• Tidak ada hasil yang ditemukan

Turning catalogue 2012 VN

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2017

Membagikan "Turning catalogue 2012 VN"

Copied!
652
0
0

Teks penuh

(1)

Trang

Ti

n

MD

T

Mini Sha

ft

C

t ren

Chít rãnh

ti

n c

t

đ

t

Se

co-C

apto™

B

ph

n k

p

SMG

Ti

n

Mục lục chữ s – Dụng cụ. . . 2 - 4 Mục lục chữ s – Hạt dao . . . 5 - 6 Thông tin kỹ thuật. . . 7 - 79 Tổng quan ứng dụng (ISO Tiện, Tiện cắt đứt và Chít rãnh) . . . 80 - 107 Thông tin tổng quát, Jetstream Tooling™, Seco-Capto™ . . . 108 - 109

Cán dao ISO

Cán dao, tiện ngoài, Jetstream Tooling™, Seco-Capto™ . . . 110 - 119 Cán dao, ngoài, Jetstream Tooling™. . . 120 - 129 Cán dao, ngoài, Seco-Capto™ . . . 130 - 177 Cán dao, tiện ngoài . . . 178 - 243 Cán dao, trong, Seco-Capto™. . . 244 - 267 Cán dao, tiện trong. . . 268 - 299 Cán dao cho MTM (Gia công Đa Nhiệm), Seco-Capto™ . . . 300 - 306 Cán dao, cho móc lỗ . . . 307 - 308 Cán dao, Bệđỡ . . . 309 - 314 Cassettes cho gia công Bánh xe lửa . . . 315 Bộ n i . . . 316 - 323 Linh kiện - Jetstream Tooling™ . . . 324 - 325 Linh kiện – Tiện – Cán dao . . . 326 Linh kiện – Seco-Capto™ . . . 327 Phụ kiện thay thế – Seco-Capto™. . . 328 - 332

Ti

n ISO – H

t dao

Hạt dao. . . 334 - 377 Secomax – PCBN . . . 378 - 412 Secomax – PCBN . . . 413 - 417

MDT – Ti

n

Đ

a H

ng

Thông tin kỹ thuật. . . 419 - 455

MDT – Cán dao và L

i k

p

Cán dao, ngoài, Jetstream Tooling™, Seco-Capto™ . . . 456 - 462 Cán dao, chít rãnh mặt đầu, Jetstream Tooling™, Seco-Capto™. . 463 - 483 Cán dao, ngoài, Jetstream Tooling™. . . 484 - 488 Cán dao, chít rãnh mặt đầu, Jetstream Tooling™ . . . 489 - 498 Cán dao, ngoài, Seco-Capto™ . . . 499 - 500 Cán dao, ngoài. . . 501 - 508 Cán dao, chít rãnh mặt đầu . . . 509 - 514 Cán dao, Seco-Capto™ trong . . . 515 - 521 Cán dao, tiện trong. . . 522 - 525 Cán dao cho MTM, Seco-Capto. . . 526 Cán kẹp l ỡi và l ỡi kẹp . . . 527 - 537

MDT – H

t dao

Hạt dao. . . 538 - 554 Secomax – PCBN . . . 555 - 557

Mini Shaft

Thông tin kỹ thuật. . . 559 - 565 Đầu dao . . . 566 Hạt dao. . . 567 - 575

C

t ren

Cắt ren . . . 576 - 577

Chít rãnh và Ti

n c

t

đ

t

Thông tin kỹ thuật. . . 579 - 598 Rãnh chính xác, Hạt dao . . . 599 - 606 Cán dao cho MTM (Gia công Đa Nhiệm), Seco-Capto™ . . . 607 Rãnh chính xác, Cán dao, chít rãnh ngoài. . . 608 - 610 Rãnh chính xác, Cán dao, chít rãnh trong . . . 611 - 612 Tiện cắt đứt, Hạt dao . . . 613 - 614 Tiện cắt đứt, Cán dao . . . 615 - 618

Seco-Capto™, các b

ph

n k

p

Các bộ phận kẹp . . . 619 - 627
(2)

Lo

i

Trang

Lo

i

Trang

Mục lục chữ s - Dụng cụ

131-.. . . 326

132N-. . . 323

150.10 . . . 617-618 5692 . . . 327

A

A..-CGER/L . . . 522

A..-CGFR/L . . . 522-523 A..-CGGR/L . . . 523-524 A..-CGHR/L . . . 522, 525 A..-CGIR/L . . . 523

A..-CGJR/L . . . 522, 525 A..-DDUNR/L..-C . . . 281

A..-DWLNR/L..-C . . . 299

A..-FR/L . . . 530

A..-PCLNR/L . . . 274

A..-PDQNR/L . . . 283

A..-PDUNR/L . . . 279

A..-PDYNR/L . . . 282

A..-PTFNR/L . . . 291

A..-PVLNR/L . . . 295

A..-PVPNR/L . . . 295

A..-PWLNR/L . . . 298

A..-SCFCR/L . . . 268

A..-SCFCR/L..-R . . . 268

A..-SCFDR/L . . . 272

A..-SCLCR/L . . . 270-271 A..-SCLCR/L..-R . . . 270-271 A..-SCLDR/L . . . 272

A..-SDQCR/L . . . 277

A..-SDQCR/L..-R . . . 277

A..-SDQNR/L . . . 283

A..-SDUCR/L . . . 278

A..-SDUCR/L..-R . . . 278

A..-SDUNR/L . . . 279

A..-SDYNR/L . . . 282

A..-SGXN . . . 566

A..-SGXN..-R . . . 566

A..-STFCR/L . . . 288

A..-STFDR/L . . . 289

A..-STLDR/L . . . 289

A..-SVQBR/L . . . 293

A..-SVUBR/L . . . 293

A..-SWLCR/L . . . 296

B

BT-TK-02 . . . 327

C

C.-131 . . . 321-322 C.-150.10 . . . 615

C.-ASHA . . . 316

C.-ASHR/L . . . 317-318, 320 C.-ASHS . . . 319

C.-CCLNR/L . . . 138

C.-CDIL . . . 526

C.-CEL . . . 607

C.-CEL-..HD . . . 607

C.-CFIR/L . . . 484-485 C.-CFIR/L...JET . . . 456-457, 463-469 C.-CFMR/L...JET . . . 458-459 C.-CFOR/L...JET . . . 460-461, 470-483 C.-CFZR/L...JET . . . 462

C.-CFZR/L...RBJET . . . 462

C.-CGER/L . . . 515-516 C.-CGFR/L . . . 515-518 C.-CGGR/L . . . 517-520 C.-CGHR/L . . . 515-516, 521 C.-CGIR/L . . . .517-518 C.-CGJR/L . . . 515-516, 521 C.-CP . . . 327

C.-CRSNR/L . . . 148

C.-CSDNN . . . 161

C.-CSKNR/L . . . 162

C.-CSRNR/L . . . 163

C.-CTJNR/L . . . 169

C.-CTUNR/L . . . 260

C.-DCKNR/L..-M . . . .131-132 C.-DCLNR/L . . . 135

C.-DCLNR/L..-M . . . .133-134 C.-DCMNN..-M . . . 301

C.-DCRNR/L . . . 137

C.-DCRNR/L..-M . . . 136

C.-DDJNR/L . . . 141

C.-DDJNR/L..-M . . . 141

C.-DDMNL..-M . . . 302

C.-DDNNN..-M . . . 143

C.-DDUNR/L . . . 142

C.-DRSNR/L..-M . . . 149

C.-DSDNN . . . 160

C.-DSDNN..-M . . . 160

C.-DSKNR/L . . . 153

C.-DSKNR/L..-M . . . .151-152 C.-DSRNR/L . . . 156

C.-DSRNR/L..-M . . . .154-155 C.-DSSNR/L . . . 159

C.-DSSNR/L..-M . . . .157-158 C.-DTFNR/L..-M . . . 168

C.-DTGNR/L..-M . . . 167

C.-DTJNR/L..-M . . . 166

C.-DVJNR/L . . . 173

C.-DVMNL..-M . . . 305

C.-DWLNR/L . . . 176

C.-FR/L-V21 . . . 527, 529 C.-GR/L-V21 . . . 527

C.-MVUNR/L . . . 264

C.-NC2000 . . . 624

C.-NC3000 . . . 624

C.-PCLNR/L . . . .247-248 C.-PCLNR/L...JET . . . 111

C.-PDJNR/L...JET . . . 113

C.-PDQNR/L . . . 254

C.-PDUNR/L . . . .252-253 C.-PSSNR/L...JET . . . 115

C.-PTFNR/L..-W . . . .258-259 C.-PTJNR/L...JET . . . 116

C.-PVJNR/L . . . 174

C.-PVJNR/L...JET . . . 118

C.-PVUNR/L . . . 264

C.-PWLNN . . . 306

C.-PWLNR/L . . . 177, 266-267 C.-PWLNR/L...JET . . . 119

C.-R/L150.10 . . . 616

C.-R/LC2030 . . . .625-626 C.-R/LC2040 . . . .625-626 C.-R/LC2050 . . . .625-626 C.-R/LC2060 . . . .625-626 C.-R/LC2085 . . . 623

C.-R/LC2090 . . . 627

C.-SCLCR/L . . . 130, 244-246 C.-SCLCR/L...JET . . . 110

C.-SCMCN . . . 300

C.-SDJCR/L . . . 139

C.-SDJCR/L...JET . . . 112

(3)

