simpedes Cabang KANCA YGY BOYOLALI

No Rek. 017301007208533 a/n MURSINI

130 MURSINI SMP N I NGEMPLAK

NIP : 195812201986032005 NUPTK : 7552736638300003 NO PESERTA : 09030981010623

(16)

Mandiri Cabang Samarinda Mulawarman No Rek. 1480011006163 a/n NYOTO TEJO PRAMONO

131 NYOTO TEJO PRAMONO SMP NEGERI 1 MUSUK

NIP : 197109021997031007 NUPTK : 9234749651200013 NO PESERTA : 11166006310626

NRG : 110631641001 Tunjangan : Rp.3,398,400

BRI Simpedes Cabang KANCA YGY BOYOLALI

No Rek. 017301008354531 a/n Subandi , S.pd.

132 Subandi , S.pd. SMP NEGERI 1 MUSUK

NIP : 195906121981031016 NUPTK : 5944737638200002 NO PESERTA : 07030981000535

NRG : 074429051005 Tunjangan : Rp.4,222,300

BRI Simpedes Cabang KANCA YGY BOYOLALI

No Rek. 017301007626537 a/n SUKIMIN

133 SUKIMIN SMP NEGERI 1 MUSUK

NIP : 195810081986031017 NUPTK : 2340736641200003 NO PESERTA : 09030981010851

NRG : 091738857025 Tunjangan : Rp.4,093,300

BRI Simpedes Cabang KANCA YGY BOYOLALI

No Rek. 017301008207530 a/n SUTOPO

134 SUTOPO SMP NEGERI 1 MUSUK

NIP : 196512111995121001 NUPTK : 5543743644200003 NO PESERTA : 09030981010721

NRG : 091840392008 Tunjangan : Rp.3,615,800

BRI Simpedes Cabang KANCA YGY BOYOLALI

No Rek. 017301005962539 a/n HERU RIWAYANTO

135 HERU RIWAYANTO SMP NEGERI 1 WONOSEGORO

NIP : 196108231984031005 NUPTK : 9155739641200033 NO PESERTA : 11030906310910

NRG : 110631140001 Tunjangan : Rp.3,968,300

BRI Simpedes Cabang .

No Rek. 017301010747534 a/n SUNARTI

136 SUNARTI SMP NEGERI 1 WONOSEGORO

NIP : 197708092007012009 NUPTK : 9141755657300003 NO PESERTA : 12030909710985

NRG : 120971823011 Tunjangan : Rp.2,820,700

BRI Simpedes Cabang .

No Rek. 017301010460530 a/n BUDI SRI WAHONO

137 BUDI SRI WAHONO SMP NEGERI 2 JUWANGI

NIP : 197303312005011004 NUPTK : 4663751652200012 NO PESERTA : 12030910011104

NRG : 121001616015 Tunjangan : Rp.2,850,300

BRI Simpedes Cabang KANCA YGY BOYOLALI

No Rek. 017301007359538 a/n DARYANTI

138 DARYANTI SMP NEGERI 2 JUWANGI

NIP : 196705282003122002 NUPTK : 0860745647300012 NO PESERTA : 10030915710788

NRG : 102637402001 Tunjangan : Rp.3,469,100

BRI Simpedes Cabang .

No Rek. 017301010209536 a/n HANDOYO WIBOWO

139 HANDOYO WIBOWO SMP NEGERI 2 JUWANGI

NIP : 196910092006041007 NUPTK : 1341747650200023 NO PESERTA : 12030922010743

NRG : 122201815045 Tunjangan : Rp.3,128,200

BRI Simpedes Cabang KANCA YGY BOYOLALI

No Rek. 017301007973536 a/n REDATININGSIH

140 REDATININGSIH SMP NEGERI 2 JUWANGI

NIP : 196908152005012011 NUPTK : 4147747649300013 NO PESERTA : 09030921710735

(17)

BRI Simpedes Cabang KANCA YGY BOYOLALI

No Rek. 017301005703537 a/n REJONO

141 REJONO SMP NEGERI 2 JUWANGI

NIP : 196604152006041016 NUPTK : 4747744646200042 NO PESERTA : 11030918010978

NRG : 111801668004 Tunjangan : Rp.3,226,700

BANK BNI Cabang

-No Rek. 330271328 a/n SITI HIDAYATUL HASANAH

142 SITI HIDAYATUL HASANAH SMP NEGERI 2 JUWANGI

NIP : 197202122007012014 NUPTK : 3544750651300012 NO PESERTA : 13030909710404

NRG : 130971921006 Tunjangan : Rp.2,820,700

BRI Simpedes Cabang .

