Program Sukses UN SMPN 2 Sungai Tarab TP 2017-2018

Loading....

Loading....

Loading....

Loading....

Loading....

Teks penuh

(1)
(2)

 A.

 A. LALATTAR BELAKANGAR BELAKANG

Ujian Nasiona

Ujian Nasional l adaladalah ah sissis!" !" !#!#al$aal$asi si sansanda% da% &!nd&!ndidi'idi'an an dasadasa% % dandan "!n!n(ah s!)a%a nasional dan &!%sa"aan "$$ in('a &!ndidi'an ana% "!n!n(ah s!)a%a nasional dan &!%sa"aan "$$ in('a &!ndidi'an ana% da!

da!%a%ah h *a*an( n( dildila'a'$'$'an an olol!h !h P$sP$sa a P!P!nilnilaiaaian n P!P!ndindidi'di'an+ an+ ,!&,!&di'di'nas nas didi Indon!sia -!

Indon!sia -!%dasa%'an%dasa%'an Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahunUndang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun  2003

 2003 "!n"!n*a*aa'an a'an -ah-ah.a .a daladala" " %an%an('a ('a &!n(&!n(!nda!ndalian lian "$"$$ $ &!nd&!ndidi'idi'anan s!

s!)a)a%a %a nanasisiononal al didilala''$'$'an an !#!#alal$a$asi si s!s!-a-a((ai ai -!-!nn$' $' a'a'$n$naa-i-ililiaass &!n*!l!n((a%a &!ndidi'an '!&ada &iha'&iha' *an( -!%'!&!nin(an L!-ih &!n*!l!n((a%a &!ndidi'an '!&ada &iha'&iha' *an( -!%'!&!nin(an L!-ih lanj$

lanj$  dindin*a*aa'an a'an -ah-ah.a .a !#!#al$asal$asi i diladila'$''$'an an ol!h ol!h l!"-l!"-a(a a(a *an*an( ( "and"andi%ii%i s!)

(3)

B.

B. MAMAKSKSUD UD DDAN TAN TUJUJUUANAN

1

1 MMaa''ss$$dd a

a USBN adUSBN adalah 'alah '!(ia!(iaan &!n(an &!n($'$$'$%an )a&%an )a&aian 'oaian 'o"&!"&!!nsi sis!nsi sis.a *a.a *an(n( dila'$'an s!'olah d!n(an "!"as$'an ins%$"!n &!nilaian nasional dila'$'an s!'olah d!n(an "!"as$'an ins%$"!n &!nilaian nasional &ada "aa &!laja%an !%!n$ d!n(an "!n(a)$ &ada Sanda% o"&!!nsi &ada "aa &!laja%an !%!n$ d!n(an "!n(a)$ &ada Sanda% o"&!!nsi L$l$san $n$' "!"&!%ol!h &!n(a'$an aas &%!sasi -!laja%

L$l$san $n$' "!"&!%ol!h &!n(a'$an aas &%!sasi -!laja% -

- UNUNB B 3U3Ujijian an NaNasisiononal al B!B!%-%-asasis is o"o"&$&$!!%4 %4 adadalalah ah UN UN d!d!n(n(anan "!n(

"!n(($n($na'an a'an 'o"'o"&$!&$!% % *an*an( ( dil!dil!n('an('a&i &i &!%&!%an('an('a a l$nal$na' ' 3so3so5.5.a%!4a%!4 *

*anan( ( 'h'h$s$s$s $s didi'!'!"-"-anan('('an an $n$n$$' ' UjUjiaian n NaNasisiononal al d!d!n(n(an an iin(n('a'a   '!s$lian *an( sa"a d!n(an UN !%$lis

'!s$lian *an( sa"a d!n(an UN !%$lis )

(4)



 M!nM!ndo%do%on( a(on( a(a% &%a% &%os!os!s -!las -!laja% "!ja% "!n(an(aja% dilja% dila'a'sansana'aa'an &ada san &ada sa$an$an

&!ndidi'an -!%dasa%'an &ada '$%i'$l$" *an( !lah di!a&'an ol!h &!ndidi'an -!%dasa%'an &ada '$%i'$l$" *an( !lah di!a&'an ol!h

&!"!%inah &!"!%inah

-- TT$j$j$a$an n h$h$s$s$s 6s 6

1

1 M!M!n(n($'$'$% $% '!'!-!-!%%hahasisilalan n &%&%o(o(%%a" a" dadan n &%&%osos!s !s '!'!(i(iaaan an -!-!lalajaja%%

"!n(aja% "!n(aja%

2

2 Un$' Un$' "!n!"!n!n$'an$'an &!n &!nilainilaian an !%ha!%hada& 'da& '!-!%!-!%hasilhasilan san sis.is.a *a *an( aan( a'an'an

di)an$"'an &ada &!la&o%an !%a'hi% 3Ra&o% dan Ijaah4 di)an$"'an &ada &!la&o%an !%a'hi% 3Ra&o% dan Ijaah4



 M!nM!n($'($'$% s!ja$% s!ja$h "ana in$h "ana in('('a '!a '!-!%-!%hashasilailan da*n da*a s!%aa s!%a& sis.& sis.aa s!la"a "!n(i'$i &!ndidi'an

(5)

3.