Lo

i

Trang

Lo

i

Trang

Mục lục chữ s - Dụng cụ

C.-SDQNR/L . . . .254

C.-SDUCR/L . . . 249-250 C.-SDUCR/L-..X . . . .251

C.-SDUNR/L . . . .253

C.-SR/L-V21 . . . .527

C.-SRDCN . . . .303

C.-SRDCN-..A . . . 144-145 C.-SRSCR/L . . . 146-147 C.-SRSCR/L...JET . . . .114

C.-SSKCR/L . . . .255

C.-SSRCR/L . . . .150

C.-STFCR/L . . . 256-257 C.-STGCR/L . . . .164

C.-STJCR/L . . . .165

C.-SVHBR/L . . . .170

C.-SVJBR/L . . . .171

C.-SVJBR/L...JET . . . .117

C.-SVMBL . . . .304

C.-SVQBR/L . . . 261-263 C.-SVVBN . . . .172

C.-SWLCR/L . . . 175, 265 C.-WDT . . . .327

CCBNR/L . . . .189

CC-ET . . . .327

CCLNR/L . . . .189

CDJNR/L . . . .198

CDNNN . . . .198

CEAR/L...D . . . .610

CEAR/L...HD . . . .610

CEAR/L...QHD . . . .610

CER/L...D . . . .608

CER/L...QHD . . . 608-609 CFHN . . . .536

CFIN . . . .536

CFIR/L . . . 501-502, 509-511 CFIR/L...JET . . . 486-489, 496-497 CFJN . . . .536

CFKN . . . 536-537 CFLN . . . .536

CFMN . . . .537

CFMR/L . . . 503-504 CFMR/L...JET . . . 498

CFNN . . . .536

CFON . . . .537

CFOR/L . . . 505-506 CFOR/L...JET . . . 490-495 CFPR/L . . . .505

CFSR/L . . . 506-507 CFSR/L...JET . . . 499

CFTR/L . . . .505

CFZR/L . . . .508

CFZR/L...JET . . . 500

CGIR/L . . . 512-514 CNR/L...A . . . .612

CNR/L...AHD . . . .612

CNR/L...DA . . . .612

CRDNN . . . .204

CRSNR/L . . . .204

CSBNR/L . . . .207

CSDNN . . . .208

A..-PCLNR/L . . . .208

CSRNR/L . . . .207

CSSNR/L . . . .209

CTFNR/L . . . .230

CTFNR/L..-PL . . . 229

C-TK . . . 327

CTLCR/L . . . 222

CVVNN . . . 235

D

DCBNR/L..-M . . . 182

DCKNR/L..-M . . . 183

DCLNR/L..-M . . . 184-185 DDHNR/L . . . 194

DDJNR/L . . . 195

DDJNR/L..-C . . . 199

DDJNR/L..-M . . . 195

DDNNN..-C . . . 199

DRSNR/L..-M . . . 205

DSBNR/L..-C . . . 219

DSBNR/L..-M . . . 210

DSDNN..-M . . . 211

DSKNR/L..-M . . . 212

DSSNR/L..-C . . . 219

DSSNR/L..-M . . . 213-214 DTFNR/L..-M . . . 223

DTGNR/L..-M . . . 224

DVJNR/L . . . 236

DVJNR/L..-C . . . 238

DVNNN..-C . . . 238

DVPNR/L . . . 237

DWLNR/L . . . 240

DWLNR/L..-C . . . 243

E

E..-SCFCR/L..-R . . . 269

E..-SGXN . . . 566

E..-SGXN..-R . . . 566

F

FR/L . . . 528

G

GR/L . . . 528

L

LCEX..-N . . . 575

M

MCBNR/L . . . 186

MCLNR/L . . . 187

MSBNR/L . . . 215

MSRNR . . . 216

MWLNR/L . . . 241

P

PCBNR/L . . . 188

PCLNR/L . . . 188

PCLNR/L...JET . . . 121

PDJNR/L . . . 196

PDJNR/L...JET . . . 123

PDNNR/L . . . 197

PRDCN . . . 203

PSBNR/L . . . 217

PSDNN . . . 218

PSKNR/L . . . 218

PSSNR/L . . . 217

PSSNR/L...JET . . . 125

PTBNR/L . . . 225

PTGNR/L . . . 226

(4)

Lo

i

Trang

Lo

i

Trang

Mục lục chữ s - Dụng cụ

PTNNR/L . . . 225

PTTNR/L . . . 228

PVJNR/L...JET . . . 128

PWLNR/L . . . 242

PWLNR/L...JET . . . 129

R

R/L 175.32 . . . 315

R/L150.10 . . . 617-618

S

S..-CCLNR/L . . . 276

S..-CRSNR/L . . . 284

S..-CSKNR/L . . . 286

S..-CTUNR/L . . . 292

S..-MCLNR/L . . . 273

S..-MSKNR/L . . . 285

S..-MTFNR/L . . . 290

S..-MVLNR/L . . . 294

S..-MVPNR/L . . . 294

S..-MVYNR/L . . . 294

S..-MWLNR/L . . . 297

S..-PCLNR/L . . . 275

S..-PDUNR/L . . . 280

S..-PSKNR/L . . . 287

S..-SCACL . . . 308

S..-SCDCL . . . 308

S..-SCECL . . . 308

SCACL . . . 307

SCACR/L . . . 178

SCBCR/L . . . 179

SCDCR/L . . . 180

SCECL . . . 307

SCFCR/L . . . 180, 309 SCGCR/L . . . 181, 310 SCLCR/L . . . 181, 309 SCLCR/L...JET . . . 120

SCRCR/L . . . 310

SCSCR/L . . . 310

SCTCR/L . . . 311

SCWCR/L . . . 309

SDACR/L . . . 192

SDHCR/L . . . 190

SDJCR/L . . . 191

SDJCR/L...JET . . . 122

SDNCN . . . 193

SFN . . . 536

SL16.. . . . 326

SNR/L . . . 611

SR/L . . . 528

SRDCN . . . 202

SRSCR/L . . . 201

SRSCR/L...JET . . . 124

SSDCN . . . 206

SSKCR/L . . . 312

STFCR/L . . . 220, 313 STGCR/L . . . 220, 314 STJCR/L . . . 221

STRCR/L . . . 314

STSCR/L . . . 313

STTCR/L . . . 314

STWCR/L . . . 313

SVABR/L . . . 232

SVJBR/L . . . 231

SVJBR/L...JET . . . 127

SVJCR/L . . . 232

SVLBR/L . . . 233

SVVBN . . . 234

SWLCR/L . . . 239

T

TRAOR/L . . . 200

TRDON . . . 200

V

(5)

Lo

i

Trang

Lo

i

Trang

Mục lục chữ s - Hạt dao

10EAR/L

..FA . . . .600

10ER ..D76 . . . .602

..FD . . . .601

..FG . . . .599

..R . . . .603

10NR ..D76 . . . .602

..FD . . . .601

..FG . . . .599

..R . . . .603

12EAR/L ..FD . . . .600

12ER ..FD . . . .601

12NR ..FD . . . .601

14EAR/L ..AX . . . .605

..FA . . . .600

14ER ..D76 . . . .602

..DY . . . .606

..FG . . . .599

..R . . . .603

..ST . . . .604

14NR ..D76 . . . .602

..DY . . . .606

..FG . . . .599

..R . . . .603

..ST . . . .604

150.10 . . . .613

20EAR ..AX . . . .605

20EAR/L ..FA . . . .600

20ER ..D76 . . . .602

..DY . . . .606

..FG . . . .599

..R . . . .603

..ST . . . .604

20NR ..D76 . . . .602

..FG . . . .599

..R . . . .603

..ST . . . .604

26ER ..FG . . . .599

..R . . . .603

..ST . . . .604

26NR ..FG . . . .599

..R . . . .603

..ST . . . .604

9NR/L ..FG . . . .599

C

CCGT . . . .334

CCGW . . . .378

CCMT . . . .335

CCMW . . . 379, 413 CDCB . . . 337, 380 CNGG . . . 337

CNGN . . . 382

CNMA . . . 338

CNMG . . . 338

CNMM . . . 338

CNMN . . . 383

CPGW . . . 413

D

DCGT . . . 343

DCGW . . . 384

DCMT . . . 344

DCMW . . . 385, 414 DCMX . . . 345

DNGA . . . 386

DNGG . . . 345

DNGM . . . 345

DNGN . . . 387

DNMA . . . 346, 387 DNMG . . . 346

DNMM . . . 346

DNMN . . . 388

DNMU . . . 346

DNMX . . . 350

L

LCEX . . . 567-574 LCGA . . . 542

LCGF . . . 539, 547-549 LCGN . . . 549-553, 555-557 LCMF . . . 538, 540-541, 543, 545-546, 554 LCMR . . . 538, 540, 543, 545-546 LNMX . . . 350

R

RCGN . . . 414

RCGS . . . 351, 388 RCMT . . . 352

RCMX . . . 353

RNGN . . . 389-390, 415 RNMA . . . 354

RNMG . . . 354

RNMN . . . 391

S

SCGW . . . 392

SCMN . . . 392

SCMT . . . 355

SNGA . . . 393

SNGF . . . 394

SNGN . . . 394-395 SNMA . . . 357, 395 SNMG . . . 357

SNMM . . . 357

SNMN . . . 396

SPGN . . . 415

SPGW . . . 397

T

TCGN . . . 397

TCGT . . . 361

TCGW . . . 398

TCMT . . . 362

(6)

Lo

i

Trang

Lo

i

Trang

Mục lục chữ s - Hạt dao

TNGN . . . 402-403

TNGX . . . 404

TNMA . . . 365

TNMG . . . 365

TNMM . . . 365

TNMN . . . 405

TNMX . . . 369, 405 TPGN . . . 406, 416

V

VBGT . . . 369

VBGW . . . 407

VBMT . . . 370

VBMW . . . 417

VCGR . . . 371

VCGT . . . 371

VNGA . . . 408

VNGG . . . 372

VNGM . . . 372

VNMA . . . 409

VNMG . . . 373

VNMU . . . 373

W

WCMT . . . 374

WNGA . . . 410-411 WNGG . . . 374

WNMA . . . 375, 412 WNMG . . . 375

(7)

Thông tin kỹ thuật, Tiện - Mục lục

Tiện Trang

Mã ký hiệu . . . 8-17 Dụng cụ cặp dao:

Hệ th ng dụng cụ cặp dao . . . 19-20 Kiểu dụng cụ cặp dao. . . 21 Cán dao . . . 22 Kích cỡ hạt dao . . . 23-24 Hạt dao:

Loại hạt dao và kích cỡ . . . 25 Secolor . . . 26 Hình học bẻ phoi . . . 27-33 Cấp độ phủ. . . 34-38 Chếđộ cắt/Định nghĩa . . . 40-44 Xử lý sự c . . . 45-47 Hạt dao b ớc tiến cao . . . 48-53 Thanh móc lỗ nh . . . 54 Tiện bánh xe lửa. . . 55-56 PCBN . . . 57-71

PCD . . . 73-77

(8)

Mã ký hiệu – Seco-Capto™

Cán dao ti

n ngoài

Mã ký hiệu – Seco-Capto™

1. Kích cỡ Seco-Capto™

C3 = 32 mm C4 = 40 mm C5 = 50 mm C6 = 63 mm C8 = 80 mm

2. Kiểu kẹp hạt dao

D

Miếng kẹp/hạt dao có lỗ tâm

P M

Ch t/Miếng chêm hoặc Đòn bẩy Ch t/Miếng kẹp

S C

Vít Miếng kẹp

3. Hình dáng hạt dao

A B C D

E H K L

M O P R

S T V W

4. Loại dụng cụ

A B D F G

H J K L N

(9)

Mã ký hiệu – Seco-Capto™

Cán dao ti

n ngoài

5. Góc sau th ờng

A B C

D E F

G N P

O = Đặc biệt

6. H ớng cắt

L

N

R

7. f1-kích th ớc

22 = 22 mm 27 = 27 mm 35 = 35 mm 45 = 45 mm v.v

8. l1-kích th ớc

040 = 40 mm 042 = 42 mm 044 = 44 mm 050 = 50 mm 060 = 60 mm v.v

9. Chiều dài l ỡi cắt

A, B, K C, D, E, M, V H, O, P

L R S

T W

(10)

Mã ký hiệu – Seco-Capto™

Cán dao ti

n trong

1. Kích cỡ Seco-Capto™

C3 = 32 mm C4 = 40 mm C5 = 50 mm C6 = 63 mm C8 = 80 mm

2. Kiểu kẹp hạt dao

P M

Ch t/Miếng chêm hoặc Đòn bẩy Ch t/Miếng kẹp

S C

Vít Miếng kẹp

3. Hình dáng hạt dao

A B C D

E H K L

M O P R

S T V W

4. Loại dụng cụ

F K L

P Q S

(11)

Mã ký hiệu – Seco-Capto™

Cán dao ti

n trong

5. Góc sau th ờng

A B C

D E F

G N P

O = Đặc biệt

6. H ớng cắt

L

R

7. f1-kích th ớc

11 = 11 mm 13 = 13 mm 17 = 17 mm 22 = 22 mm v.v

8. l1-kích th ớc

064 = 64 mm 065 = 65 mm 070 = 70 mm 075 = 75 mm v.v

9. Chiều dài l ỡi cắt

A, B, K C, D, E, M, V H, O, P

L R S

T W

(12)

Mã ký hiệu – Tiện

Cán dao ti

n ngoà

i

Mã ký hiệu – Tiện

1. Kiểu kẹp hạt dao

D

Miếng kẹp/hạt dao có lỗ tâm

P M

Ch t/Miếng chêm hoặc đòn bẩy Ch t/Miếng kẹp

S C

Vít Miếng kẹp

2. Hình dáng hạt dao

A B C D

E H K L

M O P R

S T V W

3. Loại dụng cụ

A B D F G

H J K L N

P R S T V

4. Góc sau hạt dao

A B C

D E F

G N P

(13)

Mã ký hiệu – Tiện

Cán dao ti

n ngoài

5. H ớng cắt

L

N

R

6. Chiều cao cán

12 = 12 mm 25 = 25 mm 32 = 32 mm v.v

7. Chiều rộng cán

12 = 12 mm 25 = 25 mm 32 = 32 mm v.v

8. Chiều dài dụng cụ

A = 32 mm C = 50 mm D = 60 mm E = 70 mm F = 80 mm H = 100 mm K = 125 mm

M = 150 mm P = 170 mm R = 200 mm S = 250 mm T = 300 mm V = 400 mm

Chiều dài chuẩn nh trên

9. Chiều dài l ỡi cắt

A, B, K C, D, E, M, V H, O, P

L R S

T W

10. Ký hiệu nội bộ

(14)

Mã ký hiệu – Tiện

Cán dao ti

n trong

1. Loại cán dao

A = Bằng thép có t ới nguội trong

S = Thép nguyên kh i

E = Cacbit nguyên kh i có đầu cắt hàn kín* và ng t ới nguội

* Đ ợc hàn kín hoặc t ơng đ ơng

2. Đ ờng kính cán

12 = 12 mm 20 = 20 mm 25 = 25 mm v.v

3. Chiều dài dụng cụ

K = 125 mm L = 140 mm M = 150 mm N = 160 mm P = 170 mm Q = 180 mm

R = 200 mm S = 250 mm T = 300 mm U = 350 mm V = 400 mm

Chiều dài chuẩn nh trên

4. Kiểu kẹp hạt dao

P M

Ch t/Miếng chêm hoặc đòn bẩy Ch t/Miếng kẹp

S C

Vít Miếng kẹp

5. Hình dáng hạt dao

A B C D

E H K L

M O P R

(15)

Mã ký hiệu – Tiện

Cán dao ti

n trong

6. Loại dụng cụ

F K L

P Q S

U Y

7. Góc sau hạt dao

A B C

D E F

G N P

O = Đặc biệt

8. H ớng cắt

L

R

9. Chiều dài l ỡi cắt

A, B, K C, D, E, M, V H, O, P

L R S

T W

10. Ký hiệu nội bộ

(16)

Mã ký hiệu – Tiện

H

t dao/Dãy h

mét, Trích t

ISO 1832-2004

*Không chuẩn ISO 1. Hình dáng hạt dao

A B C D

E H K L

M O P R

S T V W

2. Góc sau th ờng

A B C

D E F

G N P

O = Đặc biệt

3. Dung sai

Cấp độ dung sai

Dung sai

± mm Cho d, kích th ớc theo mm

3,175* 3,969 4,064 4,760 6,350 9,525 12,700 15,875 19,050 25,400 31,750 38,100

s d

A 0,025 0,025 • • • • • • • • • •

C 0,025 0,025 • • • • • • • • • • • •

E 0,025 0,025 • • • • • • • • • •

F 0,025 0,013 • • • • • • • • • •

G 0,130 0,025 • • • • • • • • • •

H 0,025 0,013 • • • • • • • • • •

J

0,025 0,050 • • • •

0,025 0,080 •

0,025 0,100 • •

0,025 0,130 •

0,025 0,150 • •

K

0,025 0,050 • • • •

0,025 0,080 •

0,025 0,100 • •

0,025 0,130 •

0,025 0,150 • •

M

0,130 0,050 • • • •

0,130 0,080 •

0,130 0,100 • •

0,130 0,130 •

0,130 0,150 • •

U

0,130 0,080 • • • •

0,130 0,130 •

0,130 0,180 • •

(17)

Mã ký hiệu – Tiện

H

t dao

4. Lắp ghép và/hoặc hình học bẻ phoi

A B G M N

R T U W

X = Đặc biệt

5. Chiều dài l ỡi cắt

A, B, K C, D, E, M, V H, O, P L

R S T W

6. Độ dày

01 = 1,59 mm T1 = 1,98 mm 02 = 2,38 mm 03 = 3,18 mm T3 = 3,97 mm

04 = 4,76 mm 05 = 5,56 mm 06 = 6,35 mm 07 = 7,94 mm 08 = 8,00 mm 09 = 9,52 mm

7. Hình trạng góc

Ký tự 1 A =45° D = 60° E = 75° F = 85° P = 90° Z = Đặc biệt

Ký tự 2 A =45° B = 5° C = 7° D = 15° E = 20° F = 25° G =30° N = 0° P = 11° Z = Đặc biệt

Bán kính đỉnh M0 = hạt dao tròn (hệ mét) 005 01 02 04 08 12 v.v.

= 0,05 mm = 0,1 mm = 0,2 mm = 0,4 mm = 0,8 mm = 1,2 mm

8. Điều kiện l ỡi cắt

F E T S

W = Hạt dao b ớc tiến cao Thông tin không bắt buộc

9. H ớng cắt

L N R

Thông tin không bắt buộc

10. Ký hiệu nội bộ

ví dụ ký hiệu hình học bẻ phoi F = Tinh

M = Bán tinh R = Thô

ví dụ ký hiệu l ỡi cắt ví dụ 01020=0,1 mm x 20°

11. Sự lựa chọn c a nhà sản xuất

Kích cỡđỉnh: L0 L1 L2

LF = hạt dao bề mặt nguyên cỡ (lớp thiêu kết)

12. Ký hiệu nội bộ

Tiện

Ví dụ ký hiệu của hình học bẻ phoi F = Tinh

M = Bán tinh R = Thô WZ = Wiper (PCBN) v.v.

Thông tin không bắt buộc

13. S đỉnh

(18)

Tiện

(19)

Tiện – Cán dao

H

th ng cán dao

Chọn hệ th ng thích hợp thực hiện nguyên công gia công.

Kiểu kẹp hạt dao

Tiện ngoài

Kiểu kẹp hạt dao

Tiện trong

Ti

n ngoài

Kiểu kẹp hạt dao

D

Miếng kẹp/hạt dao có lỗ tâm

P M

Ch t/Miếng chêm hoặc đòn bẩy Ch t/Miếng kẹp

S C

Vít Miếng kẹp

Ti

n trong

Kiểu kẹp hạt dao

P M

Ch t/Miếng chêm hoặc đòn bẩy Ch t/Miếng kẹp

S C

Vít Miếng kẹp

Cán dao D

Lựa chọn đầu tiên cho gia công ngoài, tổng quát

• Cho các hạt dao hình dáng cơ bản âm có lỗ

• Cứng vững, cho sự sắp xếp cơ cấu khóa hạt dao ổn định

(20)

Tiện – Cán dao

H

th ng d

ng c

c

p dao

Cán dao P

Bổ sung cho Cán dao loại D, ngoài

• Cho các hạt dao âm có lỗ

• Không kẹp trên đỉnh, giúp dễ thoát phoi siKhi vít kết cht, ẹp đòn khuđ ợcu giúp kẹp chặt hạt dao tại mặt tựa hạt dao.