No Rek. 017301010383534 a/n SRI DARYATI

143 SRI DARYATI SMP NEGERI 2 JUWANGI

NIP : 196702081999032001 NUPTK : 3540745646300002 NO PESERTA : 12030910010594

NRG : 121001876007 Tunjangan : Rp.3,398,400

BRI Simpedes Cabang KANCA YGY BOYOLALI

No Rek. 017301005498530 a/n SUBARDI

144 SUBARDI SMP NEGERI 2 JUWANGI

NIP : 196612262006041004 NUPTK : 7558744647200003 NO PESERTA : 11030915410977

NRG : 111541077003 Tunjangan : Rp.3,226,700

BANK BNI Cabang

-No Rek. 330271362 a/n SUJIANTO

145 SUJIANTO SMP NEGERI 2 JUWANGI

NIP : 196307162007011001 NUPTK : 6048741643200013 NO PESERTA : 13030918010681

NRG : 131801465006 Tunjangan : Rp.2,651,100

BRI Simpedes Cabang .

No Rek. 017301010761538 a/n SUPARJI

146 SUPARJI SMP NEGERI 2 JUWANGI

NIP : 196510151997021002 NUPTK : 8347743644200003 NO PESERTA : 12030909710477

NRG : 120971482024 Tunjangan : Rp.3,398,400

BRI Simpedes Cabang Boyolali No Rek. 017301006657535 a/n BAKRI ROYANI

147 BAKRI ROYANI SMP NEGERI 2 NOGOSARI

NIP : 196312112007011010 NUPTK : 1543741643200013 NO PESERTA : 09030915610631

NRG : 091840382011 Tunjangan : Rp.2,850,300

BRI Simpedes Cabang KANCA YGY BOYOLALI

No Rek. 017301005495532 a/n BUDI SUHARYONO

148 BUDI SUHARYONO SMP NEGERI 2 NOGOSARI

NIP : 197202191998021001 NUPTK : 5551750652200002 NO PESERTA : 11030910010889

NRG : 111001905002 Tunjangan : Rp.3,398,400

BANK BNI Cabang

-No Rek. 330272934 a/n HANIK FITRIANINGSIH

149 HANIK FITRIANINGSIH SMP NEGERI 2 NOGOSARI

NIP : 197707092008012010 NUPTK : 5041755658300003 NO PESERTA : 13030922410316

NRG : 132241594002 Tunjangan : Rp.2,820,700

BRI Simpedes Cabang Boyolali No Rek. 017301006704536 a/n Ngadino

150 Ngadino SMP NEGERI 2 NOGOSARI

NIP : 196503131990031016 NUPTK : 2645743646200042 NO PESERTA : 08030909410990

(18)

BRI Simpedes Cabang .

No Rek. 017301010301532 a/n PURYANTI

151 PURYANTI SMP NEGERI 2 NOGOSARI

NIP : 197405202007012017 NUPTK : 1852752654300042 NO PESERTA : 12030909711165

NRG : 120971135004 Tunjangan : Rp.2,940,000

BRI Simpedes Cabang Boyolali

No Rek. 017301006751533 a/n ROCHMI NURHIDAYAH

152 ROCHMI NURHIDAYAH SMP NEGERI 2 NOGOSARI

NIP : 196905011999032005 NUPTK : 8833748649300002 NO PESERTA : 09030915710653

NRG : 091485412019 Tunjangan : Rp.3,064,400

BRI Simpedes Cabang KANCA YGY BOYOLALI

No Rek. 017301005926533 a/n ALI MURSIDI

153 ALI MURSIDI SMP NEGERI 2 SAMBI

NIP : 196701301999031002 NUPTK : 2462745648200002 NO PESERTA : 11030909710936

NRG : 110971867004 Tunjangan : Rp.3,294,600

BRI Simpedes Cabang U SAMBI BOYOLALI No Rek. 665901008171535 a/n ANIK RIYANTI YULIANINGSIH