3. B!dah 'isi'isi dan SL UNB!dah 'isi'isi dan SL UN B!da

B!dah h 'isi'isi'isi 'isi Ujian Ujian NasioNasional nal "!%$"!%$&a'&a'an an '!('!(iaaiaan n "$s"$s*a.*a.a%ah a%ah ($%$($%$ "aa &!laja%an 3MGMP4 UN+ *an( -!%$j$an $n$' "!"&!laja%i 'isi'isi "aa &!laja%an 3MGMP4 UN+ *an( -!%$j$an $n$' "!"&!laja%i 'isi'isi *an( !lah di!%-i'an ol!h Badan Sanda% Nasional P!ndidi'an 3BSNP4 *an( !lah di!%-i'an ol!h Badan Sanda% Nasional P!ndidi'an 3BSNP4 s!%a "!"-$a soalsoal laihan s!s$ai d!n(an -idan( s$di UN

s!%a "!"-$a soalsoal laihan s!s$ai d!n(an -idan( s$di UN 4.

4. P!"-!laja%an R!"idial dan P!n(a*aanP!"-!laja%an R!"idial dan P!n(a*aan 

!(!(iaiaaan n inini i "!"!%$%$&a&a'a'an n ''!(!(iaiaaan n ''o'o'$%$%i'i'$l$l!%!%+ + **anan( ( -!-!%%$j$j$a$ann "!"-!%i'an &!ndala"an "a!%i -idan( S$di UN ,iha%a&'an d!n(an "!"-!%i'an &!ndala"an "a!%i -idan( S$di UN ,iha%a&'an d!n(an adan*a '!(iaan 'o'$%i'$l!% ini+ &%os!s -!laja% sis.a da&a dila'$'an adan*a '!(iaan 'o'$%i'$l!% ini+ &%os!s -!laja% sis.a da&a dila'$'an s!)a%a !%s%$'$% d!n(an &!n(a.asan da%i ($%$ -idan( S$di UN "asin( s!)a%a !%s%$'$% d!n(an &!n(a.asan da%i ($%$ -idan( S$di UN "asin( 5.

5. Sosialisasi UNB dan USBNSosialisasi UNB dan USBN

!(iaan sosialisasi '!&ada o%an( $a &!s!%a didi' "!%$&a'an s!-$ah !(iaan sosialisasi '!&ada o%an( $a &!s!%a didi' "!%$&a'an s!-$ah -!n

(6)

P%o(%a"&%o(%a" diaas "!%$&a'an salah sa$ )onoh $saha *an( da&a  P%o(%a"&%o(%a" diaas "!%$&a'an salah sa$ )onoh $saha *an( da&a  dila'

dila'$'an $'an ol!h ol!h S!'S!'olah olah s!-as!-a(ai (ai -a(i-a(ian an daladala" " "!n("!n(hadahada&i &i %an%an('a('aianian $jian di

$jian di '!l'!las as a'hia'hi% % S!'S!'olah  olah  s!%a &%o(%s!%a &%o(%a"&%a"&%o(%o(%a" a" !%s!%s!-$ da&a !-$ da&a  di'$

di'$a'aa'an n d!nd!n(an (an S$%S$%a a !&!&$$s$$san an 3S4 da%i 3S4 da%i '!&'!&ala ala S!'S!'olah olah !n!nan(an( &%o(%a" !%s!-$+ s!hin((a da&a dijadi'an a)$an -a(i s!l$%$h )i#ias &%o(%a" !%s!-$+ s!hin((a da&a dijadi'an a)$an -a(i s!l$%$h )i#ias S!'olah *an( !%'ai

S!'olah *an( !%'ai

9.

9. Uji >o-a UNUji >o-a UN Uji )o-a aa$

Uji )o-a aa$ %* o$ !%di%i da%i %* o$ !%di%i da%i -!-!%a&a &!*!l-!-!%a&a &!*!l!((a%a 314 %* o$ in('a !((a%a 314 %* o$ in('a  in!%nal s!'olah 324 T%* o$ Tin('a a-$&a!n/oa 34 %* o$ in('a  in!%nal s!'olah 324 T%* o$ Tin('a a-$&a!n/oa 34 %* o$ in('a  an.il ,a%i '!(iaan ini diha%a&'an ($%$ s!%a sis.a da&a "!n($'$% an.il ,a%i '!(iaan ini diha%a&'an ($%$ s!%a sis.a da&a "!n($'$% '!