Cán dao C

Đ ợc thiết kế ch yếu cho hạt dao PCBN không lỗ c a Seco

Hạt dao đ ợc khóa vào vị trí bằng một miếng kẹp, là loại thiết kế mới đ ợc trang bị với một đĩa cacbit.

Cán dao S

Cho tiện ngoài và trong với hạt dao d ơng

(21)

Tiện – Cán dao

Ki

u d

ng c

c

p dao

Chọn cán dao thích hợp nguyên công gia công từ

phần tổng quát trên các trang 92-97 (ngoài) và các trang 98-101 (trong).

Hình dáng hạt dao

Góc sau hạt dao

Loại dụng cụKiểu Tiên ngoài

Hình dáng hạt dao

Tiện trong

Góc sau hạt dao

Loại cán dao Loại dụng cụ Kiểu

Tiện ngoài

Loại dụng cụ

A B D F G

H J K L N

P R S T V

Tiện trong

Loại cán dao

A = Bằng thép có t ới nguội trong

S = Thép nguyên kh i

E = Cacbit nguyên kh i có đầu cắt hàn kín* và t ới nguội trong

*Đ ợc hàn kín hoặc t ơng đ ơng

Tiện trong

Loại dụng cụ

F K

L P

Q S

U Y

Kiểu

L

N

R

Hình dáng hạt dao

A B C D

E H K L

M O P R

S T V W

Góc sau hạt dao

A B C

D E F

(22)

Tiện – Cán dao

Cán dao

Chọn cán ổn định nhất trong phạm vi cho phép của máy và ứng dụng.

Chiều cao cán Chiều rộng cán

Chiều dài dụng cụ Tiện ngoài

Đ ờng kính cán

Tiện trong Chiều dài dụng cụ

Tiện ngoài

Chiều cao cán

12 = 12 mm 25 = 25 mm 32 = 32 mm v.v

Tiện ngoài

Chiều rộng cán

12 = 12 mm 25 = 25 mm 32 = 32 mm v.v

Tiện ngoài

Chiều dài dụng cụ

A = 32 mm C = 50 mm D = 60 mm E = 70 mm F = 80 mm H = 100 mm K = 125 mm

M = 150 mm P = 170 mm R = 200 mm S = 250 mm T = 300 mm V = 400 mm

Chiều dài chuẩn nh trên

Tiện trong

Đ ờng kính cán

12 = 12 mm 20 = 20 mm 25 = 25 mm v.v

Tiện trong

Chiều dài dụng cụ

K = 125 mm L = 140 mm M = 150 mm N = 160 mm P = 170 mm Q = 180 mm

R = 200 mm S = 250 mm T = 300 mm U = 350 mm V = 400 mm

(23)

Tiện – Cán dao

Kích c

h

t dao

Kích cỡ hạt dao là một trong yếu t xác định chiều sâu cắt t i đa (các yếu t khác là góc l ỡi cắt, bán kính đỉnh và hình học bẻ phoi). Sử dụng bảng ở trang kế tiếp h ớng dẫn

chọn kích cỡ hạt dao.

Chiều dài l ỡi cắt

Tiện ngoài

Tiện trong

Chiều dài l ỡi cắt

Chiều dài l ỡi cắt

A, B, K C, D, E, M, V H, O, P

L R S

(24)

Tiện – Cán dao

Hình dáng h

t dao và kích c

Hình dáng hạt dao

Kích cỡ hạt dao

Chiều sâu cắt t i đa ap (mm)

C 04 06 09 12 16 19 25 D 07 11 15 R 06 08 10 12 15 16 19 20 25 32 S 09 12 15 19 25 31 38 T 06 11 16 22 27 33 V 11 16 22 W 06 08

(25)

Tiện – Hạt dao

Lo

i h

t dao và kích c

Loại và kích cỡ hạt dao đ ợc xác định bởi sự lựa chọn cán dao. Mã hàng trên hạt dao phải t ơng ứng với mã hàng trên cán dao đó.

Góc sau hạt dao Chiều dài l ỡi cắt Hình dáng

Hình dáng Chiều dài l ỡi cắt

Góc sau hạt dao Tiện ngoài

Hình dáng Chiều dài lỡi cắt

Góc sau hạt dao Tiện trong

Hình dáng hạt dao

A B C D

E H K L

M O P R

S T V W

Góc sau hạt dao

A B C

D E F

G N P

O = Đặc biệt

Chiều dài l ỡi cắt

A, B, K C, D, E, M, V H, O, P

L R S

(26)

Tiện – Secolor®

Tiện – Secolor®

Secolor là một hệ th ng trình bày phạm vi ứng dụng của một hạt dao đặc tr ng. Hệ th ng này dựa trên một ma trận gồm m ời tám ô vuông ký hiệu cho các vật liệu phôi khác nhau và các điều kiện gia công khác nhau. Hình học hạt dao nghĩa là hình dáng cơ bản và hình học bẻ phoi, cùng với cấp độ phủ cacbit hình thành phạm vi ứng dụng của hạt dao.

Các điểm màu đen trong ma trận chỉ rõ các phạm vi ứng dụng cho hạt dao và các vòng tròn thể hiện các phạm vi thay thế.

Gia công tinh

Gia công bán thô

Gia công thô

Thép (ISO P)

Thép không gỉ (ISO M)

Gang (ISO K)

Vật liệu kim loại màu (ISO N)

Siêu hợp kim và titan (ISO S)

Các vật liệu khác (ISO H)

Phạm vi ng dụng chính

(27)

Tiện - Hình học bẻ phoi

Hình h

c b

phoi

Các hình học bẻ phoi đ ợc thiết kếđể cung cấp cho hạt dao hình học l ỡi cắt thích hợp phạm vi ứng dụng khác nhau.

Các ký hiệu hình học bẻ phoi mô tả phạm vi ứng dụng nh sau:

Ký tự: F = Tinh M = Tiện bán tinh R = Thô

Chữ s thứ nhất: 1 = Độ bền l ỡi thấp 9 = Độ bền l ỡi cao

Màu trong biểu đồ thể hiện nhóm vật liệu ISO thích hợp cho từng loại hình học bẻ phoi:

Hình học bẻ phoi

Biểu đồ hình học bẻ phoi cho các hạt dao có hình dạng cơ bản âm

Ki

u ng

uy

ên

(28)

Tiện - Hình học bẻ phoi

Hình h

c b

phoi

-MF2 WNMG 0804.. Cho gia công tinh

-M3 WNMG0804.. Cho gia công tổng quát

-M5 WNMG 0804.. Cho gia công thô

Bảng phân tích hoàn chỉnh đ ợc thể hiện trên các trang sau.

Chi

u sâu

c

t, a

p

(

mm)

(29)

Tiện - Hình học bẻ phoi

Bảng chi tiết hình học bẻ phoi, các hạt dao có hình dạng cơ bản âm

-FF1 Loại hình học bẻ phoi cho hạt dao âm. Đ ợc sử dụng đểđạt độ bóng rất cao khi tiện thép và thép không gỉ.

Phạm vi gia công: f = 0,08-0,30 mm/vòng, ap = 0,2-3,0 mm.

-FF2 Loại hình học bẻ phoi cho hạt dao âm. Dành cho gia công siêu tinh và bán tinh thép và thép không gỉ. Rãnh phoi d ơng, kín cho phép vết cắt nhẹ cùng với sự hình thành phoi t t.

Phạm vi gia công: f = 0,08-0,30 mm/vòng, ap = 0,2-1,5 mm.

-M1 Loại hình học bẻ phoi dành cho siêu hợp kim và hợp kim titan. Loại hình học bẻ phoi này có góc tr ớc d ơng đ ợc mài nhẹđể tăng độ bền l ỡi cắt. Cũng đ ợc sản xuất với l ỡi cắt hoàn toàn sắc (loại hạt dao ..GG).

M1 dành cho gia công thô nhẹ và bán tinh.

Phạm vi gia công: f = 0,2–0,4 mm/vòng, ap = 1,5–5,0 mm.

-M3 Lựa chọn đầu tiên cho gia công bán thô và cũng là hình học bẻ phoi đa năng nhất của Seco. Trong hầu hết các tr ờng hợp, chỉ cần loại hình học bẻ phoi này. Cung cấp tuổi bền dụng cụ hữu dụng nhất và việc bẻ phoi t t nhất trong phạm vi chếđộ cắt và vật liệu phôi rộng. Thích hợp cho phôi đúc và rèn chính xác (NNS hoặc còn gọi là phôi Near Net Shape) do liên quan đến cả kiểm soát phoi và độ bền l ỡi cắt. Phạm vi gia công: f = 0,15-0,50 mm/vòng, ap = 0,5–5,0 mm.

-M4 Loại hình học bẻ phoi dành cho gang. Góc tr ớc d ơng với một mép T hẹp cho lực cắt thấp. Lựa chọn đầu tiên cho gia công gang ở t c độ cao.

Phạm vi gia công: f = 0,1-0,7 mm/vòng, ap = 0,2-7,0 mm.

-M5 Lựa chọn đầu tiên cho gia công thô bằng hạt dao hai mặt. Dành cho các nguyên công yêu cầu khắt khe ở t c độ cao khi gia công thép, thép không gỉ và gang. Kết hợp độ bền l ỡi cắt cao với lực cắt t ơng đ i thấp.

Phạm vi gia công: f = 0,3-0,7 mm/vòng, ap = 1,5-7,0 mm.