154 ANIK RIYANTI YULIANINGSIH SMP NEGERI 2 SAMBI

NIP : 197107221999032006 NUPTK : 4054749650300003 NO PESERTA : 10030918010807

NRG : 102338422005 Tunjangan : Rp.3,294,600

BRI Cabang KANCA YGY BOYOLALI No Rek. 017301007172538 a/n ISWATI

155 ISWATI SMP NEGERI 2 SAMBI

NIP : 196512201995032001 NUPTK : 5552743644200003 NO PESERTA : 08030909411269

NRG : 082240892002 Tunjangan : Rp.3,505,400

BRI Simpedes Cabang KANCA YGY BOYOLALI

No Rek. 017301007697538 a/n PURWANTO

156 PURWANTO SMP NEGERI 2 SAMBI

NIP : 196602271998021002 NUPTK : 2559744646200012 NO PESERTA : 10030906210805

NRG : 102585897005 Tunjangan : Rp.3,398,400

BRI Simpedes Cabang KANCA YGY BOYOLALI

No Rek. 017301008271539 a/n SRI SUYATMI

157 SRI SUYATMI SMP NEGERI 2 SAMBI

NIP : 197006021997022001 NUPTK : 5934748650300012 NO PESERTA : 09030915610742

NRG : 091535917007 Tunjangan : Rp.3,398,400

BRI Simpedes Cabang KANCA YGY BOYOLALI

No Rek. 017301008559539 a/n Sugito

158 Sugito SMP NEGERI 2 SAMBI

NIP : 196303061985031016 NUPTK : 7638741643200012 NO PESERTA : 08030911410680

NRG : 083826055037 Tunjangan : Rp.3,847,200

BRI Simpedes Cabang .

No Rek. 017301010202534 a/n YULI DWI ANANI

159 YULI DWI ANANI SMP NEGERI 2 SAMBI

NIP : 196407211989032005 NUPTK : 0053742643300013 NO PESERTA : 12030922710405

NRG : 122271835001 Tunjangan : Rp.3,729,700

BRI Simpedes Cabang .

No Rek. 017301010263530 a/n YUNI MURNIYATI

160 YUNI MURNIYATI SMP NEGERI 2 SELO

NIP : 196506102007012015 NUPTK : 1942743646300022 NO PESERTA : 12030981010453

(19)