'!"a"a"&"&$a$an n *a*an( n( didi"i"ilili'i 'i s!s!%%a a asas&!&!''aas&s&!' !' "a"a!!%i %i **anan( ( &!&!%l%l$$ di&!%dala" *an( da&a di'!ah$i da%i hasil %an('ain %* o$ !%s!-$  di&!%dala" *an( da&a di'!ah$i da%i hasil %an('ain %* o$ !%s!-$ 

(7)

D#"#*%$' D#"#*%$' && S$! 8)'*"'$S$! 8)'*"'$ M*8%$' M*8%$' && K4$)#, G** P$8!,K4$)#, G** P$8!,  N#9# N#$)  N#9# N#$) && H*"#' K!+$#,#)H*"#' K!+$#,#) R#"#4!)$

R#"#4!)$ && K$4. P!'$#(#) USBN 4#) U:$#) P#8,$8 K$4. P!'$#(#) USBN 4#) U:$#) P#8,$8  S##$#

S##$# && A)++,#A)++,# E4%$ M$#4

E4%$ M$#4 && A)++,#A)++,# E%$#),$ T#):*)+

E%$#),$ T#):*)+ && A)++,#A)++,# E%%$ M#!,,$

E%%$ M#!,,$ && A)++,#A)++,# E%$4#

E%$4# && A)++,#A)++,# E)4#)+ A'$#)$

E)4#)+ A'$#)$ && A)++,#A)++,# E"#!),$

E"#!),$ && K$4 UNBKK$4 UNBK I'(!)4!$,#

I'(!)4!$,# && A)++,#A)++,#  N$ S*'$,#

 N$ S*'$,# && A)++,#A)++,# W$'"#$)$

(8)

N

NOO KKEEGGIIAATTAANN SASATTUUAANN VOLUMVOLUM HARGAHARGA  JUMLAH JUMLAH

(

( SSiimm$$llaa&&i i III I UUNNBB** rrgg 66

  2!,!!!   2!,!!! "!! "!! 1,3!!, 1,3!!, !!!"!! !!!"!!

-- SiimSm$$llaa&&i i IIIII I UNUNBB** rrgg 66

  2!,!!!   2!,!!! "!! "!! 1,3!!, 1,3!!, !!!"!! !!!"!! 1

1!! PPeennggaaddaaaan n **mm00$$eerr  ee&&kk00 $$nnii 33

  ',!!,!!!   ',!!,!!! "!! "!! 13,!!, 13,!!, !!!"!! !!!"!! 11 11 Perba

Perbaikan In&ala&i ikan In&ala&i li&rikli&rik + +aabbrrTTII** )) 11   3,!!,!!!   3,!!,!!! "!! "!! 3,!!, 3,!!, !!!"!! !!!"!! 12 12

Perbaikan In&ala&i Inerne Perbaikan In&ala&i Inerne + +aabbrrTTII** )) 11   1,'!!,!!!   1,'!!,!!! "!! "!! 1,'!!, 1,'!!, !!!"!! !!!"!! 13 13

Pengadaan 4 5Bak$0 daa Pengadaan 4 5Bak$0 daa U UNN77 $$nnii 22   #!!,!!!   #!!,!!! "!! "!! 1,'!!, 1,'!!, !!!"!! !!!"!! 1

1'' PPaa&&00  00ee&&eerra a UUNN rrgg 66

  1,!!!   1,!!! "!! "!! -#, -#, !!!"!! !!!"!! 1 1 SSaamm00$$llIIjjaa88aa)) llbbrr 66   12,!!!   12,!!! "!! "!! #(!, #(!, !!!"!! !!!"!!  9UM+A4 I  9UM+A4 I '2,6-!,!!!" '2,6-!,!!!" !! !!

IIII PPEENNIINNGGKKAATTAAN N MMOOTTIIVVAASSII ::

1 1 MM$$))aa&&aabbaa)) )) 11   '!,!!!   '!,!!! "!! "!! '!, '!, !!!"!! !!!"!! 2 2 AAdd ii ii   dd BB kk  )) 11   1,2!!,!!!   1,2!!,!!! "!! "!! 1,2!!, 1,2!!, !!!"!! !!!"!!

(9)

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

SMP NEGERI 2 SUNGAI TARAB

SMP NEGERI 2 SUNGAI TARAB

Jorong Babussalam Nagari Pasia Law! K"ama#an Sungai Tarab

Jorong Babussalam Nagari Pasia Law! K"ama#an Sungai Tarab $%&'&%*%' $%&'&%*%' mail+sm,n'sungmail+sm,n'sungai#araai#arab-.a!oo/"o/i0 b-.a!oo/"o/i0 Ko0 Ko0 PosPos '%'1*

'%'1*

PROGRAM SUKSES USBN dan UNBK PROGRAM SUKSES USBN dan UNBK SMP NEGERI 2 SUNGAI T

SMP NEGERI 2 SUNGAI TARAB TP 2017/ 201ARAB TP 2017/ 201 88

M!)+!,#*$ M!)+!,#*$ K#$4. P!"$)##) SMP K#$4. P!"$)##) SMP D$)#' D$8*4 K#. T#)# D#,#  D$)#' D$8*4 K#. T#)# D#,#  INHENDRI ABBAS, S. Pd. MM INHENDRI ABBAS, S. Pd. MM  NIP  NIP.. P#'$ L##'< = J#)*#$ 201= P#'$ L##'< = J#)*#$ 201= K!(#%# S!8%# K!(#%# S!8%# DEFISON, S. Pd DEFISON, S. Pd  NIP  NIP. 16=02 1>12 1 002. 16=02 1>12 1 002

Figur

Memperbarui...

Referensi

Memperbarui...

Related subjects :