-MF1 Loại hình học bẻ phoi dành cho gia công thép không gỉ, siêu hợp kim và hợp kim titan. Loại hạt dao ..GG có l ỡi cắt đ ợc mài chính xác, sắc. Loại hạt dao ..MG có l ỡi cắt đ ợc mài nhẹđể tăng độ bền. MF1 dành cho các ứng dụng bán tinh và tinh.

Phạm vi gia công: f = 0,08-0,30 mm/vòng, ap = 0,2-3,5 mm.

-MF2 Lựa chọn đầu tiên cho gia công tinh với hạt dao âm. Thích hợp cho việc kiểm soát phoi khi gia công với chiều sâu cắt nh tới 0,25 mm, với điều kiện là b ớc tiến v ợt quá 0,25 mm/vòng. Khả năng t t cho gia công bán thô.

(30)

Tiện - Hình học bẻ phoi

Bảng chi tiết hình học bẻ phoi, các hạt dao có hình dạng cơ bản âm

-MF3 Loại hình học bẻ phoi có góc tr ớc d ơng dành cho gia công thép không gỉ trung bình khó. MF3 cũng dành cho gia công thô nhẹ cho thép t ơng đ i mềm, "dính" và thép không gỉ khó gia công khi chiều sâu cắt bị giới hạn. MF3 cũng có thểđ ợc dùng cho gia công tinh gang. Phạm vi gia công: f = 0,2–0,4 mm/vòng, ap = 1,0-4,0 mm.

-MF4 Loại hình học bẻ phoi dành cho gia công bán tinh/tinh thép không gỉ, hình học d ơng cao và rất mở. Phạm vi gia công: f = 0,15-0,50 mm/vòng, ap = 0,5-4,0 mm.

-MF5 Loại hình học bẻ phoi dành cho gia công bán tinh thép và thép không gỉ b ớc tiến cao. Hình học cắt rất dễ và mở.

Phạm vi gia công: f = 0,2-0,8 mm/vòng, ap = 0,2-2,7 mm.

-MR3 Loại hình học bẻ phoi có góc tr ớc d ơng giúp giảm lực cắt, cho phép độ bền l ỡi cắt rất cao. Dành cho gia công bán thô và thô siêu hợp kim, hợp kim titan và thép tôi.

Phạm vi gia công: f = 0,2-0,6 mm/vòng, ap = 1,5-7,0 mm.

-MR4 MR4 có mHình hc bt mép T âm, cho phép phoi này dành cho các độ bng dền lng gia công khó trên siêu hỡi cắt cực cao. p kim và hp kim titan, nh ct va đập và gia công các chi tiết với bề mặt thô.

Phạm vi gia công: f = 0,15-0,50 mm/vòng, ap = 1,5-7,0 mm.

-MR6 Loại hình học bẻ phoi cho gia công bán tinh và bán thô thép. Hình học mở và rất dễ cắt.

Hai và một mặt.

Phạm vi gia công: f = 0,25-0,80 mm/vòng, ap= 0,9–5,0 mm.

-MR7 thLoại hình hng yêu cọc bu hẻ phoi kh e nht dao mt mt cho ht. Hình hạt dao hai mc b phoi này có mặt. MR7 thích ht mép T âm rợp cho bng, cho c tiến và chiđộ bn lu sâu ci cắt cao t cao. Phạm vi gia công: f = 0,35-0,90 mm/vòng, ap = 1,5-7,0 mm.

(31)

Tiện - Hình học bẻ phoi

Bảng chi tiết hình học bẻ phoi, các hạt dao có hình dạng cơ bản âm

-R5 Loại hình học bẻ phoi cho hạt dao một mặt. Khuyên dùng cho gia công bán thô thép. Phạm vi gia công: f = 0,3-1,0 mm/vòng, ap = 2,0-12,0 mm.

-R6 Loại hình học bẻ phoi cho hạt dao một mặt. Khuyên dùng cho gia công bán thô thép không gỉ. Phạm vi gia công: f = 0,25-0,70 mm/vòng, ap = 2,0-10,0 mm.

-R7 Loại hình học bẻ phoi kh e nh ng dễ cắt cho hạt dao một mặt. R7 rất thích hợp cho gia công có va đập cả thép không gỉ và thép cacbon th ờng.

Phạm vi gia công: f = 0,4-1,0 mm/vòng, ap = 2,0-12,0 mm.

-R8 Loại hình học bẻ phoi rất kh e cho hạt dao một mặt. R8 dành cho b ớc tiến cao khi gia công sản phẩm đúc và rèn từ thép không gỉ austenic.

Phạm vi gia công: f = 0,35-0,80 mm/vòng, ap = 2,0-12,0 mm.

-RR6 Loại hình học bẻ phoi rất dễ cắt cho hạt dao một mặt. Khuyên dùng cho gia công thô thép không gỉ và thép.

Phạm vi gia công: f = 0,3-1,0 mm/vòng, ap = 2,0-12,0 mm.

-RR9 Loại hình học bẻ phoi cực kỳ kh e cho hạt dao âm một mặt, dùng tại b ớc tiến cao. Thích hợp cho các sản phẩm đúc và rèn khó từ thép không gỉ austenic.

Phạm vi gia công: f = 0,5-1,2 mm/vòng, ap = 2,5-15,0 mm.

-UX Loại hình học bẻ phoi cho hạt dao âm. Góc tr ớc d ơng với l ỡi cắt sắc. Lực cắt thấp. Thích hợp cho các chi tiết nh .

Phạm vi gia công: f = 0,2–0,4 mm/vòng, ap = 1,0-6,0 mm.

-56 -R56

(32)

Tiện - Hình học bẻ phoi

Bảng chi tiết hình học bẻ phoi, các hạt dao có hình dạng cơ bản âm

-R68 Loại hình học bẻ phoi cho hạt dao một mặt lớn dành cho thép và gang. Phạm vi gia công: f = 0,5-1,4 mm/vòng, ap = 5,0-14,0mm.

-57 -R57

Loại hình học bẻ phoi cho hạt dao thô hai mặt. Khuyên dùng cho nguyên công thô b ớc tiến cao và chiều sâu cắt lớn.

Phạm vi gia công: f = 0,45-1,10 mm/vòng, ap = 2,0-12,0 mm.

Bảng chi tiết hình học bẻ phoi, các hạt dao có hình dáng cơ bản d

ơng

-AL Loại hình học bẻ phoi dùng cho hạt dao d ơng. Dành cho gia công hợp kim Nhôm. Mặt tr ớc đ ợc đánh bóng t t và góc tr ớc rất lớn.

Phạm vi gia công: f = 0,15-0,60 mm/vòng, ap = 0,5-4,0 mm.

-F1 Loại hình học bẻ phoi với l ỡi cắt sắc dùng cho hạt dao d ơng. Thích hợp cho sản xuất gia công tinh yêu cầu khắc khe chiều sâu cắt t t đ i với sản phẩm đúc và rèn chính xác.

-F2 -M3

Loại hình học bẻ phoi từ bán tinh đến bán thô đáng tin cậy bảo đảm thoát phoi an toàn. Thích hợp cho các vết cắt vừa trong ứng dụng gia công thép và thép không gỉ bao gồm cả móc lỗ.

-FF1 Loại hình học bẻ phoi dùng cho hạt dao d ơng. Đ ợc sử dụng đểđạt độ bóng rất cao khi tiện thép và thép không gỉ.

-M5 Loại hình học bẻ phoi cứng vững cho hạt dao d ơng. Dành cho gia công bán thô và thô thép, thép không gỉ và gang.

Kết hợp độ bền l ỡi cắt cao với lực cắt t ơng đ i thấp.

Hoạt động an toàn trong gia công có va đập và lớp v thô trên các chi tiết. Phạm vi gia công: f = 0,15-0,60 mm/vòng, ap = 1-5 mm

(33)

Tiện - Hình học bẻ phoi

Bảng chi tiết hình học bẻ phoi, các hạt dao có hình dáng cơ bản d

ơng

-R2 Loại hình học bẻ phoi cho hạt dao lớn dành cho gia công tinh bánh xe lửa. Phạm vi gia công: f = 0,3-0,8 mm/vòng, ap = 1,0–5,0 mm.

-RR94 Loại hình học bẻ phoi cho hạt dao lớn dành cho gia công thô bánh xe lửa. Phạm vi gia công: f = 0,6-1,5 mm/vòng, ap = 3,0-10,0 mm.

-RR96 Loại hình học bẻ phoi cho hạt dao lớn dành cho gia công thép với chiều sâu cắt lớn và b ớc tiến cao. Phạm vi gia công: f = 0,6-2,2 mm/vòng, ap = 3,0-24,0 mm.

-RR97 Loại hình học bẻ phoi cho hạt dao lớn dành cho gia công thép với chiều sâu cắt lớn và b ớc tiến lớn. Hình học –RR97 kh e hơn hình học –RR96.

Phạm vi gia công: f = 0,8-2,2 mm/vòng, ap = 3,0-24,0 mm.

-UX Loại hình học bẻ phoi dùng cho hạt dao d ơng. Thoát phoi dễ và êm khi gia công tinh và bán thô thép và thép không gỉ. Thích hợp cho các chi tiết nh .

(34)

Tiện - Cấp độ ph hạt dao

C

p

độ

ph h

t dao

Tiện - Cấp độ phủ hạt dao

Phạm vi sản phẩm của Seco bao gồm các loại đ ợc phủ (CVD và PVD), không đ ợc phủ, và g m kim. Ký hiệu các cấp độ phủ thể hiện phân loại về khả năng chịu mòn và độ dẻo của chúng.

Tất cả cấp độ phủđều đ ợc phân loại theo chuẩn ISO (P, M, K, N, S, H).

Những vùng màu đen trên biểu đồ thể hiện các ứng dụng chính theo chuẩn ISO của một hạt dao và những vùng màu trắng thể hiện các nhóm ứng dụng bổ sung khác.