BRI Simpedes Cabang U Mojosongo-BoyoLali

No Rek. 665301008082538 a/n SRI WARDANI

161 SRI WARDANI SMP NEGERI 3 MOJOSONGO

NIP : 196105191990032003 NUPTK : 1851739641300032 NO PESERTA : 10030981010820

NRG : 102187372016 Tunjangan : Rp.3,968,300

BRI Simpedes Cabang KANCA YGY BOYOLALI

No Rek. 017301008502532 a/n Sri Widayatiningsih, Dra

162 Sri Widayatiningsih, Dra SMP NEGERI 3 MOJOSONGO

NIP : 195602101982032003 NUPTK : 7542734636300002 NO PESERTA : 07030981000894

NRG : 074225048002 Tunjangan : Rp.4,355,200

BRI Simpedes Cabang U GOMBANG BOYOLALI

No Rek. 666401005939539 a/n BEJO MULYONO

163 BEJO MULYONO SMP NEGERI 3 SAWIT BOYOLALI

NIP : 196307151986011005 NUPTK : 6047741643200013 NO PESERTA : 10030921710887

NRG : 101988382018 Tunjangan : Rp.4,093,300

BRI Simpedes Cabang KANCA YGY BOYOLALI

No Rek. 017301005502533 a/n NURAINI RUSMINAWATI

164 NURAINI RUSMINAWATI SMP NEGERI 3 SAWIT BOYOLALI

NIP : 196210131984032004 NUPTK : 4345740641300023 NO PESERTA : 11030906210901

NRG : 110621608002 Tunjangan : Rp.3,968,300

BRI Simpedes Cabang KANCA YGY BOYOLALI

No Rek. 017301007511538 a/n SUMINI

165 SUMINI SMP NEGERI 3 SAWIT BOYOLALI

NIP : 196803152003122003 NUPTK : 1647746648300062 NO PESERTA : 09030981010664

NRG : 091986407017 Tunjangan : Rp.3,160,900

BRI Simpedes Cabang KANCA YGY BOYOLALI

No Rek. 017301005868531 a/n BUDI SAWARNO

166 BUDI SAWARNO SMP NEGERI 4 SATAP AMPEL

NIP : 196404062000121001 NUPTK : 1738742645200002 NO PESERTA : 11030909710941

NRG : 110971647002 Tunjangan : Rp.3,294,600

BRI Simpedes Cabang 00173 -- Boyolali No Rek. 017301004892537 a/n Crh Sri Puji Astuti, Dra.

167 Crh Sri Puji Astuti, Dra. SMP NEGERI 5 BOYOLALI

NIP : 195805171982032006 NUPTK : 1849736638300012 NO PESERTA : 07030981000892

NRG : 074928050009 Tunjangan : Rp.4,222,300

BNI Cabang SENAYAN

No Rek. 120466757 a/n GIYONO

168 GIYONO SMP NEGERI 5 BOYOLALI

NIP : 196804282002121008 NUPTK : 8760746649200032 NO PESERTA : 11036322411309

NRG : 112241585002 Tunjangan : Rp.3,064,400

BNI Cabang SENAYAN No Rek. 248263264 a/n RUM WIDYANINGSIH

169 RUM WIDYANINGSIH SMP NEGERI 5 BOYOLALI

NIP : 196502012005012005 NUPTK : 5533743644300012 NO PESERTA : 10030981010778

NRG : 101285892011 Tunjangan : Rp.3,128,200

BRI Simpedes Cabang 03009 -- UNIT SENTUL

No Rek. 300901013130538 a/n SITI CHOTIJAH

170 Siti Chotijah SMP NEGERI 5 BOYOLALI

NIP : 196305301986032006 NUPTK : 1862743643300002 NO PESERTA : 08030909010735

(20)

BNI Cabang SENAYAN

No Rek. 248275452 a/n SRI RAHAYU

171 SRI RAHAYU SMP NEGERI 5 BOYOLALI

NIP : 196409171988032004 NUPTK : 1249742643300013 NO PESERTA : 10030981010751

NRG : 102089387003 Tunjangan : Rp.3,968,300

BNI Cabang SENAYAN

No Rek. 248199808 a/n DWI HARYANI

172 DWI HARYANI SMP Negeri 6 BOYOLALI

NIP : 196711151990032006 NUPTK : 2447745647300013 NO PESERTA : 10030922710895

NRG : 101990402008 Tunjangan : Rp.3,847,200

BRI Simpedes Cabang KANCA YGY BOYOLALI

No Rek. 017301007641537 a/n Joko Marwanto, S.pd.

173 Joko Marwanto, S.pd. SMP Negeri 6 BOYOLALI

NIP : 195701061983031008 NUPTK : 2438735636200002 NO PESERTA : 07030911000506

NRG : 073824049005 Tunjangan : Rp.4,093,300

BRI Simpedes Cabang KANCA YGY BOYOLALI

No Rek. 017301008628532 a/n Rohmatun

174 Rohmatun SMP NURUL ISLAM NGEMPLAK

NIP : 196110091983032006 NUPTK : 8341739641300003 NO PESERTA : 08030908710600 NRG : 084133053027 Tunjangan : Rp.4,093,300

SUMARNA SURAPRANATA, Ph.D

NIP 19590801 198503 1 002

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

ANB.

DIREKTUR PEMBINAAN PENDIDIK DAN

TENAGA KEPENDIDIKAN PENDIDIKAN DASAR,

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR,

Figur

Memperbarui...

Referensi

Memperbarui...

Related subjects :