Cấp độ phủ

Cấp độ ph Thép Thép không gỉ Gang Kim loại màu

Siêu hợp kim

và titan Vật liệu c ng

CVD

PVD

Kh

ông

p

(35)

Tiện - Cấp độ ph hạt dao

Loại cấp độ đ ợc ph -CVD

TP0500 Chủ yếu dành cho gia công bán thô và thô thép và thép hợp kim yêu cầu mức độ nhiệt và chịu mòn rất cao.

Ti(C,N) + Al2O3 DURATOMIC®

TP1500 Dành cho tiện tổng quát thép và thép hợp kim. Chịu mòn cao đem đến khả năng gia công t c độ cao. Ti(C,N) + Al2O3 DURATOMIC®

TP2500 TP2500 dành cho một phạm vi rộng các nguyên công tiện cho cả thép và thép không gỉ và cũng là lựa chọn t t cho gang. Tính chịu mòn và l ỡi cắt kh e cùng với sự linh hoạt cao đã tạo nên một cấp độ phủ là sự lựa chọn đầu tiên cho hầu hết các ứng dụng.

Ti(C,N) + Al2O3 DURATOMIC®

TP3500 Dành cho tiện thô hoặc tiện có va đập thép và thép không gỉ cũng nh tiện tổng quát thép không gỉ. Ti(C,N) + Al2O3 DURATOMIC®

TP200 TP200 là một cấp độ phủ phổ biến với tính linh hoạt cao. Cấp độ phủ này dành cho một phạm vi rộng các ứng dụng tiện cho cả thép và thép không gỉ và cũng là lựa chọn t t cho gang.

Ti(C,N) + Al2O3 + TiN

TP40 TP40 là cấp độ phủ cơ bản cho tiện trong phạm vi P40. Cấp độ phủ này rất dẻo cho các nguyên công theo yêu cầu trên thép đúc và dập, và tất cả loại thép không gỉ.

(36)

Tiện - Cấp độ ph hạt dao

Loại cấp độ đ ợc ph -CVD

TH1500 Loại cấp độ phủ hạt siêu mịn đ ợc phủ CVD rất cứng dành cho gia công thép tôi với độ cứng 40-52 HRc. Một loại cấp độ phủ thay thế cho gia công tinh gang.

Ti(C,N) + Al2O3 DURATOMIC®

TM2000 TM2000 là cấp độ phủ chịu mòn nhất dành cho gia công thép không gỉ. Chịu mòn cao hơn đem đến khả năng đạt t c độ cao hơn.

Ti(C,N) + Al2O3 DURATOMIC®

TM4000 TM4000 dành cho gia công thép không gỉ. Tính chịu mòn cùng với độ dẻo

l ỡi cắt chính khiến cấp độ phủ này trở thành lựa chọn đầu tiên trong các ứng dụng thép không gỉ. Ti(C,N) + Al2O3 DURATOMIC®

TK1001 Loại cấp độ phủ chịu mòn nhất cho gia công gang xám và gang dẻo. Nó cũng là một cấp độ phủ thay thế trong tiện thép tôi.

Ti(C,N) + Al2O3 DURATOMIC®

(37)

Tiện - Cấp độ ph hạt dao

Loại cấp độ đ ợc ph -PVD

TH1000 Loại cấp độ phủ hạt siêu mịn đ ợc phủ PVD rất cứng dành cho gia công các chi tiết thép với cả hai phạm vi tôi và mềm. Độ bền l ỡi cắt chính đem đến năng suất tuyệt vời trong gia công có va đập thép tôi cũng nh loại b bề mặt cứng.

Lớp m ng nano dựa trên Ti-Al-Si-N

TS2000 Hạt mịn cứng chủ yếu dành cho các nguyên công tinh trên siêu hợp kim và hợp kim titan. Cũng hoạt động t t trong các nguyên công tinh trên thép không gỉ.

(Ti,Al)N + TiN

TS2500 Dẻo hơn thay cho TS2000. TS2500 chủ yếu dành cho các nguyên công thô trên siêu hợp kim và hợp kim titan.

(Ti,Al)N + TiN

CP200 Hạt mịn cứng chủ yếu dành cho các nguyên công tinh trên siêu hợp kim tự biến cứng có nền Ni, Co, Fe và Ti, và cho gia công titan không hợp kim. Cũng hoạt động t t trong các nguyên công tinh trên thép không gỉ.

(Ti, Al) N + TiN

(38)

Tiện - Cấp độ ph hạt dao

Loại không đ ợc ph

890 Hạt mịn với độ cứng rất cao và độ dẻo t t. Cũng gi ng CP200 dành cho siêu hợp kim và hợp kim titan. Cũng thích hợp cho thép tôi, gang và hợp kim kim loại màu nh Al, Cu.

883 Dẻo hơn thay cho 890. Chủ yếu dành cho gia công thô siêu hợp kim và hợp kim titan.

HX Chủ yếu dành cho gia công gang và thép tôi. Cũng thích hợp cho gia công nhôm và các vật liệu kim loại màu khác.

KX Hạt cực mịn dành cho gia công nhôm và các vật liệu kim loại màu khác.

G m kim

TP1020 G m kim với tính chịu mòn rất cao dùng cho những yêu cầu độ bóng bề mặt rất t t có thể dựđoán và kiểm soát đ ợc khi gia công thép và thép không gỉ.

(39)
(40)

Tiện – Chế độ cắt

Thu

t ng

và công th c

Tiện – Chếđộ cắt RPM

(vòng/phút)

T c độ cắt

(m/phút)

Độ bóng bề mặt

ớc l ợng thô (μm)

(μm)

ớc l ợng tinh

Hợp lệ cho:

xem phần l u ý và bảng tham khảo trên trang 41

Chiều sâu

biên dạng (μm)

Yêu cầu công suất

(kW)

(kW)

(N/mm2)

T c độ loại b

kim loại (cm3/phút)

ap = Chiều sâu cắt (mm)

Dc = Đ ờng kính phôi (mm)

f = B ớc tiến (mm/vòng)

h = Độ dày phoi (mm)

k = Hằng s

1,0 cho thép và thép không gỉ 1,4 cho gang

kc = Lực cắt đặc tr ng (N/mm2)

kc1.1 = Lực cắt (1 mm2) (xem trang 629)

(N/mm2)

mc = S mũ (xem trang 629)

n = RPM (vòng/phút)

Pc = Yêu cầu công suất (kW)

Q = T c độ loại b kim loại (cm3/phút)

Ra = Độ bóng bề mặt (μm)

rε = Bán kính đỉnh (mm)

Rt = Chiều sâu biên dạng (μm)

vc = T c độ cắt (m/phút)

κr = Góc l ỡi cắt (°)

η = Tính hiệu quả

(41)

Tiện – Chế độ cắt

Chiều sâu cắt

Chiều sâu cắt t i đa có thể sử dụng tùy thuộc vào một s yếu t . Công suất máy, độổn định, vật liệu phôi, hình dáng và kích cỡ hạt dao, bán kính đỉnh, hình học bẻ phoi, cấp độ phủ và góc l ỡi cắt. Bắt đầu với kích cỡ hạt dao để có đ ợc bảng chỉ dẫn và tiến hành chọn hình học hạt dao theo các khuyến nghị. Điều này sẽ giúp đạt đ ợc chiều sâu cắt t i đa thích hợp. Chiều sâu t i thiểu không nên nh hơn bán kính đỉnh.

B

ớc tiến

B ớc tiến t i đa có thể sử dụng tùy thuộc vào một s yếu t . Công suất máy, độổn định, vật liệu phôi, hình dáng và kích cỡ hạt dao, bán kính đỉnh, hình học bẻ phoi, cấp độ phủ và góc l ỡi cắt.

Ngoài ra, yếu t rất quan trọng là độ bóng bề mặt yêu cầu. Bắt đầu bằng việc xem các khuyến nghị chọn hình học bẻ phoi.

Sau đó nhìn vào bảng độ bóng bề mặt bên d ới đểđảm bảo độ bóng bề mặt yêu cầu có thểđạt đ ợc.

B ớc tiến t i đa luôn luôn nên nh hơn bán kính đỉnh một cách đáng kể. Một b ớc tiến quá nh có thể dẫn đến việc bẻ phoi và tuổi thọ dụng cụ kém.

Độ

bóng b

m

t

Bán kính đỉnh lớn th ờng tạo đ ợc độ bóng bề mặt t t hơn. Bảng này đ a ra các b ớc tiến theo lý thuyết, t i đa khuyên dùng đểđạt giá trị Ra xác định.

Luôn xem xét khả năng sử dụng hạt dao b ớc tiến cao (Seco Wiper), cho gia công tiện b ớc tiến cao với độ bóng bề mặt đ ợc duy trì. Để biết thêm thông tin, xem trang 48-53.

L u ý: Ph ơng trình tính Ra ớc l ợng tinh dựa trên công trình của J-E Ståhl cho phép các ớc l ợng bề mặt t t hơn th ờng đ a ra khả năng tăng b ớc tiến so với các ớc l ợng khác.

Giá trị

độ bóng bề mặt Ra(μm)

Bán kính đỉnh, rε (mm)

0,2 0,4 0,8 1,2 1,6 2,4

B ớc tiến, f (mm/vòng)

0,6 1,6 3,2 6,3 8,0 0,06 0,10 0,14 – – 0,08 0,14 0,20 0,27 – 0,12 0,20 0,28 0,39 0,44 0,14 0,24 0,34 0,48 0,54 0,17 0,28 0,39 0,55 0,63 0,21 0,34 0,48 0,68 0,77

(42)

Tiện – Chế độ cắt

T c

độ

c

t

Các t c độ cắt khuyên dùng (m/phút) trong bảng đ ợc ớc l ợng cho tuổi thọ dụng cụ trong 15 phút cho SMG 1-7 và 12-15, và tuổi thọ 10 phút cho SMG 8-11. Sử dụng bảng tra cứu bắt đầu ở trang 629 để xác định vật liệu phôi theo SMG. Về các khuyến nghị với sự kết hợp của chiều sâu cắt và bán kính đỉnh cùng với các b ớc tiến khác chính xác hơn các loại dùng trong bảng, sử dụng Secolor Turning Calculator, xin xem www.secotools.com.

Tham chiếu: CCMT09T304-F1 ap = 1 mm κr = 95° rε = 0,4 mm

SMG

Loại cấp độđ ợc ph -CVD Loại cấp độđ ợc ph -PVD

TP1500 TP2500 TP3500 CP500

B ớc tiến, f (mm/vòng) B ớc tiến, f (mm/vòng) B ớc tiến, f (mm/vòng) B ớc tiến, f (mm/vòng) 0,10 0,20 0,30 0,10 0,20 0,30 0,10 0,20 0,30 0,10 0,20 0,30

1 1115 900 770 990 750 605 555 510 450 405 325 280

2 945 765 655 840 635 515 470 430 380 345 275 240

3 780 630 540 695 525 425 390 355 315 285 230 195

4 665 540 460 590 450 360 330 305 270 245 195 170

5 555 450 385 495 375 300 275 255 225 205 160 140

6 485 395 335 435 330 265 240 220 195 180 140 125

Tham chiếu: CNMG120408-M3 ap = 2,5 mm κr = 95° rε = 0,8 mm

SMG

Loại cấp độđ ợc ph -CVD

TP0500 TP1500 TP2500 TP3500

B ớc tiến, f (mm/vòng) B ớc tiến, f (mm/vòng) B ớc tiến, f (mm/vòng) B ớc tiến, f (mm/vòng) 0,25 0,30 0,40 0,25 0,30 0,40 0,25 0,30 0,40 0,25 0,30 0,40

1 895 820 685 765 705 615 610 545 450 445 415 365

2 760 695 580 645 600 520 515 460 380 375 350 305

3 625 575 480 535 495 430 425 380 315 310 290 255

4 535 490 410 455 420 370 365 325 270 265 250 215

5 445 410 340 380 350 305 305 270 225 220 205 180

6 390 360 300 335 310 270 265 240 195 195 180 160

Tham chiếu: CNMM190616-R4 ap = 6,0 mm κr = 95° rε = 1,6 mm

SMG

Loại cấp độđ ợc ph CVD

TP0500 TP1500 TP2500 TP3500

B ớc tiến, f (mm/vòng) B ớc tiến, f (mm/vòng) B ớc tiến, f (mm/vòng) B ớc tiến, f (mm/vòng) 0,40 0,60 0,80 0,40 0,60 0,80 0,40 0,60 0,80 0,40 0,60 0,80

1 665 455 325 605 485 405 435 315 245 355 275 225

2 560 385 275 510 410 345 370 265 205 300 235 190

3 465 320 230 425 340 285 305 220 170 250 195 155

4 395 270 195 360 290 245 260 185 145 210 165 135

5 330 225 165 300 240 205 215 155 120 175 135 110

(43)

Tiện – Chế độ cắt

T c

độ

c

t

Tham chiếu: CNMG120408-MF2 ap = 1,5 mm κr = 95° rε = 0,8 mm

SMG

Loại cấp độđ ợc ph PVD Loại cấp độđ ợc ph CVD

TH1000 TH1500

B ớc tiến, f (mm/vòng) B ớc tiến, f (mm/vòng) 0,20 0,30 0,40 0,20 0,30 0,40

7 130 110 95 165 130 105

Tham chiếu: CCMT09T304-MF2 ap = 1 mm κr = 95° rε = 0,4 mm

SMG

Loại cấp độđ ợc ph CVD Loại cấp độđ ợc ph PVD

TM4000 TP2500 CP500

B ớc tiến, f (mm/vòng) B ớc tiến, f (mm/vòng) B ớc tiến, f (mm/vòng) 0,10 0,15 0,20 0,10 0,15 0,20 0,10 0,15 0,20

8 305 290 265 375 410 395 195 175 160

9 240 230 210 295 320 310 155 135 125

10 195 185 170 240 265 255 125 110 100

11 145 140 125 180 195 190 95 85 75

Tham chiếu: CNMG120408-MF4 ap = 2 mm κr = 95° rε = 0,8 mm

SMG

Loại cấp độđ ợc ph CVD Loại cấp độđ ợc ph PVD

TM2000 TM4000 TP2500 CP500

B ớc tiến, f (mm/vòng) B ớc tiến, f (mm/vòng) B ớc tiến, f (mm/vòng) B ớc tiến, f (mm/vòng) 0,20 0,30 0,40 0,20 0,30 0,40 0,20 0,30 0,40 0,20 0,30 0,40

8 340 280 230 275 225 185 410 335 265 105 90 80

9 270 220 180 215 175 145 320 265 210 85 70 65

10 220 180 150 175 145 120 265 215 170 70 60 50

11 165 135 110 130 105 90 195 160 125 50 43 38

Tham chiếu: CNMG160612-M5 ap = 5,0 mm κr = 95° rε = 1,2 mm

SMG

Loại cấp độđ ợc ph CVD

TM2000 TM4000 TP2500

B ớc tiến, f (mm/vòng) B ớc tiến, f (mm/vòng) B ớc tiến, f (mm/vòng) 0,30 0,45 0,60 0,30 0,45 0,60 0,30 0,45 0,60

8 235 170 130 190 135 105 280 185 125

9 185 135 110 150 110 80 220 145 100

10 155 110 85 120 90 65 180 120 80

(44)

Tiện – Chế độ cắt

T c

độ

c

t

Tham chiếu: WNMG120412-MR7 ap = 3 mm κr = 95° rε = 1,2 mm

SMG

Loại cấp độđ ợc ph CVD

TK1001 TK2001

B ớc tiến, f (mm/vòng) B ớc tiến, f (mm/vòng) 0,20 0,40 0,60 0,20 0,40 0,60

12 390 340 315 390 340 315

13 340 300 275 340 300 275

14 290 255 235 290 255 235

15 240 210 195 240 210 195

Tham chiếu: CNMG120408-MF1 ap = 1,5 mm κr = 95° rε = 0,8 mm

SMG

Loại cấp độđ ợc ph PVD

TS2000 TS2500

B ớc tiến, f (mm/vòng) B ớc tiến, f (mm/vòng) 0,07 0,15 0,23 0,07 0,15 0,23

19 120 85 60 105 80 55

20 95 70 49 85 65 44

21 80 60 42 75 55 38

22 195 145 100 175 130 90

Tham chiếu: CNMG120412-MR4 ap = 3,0 mm κr = 95° rε = 1,2 mm

SMG

Loại cấp độđ ợc ph PVD TS2500 B ớc tiến, f (mm/vòng) 0,20 0,30 0,45

19 55 35 20

20 45 28 16

21 39 25 14

22 95 60 33

(45)

Tiện – Xử lý sự c

S

c b

phoi

Phoi quá dài

B ớc 1. Tăng b ớc tiến.

B ớc 2. Sử dụng biểu đồ bên d ới để chọn hình học bẻ phoi thích hợp hơn. Chọn một loại về phía bên trái hoặc bên d ới loại đang sử dụng.

Bẻ phoi quá c ng

B ớc 1. Giảm b ớc tiến.

B ớc 2. Sử dụng biểu đồ bên d ới để chọn hình học bẻ phoi thích hợp hơn. Chọn một loại về phía bên phải hoặc ở trên loại đang sử dụng.

Biểu đồ hình học bẻ phoi cho các hạt dao có hình dạng cơ bản âm

Ki

u ngu

yên cô

(46)

Tiện – Xử lý sự c

Rung động

• Tăng độổn định của dụng cụ và phôi. • Thay đổi t c độ cắt.

• Tăng b ớc tiến. • Giảm chiều sâu cắt. • Chọn cấp độ phủ dễ cắt hơn. • Chọn bán kính đỉnh nh hơn.

Độ bóng bề mặt kém

• Giảm b ớc tiến. • Tăng t c độ cắt. • Dùng dung dịch làm nguội. • Tăng độổn định của dụng cụ và phôi. • Chọn cấp độ phủ dễ cắt hơn. • Tăng bán kính đỉnh.

T i u hóa – Cấp độ ph

Thép

Thép không gỉ

Chịu mòn Độ dẻo

Chịu mòn Độ dẻo

Kh

n

ă

ng

v

t

c

độ

Kh

n

ă

ng v

t

c

(47)

Tiện – Xử lý sự c

S

c v

tu

i th

d

ng c

Gãy vỡ hoặc tuổi thọ dụng cụ quá ngắn

B ớc 1. Giảm chếđộ cắt (đầu tiên là b ớc tiến, sau đó đến chiều sâu cắt).

B ớc 2. Nhìn vào kiểu mòn trên hạt dao và sử dụng biểu đồ bên d ới làm h ớng dẫn để cải thiện.

Gãy hạt dao Gim b c tiến.

• Giảm chiều sâu cắt. • Chọn cấp độ phủ dẻo hơn. • Chọn hình học bẻ phoi kh e hơn. • Chọn hạt dao dày hơn.

Mòn khía Gim t c độ ct.

• Giảm b ớc tiến.

• Chọn dụng cụ có góc lệch gá dao nh hơn.

Mẻ l ỡi Tăng t c độ ct.

• Giảm b ớc tiến.

• Chọn hình học bẻ phoi kh e hơn. • Chọn cấp độ phủ dẻo hơn. • Giảm thiểu rung động.

Biến dạng dẻo Dùng dung dch làm ngui.

• Chọn cấp độ phủ chịu mòn hơn. • Giảm t c độ cắt.

• Giảm b ớc tiến.

Phoi đập vào hạt dao Thay đổi b c tiến.

• Thay đổi chiều sâu cắt. • Sử dụng cán dao với góc lệch

gá dao khác.

Lẹo dao l ỡi cắt Tăng t c độ ct.

• Gia công không có t ới nguội trong. • Tăng b ớc tiến.

• Chọn cấp độ phủ dễ cắt hơn.

Mòn mặt sau Gim t c độ ct.

• Chọn cấp độ phủ chịu mòn hơn.

Mẻ r ng l ợc S dng tha dòng dung dch làm nguội hoặc không dùng. • Giảm t c độ cắt. • Giảm b ớc tiến.

Mòn lõm Dùng dung dch làm ngui.

• Chọn cấp độ phủ chịu mòn hơn. • Giảm t c độ cắt.

(48)

Tiện - Hạt dao B

ớc tiến cao

Gi

i thi

u

Tiện - Hạt dao Bớc tiến cao

Hạt dao B ớc tiến cao của Seco đem đến • Độ bóng bề mặt tuyệt vời tại b ớc tiến cao. • Độ bóng bề mặt t t hơn tại b ớc tiến bình th ờng. Sử dụng hạt dao B ớc tiến cao th ờng không cần mài tinh.

Biểu đồ thể hiện độ bóng bề mặt cao đạt đ ợc với hạt dao B ớc tiến cao của Seco so với hạt dao thông th ờng.

CNMG120408W-M3, TP2500, κ = 95°, ap = 1 mm, t c độ cắt đ ợc điều chỉnh b ớc tiến, vật liệu phôi: SMG 4 (thép).

Ra

(μm)

Tiêu chuẩn -M3

Wiper W-M3

B ớc tiến (mm/vòng)

(49)

Tiện - Hình học bẻ phoi, hạt dao B

ớc tiến cao

Tiện - Hình học bẻ phoi, hạt dao Bớc tiến cao

W-F1 Loại hình học bẻ phoi đa năng cho hạt dao d ơng. Cho gia công tinh thép, thép không gỉ và gang tạo độ bóng bề mặt t t. Thích hợp cho b ớc tiến cao tại chiều sâu cắt nh .

Phạm vi gia công: f = 0,05-0,50 mm/vòng, ap = 0,25-3,00 mm.

W-F2 Loại hình học bẻ phoi cho gia công tinh b ớc tiến cao và gia công bán thô cho thép và gang. Đảm bảo an toàn và dòng thoát phoi trực tiếp và độ bóng bề mặt t t.

Phạm vi gia công: f = 0,20-0,65 mm/vòng, ap = 0,5-4,0 mm.

W-FF2 Loại hình học bẻ phoi cho gia công b ớc tiến cao thép và thép không gỉ. Phạm vi kiểm soát phoi trong gia công tinh và tạo ra chất l ợng bề mặt t t.

Phạm vi gia công: f = 0,1-0,5 mm/vòng, ap = 0,2-1,5 mm.

W-MF2 Lựa chọn đầu tiên cho gia công tinh với hạt dao âm. Loại hình học bẻ phoi thích hợp cho gia công tinh thép, thép không gỉ và gang tại các b ớc tiến cao tạo độ bóng bề mặt t t.

Phạm vi gia công: f = 0,05-0,60 mm/vòng, ap = 0,25-4,00 mm.

W-MF5 Loại hình học bẻ phoi dành cho gia công bán tinh thép ở b ớc tiến cao. Hình học này rất mở và rầt d ơng đ ợc trang bị với bán kính wiper.

Phạm vi gia công: f = 0,2-0,8 mm/vòng, ap = 0,2-2,7 mm.

W-M3 Loại hình học bẻ phoi đa năng cho gia công tinh b ớc tiến cao và gia công bán thô thép, thép không gỉ và gang.

Hoạt động trong phạm vi ứng dụng rộng. Tạo một độ bóng bề mặt t t ngay cả tại b ớc tiến cao. Phạm vi gia công: f = 0,2-0,9 mm/vòng, ap = 0,5-6,0 mm.

W-R4 Loại hình học bẻ phoi cho hạt dao một mặt dành cho gia công bán thô b ớc tiến cao và gia công thô thép, thép không gỉ và gang. Tạo một độ bóng bề mặt t t ngay cả tại b ớc tiến cao.

Lực cắt thấp.

Phạm vi gia công: f = 0,3-1,0 mm/vòng, ap = 2,0-7,5 mm.

W-R7 Loại hình học bẻ phoi dễ cắt kh e cho các hạt dao một mặt. Dành cho b ớc tiến cao nhất khi gia công bán thô và thô thép, thép không gỉ và gang. Tạo một độ bóng bề mặt t t ngay cả tại b ớc tiến cao hơn. Phạm vi gia công: f = 0,4-1,2 mm/vòng, ap = 2,0-9,5 mm.

-WZ -WZN -WZP

Loại hình học wiper trên hạt dao PCBN. Có sẵn các kiểu hạt dao dạng nguyên kh i hoặc hàn kín. Đ ợc phát triển cho việc gia công gang xám peclit và thép tôi.

(50)

Tiện - Hạt dao B

ớc tiến cao

Tiện - Hạt dao Bớc tiến cao

Ch

ế

độ

c

t cho CBN300

Vật liệu

T c độ cắt vc

(m/phút)

B ớc tiến f (mm/vòng)

Chiều sâu cắt ap

(mm)

Gang xám peclit

500-1500 0,5-0,8 0,25-1,00

Ch

ế

độ

c

t cho CBN10/CBN100

Vật liệu

T c độ cắt vc

(m/phút)

B ớc tiến f (mm/vòng)

Chiều sâu cắt ap

(mm)

Thép tôi 100-200 0,1-0,3 0,1-0,5

Ch

ế

độ

c

t cho CBN050C

Vật liệu

T c độ cắt vc

(m/phút)

B ớc tiến f (mm/vòng)

Chiều sâu cắt ap

(mm)

(51)

Tiện - Hạt dao B

ớc tiến cao

Ph

m vi b

phoi

Hạt dao d

ơng, C và W

Chiều sâu cắt, ap (mm)

B ớc tiến, f (mm/vòng)

Hạt dao d

ơng, D và T

Chiều sâu cắt, ap (mm)

B ớc tiến, f (mm/vòng)

Hạt dao âm, C và W

Chiều sâu cắt, ap (mm)

B ớc tiến, f (mm/vòng)

Hạt dao âm, D và T

Chiều sâu cắt, ap (mm)

B ớc tiến, f (mm/vòng)

Hạt dao âm, C và S

Hình học bẻ phoi W-R4

Chiều sâu cắt, ap (mm)

B ớc tiến, f (mm/vòng)

Hạt dao âm, C và S

Hình học bẻ phoi W-R7

Chiều sâu cắt, ap (mm)

(52)

Tiện - Hạt dao B

ớc tiến cao

H

ng d

n v

n hành

H

ng d

n v

n hành

• Kết quảđộ bóng bề mặt không đạt, nếu góc l ỡi cắt lệch từ 95° (hạt dao kiểu C và W). • Độ lệch t i đa cho phép: ±2°. • KHÔNG khuyên dùng tiện mặt sau.

• Kết quảđộ bóng bề mặt không đạt, nếu góc l ỡi cắt lệch từ 93° (hạt dao kiểu D và T). • Độ lệch t i đa cho phép: ±2°. • KHÔNG khuyên dùng tiện mặt sau.

H

ng d

n V

n hành

Hạt dao B ớc tiến cao kiểu C

Trên các hạt dao B ớc tiến cao kiểu C, ngoại trừ hạt dao PCBN, hình học wiper cũng đ ợc định vị trên góc 100°.

Hình học bẻ phoi W-R4 và W-R7

Khi sử dụng hình học bẻ phoi W-R4 hoặc W-R7 sử dụng một cán dao với kiểu kẹp loại M.

Hạt dao B ớc tiến cao kiểu S

Hạt dao B ớc tiến cao kiểu S đ ợc dùng trên một cán dao với một góc lệch gá dao 75°. Kết quảđộ bóng bề mặt không đạt, nếu góc l ỡi cắt lệch từ 75°. Độ lệch t i đa cho phép: ± 2°.

Chép hình v

i h

t dao Wiper ki

u D và T

Do hạt dao B ớc tiến cao kiểu D và T không đ ợc thiết kế trong khoảng dung sai ISO, nên phải thực hiện điều chỉnh offset dụng cụ. Sẽ luôn xảy ra sai s so với hình dạng danh nghĩa của bán kính đỉnh (D1, D2) khi di chuyển tới một góc.

Hình học B ớc tiến cao trên hạt dao kiểu D và T không cung cấp một bán kính đỉnh chính xác.

(53)

<

Referensi

Dokumen terkait

Pertambahan penduduk akibat urbanisasi dalam suatu wilayah perkotaan tidak selalu merata sebarannya, salah satunya dipengaruhi oleh faktor topografi, dengan pertimbangan

Pokja Konstruksi pada Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Aceh Barat Daya akan melakukan klarifikasi dan/atau verifikasi kepada penerbit dokumen, apabila diperlukan.

SMD 1.11.09 Kukuh Mencari kandidat pelaksana SMD yang dapat dibantu dengan dana pemerintah 23. LM3 1.11.09 Usman Akiki Mencari

ANALISIS KESALAHAN PEMAKAIAN JOUKENBUN ~TO,~ TARA,~ BA, DAN ~NARA PADA MAHASISWA TINGKAT II TAHUN AKADEMIK 2014/2015 DEPARTEMEN PENDIDIKAN BAHASA JEPANG FAKULTAS PENDIDIKAN BAHASA

1) Kunjungi rumah tangga yang tercantum pada Daftar ST2013-SPI.DSRT dimulai dari nomor urut sampel rumah tangga usaha penangkapan ikan dari jenis kapal/perahu terpilih

Lingkari kode 1 apabila perusahaan mempunyai unit pengolahan produksi dan lingkari kode 2 apabila tidak mempunyai unit pengolahan produksi, kemudian isikan kode yang dilingkari pada

PCR pada sampel DNA dari sekuen oligonukleotida pendek yang secara genetik. merupakan kelompok markah

Hasil pengujian Real-Time Events berhasil berjalan jika ada absensi masuk dan return value /nilai kembali berhasil didapatkan jika ada absensi masuk pada salah